hits

Voldtekt i Dubai - hva gjør Espen Barth-Eide?

kommentarer 36 kommentarer

 

Å være på besøk i et fremmed land byr på utfordringer for oss alle. Lovverket er ulikt fra land til land. Både hva man anser straffbart og hvordan man vekter de ulike straffebud. Forøvrig er det i hovedsak opp til det enkelte land å fastsette sine lover - også straffelovene. På samme måte som vi i Norge forventer at personer som kommer til oss skal vite at promillegrensen er 0,2 og at betaling for seksuelle tjenester er forbudt, forventer Dubai at man ikke drikker overhodet på offentlig plass, og at seksuell kontakt hører hjemme i ekteskapet. Ansvaret for å kjenne lovene der man er, er strengt etter alle lands lovverk.

 

Både i Norge og Dubai er voldtekt strengt forbudt og straffebelagt.

Både i Norge og Dubai er det forbudt å nyte alkohol på offentlig sted som ikke har lisens til dette (skjenkebevilling som vi kaller det og drikkeforbud ute)

Både i Norge og Dubai har vi morallover som forbyr sex utenfor eksteskapet, men i Norge gjelder det bare når det betales for sexen. I Dubai er det ikke avhengig av penger.

 

Norge har et justisfaglig samarbeid med Dubai, som tar utgangspunkt i at begge land er rettssamfunn. Noen faste avtaler om samarbeid eller utlevering har man imidlertid ikke. Norge har derimot en egen politisamarbeidsmann ved ambassaden som er der blant annet for å knytte kontakter og for at samarbeid skal fungere.

Om lovbud er overtrådt beror i begge land på en bevisvurdering som kan og skal foretas av domstolene. Straffeutmålingen er også vesensforskjellig i de to land, men det er et nasjonalt anliggende.

Mer betenkelig er de uklare reglene for bevisvurdering som gjelder i deler av sharialovgivningen, selv om det heller ikke i Norge er tilstrekkelig med påstand mot påstand for å dømme noen. En ordning med krav til fire mannlige vitner for å bevise voldtekt er ikke i samsvar med moderne rettsoppfatninger, og knapt en oppnåelig mulighet. Sist vi hadde lovfestet beviskrav i Norge, krevdes to mannlige vitner. Men dette var i Gulatingsloven, og har sakte og sikkert blitt forlatt gjennom rettspraksis til fordel for fri bevisvurdering.  På samme måte brukes heller ikke dette beviskravet i de fleste land som har sharialovgivning i bunn. Man bygger i stedet på en mer vestlig orientert bevisbyrdetilnærming. I denne saken er det uklart ut fra de referater jeg har sett hvilken bevisbyrde som er fulgt. Ankedomstolen vil i så fall ha en oppgave der.

Det betyr imidlertid ikke at etterforskningen alltid er like god i begge land, og i konkrete saker kan man se at etterforskningen lider falitt. Det er intet særtrekk for Dubai mer enn for Norge.

Dette innebærer ikke at Norge kan toe sine hender i forhold til å hjelpe en norsk statsborger i en situasjon som etter vår rettsstandard er uholdbar. En skarp diplomatisk tilnærming om at vi er uenige i lovverket, tror jeg i seg selv er nyttesløs. Vi ville heller ikke godtatt at de andre europeiske land sa til oss at vårt sekskjøpsforbud er uakseptabelt eller at røykeforbudet som Norge var tilnærmet først med i verden, måtte settes tilside som udemokratisk. Vi ville definitivt ikke godtatt at noen kom fra Dubai til Norge og sa de forlangte å bli dømt etter Dubais lovsett fordi det var nærmest opp til deres kultur og verdioppfatning.

Norge kan neppe sette seg til mål å endre seksual- eller alkohollovgivningen i Dubai, ei heller på punkter dere deres offisielle moraloppfatning er strengere enn vår.

Derimot kan vi hjelpe til med å oppklare og opplyse faktum i saken, noe som også vil måtte hensyntas av myndighetene i Dubai ved den rettslige behandling der de vet at vestens øyne følger med. Offisielt vil de trolig takke for bistanden så lenge man ikke tråkker direkte i deres bed.

Så langt saken til Marte (24) er presentert i media, er begge de involverte utlendinger i relasjon til Dubai. Marte er norsk og hjemmehørende i Norge. Vår straffelov §12 anser voldtekt å være en forbrytelse som er så alvorlig at vi også kan ramme utlendinger som voldtar i utlandet. Norsk politi ville imidlertid bli overarbeidet dersom vi skulle ta over alle voldtekter i verden. I påtalepraksis har det utviklet seg en tese om at saken «må ha en naturlig tilknytning» til Norge for at vi skal involveres. Med denne begrunnelse tok Riksadvokaten for noen år tilbake opp en gammel krigsforbrytersak fra borgerkrigen i Jugoslavia, der man til tross for at det gjennom Dayton-avtalen var innvilget store lokale amnestier, besluttet å iverksette etterforskning i Norge fordi den mistenkte i mellomtiden hadde blitt norsk statsborger. Etter at etterforskningen var avsluttet måtte den saken iretteføres i Norge av juridiske grunner. Det er imidlertid intet i veien for at etterforskningsmateriale oversendes til andre lands myndigheter, og at saken iretteføres der.

