hits

"Narkotikasiktet Stortingsmann" - Spillet bak kulissene

kommentarer 133 kommentarer

En ung Bergens-politiker argumenterte for noen år siden for at hasjbruk burde legaliseres. Dette falt ikke i like god jord hos alle, og politiet merket seg nok en mulig faglig motstander.

 

For en måneds tid siden var den fortsatt unge politiker på en fest etter et hyggelig arrangement. Etter at festen var avsluttet gikk veien til nachspiel. Alkoholen tok slutt, og en av de tilstedeværende tok frem en joint. Den unge politiker fikk sine drag, men samtidig sendte en av de tilstedeværende en "skrytemelding" av hvem han var sammen med på sin mobil som ble sendt som SMS over telenettverket.

 

Det ingen visste var at alle meldinger og bilder som ble sendt fra denne mobilen endte i Allehelgensgate hos politiet i Bergen, som hadde en aksjon på gang mot mistenkte hasjselgere i skolemiljøet i Bergen.

 

Den 17. februar 2014 hadde politiet hørt nok, og gikk til en samordnet aksjon mot flere skoler og personer i Bergen. De benyttet anledningen til å varsle pressen, samt å spre navn på siktede personer offentlig på skolene ved å hente dem ut i skoletiden og ta dem til avhør med full mediedekning. Begrunnelsen var visst at det skulle være avskrekkende.

 

Dagen etter fikk jeg første henvendelse fra media med den noe underlige men direkte forespørsel "Har du fått deg en ung Høyre-klient etter nark-razziaen i går?" En tilsvarende melding kom fra en annen journalist i Bergen. Hvorfor disse meldingen kom skjønte jeg idag: Politiet hadde tilsynelatende gitt pressen under-hånden-opplysninger om hva de håpet var i vente ut fra hva de hadde avlyttet og samlet inn.

 

Den 21. februar konfronterer to større aviser som vet om politiets arbeide den unge stortingsmann - ikke med politiets mistanke, men ved å få han til å gjenta og stå ved sine gamle uttalelser om sitt prinsippielle synspunkt om liberalisering av hasj. Den unge politiker uttaler seg på linje med "lederen for den frie verden", president Barack Obama, om synet på hasj som rusmiddel. Et ledd i fellen gjøres klar.

 

Samme dag kontaktes jeg på nytt av journalister. Under hevisning til det publiserte intervjuet om liberalisering kommer det: "Si fra når NN (den navngitte Stortingsmannen) trenger deg". Fortsatt sitter jeg som et lite spørsmålstegn.

 

Politiet går deretter til retten og prøver å få en tillatelse til å ransake hos Stortingsmannen. Dommeren - som må ha lest sin straffeprosess - avslår begjæringen. Pressen er imidlertid kjent med politiets begjæring, og påstår at den er gjennomført. Siden dette ikke er tilfelle, og bare politiet visste om begjæringen, kan vanskelig tipset komme fra annet hold. Politiet aner nok ikke sin arme råd. De har tilsynelatende gjennom lekkasjer til mediene lovet dem en "godbit" ved allerede fra dag en å invitere dem med i det som skal skape overskriften. Politiet velger til tross for rettens vurdering den 27. februar 2014 å pågripe han - noe media er kjent med omtrent før han selv. Nok en gang får jeg henvendelser fra pressen: "Har du fått han som klient nå?",  og når media deretter tar kontakt med han direkte sitter han "i møte" - med politiet. Han blir presentert for politiets avlyttingsmateriale - som for hans del betyr den SMS som festnatten var i telenettet til en tredjeperson som var avlyttet.

 

Den unge politiker blir foreholdt at han nok risikerer en bot på mellom 3000-5000 kroner for sin helligbrøde - ett tilfelle av hasjrøyking en måned tilbake i tid. Han har brutt loven og må ta sin straff som alle andre.  Og avisene har fått sitt åte. Politiet har levert det som var lekket for lengst, og overskriftene er klare "Stortingsmann narkotikasiktet" i krigstyper over alle landets aviser og nyhetssendinger. Navn og bilde på alle førstedider. Politiet og pressens "samarbeide" har båret frukter. Samfunnet er igjen trygt.

 

Jeg satt som medlem i et offentlig utvalg underlagt Justisdepartementet (NOU 2009:15) som hadde til oppgave å etterkontrollere politimetoder og politiets bruk av overskuddsinformasjon ved blant annet telefonavlytting. I punkt 25.7.7 drøfter utvalget om det er behov for en lovbegrensning for hvor alvorlig et lovbrudd må være før politiet kan bruke overskuddsinformasjon mot dem som bevis, og for eksempel begjære ransakning og foreta arrestasjon. Utvalgets flertall så ikke behov for en lovbegrensning fordi de la til grunn at politiet ikke ville misbruke reglene og bruke telefonavlytting mot tredjemenn ved mindre alvorlige lovbrudd. Det holdt med å si at dette normalt ville være uforholdsmessig - mente flertallet. Jeg var mindretall, og mente at loven selv burde sette en grense for hvor inngripende tiltak vi kunne akseptere for eksempel for å avdekke at en borger røykte hasj. Jeg skrev bl.a.:

"Mindretallet stiller seg tvilende til om en slik bruk vil hindres ved hjelp av det forholdsmessighetskriteriet som flertallet har bygget inn. Dette først og fremst fordi de overordnede personvernhensyn lett vil fremstå som så pass abstrakte ved vurderingen av forholdsmessighet i den enkelte sak at de i liten grad vil bli hensyntatt.

Videre vil vurderingen av den enkelte forbrytelses grovhet og samfunnsskade lett variere fra påtalejurist til påtalejurist så vel som mellom ulike dommere. Herunder kommer at de mindre alvorlige forbrytelser normalt påtales etter delegert påtalekompetanse fra den enkelte politijurist som selv har ledet etterforskingen. Det skal dessuten mer til for å holde fanen høyt på personvernets område dersom man står overfor en konkret vurdering av om man skal påtale forhold som er oppdaget ved hjelp av slike inngrep eller legge saken bort. Om man først tillater slike metoder for avdekking av mindre alvorlige forbrytelser, er veien kort til å åpne for at materialet innhentes med samme begrunnelse. Etter mindretallets syn vil en så vidt vid og skjønnsmessig avgrensning av rammen for bruk av overskuddsinformasjon innebære en stadig fristelse for etterforskere og påtalejurister til å begjære avlytting basert på vikarierende motiver; et hensyn Stortinget tilla stor vekt ved behandlingen i 1999.

Skal man sikre seg mot at inngrep som romavlytting og kommunikasjonskontroll skal bli en alminneliggjort måte å overvåke statens borgere på, må bruken av materialet holdes avgrenset gjennom klare kriterier slik Stortinget enstemmig, og etter debatt i Odelstinget, gikk inn for ved lovendringen i 1999. At klare kriterier skaper avgrensningsproblemer kan ikke være noen avgjørende innvending ved spørsmål som ligger i legalitetsprinsippets kjerneområde. Det må snarere ses på som en fordel."

 

Stortinget bestemte seg for at det måtte være tilstrekkelig å følge flertallets innstilling. Telefonavlytting ville uansett ikke bli brukt i praksis i mindre alvorlige saker likevel. Politiet utviste da skjønn, må vite. Ingen ville risikere å bli hengt ut i småsaker som følge av et så sterkt inngrep som avlytting av den private sfære, eller som følge av at en tredjemann var under etterforskning.

 

Mon tro.

 

Jeg er glad at ingen politifolk ser på meg som en faglig motstander.

 

 

PS: Jeg har aldri hatt stortingsmannen som klient. Men mange andre politikere fra de fleste partier. Jeg er ute av skapet som Høyre-mann. Denne blogg er blitt til ved en sammenstilling av kilder fra politiet, retten, pressen, det kriminelle miljø, det gode miljø, erfaring og sunn fornuft - og alle er selvsagt vernet slik at pressen kan fylle sine samfunnsnyttige oppgaver. Men det betyr at på samme måte som enhver avisartikkel kan den inneholde feilslutninger. Noen hevder at politilekkasjer kommer fra en beslaglagt sms og ikke fra selve avlyttingen. Om det er riktig, endrer det ikke mitt poeng. Når jeg har valgt å fremstille den andre versjonen, er det fordi jeg ble kontaktet med disse spørsmålene fra journalister som hadde fått opplysninger fra politiet alllerede da den opprinnelige aksjonen pågikk. Det er min slutning.

 

PS2: Jeg er prinsipielt glad for at ledende politifolk har gått ut idag med kraftig kritikk av de deler av pressen som har våget seg til å identifisere en polititopp i Oslo som er siktet for grov korrupsjon angivelig knyttet til noen tonn med hasj. Det var da helt unødvendig å identifisere han, får vi forkynt med kraftuttrykk.

 

133 kommentarer

Fetter Anton

27.02.2014 kl.23:54

Fantastisk bra John Christian!

Morten

27.02.2014 kl.23:56

Lettere sjokkert faktisk. Trodde politiet var ansatt for å gjøre en god og fornuftig jobb. Ikke skape oppstyr og lage kvalm. Nå fremstår de som en gjeng med "kjærringer"!

Jon Larsen

28.02.2014 kl.00:07

Kan advokat Elden forklare menigmann hvordan politiet får tillatelse til å: "Etter det BA forstå har politiet tatt blod-, urin- og hårprøver av Skutle". Har de anledning til dette i en sak som kvalifiserer til bot? For meg virker det som et overtramp.

L A

28.02.2014 kl.00:15

Denne (fille)saken ser for meg ut til at dette hovedsaklig er gjort for å kneble politiske motstandere.

Mj

28.02.2014 kl.00:38

Jeg liker deg JCE! No homo!

Kyrre Sørensen

28.02.2014 kl.00:46

Flott skrevet, viktig at slike ting kommer frem.

Dette har vært en overdrevet heksejakt, og politiet har i det siste også vist at vanlige folk bruker alternative rusmidler, uten at det nødvendigvis innebærer noe negativt. Så det kan virke begge veier. Var det noe politisk motivert i dette? Mot Høyre, regjeringen, eller rusmiddelpolitikken?

Høyre har en jobb å gjøre. De må enten skifte standpunkt, eller finne en løsning på et sikkert større antall i styrer som har gjort samme handling som Skutle.

Eltuks

28.02.2014 kl.00:46

"Thats my man" - var det ikke det du skrev til Skutle på Facebook da han omtalte en ung AUFer som fagforeningshore i en skoledebatt... Eller hva Elden?

mogens kristiansen

28.02.2014 kl.00:52

Mener Høyremannen John Christian Elden i fullt alvor at politiet i Bergen IKKE skal reagere når de får bekymringsmeldinger fra foreldre, lærere og elever ved skolene rundt omkring i landet? Eller er det kun unge fremadstormende broilere fra hans eget parti som bør ha fritt leide i politihuset?

