hits

Skal vi bare akseptere gateran?

kommentarer 59 kommentarerEtter at Høyesterett i en dom 23-05-2013 foretok en kraftig økning i straffeutmålingen for såkalte gateran i Oslo, har det i følge mediene og politiet vært en eksplosjon i antallet ran. I den evige myteskapte tro på at strengere straffer er svaret på alle samfunnsproblemer, fulgte Høyesterett politiets skrik og endret straffen fra tingretten og lagmannsretten for to gutter på 18 og 20 år fra samfunnsstraff til fengsel i hhv 2 år og 3 måneder og 1 år og 9 måneder. At guttene var tidligere ustraffet, hadde skikket seg bra de siste to årene før dommen ble avsagt og at forbrytelsene skjedde over meget kort tid måtte vike da "almenpreventive grunner taler sterkt mot samfunnsstraff".

Ut fra justisminister Anders Anundsens (FrP)s erfaringsmateriale når det gjelder unge lovbrytere, har Høyesterett med dette øket risikoen betraktelig for at de skal begå ny kriminalitet overfor oss andre samfunnsborgere.

Skal det kunne forsvares, må samfunnsgevinsten altså være så stor at vi med åpne øyne foretrekker å få potensielle lovbrytere på gaten igjen enda farligere og bedre utlært enn de var før de sluttet med kriminaliteten, i stedet for å la dem gjøre opp for seg overfor samfunnet på den måte som ligger i samfunnsstraff - eller for de under 18 år: Ungdomsstraff. Signalet til andre - eller det vi jurister kaller almenprevensjonen - må da ha så stor nytte av fengselsstraff at det overstiger ulempene for samfunnet og den enkelte ungdom som skal straffes.

Hva skjer da når vi i folket ser at skriket på høyere straffer ikke hjelper - det blir ikke mindre men mer kriminalitet av samme type. Jeg er ikke overbevist om at påtalemyndigheten vil komme løpende til Høyesterett og be om at fengselsstraffene reduseres eller andre straffeformer brukes, slik som hadde vært naturlig ut fra den omvendte logikk.

La oss derfor et øyeblikk se bort fra den tradisjonelle politiske løsning når det oppstår et kriminalitetsproblem og handlekraft skal måles i antall fengselsmåneder og år, og la de som vil krangle om straff skal opp eller ned gjøre det et annet sted:

Utgangspunktet for våre politi- og justismyndigheter må være menneskerettighetenes krav på vern for liv, helse og privatliv for statens borgere. Dette er beskyttet i EMK Artikkel 3 og 8. Vi kan, som borgere og de som finansierer politivesenet, stille krav til beskyttelse. Under en måned før Høyesterett kom med gaterandommen over avsa de 25-04-2013 en dom av mye større betydning. Høyesterett understreker enstemmig at

"Retten til privatliv etter EMK artikkel 8 omfatter blant annet den fysiske og psykiske integritet og retten til å være i fred fra uønsket oppmerksomhet fra andre. EMK artikkel 1 pålegger konvensjonstaten å sikre konvensjonens rettigheter for alle innenfor statens jurisdiksjon. Dette innebærer blant annet at staten har en plikt til, etter forholdene, å ta aktive skritt for å hindre at private krenker hverandre."

Fordi staten ikke hadde utført denne oppgaven, måtte staten betale erstatning til den borger som var utsatt for integritetskrenkelse fra en annen borger. Staten sparte ikke penger på å unnlate å forebygge kriminalitet der dette kunne forventes og forlanges.

Barn under 18 år skal man normalt ikke sette i fengsel. Barnekonvensjonen er sterkt og klar på dette, og norsk straffelov og straffeprosesslov følger opp grunnsynspunktet. Allikevel vet alle som har hatt eller selv har vært barn at man må møtes med sanksjoner for å styre adferd og forstå forskjell på rett og galt.

Hvis problemet består av en 15-20 personer slik politiet sier i Aftenposten, er det uforståelig at ikke politiet har ryddet opp ved å kreve at strafferettsaparatet gjør jobben sin. Når et medlem av justiskomiteen må kreve hurtigdomstoler, er dette  det samme som Stortinget faktisk har vedtatt i straffeprosessloven §§ 249 og 275 for de under 18 år. En sak SKAL normalt være påtaleavgjort senest 6 uker etter at den oppstår, der ofre eller gjerningsmenn er under 18 år. Vi har derfor en hurtigdomstol - dersom den brukes. Ungdomsstraff og streng oppfølgning er det vi har idag for de yngste.

