hits

Om Hazardiøse Lykkespill med Vinnesyke Formål

kommentarer 16 kommentarer


Her fra den timeleide tennisbanen på sydligere breddegrader har jeg fanget opp siste nytt fra Norges rettsverden. Staten har akseptert at Borgarting lagmannsretts dom som tillater mindre pokerspill i Norge er riktig, og har besluttet ikke å anke denne til Høyesterett.

Og Lotteritilsynet har varslet at de også tar dommen ad notam og endrer sine retningslinjer.

Endelig, tenkte jeg. Sunn fornuft hadde fått gjennomslag i norsk statsforvaltning. Det skulle bli slutt på jakten på vennelag som satt og spilte om noen hundrelapper på ulike steder i Kongeriket sånn litt i spenningen men også i frykten om politiet skulle dukke opp - med mindre de selv deltok.

Og en takke-tweet til den sunne fornuft kunne jeg sende til mine Twitter-følgere. Med det lille forbehold at jeg sa at hvis noe fortsatt var uklart burde kulturminister Hadia Tajik klare opp for oss vanlige borgere.

 

Geir Egholm var tiltalt etter å ha arrangert pokerturnering, men ble frifunnet. Torsdag godtok statsadvokaten dommen. Foto: Thorkild Gundersen

Statsformynderiet svarer

Og den gang ei. Statssekretær Mina Gerhardsen som sommervikarierende kulturminister rykket ut på vegne av formynderiet på Twitter og svarte på min melding: «Dom gjelder ulovlig avholdelse av lykkespill ift. straffeloven.  All form for poker fortsatt ulovlig etter lotteriloven».

Dette ble senere begrunnet med at det underordnede Lotteritilsynet mente det er slik etter lotterilovens § 1, som bestemmer at som lotteri skal regnes «virksomhet der deltakerne mot innskudd kan erverve gevinst som følge av trekning, gjetting eller annen fremgangsmåte som helt eller delvis gir et tilfeldig utfall».

Etter noen tweet til ble vi enige i at dersom lotteriloven gjelder, må også unntakene i denne loven gjelde for pokerspill, herunder § 5. Statssekretæren twitrer: «Poker blant venner i en meget begrenset form vil muligens kunne omfattes av lotterilovens § 5 annet ledd» og litt senere ytterligere forsiktig at «Men da snakker vi på nivå vinlotteri på fredagskaffen. Dette er paragraf for såkalte møtelotterier». De er forsiktige i kulturdepartementet må vite. De fleste andre har vel vinlotteriet på fredagsølen, mens man unner seg kaffe resten av uken.

Hva sier så § 7 jfr § 5 annet ledd:

[Kravet til å søke om tillatelse] gjelder likevel ikke for:

a)

lotteri i møter hvor allmennheten ikke har adgang, når lotteriet ikke er hovedhensikten med møtet.

 

b)

lotteri som avholdes innenfor et avgrenset område når trekningen foregår uten bruk av mekaniske eller elektroniske innretninger (basarer), forutsatt at gevinstenes verdi er begrenset etter nærmere bestemmelse fastsatt av Kongen i forskrift.

Kongen har ennå ikke beæret oss med en slik forskrift som sier hva som er «begrenset verdi». Loven er jo bare fra 1995, så mer er kanskje ikke å forvente på bare 18 år. Så vi er henvist til å finne andre tolkningsfaktorer. Borgarting lagmannsrett legger i vår dom til grunn at så lenge gevinsten ikke er mer enn 9 000 kroner, vil spillet ikke anses å ha «gevinstøyemed». Det samme gjelder kanskje for punkt b over.

Så langt kan vi fastslå hva som må være utvilsomt:

-          Pokerspill er ikke lenger straffelovens problem. Dels er loven opphevet av Stortinget, og dels faller det utenfor definisjonen av «Lykkespill». Det blir neppe noen ny utfordring her.

-          De mindre private selskaper som kan sidestilles med «vinlotteriet på jobben» (!) omfattes ikke av lotterilovens krav om spilletillatelse


Lukkede pokerlag er unntatt søknadsplikt

Lotteritilsynet påberoper seg fortsatt en dom fra Midhordland tingrett fra 2006 som begrunnelse for hvorfor de mener pokerspill generelt er forbudt etter lotteriloven.