 Norsk politi kan etter at anmeldelse er inngitt her iverksette nødvendig etterforskning, herunder i samarbeid med sine kolleger i Dubai. Og er saken så håpløs som det ser ut gjennom norsk presse, og dette kan belyses overfor ankedomstolen i Dubai, kan vi bidra til en frifinnelse som passer med vår rettsoppfatning, uten at det bare anføres at vi ikke liker lovene deres. Er det pressen skriver riktig, kan politiet bidra til å få det frem. Hverken i Dubai eller Norge er det straffbart å bli voldtatt, selv om dette innebærer seksuell kontakt med en annen. Det krever imidlertid forsvarlig etterforskning for å få frem et bevisresultat.

Og som en bonus også se om det er grunnlag for en sak mot mannen i denne saken dersom voldtektsbestemmelsen er overtrådt. Enten i Dubai, hans hjemland eller endog i Norge. Dersom Kongen (regjeringen) så bestemmer.

Hva sier du Espen Barth-Eide? Ballen ligger i praksis hos deg også i forhold til norske politimyndigheter. De vil nok ikke avslå din anmodning om bistand.?

36 kommentarer

Haakon

19.07.2013 kl.18:07

Elden, da.

Hva kan Norge og Barth Eide gjøre?

De kan støtte og rådgi dama det gjelder. Og det regner jeg med at de gjør.

Det som er grusomt er at dama jobbet i et svensk selskap og hun fikk sparken av dem for å la seg voldta!

DET er noe som er alvorlig, for dette har med kultur å gjøre. Og i muslimsk kultur er en voldtekt frivillig sex intill 4 muslimske menn stiller som øyevitne og vitner mot. Uforståelig for oss, men dette er kultur.

Derimot er det ingen kultur for svensker å sparke ofre. Dette bør det fokuseres mer på!

Kent Reichborn-Kjennerud

19.07.2013 kl.18:13

Jeg tror ikke etterforskningen fra vår side vil kunne frembringe 4 til 8 vitner for at en voldtekt fant sted. Hvis du som kvinne blir voldtatt i et muslimsk land må du sørge for at det er minst fire vitner til stede ved voldtekten som vitner til fordel for seg. Mye å administrere for den som blir antastet...

Her regner kvinnens anmeldelse av voldtekt som en innrømmelse av at sex fant sted, og manglende fire vitner til at det foregikk under tvang som bevis for falsk anmeldelse. Ikke bare fire vitner, må vite. Vitnene må være muslimer, og at det holder med fire forutsetter at de er menn. Kvinner kreves det dobbelt så mange av.

De er altså på trygg teologisk grunn når de dømmer som de gjør. I denne saken er det dommen og konklusjonen til FAE domstolen med at hun har hatt sex utenfor ekteskap som er tema.

Men dette er et mennesekerettighesbrudd.

Menneskerettighetsbruddet er ved dommen om at hun har hatt utenomekteskapelig sex. Saken kan ha andre momenter rettslig som gjør at hun skal ha straff, deriblant falsk forklaring. Jeg tar ikke stilling til skyldspørsmål eller straffeutmåling ved dom for ting som straffeforfølges i tråd med menneskerettighetene. Men tiltalepunktet om at hun har hatt utenomekteskapelig sex er iht menneskerettighetene en utøvelse av frihet som det ikke gis anledning til å straffe.

De forente arabiske emirater har akseptert og er juridisk bundet til FNs menneskerettighetserklæring gjennom sitt medlemskap.

Menneskerettighetslovene står over nasjonale lover. Norge er dømt også for brudd. Så det er ikke Norge som ønsker å bestemme andre lands lover, men vi støtter FNs menneskerettslover, og har inkorporert de som overnasjonale lover sammen med en rekke andre land. De forente Arabiske Emirater er aktive i FN i mange saker, og har faktisk såvidt jeg kan finne fått sete i Menneskerettskomiteen i FN.

Vi må reagerere høyt og tydelig mot FAE sine grovt umoralske overtramp på menneskerettighetene når de fengsler en kvinne fordi de mener hun ikke kan produsere gode nok bevis for sin voldtekt.

Henrik

19.07.2013 kl.18:19

jens stoltenberg må ha fått operert bort ballene sine under oppveksten. makan til fraværende kylling.

Anders

19.07.2013 kl.18:25

Det var et Svenskt selskap som sparket Marte, spark hver eneste svenske som jobber i dette landet, med håpløs IDIOTISK begrunnelse og se om vi får reaksjoner.

Guttorm

19.07.2013 kl.18:27

Jeg kan fortelle hva Utenriksminister Espen Barth Eide gjør; Han sitter med fingeren oppi ræva, til albuen!

https://www.facebook.com/BCdubai?fref=tck

Else Berit Kristiansen

19.07.2013 kl.18:29

De juridiske sidene av denne saken er uinteressant som sådan, (unntatt i en rettssal) for dette er brudd på menneskerettighetene. Men takk for innføringen i lovverkets muligheter.