"Politiet i byen har prioritert etterforskningen av narkotikabruk på videregående skoler de siste ukene.

- Vi har siktet over 30 personer. De fleste er 18 og 19 år gamle og er elever ved forskjellige videregående skoler i Bergen kommune. Tre eller fire personer sitter varetektsfengslet. To personer ble løslatt i dag. I de mest alvorlige tlifellene snakker vi om omsetning av narkotika, sier Jørn Solsvik.

Den omfattende saken startet med at elever, foreldre og lærere henvendte seg til politiet for å fortelle at det pågikk omsetning og bruk av narkotika på skolene.

- De har gitt uttrykk overfor oss om at de ønsker et narkotikafritt skolemiljø og at de ville ha en russefeiring fri for narkotika. Vi har jobbet mye med dette den siste tida, og kan ikke utelukke at det kan bli enda flere pågripelser, sier seksjonsleder Jørn Solsvik.

Han vil ikke kommentere konkrete siktelser som er under etterforskning."

Moral er nydelig

28.02.2014 kl.01:06

Politiet bruker altså overvåking av mobiler for å fange noen som tar seg en joint, datadirektivet med mer fremstår jo nå som desto mer viktig.

Kjelvi

28.02.2014 kl.01:11

Dette blir for enkelt JC. Greit at du er Skutles forsvarer og skal spinne hans sak, men du underslår flere viktige opplysninger og i tillegg spekulerer.

* Ungdomspolitiker med hasj-liberalt syn = samfunnsfiende og klappjakt fra politiet flere år senere? Faller på egen urimelighet.

* Skutle ble tatt i forbindelse med en stor politiaksjon knyttet til narkosalg/-bruk på videregående skoler. Totalt 30 er siktet, bl.a. din mann. Framstår for meg - som riktignok ikke bor i Bergen og kjenner de lokale forholdene - som en viktig og riktig aksjon.

* Når det gjelder ev samspill med media bør du spare deg krokodille-tårene. Dette er et spill som du mestrer bedre enn de fleste.

* Rørende fremstilling av festen 1/2, som om Skulte røket hasj nærmest som et uhell...

Viktige problemstillinger om telefonavlytting, men forsvinner i smørja hvor du "hvitvasker" din partikollega.

Ken Kåre Amundsen jr.

28.02.2014 kl.01:19

Det er vel ingen hemmelighet at politiet er uforskammet flinke til å jage etter de nederst på narkotika statistikken. For en som ikke lengere røyker rev, betaler ufortjent mye skatt og prøver å få dette hjulet til å gå rundt, er det mildt sagt frustrerende å se politiet stå som små skoleunger å forsvare seg når "alt sviktet når det gjaldt som mest" og triumferer når de gjør fremtidsutsiktene til skattebetalerne umulige. At vi som samfunn ikke har satt krav til jobboppgaver og priorieteringer i politet er for meg en gåte. Dette er mildt sagt smålig og kan best beskrives som "brød og sirkus til folket"

Flott skrevet! Fint at noen kaller en spade for en spade!

Geir

28.02.2014 kl.01:35

Flott og knusende artikkel!

Et moment som ikke nevnes er at 2 av 3 som ble pågrepet nettopp hadde kritisert politiet uken før i BA.

Politiet ser ut til å ha misbrukt sine fullmakter for å hevne seg på en lovgiver som kritiserte de. De bør stå til rette. Det er de som burde vært klistret på alle landets aviser i kveld, ikke Skutle.

Tom Erik

28.02.2014 kl.01:54

Dette er helt klart et politisk spill i fra politiet som nok begynner å se at forbudspolitikken raser fra grunnmuren og opp verden over for tiden. Dette må ta slutt 50 år med meningsløs ressursbruk uten resultater, der rusmiddler flommer over i samfunnet i store og små byer sågar enhver krik og krok av småbygder rundt om i landet, og i alle sosioøkonomiske grupper fra arbeidsledig "naver" til folk på stortingent og finansmenn.

Charles Bronson

28.02.2014 kl.01:55

Elden er en klok mann og advokat, men det skulle bare ha vært så mange flere av samme kaliber.

Det finnes altfor mange "cowbyer" i politiet, og ønsket om å markere "handlekraft" er veldig stor i flere enheter etter all kritikk politiet har fått i alvorlige saker de siste årene.

Begrepet "forholdsmessighet" er noe politi og påtalemyndighet burde kjenne godt til innen strafferettspleien. Den gir politiet i noen saker fullstendig blaffen i. Når man leser det Elden har skrevet, samt leser aviser og ser på riksdekkende TV, så har saken med denne unge politikeren på 24 år fått en mediedekning som overgår revolusjonen i Ukraina hvor hundrevis kan ha blitt drept. Denne unge gutten har røyket hasj, og alle ungdommer kjenner en venn eller kamerat som har forsøkt dette. Blant dagens politifolk og påtalejurister vet jeg at at mange av dem har erfaring med bruk av hasj eller marihuana - jeg har selv vært til stede på studentfester og andre sammenkomster hvor slike ting har skjedd.

Men politiet trenger å markere seg med denne "fillesaken". Gutten det gjelder er 24 år, og politiet og media har i full offentlighet "lynsjet" gutten og sørget for at hans liv i mange år har blitt ødelagt - kanskje for all fremtid. Jeg håper politiet, påtalejurister og pressen er lykkelig og fornøyd med sin markering av mangel på "forholdsmessighet" i forhold til alvoret i saken.

Kari Reine

28.02.2014 kl.01:58

Vel. Politiet hadde en stor aksjon for å stoppe narkotikasalg og bruk i videregående, og siktet over 30 personer.

Faktaene du fremstiller her forteller at en av de som er involvert i dette miljøet og under mistanke fra politiet, ble overvåket. Det var derfor Stortingsmannen ble tatt for dette. Skulle politiet overse han fordi han er Høyres representant på Stortinget?

Og den konspirasjonsteorien som fremstilles her, er helt uavhengig av Stortingsmannens eget ansvar for å oppføre seg innenfor lover og regler som Stortinget selv har ansvaret for. Politikere har måtte trekke seg av mindre grunner enn lovovertredelse, og en Stortingsrepresentant i et part som har nulltoleranse mot narkotika, har ikke bare sviktet velgerne, men også partiet sitt. Det er et ansvar han burde ta uten politiets inngripen. Han visste jo at han hadde røyket hasj når han ble intervjuet av avisene. Og det er ingenting som tyder på at han fortalte om hasjrøykingen til Erna Solberg eller andre i partiet. Han har derved også fart med løgn overfor sine partifeller.

Jeg synes hans rolle i saken gjøres minimal i blogginnlegget. Politiet prøver å rydde opp i et miljø som ødelegger ungdom. Ungdom av den typen som politikere ellers ikke er så støttende overfor.

Ole Kristian

28.02.2014 kl.02:05

Bra blogpost! Ser litt på sammensetningen av utvalget, ser ut som borgeren var underrepresentert med kun en advokat.

Mon tro om Politiet klarer å finne fram til importnettverket med all trafikkdataene de kan følge ut ifra de 30 personene? :-)

På tide Høyre fikk en skrape i lakken for sitt naive syn på personvern.

Bare trist det var Skutle som ble rammet.

Hilsen Høyre-velger (på tross av partiets syn på både personvern og thc)

PS. Hasj kan da ikke være så galt om en fungerer godt nok til å komme på Stortinget i så ung alder eller det hvite hus for den saks skyld...

Magne

28.02.2014 kl.02:13

Dette innlegget underbygger etter mitt intrykk den genrelle skepsisen innbyggerne burde ha til rikspressen.

Håkon

28.02.2014 kl.02:22

"Det ingen visste var..."

Det høres ut som du fremstiller Statsminister Erna Solberg sin vararepresentant i Stortinget som en teenager jente som ikke visste at nakenbilder kan bli spredd på nett.

Jeg er Høyremann. Alltid vært og har ingen planer om å endre det.

Men - om noe skal vi fremstå som seriøse. Høyre har NULL toleranse for narkotika. I alle fall så lenge det er forbudt. Og når du kommer så langt i partiet at du kommer inn på Tinget, eller som vara på Tinget har man fått med seg den NULLTOLERANSEN. I alle fall om man er fra Bergen og så hva som skjedde med Varloe.

Elden - ikke prøv å unnskyld dette med at han ikke visste eller trodde mobilbilder kan havne på nett. Det er for dumt.

Bare hold kjeft. Ikke si noe til pressen og før saken din. Uansett hvor pressekåt du selv er. Ikke snakk med dem i denne saken og så får du heller dobbelteksponere deg i neste sak, da vet du.

Per Berge

28.02.2014 kl.02:56

Kom til punktet der du anonserte Obama som den frie verdens forkjemper og gulpa opp siste ølsvelgen :D

Men til saken, Hvor kommer denne kontakten til deg fra pressa i anledning denne skole rassiaen? Har fyren ett stadig behov for dine tjenester slik att MS mediene oppsøkte deg som første valg?

Det neste er betyr det att han er ung att han ikke skal måtte stå til ansvar for den gjeldende lov?

Det er endel, ikke så reint få foreldre av oss som setter pris på att unga våre holder seg unna visse langtids bedøvende rusmidler så ,,, please, give us a break. Ja jeg vweit att alkohol dreper flere enn tjallen, men alkohol fører ikke unga våres inn i kola miljøer. Ikke etter normer vaffal. Du må gjerne værra cannabis liberal men skal du subjektivt velge fra statistikker taper du uansett. &( gen, hadde ikke rett på ett eneste punkt dessverre. Vil en endre loven får en gjørra det før en bryter den.

Fyren gjorde noe han ikke burde gjort, det gir konsekvenser, Thats life.

Khan

28.02.2014 kl.03:01

Elden en ensom ridder i kamp for mannen i gata.

Kevin

28.02.2014 kl.03:09

Per Berge: Hvorfor tror du at det å røyke hasj fører ungene våres i kolamiljøer? Jo fordi at hasj er ulovlig og derfor selger de samme personene som driver med cola også hasj. Dette kunne lett vært ungått hadde hasj vært lovlig.

Olav Have

28.02.2014 kl.05:26

Gammelt visdomsord: Skal du ha råd om kondombruk i Afrika så aldri spør en katolsk misjonær (stikkord: AIDS).

Når det gjelder cannabis gjelder tilsvarende: Er du foreldre, lærer, lovgiver (politiker) så må du aldri lytte til politiet.

I 40 år har politiet dikterer lovgiverne i narkotikaspørsmål. Politiet gir "informasjon" til foreldre og skole som må betraktes som subjektive påstander som presenteres nærmest ubegrunnet; som dogmer. Begreper som vitenskap, logikk, studier, forskning, erfaring er helt klart fraværende i politiets verden.