Som strafferettsjurist skurrer dette uten videre, fordi lagmannsretten har frifunnet den tiltalte for spillearrangementet. Og retten er ikke bundet av det straffebud påtalemyndigheten tok ut tiltale etter, jf straffeprosesslovens § 38. Dersom forholdet ble rammet av lotteriloven, kunne og skulle dette vært pådømt. Frifinnelsen gjelder derfor også lotterilovens bestemmelser, og den manglende anke gjelder da også her. Men hvis vi et øyeblikk ser bort fra det prosessuelle; gjelder lotteriloven?

Jeg er ikke overbevist av begrunnelsen eller mangelen på denne fra Lotteritilsynet. Tingretten drøftet først om poker var et lykkespill etter straffeloven og konkluderte positivt på dette. Denne forståelsen er satt tilside av Borgarting lagmannsrett, og pr i dag også akseptert av Staten. Deretter konkluderte tingretten «under henvisning til drøftelsen foran» at lotteriloven også var brutt. Tingretten holdt det åpent om lotteriloven gikk lengre enn straffeloven, men foretok uansett en viktig avgrensning når det gjalt lotteriloven:

«Retten finner grunn til å bemerke at lukkede pokerlag etter rettens mening vil være unntatt fra lotterilovens forbud såfremt hovedformålet med å møtes ikke er gambling, men f.eks. hyggelig samvær med venner.»

Det er ingen begrensning knyttet til antallet deltakere eller gevinstens størrelse, selv om det er naturlig å la avgrensningen mot der «det «vinnesyke» formålet med spillet må fremtre som det vesentligste» gjelde også her.

 

Regjeringens gjennomføringsevne ved nye lover

Et lite malapropos forresten. Hvorfor fikk vi denne saken for lagmannsretten etter straffelovens bestemmelser? Loven er fra 1902. Begrunnelsen for lovforbudet mot lykkespill var i følge jussprofessor Jon Skeie:

«Handlingen straffes fordi den strider mot samfunnets interesser. Spilleren bruker (sin tid og) sine midler på en måte som ikke bare er uproduktiv, men til like demoraliserende. Spillet sløver respekten for det verdiskapende arbeid; det har for så vidt samme karakter som lediggang. Det fører ofte til ruin og dermed til ulykke for spillerens familie. Når den som driver et lykkespill, verver deltagere i mengde, og særlig blant ubemidlede og uerfarne, kan det volde skade i vide kretser. Det hender ikke sjelden at formuesinngrep, og da særlig underslag, skjer i den hensikt å skaffe midler til lykkespill.»

Da Stortinget vedtok vår nye straffelov av 2005 besluttet man å stryke disse forbudene. Regjeringen har imidlertid ennå ikke maktet å få Stortingets vedtak i kraft. Begrunnelsen er at politiets datamaskiner ikke klarer å håndtere den «nye» straffeloven, så man venter at den vil tre i kraft i ca år 2016 (!). Det eneste sikre valgløftet regjeringen har gitt på justissektorens område så langt er altså at man ikke skal følge Stortingets vedtak i løpet av hele valgperioden. Hvorfor man er avhengig av en datamaskin for å stryke et straffebud, må det kreves en datakyndig AP-politiker for å forklare oss.

Allerede på dette grunnlag kunne kanskje saken vært løst. I Mullah-Krekar saken bestemte Borgarting lagmannsrett at de av Stortinget vedtatte endringer i Straffeloven av 2005 som var til gunst for borgerne skulle gjelde selv om regjeringen "av datatekniske" grunner ikke hadde fått satt dem i kraft ennå. Retten godtok ikke regjeringens trenering.

 

Spill trygt videre

Mitt råd til pokergjengen på Skedsmo som møtes en gang i måneden og treffer gamle venner og morer seg med pokerspill med hundrelappene i innsats for å holde spenningen oppe, men som har fryktet politiets ressurser på døra, må være klart nå. Spill ivei. Kom opp av kjellerne og ut i lyset. Dere er avkriminalisert. Det er ikke ulovlig lykkespill, og krever ikke Lotteritilsynets tillatelse.