Kent Reichborn-Kjennerud

19.07.2013 kl.18:46

LO og mange forbund har internasjonal solidaritet på programmet, og av en absurd årsak er Palestinakonflikten en av de viktigste solidaritets ?prosjekter?.

Hvorfor er de ikke på banen hva gjelder fremarbeidere og kvinners rettigheter i de arabiske land. Det utgjør jo et mye større problem. LO burde benytte anledningen til nå til å sette dette på dagsorden.

«Arbeidsforholdet ditt er avsluttet på grunn av uakseptabel og upassende oppførsel på din siste arbeidstur til Dubai, noe som resulterte i arrestasjon av politiet i De forente arabiske emirater»

Hvordan er det mulig? I tillegg ble ikke familien varslet da hun ble satt i arresten etter voldtekten og først slapp ut etter fire dager. Det var også på en tur for The One-ansatte til Dubai at voldtekten Marte valgte å anmelde fant sted.

Håper endelig at hun kan rettsforfølge moderselvskapet når hun er tilbake i Norge, og at LO går inn for en full boikott av land som følger sharia lovginvning. Toleranse for intoleranse er umoralsk. Overtramp mot menneskeretter må forfølges overalt, uten hensyn til gamle tradisjoner, landegrenser eller andre underordnede hensyn. Et menneske har rett på frihet uansett hvor det befinner seg.

Janne kjølberg

19.07.2013 kl.19:05

Er det noen som kan forklare meg,

hva at man må ha lisens for å drikke alkohol???

Kent Reichborn-Kjennerud

19.07.2013 kl.19:25

Du trenger denne kun dersom du transporterer alkohol. For ikke-muslimer eller "vantro" som de ynder å kalle oss trenger du ikke lisens for å drikke på f.eks hotellet du oppholder deg.

Ellers vil jeg nevne at denne professoren er en vits:

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/midtosten/artikkel.php?artid=10112135

Både voldtekt og slaveri finnes det hjemmel for innen for de islamske rettstradisjonene.

Mange muslimer vil protestere på denne fremstillingen. Det kan være fordi de mangler kunnskap om de islamske grunntekstene, det kan være fordi de har lært at Muhammed var et godt menneske og ikke kan forene dette med virkeligheten slik den står skrevet og det kan være fordi de kaller seg muslimer, men avviser islam slik det står skrevet(og dermed ikke er muslimer.)

Jeg kan ikke godt kalle meg selv nazist, si at jeg praktiserer nazismen og påstå at jeg er et godt menneske, ettersom nazismen pt. er standarden for all ondskap. Nazismen hadde både gode og avskyelige ideer og jeg må isåfall ta avstand fra de avskyelige ideene hvis min påstand om å være god skal gi noen mening. På samme måte må en som følger den islamske politiske doktrinen, som er spekket med avskyelige ideer, avklare om de følger alle ideene eller om de avviser alt som ikke er i samsvar med de universelle menneskerettighetene.

Kenneth Eliassen

19.07.2013 kl.19:29

Kent. FNs menneskerettighetserklæring fra 1948 er et politisk dokument, ikke rettslig. FN eller andre kan derfor ikke sanksjonere på dette som menneskerettighetsbrudd. UAE har heller ikke tilrådt hverken kvinnekonvensjonen eller FN s konvensjon om sosiale og politiske rettigheter. Derfor har UAE ikke krenket noen menneskerettigheter som de er bundet av.

En må gå frem slik Elden foreskriver, det er det eneste som kan fungere.

Geir

19.07.2013 kl.19:38

Som en liten lilleputtnasjon med handlingslammede politikere som liker å sitte på gjerdet og "se hva som skjer, så er nok ikke diplomatiet veien å gå.

For 2 år siden fikk SV gjennomslag for å gå gjennom investeringer oljefondet hadde i Israelske selskap (og fikk boikottet en rekke selskaper). Jeg mener dette er veien å gå også overfor Dubai. Grunnleggende brudd på mennekerettigheter skjer der hver eneste dag og har i flere år blitt dokumentert av internasjonal presse. BBC og The Guardian, for å nevne to eksempler. De konkluderer begge med at slaveri godtas av myndighetene i Dubai. Dety Norske Oljefond er en stor aktør internajonalt (selv om Norge er et lite land) og hva de sier og hvilke selskaper de utelukker blir lagt merke til. Vi krysser fingrene og håper på en mer handlekraftig regjering.

http://www.guardian.co.uk/world/2008/oct/08/middleeast.construction

http://www.vice.com/en_uk/vice-news/the-slaves-of-dubai

Gizmo

19.07.2013 kl.19:41

Gjør som amerikanerne hadde gjort: Smugle henne til det norske konsulatet og fly henne ut med helikopter til et annet land/ få hjelp av amerikanerne og land på et hangarskip. Så gir vi Dubai fingen høyt og tydelig. Det irriterer meg stadig hvor lite baller norske myndigheter har ift ting som dette.

Kjell Solberg

19.07.2013 kl.19:46

Er Elden ute etter en ny klient?

