hits

Mullah til besvær

kommentarer 98 kommentarer

 

En snøfylt lørdag 30. november 1991 kom Mullah Krekar til Oslo via FN som kvoteflyktning etter krigen i Irak, der han i likhet med enkelte andre hadde deltatt i kampen mot regjeringsstyrkene til Saddam Hussein. I 1998 fikk han fast bosettingstillatelse i Norge, og hans ektefelle og barn ble norske statsborgere i 2000.

I mars 2003 ble Krekar siktet og pågrepet for terrorrelatert virksomhet i Irak. Saken blir etterforsket av Økokrim, og blir endelig henlagt av Riksadvokaten 15. juni 2004. Det var ikke bevis for at Krekar hadde medvirket til eller selv utført terrorrelaterte aktiviteter hverken i  Irak eller i andre utland. Strafferettslig er det fastslått at han skal anses som uskyldig, jfr Menneskerettighetskonvensjonens uskyldsregler  i Artikkel 6 (2).

12. mai 2005 ble Krekar likevel varig utvist fra Norge av Utlendingsnemnda da han ble ansett som en» fare for rikets sikkerhet». UNE handlet på politisk instruks fra Kommunalminister Erna Solberg, som Krekar senere i 2012 ble dømt for å fremsette trusler mot.  Om utreiseplikten heter det derimot i vedtaket at «Plikten til å forlate riket suspenderes inntil videre, jf. utlendingsforskriftens § 41, niende ledd». I forbindelse med rettens behandling av vedtaket uttaler Borgarting lagmannsrett om dette bl.a. at «Det er på det rene at vedtaket på det nåværende tidspunkt ikke vil bli effektuert, i det forholdene i Irak anses av en slik karakter at han av hensyn til Norges folkerettslige forpliktelser ikke kan returneres dit.»

7. desember 2006 setter det samme FN som flyttet Krekar til Norge ham på sin eksklusive sanksjonsliste over personer som anses å støtte terrorisme som QDi nr 226 av totalt 233 personer og 70 organisasjoner på verdensbasis.

8. november 2007 uttalte Høyesteretts dommer Hans Flock på vegne av en enstemmig rett følgende:

«Etter min mening er det avgjort tilstrekkelige holdepunkter for å anta at [Krekar] representerer en risiko for rikets sikkerhet ved å kunne trekke terrorvirksomhet mot Norge, og ved selv eller gjennom andre, å kunne knyttes til slik virksomhet her i landet, eksempelvis i form av finansiering. Risikoen må dessuten antas også å referere seg til utenlandske interesser i utlandet som er av betydning for norske sikkerhetsinteresser, eksempelvis allierte interesser i Afghanistan.»

Høyesterett bestemmer imidlertid ikke at Krekar skal sendes ut. Det er ikke domstolenes jobb.De tar til etterretning at det gyldige vedtaket av forvaltningen er suspendert «inntil videre».

13. juli 2011 tok det nasjonale statsadvokatembedet - som har påtaleansvaret for PST - ut tiltalte mot Krekar både for truslene mot Erna Solberg og for terrortrusler mot Norge fordi han til en TV-kanal i 2010 hadde uttalt om den norske regjering bl.a. "Den sender meg til et annet land til trygghet, da er det ikke noe, da kommer det ikke til å bli noen konsekvenser av det. Den sender meg til galgen og døden, da betaler de prisen. Det er helt sikkert at de betaler prisen".

Borgarting lagmannsrett avgjorde anklagene ved sin dom 6. desember 2012 der han ble frifunnet for terrortrusler. Lagmannsretten la til grunn at dette kun var verbale uttalelser som en reaksjon på utvisningsvedtaket, og ikke fremsatt i en hensikt om at det skulle gjennomføres terrorangrep i Norge. Krekar ble derimot dømt til 2 år og 10 måneder i fengsel for trusler etter den ordinære lovgivning. Han hadde allerede sonet 255 dager av dette i varetekt. Statsadvokatene godtok frifinnelsesdommen, og Krekar var med endelig virkning funnet uskyldig i terrorrelatert virksomhet i Norge.