Og folk i kommentarfeltene sluker det tydeligvis rått og har fått det for seg at det er veldig farlig. Sannheten er at cannabis er litt som en guttestrek og kan godt sammenlignes med trimmet moped og tagging. For å komme til guttestrek-konklusjonen så må man ha kunnskap, og da fra flere ulike kilder og veie dem opp mot hverandre.

Råder dere på denne tråden som mangler motforestillinger mot den gjeldene narkotikapolitikk til å finne andre kilder. Anbefaler å begynne med professor Johs Andenæs (tidl prof i strafferett). Han var uenig med politiet og påtalemyndigheten i narkotika-spørmålet og kunne begrunne det veldig godt.

Man må huske at politiet trenger dagens narkotikapolitikk og de har en annen agenda en den de gir uttrykk for.

Arne Seland advokat

28.02.2014 kl.07:06

Mennesker har alltid gått på trofejakt. Ikke minst de med tilgang på våpen og uniform.

Norsk politi kan verken skyte neshorn eller elefant. De bestemte se for å ødelegge fremtiden til en ung gutt som akkurat hadde fått sin drømmejobb.

Politiet, politiet vi er mange tusen mann. politiet, politiet vi gjør så godt vi kan.

Anita Nyholt

28.02.2014 kl.07:16

Det at journalister har fått tips om navngitte personer var interessant informasjon, bra at du deler.

Politiet bidrar til å opprettholde forbudspolitikken fordi de har egeninteresse i saken. Så lenge det er kriminelt å bruke, besitte, kjøpe og selge cannabis vil det være lett å telle og måle, og få ressurser deretter. De veksler mellom å be om mer ressurser for å ?holde bruken stabilt lav? eller de trenger mer ressurser fordi ?bruken er økende eller høy?. Massemediene følger opp med tabloidoverskrifter.

Hadde Skutle bodd i Nederland, Uruguay, Colorado eller Washington hvor cannabis er lovliggjort og regulert som for alkohol så ville dette ha vært en ikke-sak.

http://anitanyholt.no/samfunn/darlig-journalistikk-og-talltull-i-cannabisdebatten

Eystein

28.02.2014 kl.07:32

https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_1138.pdf

Sjekk punkt 4.4 side 17, siste avsnitt. Det er nesten så man ikke kan tro det man leser.

Virker som Politiet vil stoppe debatten ved hjelp av trusler og skremsler. Hvis ikke Skutle "klarer seg", i den forstand at han rister dette av seg og slår hardt tilbake, så kan det være lenge til noen tørr å ytre seg igjen i denne saken.

"Kampen mot narkotika" har gått over til å bli ren trakassering, av alle og envher og har ingen samfunnsnytte.

Roger Johansen

28.02.2014 kl.07:41

Det er bra at politiet slår ned på hasjrøyking. Det er trist å møte igjen kamerater fra ungdomstiden som har fortsatt å røyke hasj. De er ikke til å kjenne igjen. Borte er energien og et sløvende slør har senket seg over øyne og holdning. Hasj bryter ned fine folk til sendrektige individer som flyter rundt uten å klare å holde tritt med verden rundt seg.

finn

28.02.2014 kl.07:47

Som de sier på nynorsk.."rest my case"

Pål M. Lykkja

28.02.2014 kl.08:19

Takk Jon Christian Elden. Her avdekkjast alt det ein var bekymra for ved Datalagringsdirektivet. Eg vert mållaus.

Bjørn Remseth

28.02.2014 kl.08:25

Jeg tweetet dette som "dagens viktigste". Årsaken er ganske enkel: Du krevde i ditt arbeid i utvalget som hadde til oppgave å etterkontrollere politimetoder etc. en prinsippiel grenseoppgang om hva som kunne og ikke kunne brukes. Dette ble avvist og stort tydeligere eksempel på at det du ba om ville vært den riktige retningen å gå kan man vel ikke be om.

Hvis det ikke settes klare grenser mhp bruk av avlyttningsmateriale (i vid forstand) vil grensene stadig flyttes, og det i disfavør av de aller fleste, inkludert politiet. Politiet trenger tillit og all den hjelp de kan få. Det vil bli stadig vanskeligere for dem hvis de ikke har gode tillitsvekkende regler som hjelper dem å forvalte den tilliten de allerede har fått.

Gro Rundhagen

28.02.2014 kl.08:25

Bak kulissene, hvor er det? Jeg har hørt om "i" kulissene, men aldri om det som er bak der.

Arvid Bang

28.02.2014 kl.08:33

Lærer de noe om legitetsprinsippet på Politi(høg)skolen?

Aho

28.02.2014 kl.08:41

Godt skrevet. Vi har sett mange eksempler på hvordan politiet lekker informasjon.

Derfor er det flott at de får tilbake med renter når vi ser hva slags tjenestemenn vi har i narkoseksjonen i Oslo.

Thor

28.02.2014 kl.08:43

Synd man ikke kan filme personer i psykiatrien som er i hasjrus og som har brukt det litt vel lenge; det er skremmende å se psykosene som det kan gi! Ja til hasj vil gi flere NAV-klienter og store sosiale utgifter i form av psykiatri som heller burde fokusert på de som lider uten rusmidler.

Gunnar Listerud

28.02.2014 kl.09:00

Når det gjelder stortingsrepresentanter, folkets utvalgte, må det være nulltoleranse mot å bryte norske lover.

Per

28.02.2014 kl.09:05

De gir seg ikke før 20-30 % av befolkningen er tatt. Ikke svar ærlig på "anonyme" undersøkelser, og ikke snakk om avkriminalisering eller legalisering. Hjemmebrent, smulgersprit og langing av alkohol til mindreårige derimot, det er akseptert.

Bjørn

28.02.2014 kl.09:26

Dette er en sak som bare kvalifiserer til en bot. Vi har en Ex statsminister som har drevet med det samme og vi kan ende opp med en dronning som har gjort dette mer enn en gang. Skal denne politikeren måtte trekke seg så er det flere som bør gå!

Ole

28.02.2014 kl.09:37

Folk har et rimelig rigid syn på hvor viktig det er å følge norske lover som stortingsrepresentant. Hvorfor MÅ man i større grad følge Norske lover og regler fordi man er folkevalgt? Den loven som er brutt, er også en lov denne personen er i mot. Det er ikke hykleri, om man ikke har sagt at det er feil i utgangspunktet.

Sativas indica

28.02.2014 kl.09:37

Fy fader som uopplyste motstandere av cannabis er!!!! les og lær før dere uttaler dere!

NORGE fremstår som FJØSLAND

FORBY heller TOBAKK.

i store deler av verden begynner folk å våkne, i Norge må den eldre generasjonen dø ut før det blir forandringer, trist men sant:(

Stein

28.02.2014 kl.09:38

Bra skrevet Elden.

Jeg er ikke alltid enig med alle dine konklusjoner og politiske ståsted, men du trekker her frem veldig viktige poenger.

Det er flere ting ved denne saken som virker litt rart, og politiets arbeidsmetoder er viktig å få belyst.

Håper du som Høyre-mann klarer å bruke dette til å overtale Høyre til at DLD er en dårlig ide, og en dårlig bruk av ressurser. Sannsynligheten for at informasjonen misbrukes er 100%.

Jeg tar selv sterk avstand fra narkotikabruk, og synes både selgere og brukere skal bli straffet.

Det som er spørsmålet her, er om ressursbruk og arbeidsmetoder står i forhold til det som tross alt er et mindre alvorlig tilfelle.

Tror nok det er en stor del av stortingspolitikerne våre som en eller annen gang har prøvd narkotika (Uten at det på noen måte unnskylder eller fritar noen for straff)

Jens Stoltenberg har jo f.eks. selv inrømmet at han har prøvd hasj.

Anonym

28.02.2014 kl.09:55

Thor, er det en ting man ikke kan stole på i denne diskusjonen, så er det statistikker og tall.

Jeg ble seksuelt misbrukt som liten, og har i mange år slitt med depresjoner knyttet til dette. Jeg har røyket cannabis, men jeg har også drukket mengder med alkohol for å selvmedisinere meg. Og ja, som sikkert 70% av dere som leser dette, så var selvfølgelig både leger og psykiatrien opptatt av røykingen, og hvor farlig dette var for meg. Dette var fokus, alltid. Det ble skrevet i journalen at jeg misbrukte narkotika, alkoholen jeg drakk var aldri i fokus.

Jeg er dermed oppført som en narkotikamisbruker i de statistikkene dere leser om i media.

Nå, ca 3 år etter at det sto på som verst er jeg nå lykkelig for første gang på mange år. Jeg har gått fra å ha tung gjeld, til så å bli gjeldsfri, til så å kjøpe min første leilighet. Jeg har en jobb jeg trives i, og i attesten min står det at jeg er "svært pliktoppfyllende, møter alltid til rett tid og har nesten ikke fravær." Jeg trives godt med meg selv, jeg er glad, jeg kommer lett i kontakt med mennesker og har ett fantastisk godt forhold til familien.

Det hjalp å ta et oppgjør med det som gjorde vondt. Det hjalp å kutte ut alkohol totalt. Det rare er, jeg røyker fremdeles cannabis. Jeg har et sunt forhold til det, det gjør meg glad og har virkelig åpnet sinnet mitt. Det hjelper meg med å slappe av når jeg har behov for det. Jeg er snill mot alle mine medmennesker, jeg er glad og imøtekommende, jeg jobber hardt og betaler skatt, men jeg er en kriminell uten mulighet til å kunne stå opp for det jeg mener er rett for meg.

Alf M.

28.02.2014 kl.10:00

Bra skrevet og hårreisende lesning!

Bilder fra politiets beslag i saken viser et stort antall plastflasker som ungdommene har brukt til å røyke cannabis, hvilket tyder på at denne kampanjen er satt opp mot ungdom som nektes reell kunnskap om rusbruk med færre risiki.

I forhold til proaktiv global forskning utvikler det Norske rettsvesenet en smal troverdighet som igjen svekkes når det overordnet politisk aksjoneres for innkassering av oppklaringsrate, og korsfestning i normale ungdomsmiljøer som dette.

I København viser en ny rapport at det årlig omsettes cannabis for over 1 mrd. skattefrie kr, og at det på tvers av rekordbeslag av smuglevarer ikke påvirker markedspriser, eller tilgang i noen som helst grad.

Dansk politi har i det siste året selv gått i pressen for å markere frustrasjon over påtvunget resursbruk som går på bekostning av faktisk kriminalitet.

På tide at denne debatten får sitt fortjente dagslys og mon tro om de uthengte kan kreve erstatning når lovendring for ruspolitikken endrer seg.

AK

28.02.2014 kl.10:05

Takk Elden. Jeg likte spesielt "Dommeren - som må ha lest sin straffeprosess - avslår begjæringen." Jeg forstår at du har samme erfaring som aktivister i Bergen.