Hva kan Norge gjøre med Dubai, bortsett fra å anbefale norske kvinner å ligge unna landet.

Selvfølgelig måtte Jens få skylda. Finnes det ingen grenser for tullepreik?

De som burde skamme seg er jo den svenske bedriften.

Å angripe LO for dette (og Stoltenberg) viser jo bare hvoe useriøse enkelte kan være.

Å bevege seg in på andre lands lover og regler krever diplomati, noe enkelte av bloggerene ikke forstår.

Sigvald Refsum

19.07.2013 kl.19:53

Våre lokale partnere bør kunne bringe noe lokal tyngde inn i saken:

Abu Dhabi Commercial Bank PJSC Financials

Air Arabia PJSC Consumer Services

Aldar Properties PJSC Financials

Arabtec Holding Co Industrials

Aramex PJSC Industrials

Dana Gas PJSC Utilities

DP World Ltd Industrials

Drake & Scull International Industrials

Dubai Financial Market Financials

Dubai Investments PJSC Financials

Dubai Islamic Bank PJSC Financials

Emaar Properties PJSC Financials

First Gulf Bank PJSC Financials

Islamic Arab Insurance Co Financials

RAK Properties PJSC Financials

Ras Al Khaimah Cement Co Industrials

Waha Capital PJSC Industrials

Kilde : nbim.no

Preben

19.07.2013 kl.20:04

Det må være mulig å skaffe dama et nytt pass så hu kan bruke det til å stikke av?

Kent Reichborn-KJennerud

19.07.2013 kl.20:17

Kenneth

Noen er bare moralsk og politisk forpliktende erklæringer, mens en juridisk bindende konvensjon er FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og ratifisert av FAE. De fleste medlemslandene har riktignok ratifisert konvensjonen med bestemte reservasjoner.

De viktigste menneskerettigheten er den rettigheten som naturretten innrømmer alle levende vesener, nemlig personlig frihet og den inngår i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

Igjen, de forente arabiske emirater er medlemer i FNs menneskerettighetsråd (UNHRC). Åpenbart må de da føle seg forpliktiktet til å respektere at enkelte velger å ikke gifte seg, men samtidig ha sex. Det er ikke forbudt for vantro og drikke i FAE, hvorfor skulle da utenomekteskaplig sex være det?

Jarle

19.07.2013 kl.20:35

Ukens Fjott; Espen Bart Eide. Snakk om en handlingens mann du! Hva er grunnen til at han ikke setter hardt mot hardt i denne saken, og sørger for diplomateskorte ut av landet?? Det er meg et mysterium!

Kent Reichborn-KJennerud

19.07.2013 kl.20:43

Kjell Solberg

Du synes åpenbart ikke at regimet i FAE skal skamme seg like mye som den svenske bedriften. Bedriften sviktet og støtte kvinnen etter voldtekten, men det var da for pokker ikke de som dømte henne etter barbariske lover. Skammen ligger flere steder, og jeg håper ikke du er så moraslk blind at du ikke ser dette.

Synes du f.eks. ikke at Jens (v/ UD) og LO burde støtte denne kvinnen? Litt for useriøst for deg vil jeg anta; at andre enn den svenske bedriften bør støtte henne.

"Hva kan Norge gjøre med Dubai, bortsett fra å anbefale norske kvinner å ligge unna landet?"

Klart vi kunne det, vi kunne sikkert råde norske kvinner i Norge og holde seg innendørs også, men vi er mer siviliserte enn som så.

LO kunne f. eks. oppmuntret til full boikott, selv om det virkemidlet kanskje er reservert jøder og staten Norge har ett fult arsenal av virkemidler.

19.07.2013 kl.20:52

Kenneth Eliassen

Beklager du har helt rett:

"UAE har heller ikke tilrådt hverken kvinnekonvensjonen eller FN s konvensjon om sosiale og politiske rettigheter".

...og da faller selvfølgelig min argumentasjon.

Kjell Solberg

19.07.2013 kl.21:02

Syntes bare det var det jævlig å bli sparket etter en slik opplevelse.

Hva du antar om meg er da virkelig likegyldig. At vi kan være uenige er greit, men anta ingen ting du ikke vet.

UD har da gitt henne støtte? Siden du mener Jens svikter, hvor er Siv & co? Hvor er resten av det politiske Norge?

Nå er det en gang slik at det ikke er mot jøder det blir anbefalt boikott, men staten Israel og deres okkupasjon og bygging i disse områder som vekker avsky. Men kanskje ikke hos deg?

Hva kan vi gjøre mot en stat som Dubai annet enn å fordømme den?

Sjølsagt var det lettvint av meg å si at norske kvinner får holde seg unna land med denne type styre, men ser nesten ut som om at det er det eneste en kan anbefale.

Hva mener du vi kan gjøre. Går ut fra at du vet hva.

Aage Solberg

19.07.2013 kl.21:04

Hva skjer'a ? Guttungen spurte pappa'n sin om rett og galt . Bare vær deg selv og vær ærlig og rettferdig, sa pappa'n. Våre politikere er feige og ikke ærlige og rettferdige. Uff, altså, en kinkig sak. Vi må se an.