Det er denne dommen han nå har ferdigsonet i Kongsvinger fengsel. Som en av få i Norge med en lengre dom, har han måttet sone fulltid av straffedommen i lukket anstalt uten prøveløslatelse. Ut fra fengslets kommentarer ved løslatelsen, må vi legge til grunn at dette ikke skyldes dårlig oppførsel under den eldre førstegangsdomfeltes soning. Høyesterett fastslo med støtte fra Sivilombudsmannen i en annen sak 19. mars 2013 at man ikke kunne unnlate å prøveløslate en domssoner på 2/3 tid bare fordi han skal utvises. Vi har ikke hørt om noen instruks om forskjellsbehandling av Krekar, så her får vi bare tenke selv.

Justisdepartementet - som har fått Krekar-saken i fanget og der statsråden kommer fra et parti som gjorde Krekars utvisning til et eget valgkamptema der partilederen gikk så langt som å si at vi bare burde bryte menneskerettighetene for å få han ut - kommer i sin visdom til at det bør gis en generell instruks som bare rammer Krekar. I følge justisministeren står instruksen på trygg juridisk grunn. Vi får se. Jeg er generelt sett enig med han i at der det er to jurister samlet, er det minst tre tolkninger.

Den 20. januar 2015 følger politiinspektør Vegard Rødås ved Oslo politidistrikt pliktskyldig statsrådens instruks, og sørger kl 15:50 for å forkynne et vedtak for Krekar snaut fem døgn før han må løslates. Krekar pålegges fra 25. januar til 31. desember 2015 å ta opphold i Kyrksæterøra innenfor Hemne kommunes grenser. Pålegget viser til utlendingsloven § 105 første ledd bokstav d jfr § 99 som angivelig hjemmel.

Denne bestemmelsen brukes normalt når man ønsker at en utlending som skal sendes ut av riket skal pålegges å oppholde seg i rimelig nærhet av sin eksisterende bopel, slik at politiet kan få tak i han når de innen rimelig tid skal gjennomføre utsendelsen. Om en utlending i en slik periode ønsker å bytte bopel, vil pålegget normalt endres til det nye bostedet og lensmannskontoret man må melde seg på endres i samsvar med utlendingens ønske. Har man meldeplikt til politiet, og skal på reise innenlands, vil vanlig praksis også være at man da kan melde seg på et annet lensmannskontor mens man er på reise. Poenget er å vite hvor han er.

Da Stortinget vedtok § 105 i 2008, heter det i lovbegrunnelsen:

«Formålet med bruk av straffeprosesslovens tvangsmidler er etterforskning og avklaring av straffbare forhold (straffesaker). Formålet med bruk av utlendingslovens tvangsmidler er at de skal være til hjelp i avgjørelsen eller gjennomføringen av vedtak i utlendingssaker (forvaltningssaker).»

For at et pålegg - som etter Menneskerettighetskonvensjonen Artikkel 8 er et inngrep i familielivet - skal kunne stå seg, må det være nødvendig i et demokratisk samfunn og det må være velegnet for å sikre det formål vedtaket skal oppfylle. Politisk prestisje er aldri et lovlig hensyn.

Det er forståelig når lensmannen i Kyrksæterøra ærlig uttaler til media da flyttevedtaket ble kjent, at de ikke hadde fått noen ytterligere ressurser eller instrukser, da Krekar ikke ble ansett som farlig av de som ville flytte han oppover. Og enda bedre uttalt med glimt i øyet fra Trond Giske i samme nyhetssending om at de i Oslo må ha litt gamle tanker om Trøndelags logistikk, da han kunne opplyse oss i hovedstaden at de hadde både internett og telefon også der.

Jarlen flyktningemottak på Kyrksæterøra er ment å motta nye flyktninger som kommer til Norge før de kan integreres og plasseres videre ut i en kommune. Det er ikke tenkt å brukes til en som fikk asyl for 24 år siden, og om han er vel egnet til å motta nye flyktninger i døra som skal lære norsk levesett, får vi anta politiet har tenkt nøye gjennom.