Trolig er det ikke nok, og samfunnet trenger en større katalog med virkemidler. Blant disse tiltakene må trolig barnevernet styrkes der foreldrene kommer til kort og barna ler av samfunnets manglende reaksjon. Frihetsberøvelse av barn for å trygge samfunnet og oppdra barn ved å styre deres adferd er nødvendig. Kanskje også ved at man tenker utenfor boksen og ser på en mellomting eller sammenslåing av strafferettssystemet og barnevernsystemets positive ressurser. Bør Fylkesnemnda for sosiale saker gis større kompetanse til å idømme frihetsberøvelse ("tvangsplassering") i større utstrekning der barna utgjør en fare for samfunnets trygghet? Eller bør domstolene gis større kompetanse til å idømme frihetsberøvelse i barnevernet (på samme måte som man idømmer sinnslidende eller farlige lovbrytere psykisk helsevern eller forvaring) av hensyn til samfunnsvernet?

Samtidig tror jeg ikke vi kommer utenom at en hurtig reaksjon er det viktigste av alt. Pågripelse - løslatelse - pågripelse - løslatelse - pågripelse - løslatelse - pågripelse - løslatelse- pågripelse - slik en av Dagbladets saker peker på, inngir ingen respekt overhodet. At en sak skal avgjøres senest innen 6 uker, betyr ikke at den ikke skal eller kan løses innen få dager. I mellomtiden må barnevernet på banen for de under 18 med tett oppfølgning og eventuell midlertidig tvangsplassering dersom det ikke virker. Det er avgjørende at også barn ser reaksjoner.

Og for de over 18. Om det er gjentakelsesfare eller endog utvist gjentakelse vil trolig en kort varetekt måtte være løsningen. Og en pådømmelse innen utløpet av varetektsperioden som ikke skal være lengre enn 4 uker. Oslo politidistrikts gjengangerprosjekt - som nå er nedlagt - hadde egen berammelsesplan med Oslo tingrett. Det var fast avsatte saler og dommere som behandlet slike saker på få dagers varsel utenom køene, og alltid innen en fireukers-periode. Det er ingen grunn til at de ikke skal virke også i ranssaker. En varetekt av kort varighet inntil 60 dager kan etter loven kombineres med samfunnsstraff når særlige grunner tilsier dette. Kriminalitetstypen og statens plikt til å ivareta borgernes rettsvern vil kunne være en slik særlig grunn.

Alelrede på 1970 tallet - i kriminalpolitikkens liberale gullalder - så man at det var nødvendig med bruk av varetekt i grovere ranssaker og innførte en særbestemmelse i straffeprosessloven for å åpne for dette. Paragraf 172 gjelder ennå. Og man hadde en egen påtaleavgjørelseskode i straffesaker mot barn som het "OVF BVN" - overført til barnevernet.

Kanskje på tide å se litt i historien også for å bygge og trygge fremtiden?

Da kan vi ikke stille akseptere gateranene som en del av gatebildet, mens vi toer våre hender, leker handelkraftige og skriker "strengere straff".

 *****

PS: For nostalgikere: Det er ikke sikkert alt er så mye verre nå enn før... "Det holder det sa Gundersen"

59 kommentarer

Per Ove

17.11.2013 kl.13:25

Hei,,,Ja vi aksepterer jo ,drap ,voldtekt,ran neste hver dag...Vi må jo ha sviktet en plass...

Tom

17.11.2013 kl.13:43

Her må det fokuserers på barnevernet, av med silkehandskene!

Viggo Pettersen

17.11.2013 kl.13:45

Selvfølgelig skal vi akseptere gataran! Hva slags land ville vi sett ut som om vi ikke skulle fått rane våre medborgere?!

Hans Jørgen Kristensen

17.11.2013 kl.13:50

Første betingelse er at ungdomsranere pågripes eller hindres i utføre ranet. Synlige voksenpersoner med uniform og myndighet til pågripelse kan være en begrensende faktor. Lovhjemmel må først inn i lovverket - og kanskje utvides fra rent Politi til også andre offentlige myndigheter. Dette kan også være noe mer midlertidige mannskaper. Om ikke flere kan gis myndighet - bør lovteksten endres på punktet om selvforsvar. Det må være lov å stoppe en raner mer hardhendt enn vanlig - uten å bli straffet mer enn raneren etterpå...

Kjetil Iversen

17.11.2013 kl.14:15

Helt ulogisk at lengre straffer gir mer kriminalitet. Jeg vet med meg selv at den eneste "kriminaliteten" jeg begår, nemlig smugling av litt for mye røyk og alkohol etter en sydentur, hadde blitt dramatisk redusert dersom jeg visste at straffen var større.

Hvis ranerne sitter inne i fengsel, så har de ikke mulighet til å begå ran, så jo lenger de sitter inne desto bedre. Livstid hadde vært det aller beste, alternativt dødsstraff, da hadde vi blitt kvitt problemet for alltid.

Wiggo Frantzen

17.11.2013 kl.14:18

Byrådet/bystyret i Oslo er handlingsrammet. Politiledelsen klarer ikke å organisere de resursser de har. Regjeringen ser ikke ut til å klare å sette i verk tiltak. Det operative politiet som er gjør en kjempeinnsats. De som er i felten. Sett inn private vaktselskaper, kommunens ansatte, garden, forsvarsenheter. Gjør noe!