De fleste politikerne våre har sommerferie, som halve stortinget har hele året, men det hjelper ikke ei jente i Dubai ! Skam deg Barth Eide og gå med bøyd nakke resten av sommeren !

Frode Baremeg

19.07.2013 kl.21:58

" - hva gjør Espen Barth-Eide?"

Føler ikke at vi er så mye bedre her hjemme på berget:

Øygard saken der en småjente må stå skolerett for hele Norge. Ordfører som får lov til føre hele familien og vennekretsen sin som sannhetsvitne i retten, for å prøve sverte hennes rykte for hele Norge. Og Frøken Larsen som ikke liker å tape en sak. (gjerne ødelegge en jente for livet) målet helliggjør midlene heter det så fint.

Da er det fint å finne et annet land og avlede oppmerksomheten mot.

Så Elden det har vært flott om du kunne hjelpe en skolejente her hjemme også. Hun trenger den hjelpen hun kan få. Frøken Larsen knuser gjerne henne for å forsvare Æren til (farsfiguren ) Øygard.

Det virker som om det er mange på høyt nivå her i Norge som har samme holdninger som i Dubai.

Bjarne Eikefjord

19.07.2013 kl.22:32

Det Barth Eide i hvert fall ikke bør gjøre, er å hyre inn advokat John Christian Elden til å gjøre noe som helst i denne saken. Det viser innspillet med all mulig tydelighet.

I slike saker oppstår dilemmaet, kjøre hardt ut med pauker og basuner og risikere å låse sakene fast i nasjonal prestisje, eller forsøke stille diplomati. Det siste har ofte vist seg å føre lengst fram for den som utsettes for denne typen overgrep.

Ideologisk sett må vi ta oppgjøret med den type forkvaklet og forhistorisk kvinnesyn som saken i Dubai er uttrykk for. Kvinnesyn som man, uten sammenligning for øvrig, også kan finne tendenser til i norske miljøer, og da tenker jeg ikke bare på innvandrermiljøene.

Vi ser også i denne debatten tendenser til at noen ser ut til å mene kvinnen selv må dele ansvaret for hva som skjedde da hun frivillig ble med ham på rommet etter å ha drukket alkohol. Som en mulig forsvarsadvokat for en voldtektsmann, ville det kanskje ikke vært et helt ukjent prosedyrepoeng for Elden ?

Vi bør minne om at det er flere som har opplevd tilsvarende overgrep nettopp i Dubai, og kvinners rettigheter i dette landet med antikvariske og barbariske religiøse lover er omtrent fraværende. Dette bør være tema for en generell debatt i et kvinnerettslig perspektiv.

UDs oppgave er å forsøke å løse saken og bringe overgrepsofferet hjem. Da nytter ikke høyrøstede ideologiske oppgjør, men praktisk arbeid og påvirkning gjennom det som uttrykkes som "stille diplomati". UDs oppgave er også å bidra til at ikke flere havner i samme situasjonen. Det gjør UD ved å gjøre folk oppmerksomme på hvilke lover og regler som gjelder i disse landene, og hva som kan bli konsekvensene i gitte situasjoner.

Dette er langt unna at UD aksepterer, eller godtar, lover og overgrep lovene medfører. Men det ideologiske oppgjøret med det antikvariske, menneskerettsfientlige og undertrykkende kvinnesynet sharialovene representerer, må tas i andre fora enn i rettsaler i Dubai eller andre land i regionen som praktiserer samme forkvaklede religiøse lovverk.

For hva mener ellers John Christian Elden at Norge bør gjøre for å løse saken for Marte ?

Sende ned F-16 og FSK for å ordne opp i hele Dubai ?

Spørsmålet er retorisk for å illustrere den maktesløshet et internasjonale samfunnet står overfor i forhold til den type barbarisk antikvarisk religiøs ?justis? som Dubai her praktiserer. Store ord og høyt stemmevolum har aldri løst internasjonale tvister.

Stille diplomati, som det UD og Espen Barth Eide praktiserer, har derimot gitt resultater. I mellomtiden får vi håpe at John Christian Eldens behov for å bruke saken for markering av egen juridiske fortreffelighet ikke får andre konsekvenser enn nok en egenmarkering av ham selv.

Henrik

19.07.2013 kl.22:48

Dette er en skandale. Dubai markedsføres som et yndet reisemål for turister fra Norge, mens der er offisielt reiseråd for Russland, Mosambik og Japan?? Hvor er utenriksdepartementets klare standpunkt overfor et land hvor slikt kan skje? Hvor faen er statsministeren? Det er én ting med nordmenn som dømmes uforholdsmessig hardt for narkotikaforbrytelser i f.eks. Thailand, men vi kan ikke som nasjon tillate at våre borgere dømmes for noe som ikke engang er en forbrytelse, og i enda mindre grad når den faktiske forbrytelsen er begått MOT dem!