Internering av indre fiender prøvde USA på 1940-tallet, der man særlig på Hawaii, men også ellers i statene tvangsflyttet personer med japansk opprinnelse av «hensyn til sikkerheten». Tiltaket møtte omfattende kritikk etter krigsslutt, og ligger blant annet bak flere av bestemmelsene i menneskerettighetene om bevegelsesfrihet og myndighetsinngrep. USA prøvde seg på nytt etter 11. september 2011 med en interneringsleir på Cuba kalt Guantanamo Bay, der de flyttet mulige fiender. Verdenssamfunnet så vel som USAs president Barack Obama, har kommet til at det ikke var noen god idé, og har besluttet interneringsleiren nedlagt. De har ikke flyttet den til Kyrksæterøra.

Mullah Krekar regnes som et problem fra verdenssamfunnet, men han har ikke brutt noen terrorrelaterte straffebestemmelser så langt noen av verdens statsmyndigheter kan bevise. Og vi kan være sikre på at de har prøvd. For verdenssamfunnet er det trolig vesentlig farligere å ha han i Irak enn i Norge. Kanskje bør vi bare innse at Norge må ta sin del av verdensproblemene og la mannen bli på Tøyen under den oppsikt fra sikkerhetsmyndighetene han med sin aktivitet må påregne.

Eller er det gått politikk i saken kanskje?

98 kommentarer

Per Buvik

26.01.2015 kl.14:20

se der var der advokaten(e).... de rød grønne..... de som lever så godt av ubalansene som er skapt.... den ene gruppen blir godt betalt av "langdryge urimelige prosesser" de andre tror de får stemme kveg...... og alle flirer av FRP. En kan si mye om FRP men de har prøvd å si at nok er nok. Men de som sender unødvendige regninger til det norske samfunnet (les penger som kunne gå til våre eldre, syke osv.) og de partier som har ledet oss inn i uføret.... ja de øker i oppslutning. Amen. Sistemann dvs Herr Elden og hans like har satt i en evigvarende LED pære i faktureringslyset.... Og det lyset brenner evig i TulleMullahens opplyste rike. Amen

Per Buvik

26.01.2015 kl.14:31

Guantanamo er ikke Kyrksæterøra. Tenk deg hvilket signal dette gir Elden. Han kan integreres bedre i Norge (vi mislyktes vel i Oslo eller?)...lære å gå på ski..lære god trøndersk humor... osv osv.... Tror ikke fangene på G får NAV penger osv osv.... men du oppnår noe viktig. Du forskåner Grønland og Tøyen fra forskrudde hatske gamle menn som sprer sin gift.

Ove Eikeland

26.01.2015 kl.14:31

Det har vært et hevdvunnet prinsipp i hundrevis av år siden Magna Carta at det er viktig å få sin sak vurdert i henhold til egen kultur og tradisjon og av ens likemenn. Ved å beholde Krekar her i landet så fratar man mannen hans soleklare rett: Å bli vurdert og eventuelt dømt i henhold til sin egen kultur og tradisjon som han tror og holder så sterkt på.

Lars-Erik Østerud

26.01.2015 kl.14:39

Rart alle andre land kan bryte menneskerettighetene og reglene om varetekt og alt mulig annet uten at noen bryr seg. Men Norge blir sablet ned hele tiden. Tenk hva USA gjorde med sånne som Krekar f.eks.? Vi er handlingslammet!

26.01.2015 kl.14:39

Meld fyren på den der enveisturen til Mars. :)

The Iraqi inkvisition

26.01.2015 kl.14:42

Vi hadde ikke fått han på trikken til Furuseth en gang. Vi har ingen makt eller kontroll i eget land.

egil tjensvoll

26.01.2015 kl.14:43

Når lovverket tar mer hensyn til en terrorists sikkerhet enn rikets - og dets borgeres sikkerhet, har rettsvesenet i Norge spilt falitt.

Stormen

26.01.2015 kl.14:43

Send han til svardbar i en fallskerjm, gi han en liter vann og en teskjed, eller send han til USA.