En del kommentarer i denne tråden ser ut til å vise store misforståelser om hva politiet og dommere faktisk gjør på daglig basis i Bergen tingrett og Hordaland politidistrikt (Bergen politistasjon spesielt). Det er dette de gjør. Heldigvis var denne unge mannen så heldig å treffe en foruftig dommer den ene av 6 ganger dommere er fornuftige og følger bevis og loven i denne spesielle tingretten.

Som referanse kan kanskje kommentatorene det gjelder slå opp på politivoldssakene, bomerangsakene, bandesaken, osv... Det har ikke tatt slutt selvom vi skriver 2014.

Å dømme uskyldige er dagligdags i Bergen. Avisene følger politiet og domstolen, ingen andre. Det spiller faktisk overhodet ingen rolle hva som legges frem av dokumentasjon for pressen. BA og BT nekter fremdeles å skrive sannheten om hva som foregår innenfor dørene hos disse institusjonene. Det samme kan en si om NRK og TV2. Skuffende, men sant.

Båtflyktninng

J

28.02.2014 kl.10:10

To dager etter at Skutle tok til orde for å endre narkopolitikken blir han avslørt som bruker.

Der finnes sterke kapitalkrefter som ikke ønsker noen endring - de har sine metoder ...

Carl S Bjurstedt (@carlsbj)

28.02.2014 kl.10:18

Vår nåværende justisminister har åpent innrømmet miljøkriminalitet. Ulovlig kjøring m snøscooter. EMM en allmennfarlig forbrytelse og atskillig verre enn å røyke en joint på fest. Men bryr politiet seg?

Robert

28.02.2014 kl.10:24

En veldig bra kommentar, som er helt på sin plass.

Politiets dobbetmoral når nye høyder og jeg går ut i fra at Sigurd Klomsæt kan fortelle politiet i Bergen om hva slags straffeforfølgelse de kan vente seg for å lekke informasjon til pressen.

Gunnar Listerud,

Jeg er helt enig med deg i at det bør være nulltoleranse for stortingspolitikere å bryte loven. Særlig alvorlig er hasjrøyking. Hadde han enda nøyd seg med å stikke av fra bilbulking eller ha betale dagmamma svart - det kunne vi alltids ha tilgitt...

kyrre fjeldvik

28.02.2014 kl.10:49

En ufattelig historie om et råttent politi og et like råttent korps av journalister. Og man kan sannelig spørre seg om det i kulissene bak dette igjen skjuler seg noen som har sterke ønsker om at nettopp Høyre skal rammes...

Bie

28.02.2014 kl.10:55

Meget bra, Elden. Men dette er ikke en narkotikadebatt, det er en debatt om ordensmaktens bruk av opplysninger, i dette tilfellet bruk av opplysninger en tilfeldigvis fikk i hånden da man var på jakt etter noe annet. Spørsmålet er hvor alvorlig en forbytelse må være for at ordensmakten skal aggere, når forbytelsen avdekkes som et ledd i annen etterforskning. Skal dette være opp til den mer eller mindre maktsyke konstabels skjønn, eller skal man ha klare retningslinjer for slikt? Rapporter om overgrep fra politiet er økende i hele den vestlige verden, og allmuen godar dette på et vis fordi frykten for "ondskap" har satt seg i samfunnet, godt hjulpet av den samme ordensmakt. Det burde være åpenbart at retningslinjer må til i slike, og sikkert i andre, saker. For øvrig er " anonyms" innlegg rett over et viktig innspill.

Sturla K

28.02.2014 kl.11:15

Ekkelt. Kampen mot lettere rusmidler korrumpferer Norge og gjør oss til en politistat uten likhet for loven.

Politifolk som lekker informasjon til pressen begår mye mer alvorlig kriminalitet enn folk som tar seg en blås. Hvorfor etterforsker ikke spesialtjenesten denne typen kriminalitet? Med dagens datalagringslover - om viljen er tilstede - burde jo det være en smal sak å få nøstet opp hvem disse politietterforskerne som stadig lekker er, og få dem kastet på glattcelle, siktet, dømt og sparket.

Denne norske versjonen av "war on drugs" begynner å bli ganske tragisk. Som i USA bygges nye mafianettverk opp, politifolk blir korrupte, lover for inntrengning i privatlivets fred vedtaes, enorme mengder mennesker fengsles, fangeindustrien profitterer voldsomt. Etter at war on drugs startet i USA, har fangebefolkningen der økt fra 300.000 til 2 millioner, krigen ødelegger millioner av familier, bryter ned samfunnet.

Som avholdsmann vet jeg at hasj og marihuana ikke er farligere enn nikotinrøyking og alkoholbruk, og aksepterer derfor ikke denne urettferdige og ulogiske kriminaliseringen av kun noen rusbrukergrupper. I en rettferdig verden aksjonerte også politiet mot alle miljøer som nipper til konjakk-glass og innhalerer sigarer. Eventuelt gav alle brukermiljøer av lettere rusmidler likebehandling, og lot alle slippe.

Marita eifjord

28.02.2014 kl.11:45

Fantastisk bra :) Kom også over et innlegg om hvorfor man ikke bør røyke hasj, verdt å lese http://renekleveland.blogg.no/1372862753_ikke_ryk_weed__crackh.html

Nikita

28.02.2014 kl.11:46

Håpar du innser sjølv kor viktig du er for rettsstaten. Takk for den jobben du gjer.

Fjolne Fimbuldur

28.02.2014 kl.11:47

Saklig fremstilling av politiets (mis)bruk av overskuddsinfo.

Men det jeg lurer på er: Hvordan kan et bilde fra et nachspiel være bevis på at en deltager har røyka cannabis?

Selv har jeg vært på nach mer enn en gang og røyka Petterøe 3 mens andre har tatt seg en joint. Og noen knipser jo med mobil hele tida. Hadde noen beskyldt meg på så tynt grunnlag for å røke hasj fordi jeg var på en fest der en telefon er overvåket i forbindelse med alvorlig kriminalitet så hadde jeg blitt fyk forbanna..

Må det ikke foreligge bevis for å bli siktet for noe?

Sture

28.02.2014 kl.11:54

Vil vi ha et politi som lekker til pressen og går ut over sine fullmakter mht personvern og integritet. Er det politiet eller media som skal fungere som domstol? Er ikke dette på kanten til å krenke både menneskerettigheter og Grunnloven?

Gjest_Erik

28.02.2014 kl.12:01

Tidslinjen du beskriver, samt hvilken informasjon media har sittet med. Er dette sikker informasjon, eller noe du har kommet frem til selv?

DU er jo forsvarsadvokat, og er vel ikke glad i anklager som ikke er sikker, så lurte litt på som er kvalitetssikret og hva du har satt sammen selv?

Bjørn Haugaard

28.02.2014 kl.12:05

At politi og pressa bruker denne bagatellmessige fillesaken mot en politiker er igjen et godt bevis på feilbruk av ressurser. Kanskje er det en lengsel etter en fornyet "sovjetstat"...

hakunamatartin

28.02.2014 kl.12:14

At statlige etater driver med skittent spill forundrer ikke meg. Det er sterke konservative krefter i dette landet som lett kan sammenlignes med det politiske sirkuset i USA, bortsett fra at i Norge er de ikke like åpne.

Denne saken er bare skremmende lik Galileo Galilei sitt karaktermord da han utfordret kirka, eller da Muhammed Ali mistet tittel og lisens fordi han nektet å krige i Vietnam (han var første tittelmester som ble kalt inn, og kun fordi han kritiserte staten og hadde konvertert til Islam).

Husk at det var ulovlig for kvinner å skille seg et par århundrer siden. Det var også ulovlig å kritisere kongehuset. Det var til og med ulovlig for tatere å formere seg, hvor de ble tvangs-sterilisert uten viten av leger under ordre fra staten langt inn i det 20. århundre.

Da tyskerene styrte landet under krigen var det jo ulovlig å skjule krigsfanger som hadde rømt fra fangeleirer.

Alkohol ble gjort ulovlig i Norge i forrige århundre, noe de reverserte etter noen år fordi det bare gagnet hjemmebrennerene og smuglerene.

"Han brøt jo loven" er ikke nødvendigvis et godt argument når man kan sette spørsmål på nyttigheten eller legitimeten til den gitte lov.

Maurith Julie Fagerland

28.02.2014 kl.12:19

Har lite til overs for forsvarsadvokaters spill. Mange er rimelig samvittighetsløse bare de kan kjempe sine klienters sak- nesten med hvilke midler som helst, og uten tanke på ofre. MEN; journalister er en rase for seg. Der er det så mye kynisk maktspill både på egne og andres vegne, så mye manipulering både med sannheten og menneskers sinn, og så mye selektiv fremlegging av nyheter at jeg for mange, mange år siden mistet alt jeg måtte ha tilbake av tillit og respekt i forhold til dem. Jeg ser på dem som verre enn hyener. Og da har jeg IKKE tatt høyde for at hyener faktisk har vist seg å ha flere positive sider enn de fra gammelt av har vært kjent for.....

Tom Erik

28.02.2014 kl.12:24

Jeg bare lurer på hva advokat Elden synes om det her? i fra https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_1138.pdf kap 4.4 s. 17

jeg siterer

"Politiet bør være oppmerksomme på debatter og opptreden som er egnet til å skape sosial aksept for narkotikakriminalitet, for eksempel legalisering av cannabis."

Så her mener politiet at de skal forfølge legitime politiske meninger som jo alle har rett til å ha og utrykke. Overasker meg vel ikke at ordensmakten er så udemokratisk anlagt, men dette er jo faktisk helt drøyt og er en trussel mot demokratiet. Man skal altså forfølges for sin politiske mening. Noe jeg mener har skjedd i Skutle sitt tilfelle.

Rune Andersen

28.02.2014 kl.12:37

Det er vel relativt kjent at Politiet operer useriøst og cowboy aktig. Når du ansetter folk i Politiet basert på grunnskole så gir jo resultatet seg selv.

Jeg har anmeldt noe til Poliitiet en gang med kjent og identifisert gjerningsmann. Saken ble henlagt. Naturligvis. Kanskje Politiet får bonus for å henlegge saker???

Per H. Gjerstda

28.02.2014 kl.12:38

Man kan mene hva man vil om å ha en liberal holdning til hasj, det er ikke poenget. Poenget i denne saken er at Politiet i Bergen har drevet en "grisete" etterforskning og lekker personopplysninger til pressen som en sil ! Her bør hodene i politiet rulle !

Anne

28.02.2014 kl.12:52

Jeg synes det er fint at Hr Elden som jeg har stor respekt for uttaler seg i denne saken. Du er vel blant de beste på strafferett her i landet. Men - hvordan har det seg at så mye informasjon kan komme på trykk - også med relevans til en annen sak med politimann innvolvert som raser i pressen. Jeg er glad for yttringsfriheten men synes det er direkte integritetskrenkene mye av det som skrives. Hvordan stiller dette seg strafferettslig? Når går redaktørene for langt? Kan noen straffes for å skrive alt det som skrives, når det åpenbart kan være svært ærekrenkende?