Dere som tar Barth Eide i forsvar her: Skam dere!! Mannen er en utpreget kujon, og Stoltenberg viser igjen at han ikke klarer å stille opp når hans statsråder svikter. Det er for pokker ikke opposisjonspolitikernes ansvar å gjøre noe her - de er ikke representanter for det offisielle Norge. Det er det regjeringen som er og deres standpunkt, beskjed og umiddelbare boikott av alt samarbeid med UAE burde være tydelig og øyeblikkelig inntil Marte satt på et fly hjem til Norge.

At hennes arbeidsgivere utviser en total mangel på moral burde ikke overraske noen så voldsomt - de tenker profitt, profitt og profitt når de har lagt seg i dette markedet og vi får jo håpe at de går grundig på trynet - men her må det sterkere lut til enn en indignert og rettvis arbeidsgiver. Slikt som dette hører hjemme hos regjeringen og i diplomatiet og Norge bør være nådeløse og konsekvente i sin diplomatiske fremferd overfor nasjoner som begår slike overgrep mot våre borgere. De er valgt for å forvalte vår nasjon og ta vare på oss borgere og nå MÅ de vise styrke. Dette holder bare ikke!

vargas12

19.07.2013 kl.23:49

Uansett hvor man reiser, så må man ta konsekvensene, spesielt om man besøker et muslimsk land.

Dubai er ikke på listen over terror-mistenkte, og det bor mange nordmenn i landet som aldri har vært i trøbbel. Som man reder ligger man, det er gjestens plikt til å sette seg inn i landets lovverk. Voldtekt eller ikke!

http://www.vargas12.com/2013/07/voldtekt-i-dubai-man-bor-vite-hvem-man-besoker/

TankeFugl

19.07.2013 kl.23:57

Så var vi igang igjen.

"UD må snarest rydde opp i denne skandalen"... Som UD selv har sagt mange ganger, de kan HJELPE, de kan ikke STYRE andre land.

"Dette er en skandale". Joda, men regelverket ER kjent, dette er ikke noe de fant opp igår for å TA nordmenn på ferie.

Boikott landet. Gjerne.

Handelsblokkade. Gjerne.

Hjelp jenta. Absolutt.

Men kutt ut den "dette viser hva Islam er for noe"-retorikken. Den er allerede motbevist; dette er ikke "islam", dette er "(u)kultur".

Vi kan absolutt argumentere og be pent om at våre lover og regler blir innført i resten av verden. Men vi kan ikke KREVE det.

Var jeg kvinne ville jeg holdt meg langt unna landene med slike lover, både i arbeid og fritid.

Som mann vil jeg gjøre det jeg kan for å påvirke dem til å forandre lovene sine til noe som er mer spiselig for MIN rettsoppfatning. UTEN å gi dem feriepengene mine.

mogens kristiansen

20.07.2013 kl.00:04

Det vier sikre på, John Christian Elden,er at Bart Eide IKKE skal forsvare voldtektsforbryteren med tanke på å få vedkommende frigitt uten straff!

Kent Reichborn-Kjennerud

20.07.2013 kl.00:31

TankeFugl

Det er ikke arrogant å kreve at andre følger grunnleggende menneskerettigheter. Det er skrekkelig, som verdensborger, å la være. Ja, behandlingen av kvinner grunner i at de har andre verdier, og det er nettopp disse verdiene man kritiserer. Verdier er ikke i seg selv uangripelige. Noen verdier er bra, og noen er dårlige, og det er ikke noe iboende arrogant i å innse og hevde dette. Akkurat som det er åpenbart at verdier som promoterer mishandling av jøder er dårlige verdier verden er bedre foruten, er det samme gjeldende for verdier som promoterer fengsling av voldtektsofre.

Dette er dessverre Islam og ingen kan hevde å ha motbevist dette. Du er hjertlig velkommen til å prøve. Jeg skulle ønske du hadde rett i at de aller fleste "ikke-vestlige" muslimer har forstått at å legge eldgamle religiøse lover til grunn for rettssystemet er helt på jordet. Men det ser ikke slik ut. Islamistiske krefter har fortsatt svært bred støtte, og ferske tall fra Pew Global viste at andel muslimer som ønsker sharialovgivning er 99% i Afghanistan, 91% i Irak, 89% i Palestina, 86% i Malaysia, 84% i Pakistan og 74% i Egypt, for å nevne noen. Og tallene over dem som ønsker dødsstraff for muslimer som skifter religion er enda mer skremmende ? for eksempel ønskes dette av hele 78% av muslimene i Afghanistan og 64% i Pakistan og Egypt. Så det er fortsatt en svært lang vei å gå.

Grunnen til at kvinnen ikke ble trodd, er at hun ikke hadde fire mannlige, muslimske vitner. Er dette greit? Kvinner teller halvparten så mye fordi de påstås å være følelsesmessig ustabile og irrasjonelle, så om vitnene var kvinner hadde hun trengt åtte. Er dette også greit? Og når hun ikke blir trodd, tar de det som en innrømmelse av utenomekteskapelig sex, og dømmer henne til fengsel. Det finnes ikke rom for å legitimt kritisere dette?