Anundsen

26.01.2015 kl.14:45

Til Østerud

Vi bryter faktisk varetekts forskriftene

Tove

26.01.2015 kl.14:50

Tenk hvis du Christian Elden hadde vært like opptatt av å forsvare småkriminelle narkomane som du er av å slå stort opp hvor stor makt denne mullaen har over norske politikere. Både du og diverse professorer og jurister som hyler i media om hvor urett dette er for mullaen, burde bruke fritiden deres på folk som trenger dere. Det er kvalmt for å si det rett ut.

Baab

26.01.2015 kl.14:53

Lars-Erik Østerud: Så du synes vi bare skal bryte menneskerettighetene her i Norge siden andre land ikke er noe bedre?

Synes du det er greit hvis jeg går å raner nærmeste kiosk? Det ble jo ranet en kiosk i oslo i helga, så da gjør det vel ikke noe om jeg også raner kiosker?

26.01.2015 kl.15:05

Han e jo værre enn en kreft svulst... ha man først fått dritten, så e det jo nesten umulig å bli kvitt det...

Syns virkelig synd på Siv Jensen som e eneste norske politiker, som faktisk vil bli kvitt fyren

Einar Voll

26.01.2015 kl.15:06

Det er vel skremmende nok at advokater som Meling og Elden gjør seg rik på slike saker. Samtidig som de faktisk ikke innser at de er med på å undergrave den loven de har lært å forsvare. Den har i prinsippet ingen verdi sett i sammenheng med Mullah Krekar. Siden Krekar står på en terrorliste, så burde han blitt sendt til menneskerettighetsdomstolen i Haag for å tiltales for de terrohandlingene han har utført... ikke gå fri på gaten i Norge og latterliggjøre våre lover, samt nyte godt av NAV som gledelig betaler han det han måtte trenge.

Björn Veckle

26.01.2015 kl.15:12

Hvis det finnes en mulighet for å leie en plass til Krekar på Guantanamo, bør den benyttes. Frp har tidligere tatt til orde for å kjøpe fengselsplasser i utlandet.

26.01.2015 kl.15:15

Jeg sa for flere år siden at latmakken mullah krekar vil få pensjon, helsetjenester og bolig i norge,:på grunn av det norske demokratiet som han hater.

Pensjonsalderen i norge er 67 år for sliterne, så hvorfor i herrens navn er ikke denne latmakken som klager på norske verdier sendt ut i arbeide av Nav ? Skal vi andre jobbe til vi går i grava, mens krekar ble pensjonert for over 10 år siden ?

Krekar ødelegger arbeidsmoralen i norge !

Lars-Erik Østerud

26.01.2015 kl.15:20

Klart vi skal følge lover og regler. Men da må andre land det også! Ellers ender vi opp som søppelfylling for alt ingen andre vil ha. Leste et sted at vi f.eks. følger bedre EU-reglene enn alle andre EU-land, og vi som ikke en gang er medlem. Og når USA man internere 100-vis av "terrorister" mens vi ikke kan få orden på EN person :-(

haho

26.01.2015 kl.15:23

Det er noe fundamentalt galt med Lov om Menneskerettigheter dersom en person som er kategorisert som "en trussel mot samfunnet" og har en gydig utvisningsvedtak på seg, har bedre rettigheter enn det folket som myndighetene er satt til å beskytte. Dette henger ikke på greip.

Pelle

26.01.2015 kl.15:37

FrPs justisminister har vært en katastrofe for landet. All skremselspropaganda mot FrP har jo blitt realisert i denne mannen.

Christian

26.01.2015 kl.15:40

det er bare en ting å si til mange av kommentarene her; sukk...

vær glad vi har menneskerettighetene og intet hemmelig politi e.l. kommer på døren straks du trykket "send kommentar"...den dagen vi kaster de rettighetene på bålet i frykt for påståtte terrorister (han er jo ikke dømt for det, men skit, det glemmer vi)...så har vi uansett tapt..

Terje Kilen

26.01.2015 kl.15:45

Christian Elden, det er mulig at du synset selv du er en smarting. Det ligger mye penger i å forsvare mennesker som folk flest ikke vil ha i vårt land.