17.11.2013 kl.14:35

Man kommer aldri bort fra at kriminelle som sitter inne, gjør ingenting galt! De har et valg før de gjør noe kriminelt, og da må de selvsagt ta ansvar for det de gjør.

Velger man en kriminell bane, så velger man et liv i fengsel. Nå må hensynet til den redelige borger være fokus, så får de kriminelle sitte inne! Mvh MF

Joar Joarsen

17.11.2013 kl.14:41

Her er det jo totalt skivebom. Å tro at kortere straffer gir mindre ran og vold, er helt bak mål. Det vi trenger, er strengere straffer, MYE strengere - og vesentlig lavere toleranse for de som prøver seg igjen. Slutt å utdanne de, slutt å sy puter under armene på de - straff dem!

Kristian Dirdal

17.11.2013 kl.14:41

Silkehansker og fri barneoppdragelse har vært religion i Norge i førti år,og er noe som kom i kjølvannet til 68 -erne! Siden den gang har skilsmissene økt,og grensene flyttet milevis i kjølvannet av disse skilsmissene,og når familien gikk i oppløsning forsvinner mye av grensene og disse igjen strekker grenser for alle,og mange har siden gått til grunne i et hull av misforstått godhet! "Ekspertene" på samliv har ofte både to og tre brutte ekteskap bak seg,og det eneste disse er eksperter på er svik,men som oftest har disse glemt å se seg i speilet og stillt seg spørsmålet: Hva med meg er jeg den rette til å belære andre? Når familiegrensene forvitrer er anarkiet på vei,og den oppvoksende generasjon er flinkere til å vise fingen enn til å vise hensyn til andre!

Tommy

17.11.2013 kl.14:47

Elden snakker om det store bildet, og det bør være rimelig dokumentert om man skal si noe på det han skriver her.

En rask og effektiv samfunnsreaksjon er det viktigste å få på plass. Deretter kommer jobben med å føre lovbryteren tilbake til samfunnet, der det bør være i alles interesse at dette gjøres på måten med best resultat.

Om dette innebærer fengsel eller et styrket barnevern bør selvsagt behandles individuelt.

I tilfellene hvor raneren(e) bor hos og har foreldre og er under 18 år må det jobbes med foreldrenes deltagelse.

I asyltilfeller må vi ha en langt raskere hjemsending av de som får avslått søknaden, det må være en avgjørende faktor for å få oppholdstillatelse at personen holder seg innenfor loven.

Lars-Erik Østerud

17.11.2013 kl.14:50

Kanskje skjerpe straffene litt og ikke slippe ut folk dagen etter er erklære dem "psyke" og så friske igjen året etter så de kan slippes ut og rane og drepe flere? Vi er så naive og dumsnille at de ikke skulle være lov!

Lars-Erik Østerud

17.11.2013 kl.14:52

Hjelper ikke å skjerpe strafferammene oppover når alle domstoler hele tiden bruker minimusstraffen. Da må vi øke den også. Også må folk sitte i varetekt til saken kommer opp. Ikke slippes ut for å kunne fortsette i mellomtiden.

Nicole Svensson

17.11.2013 kl.15:02

Det er nesten ingen etnisk norske ungdommer som blir tatt i det vi kaller ransbølgen. Hvis vi som samfunn ikke mestrer utfordringene knyttet til innvandring fra Asia og Afrika må vi evaluere systemet politikerne har lagd for å takle innvandringen. Med bakgrunn i at innvandringspolitikken i Norge lider av et betydelig demokratisk underskudd hviler det et stort ansvar på politikerne som har latt ideologi trumfe demokrati i innvandringspolitikken. Politikerne må innse at det å få inn 10-20 tusen innvandrere hvert år med minimal utdanning og kunnskaper om et moderne samfunn, og som samtidig tror at livets skjebne er bestemt av Gud vil medføre enorme utfordringer for Norge. Ransbølgen er et resultat av at innvandrerforeldre fra Afrika og Asia har sviktet som foreldre. Innvandringen vil sette store spor i norsk historie og vi får bare håpe at politikerne evner å påvirke slik at sporene blir positive. Alternativt må de åpne for mer direkte demokratisk innflytelse for befolkningen i innvandringspolitikken. Sveits får til dette, da kan lille Norge også. Da får vi et medeierskap til vår fremtidige historie knyttet til innvandring, det har vi ikke i dag.

Arne Oeyhus

17.11.2013 kl.15:02

Først bør de få gammeldags juling, grisebank av ypperste kvalitet , og minimum 5år i fengsel uten mulighet til å slippe ut.

Bilde av dem i media, og et eget register som alle kan søke i. Ikke morro å søke jobb når det står at du er tiltalt for ran .