Øystein

28.02.2014 kl.13:07

E vel ikke akkurat noe nytt at politiet spiller spillet sitt . De lekker det de ønsker ska komme ut,så enkelt e d. Politiet i Norge er ikke annerledes enn i andre land.

De gjør altntil sin egen fordel likt som oss andre. Er helt vanlige folk de og.

Espen Monsen

28.02.2014 kl.13:11

Det er i grunnen skremmende å lese hvor mange som faktisk mener at dette er overkill fra politiet. Politiets oppgave er å slå ned på lovbrudd. Og eneste måten man kan vinne krigen mot narko er ved å aldri gi narkotikamiljøene fred. Og i hvertfall mot de som er i startgropen av sin "narkotikakarriere". Stakkarene i parken tror jeg dessverre er lost cause. Men aldri gi langerne fred, og aldri gi disse småbrukerne fred. Det er ingen hemmelighet at veldig mange som begynner med hasj klatrer videre oppover stigen i de ulike substansene.

Og bak de små langerne sitter de store fiskene. Så ved å ta langerne kan man komme nærmere de store.

Bergenspolitiet begynner etter hvert å oppnå en ganske bra trackrecord i forhold til organisert kriminalitet.

Rune Andersen

28.02.2014 kl.13:14

Tilleggskommentar:

Har ikke Politiet noen advokater igjen? Eller har alle sluttet? Denne fremgangsmåten til Politiet er jo utrolig dårlig planlagt. Dårlig juridisk og lemfeldig behandling. Men jeg er ikke sjokkert, da dette skjer daglig.

Henrik Ellefsen

28.02.2014 kl.13:39

Bra skrevet, JC. Da Økokrim ransaket huset mitt (T5PC-ting) i 2004 var jeg ikke så overrasket - men en time før Økokrim kom, da en journalist-venn ringte meg og fortalte at politiet var på vei, ble jeg derimot helt ekstremt overrasket. Da VG-journalist Per ringte dagen etter beslaget, og spurte spørsmål til de enkelte eposter på den nylig beslaglagte pc'en min fordi han "satt med en kopi av innholdet", var jeg igjen veldig overrasket. Anmeldelsen av Kripos Datasentral som fulgte (adv.Øien/2005) ble selvfølgelig henlagt uten videre begrunnelse. Det er fint at du adresserer emnet, for det har vært ute av kontroll i mange, mange år.

Magnus Hansen

28.02.2014 kl.13:42

Kjenner jeg ble litt kvalm av å lese dette...

Jens Pettersen

28.02.2014 kl.13:47

Inga Marte Thorkildsen:

http://www.nrk.no/vestfold/inga-marte-har-brukt-hasj-1.262362

"- Som de fleste på min alder har jeg prøvd hasj. Vi må kunne snakke åpent om rusmidler uten å bli beskyldt for å legitimere nakortika, sier Thorkildsen til Dagbladet."

Jeg kan ikke huske en eneste fet type eller sjokkoppslag om dette, eller noen kritikk mot henne fra de rødgrønne.

NN

28.02.2014 kl.13:48

Gud så mange ganger jeg har sett eller hørt folk gjøre dumme, farlige og sanseløse ting påvirket av alkohol.

Person tragedier og famile tragedier.

Sjelden har jeg sett dette med folk som er påvirket av en joint eller ti.

Derimot blir du AVSLØRT er tragedien av et annet format.

Ikke at vedkommende er til skade for seg selv eller andre.

Nei, tragedien ligger i STEMPELET, karakteristikken og dommen fra samfunnet. Jobben ryker, barna dine mister all repekt for deg og man er "uegnet" til det meste i samfunnet.

For en straff? For en som ikke har gjort noen fortred?

Hvorfor er hasj/canabis å anse som narkotika? De fleste narkotiske stoffer gir deg kraftig rus og derfor er farlige på mange måter.

Uansett anser jeg alkohol for å være det farligste rusmiddelet som finnes.

Selv drikker jeg i hyggelig lag men viser stor repekt for inntaket samtidig som jeg ser hvor lite andre gjør det.

Sanseløs som man blir er man dog unskyldt for det meste, i det minste formidlende. Bortsett fra å kjøre bil da, og godt er det.

Arnt

28.02.2014 kl.14:05

Som barn lekte vi politi og røver. Tilfeldigheter innebygget i en regle avgjorde på hvilken side vi havnet. Det later som om de som fortsetter leken som voksen havner helt tilfeldig på den ene eller andre siden av loven.

Johnny

28.02.2014 kl.14:16

Elden, nå syns jeg du ser spøkelser på høylys dag og fjerner deg fra hva samfunnet forventer av politet; at det skal forebygge og avdekke lovbrudd. Du går jo i Staff sin fotspor. Ikke ta helt av.

fukmesideways

28.02.2014 kl.14:17

I forbindelse med rusmiddel politikk. Når en stat sin holdning er å totalt legalisere det mest skadelige rusmiddelet og innføre nulltoleranse for alle andre alternativ ved å påføre straff via.smerte, bøtelegging, skam og klasseskille fremfor å kvalitets sikre, informere og tilrettelegge, da lever man i bakvendt og opp ned land. Dette er rett og slett masochistisk. Den Norske kriminelle underverdenen som er skapt av dette regelverket er kun en annen form for den Tyske ghettoen som jødene ble plassert i.

Problemet er at menneske typen som mener at de har noe med hva andre mennesker driver med, eier ingen skam! Samfunnet er i stor grad manipulert til å fremmedgjøre konstruktive nye løsninger. Det kalles på godt Norsk fanatisme. Det faktum at den beste løsningen den Norske stat har etablert hittil er en nulltoleranse politikk samlet rundt ett lovverk som påfører straff og skam på noen som ikke har hatt en vond tanke eller er en risiko for andre tilsier at protokollene er etablert av en samling med inkonsekvente idioter som er direkte farlige. Ikke minst ved bruken av overvåkning av mennesker som ikke er en risiko. Dette er mer alvorlig enn man skulle tro, det viser til at Norsk politikk og journalistikk er gjennompreget av inkompetanse og organisert manipulasjon i stor grad. Når til og med utdannede mennesker til tross for sin "intellektuelle" kapasitet blir preget av sin egen idioti i en sånn grad da tyder det på at noe er alvorlig korrupt. Til tross for at noen har det veldig bra i Norge også, så er det ufattelig mange som faktisk også lider i stillhet eller rett og slett blir apatiske i dette overvåkte sado masochistiske samfunnet som Norge har blitt.

Jan

28.02.2014 kl.14:20

Elden: Hvorfor rette sånt skyts mot Politiet støtt og stadig? Fått fartsbot?

J Henrix

28.02.2014 kl.15:07

Tenk om...

- om guttungen bare hadde sagt nei takk?

Han hadde valget.

Om han hadde sagt at "Jeg er folkevalgt, jeg sitter på Stortinget som vikar for statsministeren, jeg har stor tillit blant velgerne og i partiet mitt, jeg er valgt for å LAGE lovene, ikke bryte dem, jeg har fått drømmejobben med stort ansvar, jeg er voksen og har personlig integritet nok til å forvalte dette ansvaret. Selv om jeg er like kul som dere..."

Da hadde det ikke blitt noen sak. Da hadde han ikke blitt advokatmat.

Men slik var det altså ikke.

Og tenk om advokaten hadde prosedert sine saker i retten i stedet for på på rosabloggen sin for å innkassere "likes" fra mobben og den populistiske folkedomstolen?

Kanin

28.02.2014 kl.15:09

Jeg tror mange ikke skjønner hva som står her, eller hva dette impliserer. Mange kommentarer går på at han burde få sin straff som vanlige folk, som er helt selvsagt.

Det er dog ikke poenget; poenget er at (om jeg har fått med meg alt?) journalistene som intervjuet Skutle på forhånd visste at han kom til å være den neste på slaktebenken, etter å ha fått opplysninger fra politiet. De får ham til å uttale seg om legalisering, der han tydeligvis ikke deler høyres "nulltoleransepolitikk" og ikke minst er de kloke nok til å spørre om han bruker narkotika, der svaret selvsagt er en hvit løgn. Han kunne ikke svart "ja" eller "ingen kommentar" på det spørsmålet.

Uten å bli for konspirasjonsteoretisk er det for meg ganske opplagt at det ikke på noen måte var tilfeldig at nettopp Skutle var den som ble intervjuet, og at det ble slått opp stort at han var for en liberalisering i narkotikapolitikken. Når han like etter blir tatt (dvs, pågrepet, politiet og journalister visste jo allerede at han var skyldig) blir det en "kjempesak" som er veldig negativ for en saklig debatt rundt narkotikapolitikken. Jeg velger å tro at noen av moralistene i politiet også er smarte nok til å se dette...

Kort oppsummert; han ble intervjuet (og det ble slått opp stort) fordi media visste at han kom til å bli tatt, og at det dermed ville bli en enda større sak. Det var med andre ord ikke tilfeldig at han ble intervjuet, men et skittent spill...

Delano

28.02.2014 kl.15:25

Jan:

Hvorfor komme med slike meningsløse kommentarer? Fått hjernedødhet?

Er det ikke bra at noen med et visst innblikk setter spørsmålstegn ved fremgangsmåtene til "tjenestemennene" i samfunnet vårt?

For min del var det meget interessant å lese om dette utvalget som valgte å ikke sette konkrete rammer for hva som er greit og ikke når det kommer til overvåking, og hva informasjonen man kan ende opp med gjennom overvåking kan brukes til. Naivt!

Kanin

28.02.2014 kl.15:30

J Hendrix:

Hadde han sagt nei hadde det ikke blitt en sak, det har du helt rett i. Det hadde sannsynligvis ikke blitt noen sak i det hele tatt, ikke det første intervjuet heller. Det er nettopp det store problemet her...han ble intervjuet for å halshugges.

Jeg er enig i at han burde sagt nei, og heller kjempet for å endre de ubrukelige og dysfunksjonelle lovene vi har rundt dette i Norge, men det endrer ikke at denne saken stinker.

Jeg lurer på hvor mange politikere som IKKE har brutt loven...

Frode

28.02.2014 kl.15:50

Jeg har ett spørsmål til Elden. Er det noen gang vært prøvd for en rett, f.eks. menneskerettighets-domstolen, legaliteten i narkotika lovgivningen? Jeg mener hvem har rett til å forby en plante? Kan være med på å forby heroin, kokain og kanskje hasj, men ikke valmuer, koka-planter, sopp og marihuana. Også å ha begrensninger for salg (pol/apotek), men å forby noen å dyrke planter til eget bruk er jo å forby "naturen". De fleste brukes også som medisin.