Om noen tiår er nordmenn gjort til et mindretall i sitt eget land. Det vil bety at de nye landsmenn som har flertallet, vi ta styringen, forandre mangt og meget som er tilpasset sine kulturer og tradisjoner.

Om noen år kan korset komme til å bli fjernet fra det norske flagget for ikke å virke støtende på muslimene.

Fintfølende muslimer må i det hele tatt ikke støtes!

Dessuten vil det helt sikkert bli slik at det å ytre avsky mot henteekteskap, kjønnslemlestelse av småpiker, æresdrap, martyrdød, barbariske avstraffelsesmetoder, kvinneundertrykkende klesplagg og lignende ikke-religiøse uskikker i islam, vil bli politisk ukorrekt

bJØRG rICHVOLDSEN

26.01.2015 kl.15:54

Jeg kan bare ikke forstå dette ,dem kan alderig sende ut Mulla Krekar men min meixicanske venn kunne dem sende hjem med 1 fly ,bare for han kom seg opp på cenen på fredsprisutdelingen og sto fredelig og holdt et blodig mexicansk flagg i hendene og sa st malala ikke må ,glemme Mexico ,Adan cortes er og så i stor livs fare ,hann har og så fått trusler ,vær dag kan bli hans siste dag

26.01.2015 kl.16:19

Utrolig att en terrorist som mulla Krekar kan holde hele landet som gissel. Det må være noe riv ruskende galt med lovverket i Norge når vi ikke kan styre over vårt eget Land men blir holdt for narr av venstresiden og de " berykta " advokatene som tjener store penger på sånne som Krekar. Ikke snakk om menneskerettigheter når mullaen hadde drept oss for ett godt ord dersom han hadde hatt makten, noe han sikkert vil få før eller siden

Mitt Navn

26.01.2015 kl.16:21

Kanskje pedofile skal få lov til å bo ved siden av barnehager også?

Anders

26.01.2015 kl.16:23

Gi ham til Tyskland istedet. Problem solved.

Ymir

26.01.2015 kl.16:26

Til Nord-Korea med han! Det er han jo vant til, ifølge ham selv.

Torgrim Torgrimsen

26.01.2015 kl.16:28

Per Buvik og andre .

Uansett hvem vi har med å gjøre , skal Norges Lover overholdes .

Men tror vel påtalemakta har noe skyld i at Kreket går løs .

For var det ikke slik for en 10 år siden at Kreket satt hjemme i Oslo og instruerte medlemmer av sin gruppe i hvordan man drepte blant annet amerikanske soldater ? Tror jammen jeg leste om slikt i avisene våres dengang . Kreket instruerte også sine tilhengere om hvem som skulle drepes og hvordan , samt hvem hans skarpskyttere skulle ta ut . Er ikke dette nok for å dømme en person til fengsel for mord ? Idag er nok alt dette borte fra PCen til Kreket , sikkert destruert også . men hvems skyld ?

Jo den regjering vi hadde da og alle de vi har ahtt i ettertid .

Advokatene gjør bare den jobben de er satt til å gjøre . Det er Regjering og Storting som setter føringen og lager lovverket .

Ikke klag på disse , selv om de nok strekker både lover og regler til det yttreste , kanskje litt over grensene også noen ganger .

Vi kan ikke sammenlikne Kreket og hans situasjon med så mange andre . Det er få samme situasjon som vi har i landet . Og mange av dem vi har ahtt er ofte blitt sendt hjem . Men Kreket har dødsdom over seg , så derfor kan vi ikke . Dessverre . Men regjeringen har ikke gjort noen ting for å forhandle . Tror det ahr vært 2 stk samtaler . Det er for lite . de burde sende ned de beste forhandlerene vi har i landet og inngå en avtale . det kan la seg gjøre i løpet av kort tid om det er vilje for det .

Torgrim Torgrimsen

26.01.2015 kl.16:31

Per Buvik og andre .

Uansett hvem vi har med å gjøre , skal Norges Lover overholdes .

Men tror vel påtalemakta har noe skyld i at Kreket går løs .