Bekymret realist

17.11.2013 kl.15:03

Ja, det høres flott ut med militær i gatene, kanskje vi bare skal erklære unntakstilstand av hele greia, så kan vi være en fullmektig politistat.

Det vi enkelt og greit må begynne med er å bytte ut korrupte politikere i toppsjiktet som sammen med andre kaldblodige maktfolk konspirerer om å skape en ny verdensordning, med god hjelp av de "seriøse" mediene. Bare da, kan vi bli kvitt denne "ransbølgen", for det vi må gjøre er å redusere antall innvandrere betraktelig ved å samarbeide med våre ikke-vestlige (u)venner, om å gjøre verden til et bedre sted, hvor det også kan bli interresant for vestlige innbyggere å slå seg ned i f.eks muslimske land, men da må vi slutte med denne evige konflikten mellom vestlige og muslimske mennesker. En fin herseteknikk er å, nettopp det, skape konflikter mellom ulike folkeslag, for å dividere oss fra hverandre. Husk at vi tross alt er på denne bittelille planeten ute i det store univers- sammen. Da er det bedre at vi tar tak i roten av problemet, nemlig sentralbankene, mainstream media og Washington. Bare da kan vi fjerne denne lille gruppen mennesker som de siste 100 årene har hatt stålkontroll på det meste vi mennesker her i vesten er omgitt av.

Vi er meget opptatt av at "historien ikke skal gjentas"; men tenk deg selv, hva har skjedd etter 9/11, har ting blitt bedre, ser du noen ende, er det virkelig mulig at 18 arabere med kniv, pistoler og maskingevær slipper inn på fire fly og senere kaprer de? logisk - nei. Hvorfor har USA flere tusen hemmelige konsentrasjonsleirer (FEMA camps), hvorfor viser det seg at Obamacare er humbug, og hvorfor vil de ha våpenkontroll? Dette minner faktisk ganske mye om en ikke-så-altfor-ukjent tysker i sin tid gjorde, først skapte han en politistat, så fikk han igjennom en ny helsereform, så tok de plutselig folks våpen, og resten av historien vet de fleste. Snakk med naboen, en venn, kollegaen eller hvem som helst - muslim, norsk, homofil, svart eller hva det måtte være, det er oss mot dem, og vi må være forberedte.

Birgitte

17.11.2013 kl.15:06

Jeg er vel i den formening at mediene med sine skriverier er med å påvirke enkelte av disse ranerenes adferd, for det er unaturlig økning i antall ran begått av yngre personer.

Jeg er heller ikke så sikker på at fengsling av mindreårige er løsning på lang sikt, men heller styrke den barnepsykologiske tilbudsdelen. Som det nevnes skal mindreårige kun fengsles i ytterste nød før alt annet er prøvet ut. Problemet i Norge er at man ikke har ikke disse andre tilbudene på plass, derfor går det så galt som det gjør.

Man skal lære hva som er rett og galt, men når omgivelsene rundt en mindrårig svikter på tilbudssiden og bare tilbyr fengsel og barnevernsinstitusjoner , hvem er det man egentlig narrer? Man vet ofte at det er i fengselet at ting kan eskalere seg . Nettopp fordi det er i Norge lagt opp til at ungdom soner sammen med voksne, til tross for barnekonvensjonen gogså gir en klar melding om at mindreårige skal sone i ungdomsfensgler. Det er ikke engang nok av slike fengsler i Norge

Det ligger mye psykologi å få ett menneske på plass igjen uansett alder, og den psykologien svikter svært ofte nettopp i forhold til mindrårige og uansett bakgrunn.

En ting er å straffe noen for en kriminell handling, men det er ikke preventivt nok i forhold til hindre flere kriminelle handlinger begått av en og samme person

Simen Johannessen

17.11.2013 kl.15:09

Så bra Elden uttaler seg om straff og å få stoppet kriminelle. Han jobber jo hardt hver dag for å skaffe kjeltringene kortest mulig straff. Forsvarer terrorister og annet pakk. Hadde jeg hjulpet en kriminell hadde jeg blitt dømt for medvirkning... Just saying..

Børre Bjerkland

17.11.2013 kl.15:09

Vi kan takke Jens & sosialistene for disse ranene, med deres utilgivelige naive innvandringspolitikk

Nils Norrud

17.11.2013 kl.15:12

Bygg fler fengsler når vi har soningskøer!

Dommene er alt for lave og om en blir tatt er dette bare status blandt de kriminelle. Snart kommer borgervernet, men da får pluttselig politikkerne fingeren.

Har Ap kjørt politet i "grøfta" de siste 8 årene?

Inge

17.11.2013 kl.15:18

Det er på tide å ta av silkehanskene. Gi dem minimum 2 års fengsel for dette og la dem sone i de nedlagte militærleirene i Nord Norge. Om de ikke er norske statsborgere så skal de på første fly ut av landet etter endt soning. Kommer de tilbake bør de fengsles umiddelbart og straffen bør være minimum 1 år ubetinget, selvsagt med ny flyreise ut umiddelbart etter endt soning.