Aho

28.02.2014 kl.16:01

Det er jo bare slike saker Politiet jobber med, fordi de krever ingen innsats. Blir sakene store, så kommer de til kort, eller så deltar de på andre siden av gjerdet selv.

Norsk politi er generelt udyktige fjotter som alltid har skyldt på manglende ressurser etc, . Det er forsåvidt riktig, for de viktigste ressursene er arbeidsevne og hjernekapasitet - og det mangler de ihvertfall!

Skippagurras sønn

28.02.2014 kl.16:11

Skutle har bragt skam på Høyre!

Høyregutta bruker kokain og ikke hasj slik som Venstre bermen gjør.

hola

28.02.2014 kl.16:17

En her som påstår politier har bra trackrecord. I 2012 var 45000 narkotikasaker. 45 (!) Av alvorlig karakter. Kun tar omtrent vanlige brukere. Forbudet er tullete og på 50år er de ikke kommt noen vei. land som har avkrimanisert har omtrent samme forbruk som oss eller mindre. Forbud funker ikke. God informasjon og legalisering er veien og gå

Roy Sigurd Karlsbakk

28.02.2014 kl.16:26

Godt skrevet!

Pyrelius

28.02.2014 kl.16:36

Vet ikke hva dere prøver på onkel politi. JEG BLIR SÅ PROVOSERT at jeg gjerne henger meg på og begynner å engasjere meg i avkriminaliseringen. Jeg har mye fritid, og kommer til å engasjere meg politisk. Dere har kanskje fjernet èn opplyst motstander av statisk lovverk med utdaterte definisjoner, men dere legger pinner i bålet til mange (tusen?) andre. Dere har vekket til live et engasjement rundt en diskusjon som trenger drastisk adressering fra politikerne. AVKRIMINALISER CANNABIS NÅ!

Ken Olav

28.02.2014 kl.17:08

Sier meg enig med Pyrelius her. Blir selv utrolig provosert av måten dere går frem på her, og ikke minst media som alltid stadfester med ordet narkotika istedet for cannabis.

For cannabis kan jo ikke sammenlignes med heroin, kokain eller amfetamin der alle går under navnet narkotika. Selv alkohol som jo er enda farligere enn cannabis er lovlig å bruke hvis man tar en titt på SIRUS (Statens Institutt for Rusmiddelforskning). Noe er totalt feil i lovgivningen her i landet.

Dette viser bare at man gjør de samme tabbene på nytt igjen da de gjorde alkohol forbudt mellom 1920-1930. Da de kriminelle vokste kraftig og mafiaen oppstod. Når skal folket begynne å lære? Skaper man forbud for 1 eller flere ting så vil behovet for det forbudet kun øke. Det er da det kriminelle nettverket oppstår så de kan tjene penger på det istedet for staten. Hvis staten tar seg av salget, så vil de kriminelle svekkes kraftig, som med alkohol for eksempel. Da sank det kriminelle nettverket med ca. 90%, alt avhengig av pris selvsagt som er med å påvirker salget av det lovlige og ulovlige.

Er det ikke på tide å gjøre noe med dette, for dette er en krig som er tapt for lenge siden. Se på USA, Spania, Australia, Nederland, Sør-Amerika. Dette vil bli forandret senest i 2016, når FN skal ha stormøte rundt dette emnet. Bare tiden vil vise...

Bjarne B

28.02.2014 kl.17:31

"Samfunnet er igjen trygt." ;)

Er du sikker på dette? Er dette skjellig grunn nok for politiet å møte opp med hunder, for å undersøke om man har gjemt hasj på stortinget? Er det hjemmel i loven for at jeg som bekymret borger av norge kan kreve at regjeringen straks avlegger en prøve for å bevise sin edruelighet?

Petter Michelsen

28.02.2014 kl.18:25

Jeg har tidligere oppfattet Elden som en seriøs og hardt arbeidende advokat. Nå fremstår han mer og mer som en medianisse.

Elden lager først sin egen sannhet gjennom å gi seg ut for å vite hva Skutle og de andre arresterte høyremedlemmene har gjort seg skyldig i, dernest ved å påstå at politet gjentatte ganger har brutt taushetsplikten. Og så argumenterer han ut fra sin egen oppkonstruerte sannhet.

Da hjelper det ikke hvor god enn drøftingen er - konklusjonen blir helt irrelevant.

Merkelig forørig at ikke pressen har et eneste foto av noen av arrestasjonene hvis alt var lekket til journalistene på forhånd..........

Sigurd

28.02.2014 kl.18:31

Grunnen til at cannabis er ulovlig gjennom FN, er at under FN´s "single convention" i 1961, tok egypt opp en kriminalisering av cannabis. De sa at det førte til mer vold og flere dødsfall. Noe som vi vet idag ikke stemmer.

Kåre Kvalvåg

28.02.2014 kl.18:38

Det ser ut som at de fleste som kommenterer er tilhengere av din fremstilling.

Ja, jeg betviler ikke at din fremstilling er korrekt. Men eventuelle feil og ukorrekt opptreden hos politiet bør ikke overskygge det faktum at en folkevalgt bevisst bryter norsk lov. Det bør også pressen kunne skrive om, uavhengig av kilde.

Vi bør kunne forvente samsvar mellom liv og lære av en som tar sikte på å være en del av den lovgivende forsamling.

Ove S

28.02.2014 kl.18:47

Skremmende fremgangsmåte. Man kan spørre seg om motivet til politiet i denne saken. Og media - kjenner jeg bare forakt for etter å ha lest denne framstillingen. jeg stusset da jeg først leste om en ung politiker som plutselig stod fram og var positiv til cannabis over disk. Rimte ikke.

Så her er forklaringen: lekkasje og manipulasjon. Takk Elden for å fortelle om dette - får vi neppe vite i vanlige medier.

Pedro

28.02.2014 kl.18:54

Mange som gjør dette til en cannabis-legaliseringsgreie her. Cannabis fremstilles harmløst. Likevel er det mer kreftfremkallende enn vanlig tobakk, og er assosiert med mange andre uønskede effekter, som psykoser og schizofreni. Sjekk opp noe medisinsk litteratur, fex rang and dales farmakologi, og psykiatriboka til malt. Kanskje greit å kjenne til noe før man uskyldiggjør alt mulig som kanskje ikke er så bra. Just saying, selv om dette vel er helt utenfor tema her...

Henning Holstad

28.02.2014 kl.18:57

Stortinget har vedtatt en "lov om legemidler" som definerer at dersom din kropp inneholder "legemidler" som staten definerer som ulovlige, så har du begått en forbrytelse som vil medføre straff. Bevis kan med makt tilegnes gjennom blodprøver eller for eksempel hårprøver. Gjennom det siste vil bevis kunne fremskaffes flere år etter at den "kriminelle handling" har funnet sted. Din hårlengde avgjør antall år. Og så kan jo hver og en for seg selv finne ut av om vi lever i ett fritt land med respekt for enkeltmennesket og individuelle liv, eller om "flertallsdiktaturet" har overtatt og kriminalisert alt som ikke er i samsvar med flertallets syn på hva som er et godt, meningsfylt og riktig liv.

gobly

28.02.2014 kl.19:42

La dei jevla narkomananane få straffa si... dobbelt moral og pisspreik. Får vell heile nygårdsparken på stortinget snart.......

Ken Olav

28.02.2014 kl.20:00

Til Pedro:

Ingen har sagt at det er harmløst så vidt jeg har sett, det er det ikke.

Ikke kom med usannheter som du gjør her, som følgende:

1: Cannabis er kreftfremkallende

Svar: Nei, tobakken er kreftfremkallende, ikke cannabis. Og dessverre så er det mange som er feilopplyst og mikser med tobakk på grunn av for lite kunnskap og informasjon rundt planten (grunnet propoganda).

2:Fører til psykoser

Svar:

Fortsatt nei, forbruket av cannabis har 20 doblet seg etter at forbudet kom. Men samtidig har psykosen holdt seg på samme antall som bare viser at jo flere som bruker det, så øker ikke antall psykoser.

Er helt enig med at folk bør sjekke opp alt dette selv, det er da man får vite sannheten. Så lenge de holder seg unna de som kjemper for at det skal være forbudt grunnet sin egen profitt som f.eks farmakologi og psykologi og heller fokusere på reèl forskning for de som ikke har en egen agenda.

Se på f.eks statistikken til Sirus.no (Norges statistikk), eller emcdda (Europas statistikk).

Global Commission Report: http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/themes/gcdp_v1/pdf/Global_Commission_Report_English.pdf

Rapporten om Narkotika med Stoltenberg utvalget:

http://www.regjeringen.no/upload/HOD/RappOmNarkotika_nettversjon.pdf

Begynn å se realiteten og ikke hør på gammel propoganda som fortsatt henger igjen hos noen få som ikke klarer å gi slipp på det.

Laktose

28.02.2014 kl.20:49

Helga Pedersens lakeier er i sving i media..

Alexander

28.02.2014 kl.21:41

Glimrende journalistikk!! Vi trenger flere som deg John Christian! Alle har sine politiske interesser og vil misbruke lover og regler dersom de ser en mulighet for å fremme disse. Utrolig hvor naive mange kan være når det gjelder politiet, her er et godt eksempel på nettopp dette.

Marc Foster

28.02.2014 kl.21:44

For de som ikke tror Cannabis kan være farlig, anbefales den RYSTENDE dokumentaren "Reefer Madness": http://www.youtube.com/watch?v=54xWo7ITFbg Jeg garanterer du vil bli enda sterkere tilhenger av forbudet etter det...

Signe Wiik

28.02.2014 kl.21:51

Bra skrevet ,- skumle tendenser...Go get them , mr Elden !!

Sigurd Haugen

28.02.2014 kl.22:22

Dette er noe av det beste jeg har lest på lenge. Som overskriften artikkelforfatteren viser til er det et skittent spill bak kulissene som virkelig som bør belyses.

Takk for interessant viten.

Stein

28.02.2014 kl.22:37

Burde Stortingspolitikere ha amnesti når de ferskes i lovbrudd via overvåkning av kriminelle? -Slutt å syt.

Øyvind

28.02.2014 kl.23:39

Håper denne saken fører til konsekvenser for Bergens-politiet.

kai

28.02.2014 kl.23:53

Marc Foster.. haha u are a nutcreakhead yum yum.. den linken din fra 1938.. rofl

Ecco

28.02.2014 kl.23:54

KORRUPT POLITI

Dette er eldgamle nyheter. Da jeg gikk på journalisthøgskolen var det Bjugn-saken som fylte avisforsidene. Jeg skrev en semesteroppgave der spørsmålet var; "hvordan kan det ha seg at journalister og fotografer kunne dukke opp akkurat da et bolighus ble stormet kl. fem om morgenen." Kripos svarte ærlig; "fordi vi fortalte Dagbladet det." Hos Dagbladet ba de oss dra til h.....