Er det da slik at intet lands lover og praksis kan være umoralske? Så samme hvordan vi skulle velge å behandle utlendinger og asylsøkere her til lands -- uansett om vi fengsler eller henretter dem for å tilhøre en annen religion eller et annet etnisk opphav -- så er det helt greit, så lenge det er festet i loven? Ingen andre kan kritisere oss, fordi slik er det her? Hva med Nord-Koreas behandling av dissidenter? Rwandiske hutuers behandling av tutsier? Hva med Tysklands behandling av jøder under andre verdenskrig? Er det virkelig ikke legitimt å komme med en mer sviende kritikk enn "slik er reglene i Tyskland"?

Vi bør reagere mot alle brudd på menneskerettigheter og dårlig behandling av medmennesker, proporsjonalt med alvorligheten i deres konsekvenser. Fordi velvære og frihet er bedre enn lidelse og undertrykkelse.

Kent Reichborn-Kjennerud

20.07.2013 kl.15:51

Kjell Solberg

"Hva kan vi gjøre mot en stat som Dubai annet enn å fordømme den?"

Her er et forslag fra SU-lederen:

Den som klarest har uttalt seg om aktuelle tiltak overfor Dubai, er SU-lederen Andreas Halse (som utvilsomt, med alle sine fornuftige innspill, må være i «feil» parti) skriver i Aftenposten:

Som umiddelbar konsekvens av dommen mot norske Marte og regimets systematiske brudd på grunnleggende menneskerettigheter, mener jeg Norge bør iverksette følgende tiltak:

Trekke alle oljefondets investeringer ut av De forente arabiske emirater.

UD bør aktivt fraråde norske turister fra å reise til De forente arabiske emirater.

Norske myndigheter bør offentlig fordømme dommen mot Marte og rettssystemet i De forente arabiske emirater.

----

Stillheten fra UD skulle vel ikke handle om norske økonomiske interesser? For som kjent er det penger i Dubai, mye penger, men så er de desto mer interessert i norsk spesialkunnskap. De forente arabiske emirater og Norge opprettet diplomatiske forbindelser i 1994, og de økonomiske forbindelsene er omfattende, med omfattende eksport, ifølge Store Norske Leksikon. Et stort antall norske selskap er etablert i emiratene, blant dem er Det Norske Veritas, Kongsberg-gruppen, Odfjell, Statoil, Wilhelmsen og Jotun.

...

Så er spørsmålet hva Norge kan gjøre. Ambassaden i Abu Dhabi har altså kjent til saken siden i mars. Siden det var Martes familie i Norge som gav beskjed, er det trolig at UD fikk beskjeden først. Og siden i mars har altså norske myndigheter ikke klart å bringe Marte i sikkerhet til den norske ambassaden (som er norsk territorium), men heller overlatt Sjømannskirka i Dubai å gi Marte mat og husrom. Samtidig forteller VG at Martes utgifter fortsetter å løpe. Hun, eller familien hennes i Norge, har til nå betalt over 55.000 kroner i advokatutgifter, samtidig med at familien også må dekke husleien hennes i Dubai (hvor en må leie for ett år ad gangen). Nå har Marte søkt om økonomisk bistand fra fylkesmannen. En kan bare spørre seg: Hvorfor gjør ikke norske myndigheter mer for å hjelpe Marte i Dubai?

klippet fra:

http://www.rights.no/2013/07/marte-midt-imot-makta/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=marte-midt-imot-makta

...som anbefales å leses i sin helhet

Petter Olsen

20.07.2013 kl.23:27

"Jihadistflagg hengt opp midt i Oslo"

http://mobil.tv2.no/nyheter/innenriks/jihadistflagg-hengt-opp-midt-i-oslo-skremte-livet-av-meg-4090972.html

John Christian Elden

21.07.2013 kl.11:35

Bjarne Eikefjord. Jeg er litt usikker på hvor du vil? Bloggen en skrevet etter oppfordring og innspill fra "Stopp voldtekt" / Dixie ressurssenter med spørsmål om hva norsk lovgivning kan gjøre for å hjelpe til i denne saken. Det handler ikke om hva norske advokater kan gjøre i utlandet. Det er generelt lite. Men om hva norske myndigheter kan gjøre som diplomatiske tiltak i ro og samarbeid med Dubai for å nå et resultat som bevismessig er riktig. Jeg skjønner derfor ikke din harmdirring og synes du bør lese en gang til.

cuttingedge

21.07.2013 kl.21:07

Kenneth Eliassen og Kent Reichborn-Kjennerud, i følge VG i kveld, er deres oppfatning av UAE ikke riktig:

"Barth Eide sier selv at menneskerettighetene og FNs kvinnekonvensjon, som De forente arabiske emirater har ratifisert, gjør det vanskelig for dem å la dommen bli stående."

Jan

22.07.2013 kl.15:34

Hater å være drittsekken her, men det er et par fakta som bør påpekes og som Elden av alle burde fokusere bedre på:

Det er snakk om en påstått, angivelig voldtekt. Ikke en bekreftet eller bevist voldtekt.

Når det gjelder støtten til Marte er det flott at folk tror på henne og viser støtte - det har jeg gjort også - samtidig skal man langt ifra ta det så for gitt at påstandene er rette at man fordømmer eller dømmer den angivelige voldtektsmannen - som for alt vi vet KAN være uskyldig anklaget.