For var det ikke slik for en 10 år siden at Kreket satt hjemme i Oslo og instruerte medlemmer av sin gruppe i hvordan man drepte blant annet amerikanske soldater ? Tror jammen jeg leste om slikt i avisene våres dengang . Kreket instruerte også sine tilhengere om hvem som skulle drepes og hvordan , samt hvem hans skarpskyttere skulle ta ut . Er ikke dette nok for å dømme en person til fengsel for mord ? Idag er nok alt dette borte fra PCen til Kreket , sikkert destruert også . men hvems skyld ?

Jo den regjering vi hadde da og alle de vi har hatt i ettertid .

Advokatene gjør bare den jobben de er satt til å gjøre . Det er Regjering og Storting som setter føringen og lager lovverket .

Ikke klag på disse , selv om de nok strekker både lover og regler til det yttreste , kanskje litt over grensene også noen ganger .

Vi kan ikke sammenlikne Kreket og hans situasjon med så mange andre . Det er få samme situasjon som vi har i landet . Og mange av dem vi har hatt er ofte blitt sendt hjem . Men Kreket har dødsdom over seg , så derfor kan vi ikke . Dessverre . Men regjeringen har ikke gjort noen ting for å forhandle . Tror det har vært 2 stk samtaler . Det er for lite . De burde sende ned de beste forhandlerene vi har i landet og inngå en avtale . Det kan la seg gjøre i løpet av kort tid om det er vilje for det .

jan b. vindheim

26.01.2015 kl.16:52

Det blir feil å hevde at Krekar er uskyldig. Det man ikke klarte å bevise var at han personlig hadde beordret de terrorhandlingene Ansar al-Islsm utførte under hans ledelse.

Rick Rude

26.01.2015 kl.16:54

Mullah til besvær?? På ingen måte. Advokater, journalister, politikere, rikssynsere osv. Tjener sitt daglige brød på denne mannen. Sånt gjør noe med folket over tid

Norges demokrati er tuftet på tillit

26.01.2015 kl.17:07

Norge er kommet i en vanskelig situasjon til Glede for Elden og Melling og co, det er arbeid i massevis og alt dekkes av staten.....men nå raseres vårt demokrati og ytringsfrihet fordi muslimene sammen med sine enspora advokater bruker bvårt demokrati mot oss....så alt vi har bygd opp er nå på tur bort. takk for vårt nye multikulturrelle samfunn....

MEG

26.01.2015 kl.17:08

SEND HAN IDIOTEN

OG TERRORISTEN TIL HELVETTE; DET ER DÆR DEM HØRER HJEMME:

26.01.2015 kl.17:11

Jag tycker alla Extrema islamister borde sändas tillbaka dit från vart dom har kommit. Deras enda mål och mening med livet verkar vara att skapa samma banana-kultur som dom tvingats fly ifrån...

Seriøst..

26.01.2015 kl.17:12

Elden fremsto som en semiseriøs "blogger" helt frem til han dro frem Kyrksæterøra vs Guantanamo vitsen sin... herregud elden...

SERIØST..

Thomas Halvorsen

26.01.2015 kl.17:33

Du er ikke synkronisert med majoriteten av den norske befolkningen Elden.

Her har du en person som håner de norske verdiene, de samme verdiene som attpåtil gir han vern og beskyttelse.

Han har overhode ikke respekt for samfunnet våres.

ove

26.01.2015 kl.17:41

I følge bildet bøyer han seg ned og stikker ansiktet nedi veibanen. Faktum er at han har fått seg jobb hos Statens Vegvesen. Jobben hans er å prøvesmake kvaliteten på veisaltet.

Jim

26.01.2015 kl.17:47

KREKAR støttet Osama bin Laden, han er en mann som sverger til det hardeste innen sharia, vi kan uten og risikere noe, sammenligne hans ideologi med ISIL, dette er hva norske kjendis advokater tar i forsvar! At den norske regjering skal bøye seg for advokater som forsvarer en kriminell og en mann som har truet norske politikere og det norske folk, er jo en skam! Her har hensyn til å fremstå som menneskelig og human totalt blitt det viktigeste, mens Krekar i virkeligheten har hele den vestlige verden som sin fiende og ønsker oss nord og ned! Denne mannen burde tatt sin straff i Irak Myndighetene der nede dømmer ikke uskyldige til døden, det betyr jo at Krekar hvis han skulle dømmes til døden i Irak, har gjort seg skyldig i grove forbrytelser! Ett demokrati burde aldri ta slike terrorister i forsvar!