Kort sagt: Politiet bruker pressen, og pressen liker å fremstille seg som "kritisk og uavhengig" i kampen mot samfunnsonde nr. 1, dvs "narkotika".

Moralen er IKKE stol på pressens "avsløringer". De er som regel plantet av politi, politkere, næringslivsledere og andre som har råd til å holde seg med kommunikasjonsrådgivere.

Og hva er egentlig narkotika? Hvorfor er det hasj/marihuana det fokuseres så voldsomt på? Stoffet er mindre farlig enn tobakk og alkohol, som jo begge deler "nytes" i rikt monn blant de samme folkene som vil ha evig fengsel for en joint.

Ut fra farlighetskriteriene skulle alkohol vært definert på linje med cannabis, altså et narkotikum.

Kvitekrist

01.03.2014 kl.00:09

Det som slår meg etter å ha lest alle kommentarene er at om man blir tatt for noe som helst og får status siktet eller mistenkt eller innkalles til avhør så er pri 1 å holde kjeft, avgi personalia og hold kjeft, sitt og vent på advokaten din og hold kjeft mens du venter.

Er du i tvil så hold kjeft, er du sikker så hold kjeft. Krev en bestemt advokat som du vet er god og om det ikke er presisert godt nok så hold kjeft, advokaten din er på vei.

Erik

01.03.2014 kl.00:44

I denne sammenhengen kan det være nyttig å vise til politiets noe spesielle forståelse av begrepet "forebygging". Jeg siterer fra politiets handlingsplan for 2011-15 (punkt 4.4):

"Politiet bør være oppmerksomme på debatter og opptreden som er egnet til å skape sosial aksept for narkotikakriminalitet, for eksempel legalisering av cannabis."

https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_1138.pdf

Forebygging ser altså ut til å innebære å kneble dem som er uenige med politiets syn på narkotikapolitikken, gjerne i samarbeid med pressen.

Jeg er glad for at Bård Vegard Solhjell har bedt justisministeren undersøke saken som Elden tar opp i blogginnlegget sitt, men også spent på hva de klarer å utrette når de får gravd fram noe lommerusk hos ham også.

Solberg

01.03.2014 kl.00:48

Norges befolkning har pådratt seg en sykdom som kalles "moralistisk panikk". Vi ser det i narkotikaproblematikken, og i sexkjøps problematikken Mange myter, lite fakta.

Dette viruset har med gjevne mellomrom rammet befolkningen med katastrofale konsekvenser opp gjennom historien. Individers frihet rammes og statlige overgrep følger, her i maktmonopolets regi. 30 år senere kommer den samme staten, med nye ansikt, med en unnskydning og alvorlige miner. De ansvarlige sitter da senile på et eldrehjem proppet fulle av narkotiske midler.

Intet nytt under solen.

Bakk

01.03.2014 kl.01:14

"Politiet om narkosaken i Bergen: Også kokain, LSD og ecstasy inne i bildet"

Men det vil vel også Høyrefolk legalisere?

Joar Vatnaland

01.03.2014 kl.01:17

Det er rart at voldtektsmenn og ransmenn blir beskyttet av media og ikke navngitt, men en som har antydet at han er for legalisering av hasj og har tatt seg en blås blir hengt ut til spott og spe.

Vegard

01.03.2014 kl.01:30

Forsiktig nå JCE. Plutselig står snuten på døren din også!

I disse dager kan man jo knapt uttale seg om noe uten å bli uglesett.

Realist

01.03.2014 kl.02:05

Til Bakk ja så og si alle ulovlige rusmidler bør reguleres i en eller annen form som ikke er forbud sånn som nå. Dog er ikke jeg høyremann da men.

Tha

01.03.2014 kl.04:07

Det alvorlige i denne saken er at politiet og media samarbeider. Denne informasjonsflyten fra politiet må stoppe. Media skal ikke sitte som flue på veggen i politiets domene for å kringkaste alt snusk i privatlivet til alle og enhver. Den elektroniske gapestokken og korsfestelsen er et veldig kraftig virkemiddel og medfører ekstreme påkjenninger for ofrene. Jeg anser dem for å være voldsoffer og at loven bør endres for å gi beskyttelse mot den elektroniske steiningen fra bøddelen som kalles presse.

Johan

01.03.2014 kl.07:17

Sykelig og bra fremstilling av JCE.

Min tillit til politiet er svekket, og jeg forundres over pressen som lar seg benytte som nyttige idioter. Snakk om lettlurte.

Sture

01.03.2014 kl.07:43

Politiet lekker som en sil til sine venner i media. De prioriterer saker som per populistiske og de er hovedgrunn til at du og jeg får våre saker henlagt når vi går ut døra ved innbrudd og ran. Denne ukulturen i politiet må opphøre og media må også settes i et nytt søkelys. Alle vet at norske journalister stemmer AP, SV og Rødt, samt at knapt noen journalist tilhører Høyre eller Frp. Dertil har norsk feminister infisert diverse redaksjoner og fører kampanjejournalistikk. Bruk av narkotika er alvorlig men denne sausen av politi og et kampanjepolitisk media som opptrer som en statsmakt er direkte truende for vårt demokrati og vår rettstat.

Cathrine

01.03.2014 kl.08:11

VG og Dagbladet og andre medier vil selvsagt ikke innrømme at det du skriver medfører riktighet, heller skriver de ikke om det som foregikk i kulissene. Desto viktigere er det å få spredd denne blogginnlegget til bredden i folket, så en kan se hvordan politiet og media samarbeider på en måte som er skadelig for folk flest - avlytting (merk dere at VG er for DLD), om politiet ikke får det som de vil (dommeren avslo jo som kjent politiets begjæring til å gå til aksjon mot politikeren)...så hvordan gå frem? Jo, bruke media rått og media lar seg bruke. Media er blitt politiets marionetter. Latterlig å se at journalister lar seg redusere til marionetter som det passer politiet.

Spre denne blogginnlegget til flest mulig. Folk bør vite hvordan politiet opptrer, og at media lar seg bruke.

megigjen

01.03.2014 kl.08:19

vi kommer til å få en del slike saker fremover for å tåkelegge Jensen-saken

Sture

01.03.2014 kl.08:26

Journalister lytter på politiets radiosamband og politiet vet at de lytter. Dertil er det trolig utro medarbeidere i politiet som tipser media dersom det fremmer deres sak. Vi kan heller ikke stole på media som preges av diverse aktivister og har politisk slagside. Politiet lekker og media slår til med kampanjer - samtidig som de kaller seg "uavhengige". Når vi har et media som opptrer politisk og i praksis fungerer som elektronisk domstol og gapestokk er vi på ville veier. Vi trenger en granskning både av politiet og av media. Vi skal ikke ha et politisk politi og heller ikke et politisk agerende media. Narkotika er alvorlig men politilekkasjer og kampanjejournalistikk er hakket verre - det truer demokrati og rettstatens prinsipper.

Jan

01.03.2014 kl.09:04

Delano: Noen gang hørt at en person med hjernedødhet klarer å skrive på et tastatur? (Spar meg for kommentaren: "Ikke før nå")

Nilgau

01.03.2014 kl.09:12

Det er mest skremmende at så mange ikke avslører JCE's mediaspill. Dette er en forsvars advokat som er igang med å sverte sin motstander. Politiet gjør jobben sin etter bekymringer fra både foreldre og skoleledelsen . Det er ikke lov å bruke eller selge narkotika her i landet.

Alex

01.03.2014 kl.09:36

Nilgau

Det er jo ikke poenget. Alle vet at det er ulovlig. Problemet er dialogen mellom politi og media.

Skutle har gjort et lovbrudd som kan sammenlignes med å kjøre i 80km i 70-sonen. Hadde du vært enig i at han skulle blitt hengt ut i media, fått ødelagt omdømme og karrieremuligheter, om han hadde kjørt så fort at han fikk en bot på 3000,-?

"STORTINGSPOLITIKER KJØRTE UTEN BILBELTE! Suspendert fra alle verv med umiddelbar virkning." Jeg synes jeg ser det.

Ak

01.03.2014 kl.10:08

Politiet?....Er det dem i den røde båten på utøya?

eljos

01.03.2014 kl.10:19

Det er fremdeles ikke lov til å selge eller bruke narkotika i Norge. Skulle det være andre regler for herr skutle og likesinnede (les : politikere) ?Det skjønner jeg ikke. Dvs jeg begynner faktisk å skjønne at dette landet blir styrt av noen som skjuler seg bak i kulissene......

Thor Boehlke

01.03.2014 kl.10:57

JCEs innlegg var velskrevet, men han glemmer å nevne noe viktig. Vi har et lovverk som forbyr bla. bruk av narkotiske stoff som hasj.

Skutle er folkevalgt representant for Høyre og stiller på Stortinget som representant for sitt parti. Han kjenner landets lover og som Stortingsmann bør han vite konsekvensene av å bryte loven. I dette tilfelle å ta seg et joint.

Jeg stiller meg ikke bak politiets spill med

pressen og hvordan disse to har misbrukt sin makt, om det JCE skriver stemmer.

Det betyr ikke at politiets bruk av

telefonavlytting er feil, bare misbrukt i tilfelle Skutle. At politiet avlytter mobilen til en kjent narkokriminell som er kynisk nok til å selge narkotika til skoleungdom ser jeg ikke som feil bruk av denne praksisen.

JCE kommer fram som om han skal forherlige Skutle. Skutle bør være gammel og samfunnsmessig erfaren nok til selv å

vite hva han takker ja til. Mener Skutle

at det er greit å røyke et joint må han også

være mann for å takle konsekvensene.

Politiet må stoppe sitt dobbeltspill med å lekke saker til pressen. Det hører en annen tid til. Politiet har en stor og viktig jobb å gjøre i vårt samfunn som er gjennomsyret av selvsentrerte og bortskjemte voksne som snart ikke kan forskjell på riktig og galt. Skal myndighetene og politiet klare

utfordringene i tiden som kommer må de slutte å bruke sjofle triks og heller være klare og tydelige i sitt budskap og gjennomføring av dette slik at det ikke er noen tvil om deres ståsted.

Og vil nordmenn ha et samfunn med fri flyt

av alt mulig dritt så får de finne et politisk

parti de kan stemme på for å få det oppfyllt

på demokratisk vis. For vi ønsker vel alle

å leve i et fritt og demokratisk samfunn,

ikke sant?

Ola Nordmann

01.03.2014 kl.13:00

Flott skrevet JCE.

Synd at ikke flere tørr å stå for det de mener. Så utrolig mange ungdommer blir kriminalisert i tidlig alder, som gir store utfordringer i arbeidslivet og reisemuligheter til f.eks USA (hvor ironisk nok det er lovlig å kjøpe og eie flere plasser). Det er jo tross alt ikke verre enn å kjøre litt over fartsgrensa, men likevel skulle man tro det.