Geir Karlsen

17.11.2013 kl.15:29

Det som trengs er "tough love". Må bli slutt på at de ikke bures inne og at innburing skjer i luksuriøse anstalter. Ta etter Angola fengslet i Louisiana. Da blir det fort reduksjon i kriminaliteten AP kattene til Gro og Jens har akseptert i de siste tretti år.

Thomas

17.11.2013 kl.16:07

Er 1 år og 9 måneder og 2 år og 3 måneder strenge straffer? De kan kanskje knytte kontaktet i fengsel, men alternativet er neppe noe bedre - å vise hele verden at Norge er et fristed hvor man har mye penger og verdier, liten sjanse for å bli tatt, og om man skulle være uheldig å bli tatt så er straffen symbolsk. Neppe noen god løsning det heller.

Kjell

17.11.2013 kl.16:18

2 år for ran er ingen ting. Gi avskumma dødsstraff, helt klart mest lønnsomt for oss skattebetalere som er lei av at våre hardt tjente penger går til å brødfø disse mens de sitter inne. En død person kan ikke rane eller voldta noen.

Politi i hver bydel

17.11.2013 kl.16:26

Løsningen kan ikke gjentas for ofte: Politi til stede i gatebildet. Ikke bak skrivebordene på Grønland.

"Hei jeg ble nettopp ranet...." ...."Ok...hvor i Oslo er du?....ok...vi sender en patrulje"

Og vips var ranerne over alle hauger.

Hva med små effektive Politistasjoner i hver bydel? Til enhver tid bemannet med et lite knippe politifolk. Med god lokal kjennskap til hva som rører seg.

Man jakter visstnok ranere med helikopter (!) kan man lese i avisen. Sikkert veldig billig.

Men spørsmålet er vel om oljenasjonen Norge har råd til å utdanne det nødvendige antall politifolk og skaffe til de veie lokaler slik at de kan være tilstede der hvor folk bor og oppholder seg.

Stefse

17.11.2013 kl.16:42

3 strikes & you're out

3 strikes & you're out

3 strikes & you're out

Det funket i USA.

I norge blir det:

Forståsegpåing, kommentering, debattering, prioritering, behandling, utredning, saksbehandling og så videre. Kriminelle er en viktig business for mange, og fler skal det bli.

Ransoffer

17.11.2013 kl.16:42

Jeg får nesten lyst på sharia for disse ungdommene, en hånd om gangen. De bør straffes og de bør straffes hard og de bør holdes vek fra gaten. Three strikes eller lignende. Bye, bye.

PS! Forøvrig så er kronikken til Elden rotene skrevet.

Andre

17.11.2013 kl.16:45

3. gangs forbrytelse = livstid, ville funket. Også er det viktig at ikke forsvarsadvokater leter etter smutthull I loven som setter psykiatriske pasienter på gaten igjen, det koster liv................

Ransoffer

17.11.2013 kl.16:45

Ble noen skrivefeil. Oftere sånt når ting skrives i sinne, men uansett, få de vekk fra gaten med det samme. Voldelige gjengangere skal bak lås og slå.

Til alle som roper dødsstraff

17.11.2013 kl.16:48

Hvis tilnærmet alt skulle ende i dødsstraff eller livstid i fengsel, så ville en kriminell ALLTID være tjent med å drepe vitner. Skulle du oppdage en tyv i huset ditt, så ville han ikke stikke av, men drepe deg. "Ranere" ville blitt mordere som har rensket kroppen din etter å ha drept deg. Smuglere ville ikke hatt noe å tape på å skyte tilbake.

Stian

17.11.2013 kl.17:27

Fatter ikke at d ikke blir innført strengere straffer og værre fengsel i Norge, slik d er i ALLE andre land! Å være kriminell her i landet er tydeligvis lønnsomt, og blir man tatt så er konsekvensen minimal! Er den kriminelle en utlending så send den personen ut av landet asap, og i tillegg til utsendelsen så må den personen ta med seg en av sine nærmeste familiemedlemmer som en del av straffen! Tviler på undommen hadde turt å gjøre noe ulovlig med tanke på at konsekvensen ble å bli sendt ut av landet og at du måtte f eks ta med deg pappa i samme slengen. Ser for meg ett rimelig brutalt oppgjør når dem er i hjemlandet sitt.

I forhold til norske som utfører kriminelle handlinger så burde absoultt Norge få strengere straffer og harde soningsvilkår. Se på alle andre land, begår du en kriminell handling der f eks ran så sitter du minst 5 år, voldtekter så er det fort 20 år, men her i Norge så får du max 1 til 2 år for å gjøre begge deler!