Og er man i tvil om de litt større arrangementer, får man søke Lotteritilsynet om tillatelse. Lotteriloven gjør ikke forskjell på Bingo eller Poker dersom man først mener at poker omfattes. Det er ingen forbudslov, men regulerer hvordan overskudd skal deles. Tillatelse kan i alle fall gis. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet, og det er et politisk spørsmål om det er riktig å opprettholde et overformynderi over frie borgeres pokerspill? I alle fall på et forsvarlig nivå der man beholder skjorta. Uansett er det jo slik i Norge at man ikke kan spille noe som helst på kreditt; det hindrer straffelovens ikrafttredelseslov som fastslår at slik gjeld ikke må betales. Statsmakt og inngrep bør ikke brukes der det ikke fremstår som strengt nødvendig.

Inntil da er det bare en ting som er sikkert: Å satse en 50-lapp på at jeg vinner neste tennisgame er åpenbart et hazardiøst tilfeldighetslykkespill som Lotteritilsynet bør slå hardt ned på.

16 kommentarer

Kjetil

12.07.2013 kl.21:51

Bra Elden! Bra at du kan forsvare fornuften en gang i mellom, og ikke bare disse hersens muslimske terroristene.

Thomas Klæbo

13.07.2013 kl.02:00

Du er vel stolt nå Elden over å ha fått løslatt psykopaten Wiig før tiden etter å ha sonet kun 14 år av en 21 års dom. Du gjør meg mildt sagt kvalm. Så vil du sikkert kvekke med at "jeg gjør bar en forsvarer-jobb, alle har rett til en forsvarer". Mohaha, det er nok penga fra Staten som er den rette varibalen her. Jeg spyr.

Robert

13.07.2013 kl.03:48

Og folk tror fortsatt at vi lever i et fritt land :)

John Christian Elden

13.07.2013 kl.08:58

Thomas Klæbo, hvis du heter det. Det var en flott meningsytring om poker. Men hvis du tenker deg litt bedre om: Hva med å rette spørsmålet til Justisministeren som beslutter løslatelse, og ikke til advokaten som bare har kommentert at denne domfelte er behandlet som alle andre domfelte? Og hvor har du det fra at staten betaler noe som helst for bistand til personer som sitter domfelte i norske fengsler? Det er ukjent for meg, men du sitter kanskje på noen regler som alle innsatte gjerne vil høre om?

Anders Frihagen

13.07.2013 kl.09:50

Thomas Klæbo: Ok, så du mener at personer som noen vil kalle "Psykopat" ikke skal ha den lovbeskyttelse som andre? så "Han er psykopat, så han får skylden for trafikkulykken" eller "Hun er psykopat, så hun får ikke spille Poker"? Er det andre psykiske diagnoser som fortjener slike unntak?

Forøvrig tror jeg ikke at forsvarsadvokater får noe mer lønn ved å få den tiltalte løslatt eller gitt mindre straff, det er vedkommenes jobb. Som kan gjøres bra eller dårlig. Å ikke advare mot at den tiltalte stiller i Kamo og marsjstøvler i en voldssak, gjør en dårlig jobb.... :-)

Steinar Klein

13.07.2013 kl.15:30

Takk Elden, dette er en god tolkning av lovverket rundt Poker og lagmannsrettens dom, som nå er rettskraftig.

Med hilsen fra Norwegian Poker Team

Thomas Lund

13.07.2013 kl.15:52

Fantastisk Elden !!! Du gjør en fantastisk jobb !!! Say no more !!!

Svein Erik Kristiansen

13.07.2013 kl.16:38

Handlingen straffes fordi den strider mot samfunnets interesser. Spilleren bruker (sin

tid og) sine midler på en måte som ikke bare er uproduktiv, men til like

demoraliserende. Spillet sløver respekten for det verdiskapende arbeid; det har for så

vidt samme karakter som lediggang. Det fører ofte til ruin og dermed til ulykke for

spillerens familie. Når den som driver et lykkespill, verver deltagere i mengde, og

særlig blant ubemidlede og uerfarne, kan det volde skade i vide kretser. Det hender

ikke sjelden at formuesinngrep, og da særlig underslag, skjer i den hensikt å skaffe

midler til lykkespill.

Dette er vel noe av det som ligger til grunn for loven, kanskje ikke helt up to date.