Trist å se en så oppegående og flott fyr få livet sitt ødelagt pga en sak som media og samfunnet har stigmatisert over så lang tid at det er vanskelig å endre på.

De fleste av oss kjenner flere som tar seg en blås i ny og ne, men svært få vil stå frem og si dette i frykt for å bli sett ned på. Det er bare å se på siste ukens hendelser. Lovgivningen må endres!

Kanin

01.03.2014 kl.13:59

Thor Boelke:

Jeg er enig i at Skutle aldri burde vært medlem av Høyre som har den mest idiotiske narkotikapolitikken av alle, og samtidig bruke narkotika selv. Jeg er også enig i at han selvsagt må ta sin straff (for et idiotisk lovbrudd).

Det jeg egentlig vil kommentere er

"Vil vi ha et samfunn med fri flyt?"

Det er ikke et spørsmål om hva vi VIL ha (det er mange rusmidler jeg godt kunne sendt på skraphaugen, blant annet cannabis) men hva vi allerede har.

Vi HAR allerede et samfunn med fri flyt. Alle som har et ønske om å røyke cannabis kan gjøre det, fordi tilgjengeligheten er så enorm. Man trenger riktig nok en brøkdel av en sosial antenne, siden det selges ulovlig.

Jeg er voksen og henger ikke i et "belastet miljø" på noe vis, men jeg kunne sikkert skaffet 100kg hasj i løpet av en uke om jeg hadde nok penger. Samfunnet vårt har allerede fri flyt, og spørsmålet er om vi fortsatt skal kjempe mot det ved å ødelegge menneskeliv, eller om vi skal akseptere at det umulig kan bekjempes, og heller velge å regulere det i stedet. Vi kunne frigjort enorme ressurser i politi, rettsvesen og fengsler som vi kunne brukt på tiltak som FUNGERER. Behandling og (gode) holdningskampanjer er to eksempler. Holdningskampanjer må være basert på fakta, og ikke "man blir gal og dreper familien sin etter et trekk" dersom det skal fungere.

Sus_scrofa

01.03.2014 kl.15:21

"Jeg er glad at ingen politifolk ser på meg som en faglig motstander."

... betyr det at du endelig har fått visumet ditt til USA?

Hege

01.03.2014 kl.15:48

Mulig det, men sånn jobber tydeligvis politiet, og ingen er forundret.

Det må være lov å undre seg over at ikke politikeren visste dette der han satt på nachspielet og ble budt en joint; at han, som antagelig håper på en videre politisk karriere,var villig til å ta den sjansen, at den jointen var viktigere enn konsekvensene, at han ikke forsto at noen av de andre gjestene ville synes det var stas å poste dette, at noen til og med kunne ha en lenke inn til politiet. Uansett hva vi måtte mene om narkotikalovgivningen, er det få av oss som dømmer denne fyren nord og ned for å har røka en rev, - men vi bare undrer oss over at han ikke hadde bedre dømmekraft enn en middels ungdomsskoleelev. Alle vet jo hva som skjer om en politiker blir tatt i å røke, - og i tillegg i å lyve om det rett før.

Han har satt sine overordnede i ei lei knipe. Sånn på privaten synes neppe Erna dette er så voldsomt forkastelig, men hun har få andre valg enn dem hun og de andre i partiet har tatt.

Snakk om å kaste ut sine egne bananskall, - at politiet også la ut noe å skli på forandrer ikke det.

9na

01.03.2014 kl.15:52

Spørs om ikke mindretallets vurderinger rundt politiets bruk av overskuddsinfo ved f.eks avlyttinger, nå bør få en ny runde ved bordet?

Emil

01.03.2014 kl.19:50

Politiet tar seg til rette i arenaer de ikke skal blande seg inn i. Politiet har ingen myndighet til å si hvilke lover og regler som til en vær tid skal være under offentlig debatt.

Begynner de å ta seg den retten, er vi på første steget mot en politistat.

Slikt som dette er med på å begrense debatter ved hjelp av frykt for overvåking.

"Politiet bør være oppmerksomme på debatter og

opptreden som er egnet til å skape sosial aksept for

narkotikakriminalitet, for eksempel legalisering av

cannabis"

https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_1138.pdf

Tror og håper at politidirektoratet ikke selv skjønner hva de egentlig skriver her.

Debatt om gjeldene lover og regler, uavhengig av hvilket standpunkt man selv har, og hvilke lover det gjelder, MÅ foregå uten frykt for å bli overvåket av politiet for ens standpunkt.

Hvis man da, i en alvorlig debatt som cannabisdebatten er blitt, skulle ha ett synspunkt som tilsier legalisering - uavhengig av om man bruker cannabis eller ikke - er det lett å se at mange vil vegre for å uttale seg, i frykt for at politiet dukker opp på døra.

Og nei, det ikke bare eventuelle cannabisbrukere som har dette å frykte.

Selv om du så skulle være ren som nysnø, vil alltids en nysgjerrig nabo være nok til at du får ryktet på deg, etter at politiet har vært hos deg.

Det er dessverre ikke urimelig å anta at hvis man uttaler seg for legalisering, så vil politiet kunne se deg som en mulig lovbryter, og finne en eller annen tåpelig grunn for å komme på døren din. Det er nok til at man får ett frynsete rykte på seg. Å tro det motsatte er direkte naivt.

Håper som sagt at dette ikke er intensjonen til politidirektoratet, men den formuleringa burde skremme vannet av en og en hver som verdsetter ytringsfrihet.

Dessuten: Hvis legalisering av cannabis skulle bli et faktum, kan det ikke lenger defineres som narkotikakriminalitet.

Bjørn Steensrud

01.03.2014 kl.19:57

https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_1138.pdf

Bildet på side 5 viser da vitterlig en som setter en insulinsprøyte, og ikke knark?? Men - selvsagt - noen er jo avhengige av insulin, de kan faktisk dø hvis de ikke får det. Farlige greier!

Jon

02.03.2014 kl.16:06

JC, en verden hvor fornuft går utenpå flaue lover/regler virker litt nærmere når du ytres. Så takk for det. Men verden forblir nok firkanta i uoverskuelig fremtid

Andreas

02.03.2014 kl.16:15

Her gjør politiet et ULOVLIG karakterMORD på bakrunn av ULOVLIG bruk av telefonavlytting. Dette MÅ få følger!

Jeg trodde ikke at slikt kunne skje i rettstaten Norge. At politivesenet med dets utøvende makt kan angripe lovgiver ved å bryte loven for å fremme sin egen agenda! Politivesenet spiller et politisk spill for å gjøre et karaktermord på en lovgiver.

Politiet ved politimesteren bør her anmeldes for brudd på norske lover og henges ut med blodige overskrifter i PRESSEN, som i denne saken har vært POLITETS løpegutter.

Som den fantastiske Advokat John Christian Elden viser til i sin fremragende blogg: "Overskuddsinformasjon som stammer fra telefonavlytting skal ikke brukes mot tredjemenn ved mindre alvorlige lovbrudd".

Videre viser John Christian Elden at beviset som dømmer den unge stortingsmannen stammer fra et "naschspiel" hvor det er en antatt "dealer" som sender en skryte melding: "Gjett hvem jeg er på naschpiel med". Den var avlyttet.

Dette beviset har dermed blitt bevisst ULOVLIG lekket til pressen som igjen har brukt informasjonen til å først lage en felle for stortingsmannen ved at han dagen før annmeldelsen blir bedt om "å bekrefte sin holdning til Narkotika" for så å sørge at denne meningen blir drøftet i Høyre, som fordømmer den.

Dagen etter når "politiet" ULOVLIG anmelder han og medvirker til karakter MORD med tilhørende krigsoverskrifter i landets media... er det enkelt for høyres parlamentariske leder Trond Helleland med flere å benytte intern retorikk fra høyredialog dagen før til å skuffe han ut....(manupilere han til å trekke seg).

Sist gang HELLELAND uttalte seg i media var i forbindelse med artikkelen "gleder seg villt til house of cards".....Vent... hadde ikke Frank Underwood, den psykopatiske machavelliske morderen samme posisjon i representantenes hus som Helleland nå har i vårt Storting?

Håper at det ikke er tilfellet at maktkåte politikere og konservative journalister lar seg bruke av politiet i Bergen til å fremme egen agenda.

Høyre bør være opptatt av personlig frihet og vern av privatlivet og dette bør være prioritet også i denne saken.

Så til dere lesere som uttøver sivil ulydighet ved å bruke cannabis preparater som i mange sammenhenger nok er logisk for den enkelte. Det jeg nå skriver kan etterhvert igjennom datalagringsdirektivet bli brukt til å identifisere min person om man ikke HER I DENNE SAK setter en grense. Og det er åpenbart at verken pressen eller stortinget ser ut til å ta tak i dette. Jeg vil da kunne risikere for å bli utsatt for en skitt pakke fra politiet, som dersom den blir gjennomført riktig, vil kunne ha dramatiske konsekvenser for min person så fremt at jeg hadde brukt hasj, som jeg heldigvis ikke gjør.

Hvordan skal de som bedriver sivil ulydighet i forhold til cannabis bruk, enten på grunn av helemessige årsaker eller rekrasjon gjøre noe med dette politisk nå. Er det slik at man risikerer å bli utsatt for et en heksejakt som følge av ulolvig bruk av telefon og data overvåkning med medfølgende karakterMORD?

Hva med å samle sammen penger til å anmelde politiet i Bergen for lovbrudd i denne saken?

Petter L

02.03.2014 kl.19:58

De som er dyktige på prosedyre kan muligens lese noe ut fra dette intervjuet.

http://www.nrk.no/hordaland/1.11574052

04.03.2014 kl.02:38

Jeg er for legalisering av hasj og andre lettere stoffer, men jeg må si at jeg driter i politikere som henges ut for bruk av det. Politikere er virkelig roten til allt vondt.

Birgit

07.03.2014 kl.03:50

Jeg har røyket 20 ganger i mitt liv jeg og! Vil det si at jeg skal bli arrestert for det??? Noe som skjedde for 20 år siden??? Hvorfor skal en politiker bli personforfulgt pga at han er en i medias søkelys? Hva gjør han mer spesiell enn andre??? (Blir vel arrestert jeg nå... :D )

Samfunnets avskum

11.03.2014 kl.23:58

Cannabis bruker, kom deg ut av skapet. Du er den eneste som sitter igjen bak lukkede dører. De homofile og folk som liker å ta en pils, venter på at dere skal komme ut og ta del i samfunnet.

Morten

13.03.2014 kl.23:39

Høyre støtter da datalagring. Dette er noe en fra partiet Høyre fortjener.

Skriv en ny kommentar