Husker ikke hvilket land som utfører dette men når man f eks stjeler og man blir tatt for d så kapper dem av den ene hånden, stjeler du igjen så ryker den andre også, og vips så er man kvitt d problemet!

Strengere straffer Norge!!!!

17.11.2013 kl.17:29

...Nei. De ville ikke ha tatt sjansen på å ha ran som yrke i utgangspunktet.

Petter

17.11.2013 kl.18:02

Må fjerne narkotikaen fra gatene. Gjelden er mye av problemet. De må fjerne grunnen til ranene. Hvis disse ungdommene ikke hadde hatt noen grunn ville ikke ranet ha skjedd. Den innsatsen politiet gjør nå fører bare til midlertidige finere statistikker. På lang sikt er det håpløst.

Juan

17.11.2013 kl.18:07

Nei, vi skal ikke akseptere ran! Hvis disse dumme jævlene ikke tar inn over seg at oppførselen er uønsket her når vi setter opp straffene må vi gå hardere til verks. Skjønner de ikke at fengsel er straff må vi henge dem! Det er visstnok ikke avskrekkende - for ranere er ikke av det smarte slaget - men da slipper vi at de slippes rett ut og raner igjen ei uke etter at de ble tatt sist!

John Christian Elden

17.11.2013 kl.18:31

Mye rare kommentarer som ikke alltid treffer det bloggen handler om. Men for god ordens skyld og kanskje for å hindre noe av avsporingen: Så langt jeg husker det var alle som ble dømt av Høyesterett for disse gateranene nordmenn.

Eivind

17.11.2013 kl.18:31

Jeg ble forsøkt ranet av to somaliere på Bjølsen. Jeg klinte til alt jeg kunne mot nyren til den ene. De skjønte (kjente) det. Tror de tenker seg om en ekstra gang før neste ran.

Straff virker!

John Christian Elden

17.11.2013 kl.18:51

Hei Eivind Jensen,

i din bloggkommentar erkjenner du å ha begått et alvorlig straffbart forhold, og jeg antar at du da samtidig mener at du burde bures inn og/eller utsettes for andre former for det du kaller straff? er du sikker på at det er riktig spiral å gå videre på? Mener du virkelig at du er innenfor det du kaller definisjonen av straff?

thevikingtropical

17.11.2013 kl.19:21

Kom til Norge for første gang i 2001, jobbet i et renhold firma for å kunne betale flybillet penger som jeg hadde lånt. Etter en måned var det noen som tipset politiet om meg, jeg ble arrestert og dermed deportert grytidlig dagen etter . Det visste seg at å vaske gulve var helt feil,hadde jeg velget å rane kunne ting ha gått bedre for meg;-) men dessverre er kriminalitet ikke noe for meg. Er klar over at jeg gjore noe ulovlig og at jeg måtte straffes men når jeg leser om asylsøkere som voltar,dreper og raner og likevel får bli i Norge blir jeg både frustrert og forbanna.

Ditlev

17.11.2013 kl.19:27

Hei J. C.Elden.

Hvis du i ditt fulle alvor mener at han bør stilles for retten for å ha forsvart seg ved et overfall, ja da mener jeg at du som jurist,selve lovverket og moralen er helt på ville veier.

Som en lovlydig borger må det være lov å forsvare seg, sin helse og sin eiendom ved et overfall. At liberale jurister og andre liberale mennesker skal påføre andre sitt tankesett og sin moral blir helt feil. Jeg ville selv uten å nøle forsvare meg og mine helt til å ta liv hvis jeg følte dette nødvendig. Heller det enn at mine pårørende eller jeg selv skal påføres fysiske og psykiske skader som vil følge en kanskje for resten av livet.

John Christian Elden

17.11.2013 kl.19:30

Hei Ditlev,

Hadde det vært poenget hans, hadde det vært helt i orden og en lovlig handling. Problemet er at han selv definerer det han gjorde som straff. Og da er det langt fra i orden.

"Til feighet er ingen forpliktet" sa gamle professor Augedahl - gjengitt og videreformidlet av professor Andenæs. Er gjeldende rett også idag. Få dem gjerne ut for å hindre et angrep, men ikke for å drive privat straff.

Se f eks Gulating 14.09.99: "Med hensyn til hvorledes A brukte kniven, peker lagmannsretten på at han

ifølge byrettens dom var redd både for seg selv og for C, og på at det

hele må ha foregått raskt, samt at B var i bevegelse, - det heter i

dommen at han snudde seg noe. Det kan ikke ventes av den som kommer til

unnsetning at han da overveier og bestemmer seg for å bruke kniven mot

de ikke vitale kroppsdeler og klarer å gjennomføre dette."

Piotr

17.11.2013 kl.19:38

Det er ikke straffbart å slå tilbake og kreve sin nødrett da en blir ranet. Trekker de kniv så riskikerer de å få smake kniv tilbake. Mye av feilen med dagens samfunn er at folk ikke gidder eller tør å slå tilbake, de trekker skylappene ned og begraver hodet i sanden.