Det er fullstendig mulig å gjøre begge deler:

1. 100% tro på jenta og gi henne den støtten hun fortjener, og samtidig

2: La tvilen komme den anklagede til gode og gå ut fra at han er uskyldig inntil noe annet kan bevises.

At bevis stort sett er umulig i en voldtektssak gjør det ikke greit å droppe uskyldspresumpsjonen eller senke beviskravene.

Claus

23.07.2013 kl.13:22

DET ER EN MENNESKERETT Å SI HVA DU VIL, MEN I ETTERPÅKLOSKAPENS ÅND, MÅ DET VÆRE ENDEL MENNESKER HER INNE SOM FØLER SEG VELDIG DUMME. ESPEN BARTH-EIDE HAR PERSONLIG GJORT EN FREMDRAGENDE INNSATS I DENNE SAKEN, MEN FORDI DE FLESTE SOM KOMMENTERER HER INNE ER TOTALT NEDSNØDD, SÅ VIL HAN VEL IKKE FÅ KREDITT SELV ETTER AT HAN OPPNÅDDE DE RESULTATER ALLE FORVENTET OG KREVDE!!!

Kent Reichborn-Kjennerud

25.07.2013 kl.21:05

Claus er du utfordret?

Aften­pos­tens vink­ling er en helt annen enn den sam­men­heng Dal­elv har gitt og leser man nøye vil man se at hen­nes story er kon­sis­tent og for­en­lig med de nye opplysningene:

Dal­elv bekref­ter at hun trakk anmel­del­sen fordi hun fikk råd om det fra sin arbeids­gi­ver Al Manar. Da hadde hun sit­tet fire dager i vare­tekt, og det hadde gått opp for henne hvil­ket uføre hun var hav­net i: et vold­tekts­of­fer har i Dubai selv begått en for­bry­telse. Det er for­ståe­lig at hun ville gripe enhver mulig­het til å komme seg ut av situa­sjo­nen. Poli­tiet la så ordene i mun­nen hen­nes: - Så dere hadde sam­tyk­kende sex? Noe hun ble tvun­get til å svare ja på.

Men det avgjø­rende er at da Dal­elv kom i ret­ten holdt hun fast ved den opp­rin­ne­lige anmel­del­sen: hun var blitt voldtatt. Men hvor­for skulle Dal­elv ha noe annet motiv for å trekke anmel­del­sen enn å komme seg ut av en situa­sjon hun for­sto gjorde henne sjanseløs?

Hen­nes for­kla­ring vir­ker like til­for­la­te­lig nå som da saken ble kjent. De som ga henne rådet visste at hun like­vel kom til å bli dømt. Men de kunne vaske sine hen­der.

Det du gjør er en pervers hvit­vas­king og rett­fer­dig­gjø­ring av sharia-lovene det er snakk om. Dal­elv skal inn­rømme at hun har brutt lovene og de skal lik­som ha samme sta­tus som uni­ver­selle, seku­lære lover: et norsk sam­boer­par som har sex mens de er i Dubai og nyter alko­hol - som det fly­ter av - kan der­med døm­mes til 15 måne­ders feng­sel. Hvis myn­dig­he­tene ønsker det.

Kent Reichborn-Kjennerud

26.07.2013 kl.02:50

Claus

Beklager limte inn til feil adressat der.

Statsminister Stoltenberg roste UD og utenriksministeren for hardt og langvarig arbeid for å få Marte fri. Var ikke det en direkte løgn? Det var først da mediene verden over satte fokus på saken at UD reagerte.

For alle som har fulgt saken om Marte i Dubai, har det stått klart for oss at Utenriksdepartementet (UD) og utenriksministeren Espen Barth Eide ikke har hatt noen god sak. Martes situasjon har vært kjent for myndighetene siden i mars, uten at det har skjedd annet enn at Marte i forrige uke ble dømt til 16 måneders fengsel for utenomekteskapelig sex, for å ha drukket alkohol ulovlig og for falsk forklaring etter at hun anmeldte en kollega for voldtekt.

Da dommen ble kjent, prøvde Barth Eide seg på de mest finurlige bortforklaringer. Verst var kanskje hans sammenligning av rettssystemet i Dubai versus Norge. Jeg tror nok de fleste tolket denne sammenligningen som en ?vi må jo akseptere-holdning? til Emiratenes bruk av sharia. Nina Witozek parerte kanskje Barth Eides sammenligning best: ?Det er som å sammenligne en vanlig stol med en elektrisk stol.?

I samme sending ble for øvrig Barth Eide spurt gang på gang om Norge ville legge noe press på Dubai i sakens anledning, uten at utenriksministeren ville bekrefte det. Tvert om prøvde han å forklare at det ikke var slik at Norge kan gå inn i noe land og hente ut en av sine borgere som var i gang med en straffeprosess, for det ville heller ikke Norge ha godtatt. Det er suverenitetsprinsippet, forklarte Bart Eide.

Han er ikke verdig noe kredd!

Skriv en ny kommentar