Christian Scott

13.07.2013 kl.16:38

Livet er et lykkespill. Du betaler for en utdanning som fotograf og får et nyttårsrakett i ansiktet. Du bruker mangfoldige titusener på å bygge opp en alpinkarriere, og må gi deg pga en trøblete kne etter et fall. Du bruker kr 500 på en konsertbillett og blir kvelt i folkemngden. Du kan si at dette ikke kan sammenliknes, men hvor går grensen?

En annen vinkling: hvor mye bruker du på en kveld på byen nå til dags? 500? 1000? For de pengene er du nesten garantert skallebank. Du blir ikke så mye klokere. I verste fall våkner du i fyllearresten, med kjønnssykdom eller som vordende far eller alkoholiker. Det merkelige er at folk kan gjøre dette med myndighetenes velsignelse.

De som spiller Poker med venner og venners venner derimot bruker kanskje kr 500, de også. Men for de pengene er de garantert sosial omgang, god hjernetrim, få bieffekter og en gang iblant også en hyggelig gevinst. Selv om man betaler 500 per gang er det kun de færreste som aldri vinner så nettoforbruket er lavere enn 500,-. Men selv om det var 500,- så tør jeg påstå at Poker bringer med seg mer positivt enn en kveld på byen.

Så hva er problemet, egentlig?

Jan-kenneth Larsen

13.07.2013 kl.17:09

Godt sagt Elden. Dette var på tide!!

Jan

14.07.2013 kl.18:40

Typisk at fanatikerne må stritte imot, selv når rettsapparatet vårt nå har, helt korrekt, fastslått at poker IKKE er å anse som et lykkespill.

Dessuten må det jo formelt være totalt uvesentlig hva lotteritilsynet måtte mene om lovanvendelse og betydningen av denne frikjennelsen - dersom de mot bedre fornuft skulle prøve å utfordre private pokerlag i fremtiden bør jo det feile mer eller mindre automatisk, med presedens i frikjennelsen av Geir Egholm.

Supert!

Ken Erik Ølmheim

14.07.2013 kl.20:06

Er nå riktig nok bare en simpel Dj som spiller musikk på nattklubber. Dog klarer ikke å slippe tanken.

Har ikke statens hær av lønnstrinn og lønnsrammer, annet virke som skulle vært høyere prioritet?

Videre bør en eller annen PR kåt politiker, snart merke seg. At 80% på avstemningen inne på vg.no sier Poker bør være lovlig i alle former". Å at samfunnet's gode velgere forventer, at lov tekst fra 1902 ikke lenger representerer almen rettsoppfatning.

Morten

14.07.2013 kl.21:14

Men hvorfor skal Lotteriloven gjelde et spill der ferdigheter dominerer? Pokerturneringer er lotteri like lite som Bridge, Tennis eller Sjakk er det, det er jo hele poenget. I rettsaken ble det vist

- at ferdigheter dominerer over tillfeldigheter etter 30-60 pokerhender (en turnering er flere hundre hender). Pokerturneringsspill er altså et ferdighetsspill.

- Lotterilovens skrivning 'helt eller delvis tillfeldig' er tenkt å dekke lotterier som har ett mindre innslag av tillfeldighet, ikke der ferdighetene dominerer. Det er derfor Bridge ikke rammes av Lotteriloven (s12 i pokerdommen)

Otto74

14.07.2013 kl.23:22

Vel sagt, Elden! Glad du er på "vår" side av saken!

Har selv ikke juridisk bakgrunn, men vil påstå følgende: Når et stort antall - ellers lovlydige borgere - må bryte loven for å utøve aktiviteten sin, er det ikke utøverne, men lovene det er noe i veien med! Dette gjelder selvfølgelig generelt, og ikke spesielt for poker. Den allmenne rettsoppfatning må gå foran hva Staten mener er heldig (eller uheldig) for oss. Man skal ikke måtte bli vant til å bryte lover. Det er ikke bra. Så får man heller drive med jusakrobatikk på bakrommet.

Håkon

15.07.2013 kl.17:57

Hei, håper du husker å gratulere Advokat Elisabeth Myhre med seieren. Det var vel hun som prosederte saken i retten?

John Christian Elden

16.07.2013 kl.14:58

Dommen er linket fra bloggens første avsnitt

Skriv en ny kommentar