Ulf Larsen

17.11.2013 kl.20:09

Det var ran før i tiden også, som Elden humoristisk nok viser med en lenke til en vise om hans bestefar, justisminister Gundersen... :-)

At høyere straff ikke er noen patentløsning er klart, rask reaksjon og kortere straff derimot. Videre har vi fengsler som Bastøy som har svært god statistikk mht nye forbrytelser etter løslatelse.

Legg til at synlig, patruljerende politi synes å virke bra, vanskelig å prate med folk når en sitter i en bil, om en går derimot, kombinert med patruljebiler, helikopter og altså svært rask reaksjon når noen blir tatt.

Mvh - Ulf Larsen

Geir

17.11.2013 kl.20:20

Preventiv virkning = (straffenivå x fare_for_å_bli_tatt)

Det er klart at når et helt minimalt antall blir tatt og straffeforfulgt så hjelper det ikke engang om det er dødsstraff. Hva mener Elden forresten at man skal gjøre om man blir forsøkt ranet ? Fortelle ranerene at "nei nå må de slutte med denslags" ?

Steve Eek

17.11.2013 kl.20:22

Uansett hvem de er - norske eller utenlandske så må de tas. De etniske norske tar vi av oss selv, resten deporteres tilbake til det landet de kom fra. Jeg bodde i Oslo en gang jeg også over mange år, men opplevde ikke slike tilstander. Dette må stoppes. Så inn med massiv politi i gata. Vi skal ikke ha lovløse tilstander her i NORGE. Bort med silkehansker og snillisme. Alle ofrene må nå settes i sentrum for beskyttelse. Neste gang kan det vær deg eller meg.

Eivind

17.11.2013 kl.21:15

Hadde jeg fått problemer hadde vel du fått meg frikjent, eller?

Rune

17.11.2013 kl.21:23

Har du mistet alt av sunn fornuft? Er det bare penger som står i hodet ditt? Landsviker!

jens

17.11.2013 kl.21:28

Elden nevner ikke i det hele tatt hovedproblemet, nemlig den ukontrollerte innvandringen. Men det er vi jo vant til fra Norges "forståsegpåere".

Ester Eide

17.11.2013 kl.21:30

Det virker som at dette er et vel organisert opprør fra en viss ungdomsgjeng i Oslo.Hvilket nettverk bruker de for å rekruttere nye medlemmer? Dette må da bare stoppes ? Og hvem vil gjøre seg til kjeltring for en Ipnone ? Det ligger nok mer bak her.

Tor Steinar

17.11.2013 kl.22:59

Det er ikke bare prevensjon som må vurderes når man setter straffenivå. Det skal, etter min mening, være et element av straff for slike grove forbrytelser som påfører helt uskyldige mennesker skader og traumer. Videre så er det preventivt med høyere straffer på den måten at forbryterne er forhindret fra å begå flere lovbrudd i den tiden de sitter inne. Dette gavner sikkerheten til vanlige, uskyldige borgere.

John Christian Elden

17.11.2013 kl.23:46

Eivind: Hvis du hadde nøyd deg med å forsvare deg hadde du aldri blitt tiltalt. Hvis du derimot slår med det formål å straffe noen ville ingen kunne fått deg frifunnet etter noe vestlig lands lovgivning

Rune: Litt usikker på logikken i kommentaren din. Hører du til blant dem som ikke synes ran er et problem og derfor ikke vil gjøre noe? I så fall er jeg kraftig uenig med deg. Jeg mener vi trenger tiltak for å få ned kriminaliteten.

Jens: Hadde det bare vært så enkelt. Norge har hatt full kontroll på innvandring siden 1975 - vi har faktisk hatt innvandringsstopp. Hvor denne "ukontrollerte innvandring" kommer fra er derfor ukjent. Vet du noe om det bør du varsle myndighetene.

Jon

18.11.2013 kl.01:09

Med den ran å voldsbølgen som er rundt omkring i landet,så er det vel ikke tvil om at straffene bør være i samsvar med handlingene.Når folk får ødelagt sine liv så bør det vel ikke være sånn at gjerningmennene(kvinnene) skal ha det så mye bedre.Er vel snart på tide å ta av silkehanskene.Når Elden skriver at det har vært kontroll med innvandringen siden 75. så må man være advokat for å hevde det.All ære til dere som klarer å forsvare dette.

Eivind

18.11.2013 kl.07:37

For oss "vanlige" folk, er din ordrette fortolking av Norges lover Elden, ganske lik Bhattis tolking av koranen eller Børre Knudsens tolking av bibelen.

Dere ser ikke at alle tre "lovsamlinger", rett og slett er regler for at samfunnet skulle fungere i sin samtid.