Amira

26.01.2015 kl.18:09

Endelig en som satte ord på det! Helt enig med deg Elden, krekar har ikke skadet en flue mens han har bodd her. Norge har tatt fra han alle rettigheter som han har krav på som en kvote flyktning. Hyklerisk av et land som gir nobel fredspris og som kaller seg humanistisk land.

Einar

26.01.2015 kl.18:16

Inntil det er trygt å sende han ut av landet, så får vi glede oss over hans bidrag til felleskassen i form av inntektsskatt. Særdeles viktig i desse dager med lav oljepris, og tilsvarende lav inntekt til staten. Ethvert bidrag til fellesskapet mottas således med takk.

Otto

26.01.2015 kl.18:30

Skjønner fortsatt ikke hvorfor det et noe problem å sende mullaen til Trøndelag. Men ok, la ham velge mellom Kyrksæterøra og utlevering til Irak da! Det er fair! Og tror jeg vet hva han velger da! :)

Zarald

26.01.2015 kl.18:31

Det er ikke lovene i Norge som sviker,men di som hånhevr lovene som svikter,disse menneskene har ikke god nok utdannelse til å bruke våre lover.

Advokater har et samhold som er mere importen en å utøve lovboka vår.

Per Buvik

26.01.2015 kl.18:35

TT og ingen andre (det var en spøk)

Våre politikere og lovgivere står maktesløse for denne type utfordring. Jeg er helt enig i at loven skal følges. Erna synes å opptre som en førskolelærerinne i forkle (beklager Erna mmm men jeg stemte på deg) og ingen tar inn over seg at vi er inne i det nesten 30 året med en konflikt mellom fakta orienterte muslimer og vel den andre leiren. Deres fascister. Og vi sitter der uten å ta dette inn over oss å tilpasse lovverket og annet slik at vi ikke får disske verkebyllene inn og til og med betaler for de. Si meg Torgrim... betaler du for å få verkebyll... Eller skal vi opptra som mannfolk og kvinnfolk og ære de som bygde dette landet og hjelpe vår justiminister og regjering og gjøre ting rett. Elden er part i saken...han er ingen hjelper. Han tjener meget godt på dette vanvittige system. Altså partisk. Men folks oppfatning av vårt lands helsetilstand underminneres så det holder.

Bjørn Remseth

26.01.2015 kl.18:43

Takk til Elden for en grundig og velinformert gjennomgang. At han tydelige påpeker at norge nå flørter med å introdusere intern forvisning er betimelig og noe flere godt kunne påpekt, og gjerne også gjort noe med så det ikke etableres som en ny praksis.

Barentsområdet

26.01.2015 kl.19:02

Med Frp i regjering,så har mullah krekar intet å frykte når det gjelder utsendelse fra Norge:for frp er nå blitt like trill rund i asyl og innvandringspolitikken, som det alle de andre partiene står for,som igjen fører til masse innvandring av muslimer til Norge.

Frp har løyet og bløffet til folk om at de skulle stramme inn på innvandringen til Norge,og så skjer akkurat det motsatte:Frp står for bløff og humbug i norsk politikk !

Idar Olsen

26.01.2015 kl.19:14

Krekar, Bhatti og de andre ekstremist klovnene burde vært plassert på svalbard. De har bevist at de ikke er utviklet nok til å leve i et normalt samfunn. Lovendringer er på sin plass. Slik at vi kan kvitte oss med pakk!

stressulf

26.01.2015 kl.19:54

er det så vanskelig å bli kvitt mullahn gi ham diplomatisk status og ansettelse v ambassaden i Ankara

som spesialrådgiver i kurdiske spørsmål

Brentsområdet

26.01.2015 kl.19:55

Den eneste måten å få bremset innvandringen til Norge på fra muslimske land:det er å sende våre nye landsmenn til beste Oslo vest,med moskeer og full pakke.