Endrer samfunnet må også reglene endres, ellers vil det ikke fungere. Dere advokater gjør politiets arbeid totalt demotiverende.

Hvor mange rørleggere hadde giddet å tette vannlekkasjer, hvis Elden og co alltid hadde kommet i ettertid og fått åpnet dem igjen?

18.11.2013 kl.08:28

Og hvordan fant du etternavnet mitt Elden, googlet du eposten min? Ikke særlig god etikk til å være en anerkjent advokat!

Seifu

18.11.2013 kl.11:04

Det er viktig å kartlegge og identifisere innvandrermiljøene ranere tilhører for å finne vel rettet løsninger. Ran og religiøse radikalisering i noen innvandrermiljø kan beksjempes med rettet tiltak. Norske politikere bør ta ansvar og vise handlingskraft overfor ran og radikalisering.

Jan H

18.11.2013 kl.11:41

http://ipad.dagbladet.no/2013/11/18/nyheter/usa/utenriks/politikk/samfunn/30374266/

Trygve

18.11.2013 kl.13:25

Ta rotta på ranerne!!

Pepperspray er ikke så lett å få tak i - men en sprayboks med billakk derimot - gjerne rød.

For det første er de ganske vondt å få lakken i ansiktet.

For det andre - lett for politiet å finne en rødlakkert raner.

Ådne

18.11.2013 kl.15:36

Kanskje vi skulle snu på spørsmålet og spørre oss om vi skal akseptere at noen har ræva full av penger og andre har ingenting.Egoismen står for fall i verdenssamfunnet.Den mørke fortrengte siden vil mere og mere gjøre seg synlig i vårt selvgode verdensbilde.

Ilden.

18.11.2013 kl.21:36

Jeg er noe urovekket over hvor mange enkle oppskrifter man framlegger i Eldens blogg, men dette gjenspeiler også engasjememtet i dette tema. Bra!!

Elden skriver i sin blogg følgende:

'Allikevel vet alle som har hatt eller selv har vært barn at man må møtes med sanksjoner for å styre adferd og forstå forskjell på rett og galt',

Jeg vil påminne debatanter om at barneoppdragelse - og oppdragelse av ungdommer forøvrig, ikke dreier seg om 'styring' men 'ledelse'.

Man leder altså barnet - eller individet til å resonere logisk og med det fundament om gjensidig respekt for andres verdier - dvs fundamentale verdier som er gjeldende for et hvert individ.

For øvrig et flott artikkel av Elden - med mange fine engasjerte med deres innlegg.

Olav Have Holm

20.11.2013 kl.04:05

Proffesor Johs Andenæs skrev at dersom man holdt de 100 verste i Oslo permanent i fengsel så ville merkes godt på kriminaliteten. Det er vel det man kaller internering og ikke "lengre straffer". Så vidt jeg forstår så vil de fleste kriminelle begynne og slutte sin kriminelle karriere i alderen 15-25 år (kriminell er vel definisjonen på en som er registrert i strafferegistret; noe betyr livet ut for selv det minste forelegg).

Jeg legger merke til at man har veldige motforestillinger mot å sende 15-åringer på institusjoner. I andre land ser man ut til å ha et mer avslappet forhold til det; i England har man jo Eton College hvor man sender unge fra 13-18 år; i Østerrike har man Wien Singerknäben hvor man sender gutter helt ned i 9 år for å lære å synge. Hva er så galt med å sende 15 årige pøbelungdom 300 km vekk fra Oslo på en helårs leirskole med solid gjerde rundt? Brev- og besøksforbud slik at de mister kontakten med kompisene sine. En fin mulighet for at ungdommene kan ta igjen de siste 2-3 år med etterslep fra skolen (antar at det er en av fellesnevnerne hos ungdomskriminelle). Å være borte fra mor, far, søsken og kammerater i et år eller mer bør være en sterk motivasjon for 15-16 åringer til å vurdere å avstå fra kriminalitet.

Pål

28.02.2014 kl.11:13

Det er fascinerende mange som ikke tar Eldens poeng her: Ranskriminalitet korrelerer IKKE sterkt med straffenivå. Faktisk kan overdreven bruk av straff fungere imot sin hensikt, fordi man gjør pøblete ungdom til hardbarkede kriminelle innenfor murene.

Når det er sagt, kan det også argumenteres for at straffen bør ha en symbolsk side, i tråd med et retribusjonistisk ståsted. En kan fint argumentere med at ran bør straffes hardere enn i dag for å sende ut et signal om at samfunnet tar sterk avstand ifra den slags. Men argumenter som baserer seg på at vi vil få et tryggere samfunn dess strengere straff vi innfærer, mangler rett og slett empirisk belegg.

Derimot er det god grunn til å se disse ranene i sammenheng med forfeilet innvandrings- og integreringspolitikk, til tross for Eldens påstand om at ranerne er nordmenn.

Skriv en ny kommentar