Mullah Krekar og Afrim Bhatti rett til beste Oslo vest,det hadde vært passe straff for de storkjeftede millionærene der, som tror at deres boligområder skal skjermes for masseinnvandring.

Da vil fiffen der selv ta kontakt med regjeringen og Udi,og gi dem kjeft for at deres villaer raser ned i pris !

Frp klarer det ikke,men sender man våre nye landsmenn til beste Oslo vest,så vil fiffen der gå i flint, og sørge for at innvandringen til Norge bremser opp !

andy

26.01.2015 kl.19:59

Du er bare ikke sann Elden :-(

andy

26.01.2015 kl.20:01

Tror du på selv det pisset du skriver?

Tove

26.01.2015 kl.20:29

Greit at det ikke går an å sende han til Irak pga. at han risikerer å bli hengt men hvorfor må alskens professorer i jus og advokater hele tiden fortelle befolkningen hvor umulig det er å sende han til gokk eller hvor han skal sendes Det er faktik ikke interresant for folk flest, og jeg lurer tidvis på om dere forteller all grumsen bare for å provosere. Ja Mullaen skal i retten og få sin dom, men det dere holder på med er jo gi han en fantastisk støtte og selvtillit allerede før han er kommet til retten, synes dere det er gøy og gi han enda mer støtte enn han vil få i retten. Ja dere sier jo indirekte at ikke samfunnet har en sjanse mot denne motbydelige smilende selvhøytidlige terroristen. Jeg er ingen fremskrittspartivelger men her skal de faktisk ha ros for å prøve å gjøre noe med situasjonen, men dere har jo allerede dømt de nord og ned. Fornøyd med innsatsen deres?

Tove

26.01.2015 kl.20:31

Kanskje dere isteden burde bruke ressursene deres til å finne en løsning som vi faktisk kunne bli kvitt fyren istedenfor bare å fortelle hvordan vi ikke har muligheter til det.

Geir B.

26.01.2015 kl.21:58

Ideelt sett skulle alle utviste personer plasseres i interneringsleire, til de kan sendes ut av landet. Men regjeringen er bundet av norsk lov. Og Stortinget har besluttet at menneskerettighetene skal være en del av norsk lov. Menneskerettskonvensjonen tillater antakelig ikke slik internering. Men Norge er en suveren stat, og Stortinget kan beslutte at menneskerettighetene, eller deler av dets paragrafer, ikke lenger skal være en del av norsk lov. Det bør Stortinget nå gjøre, slik at vi kan få internert både Krekar og en rekke andre utviste personer.

26.01.2015 kl.22:15

Heia Elden!!! God artikkel, gir et nytt perspektiv! ...men du verden for noen syke kommentarer! Pinlig

Monica Sandtorv

26.01.2015 kl.22:44

Takk for å vise en ny side av saken, skremmende hvordan fredsprislandet behandler ham. Mullaen har vist oss at rettsvesenet er vanntett og gitt oss årets beste latter på Frp's regning, så takk til ham også!

Kjetil

27.01.2015 kl.01:30

Terror-Mullaen og alle hans sympatisører bør dingle i galgen på torget i Bagdad.

Norman

27.01.2015 kl.03:04

Han ville bli en god nabo til Breivik.....

Heidrun

27.01.2015 kl.04:50

PST blir ikke arbeidsledige med det første,såpass har jeg skjønt i kommentar feltet her, God Bedring !

Radium

27.01.2015 kl.09:04

Må rette en takk til Elden for en ny vinkel. Jeg har helt klart fått ett nytt syn på hvor fantastisk vi har det i vårt lille land, samtidig hvor langt vi går for å beskytte de som kan risikere dødelig utfall om de blir sendt tilbake til sitt hjemland, jeg antar at Krekar hadde fått annvisning 6ft under torva om han hadde blitt sendt "hjem", er vel slik i land som har "stammehøvdinger" med relgiøse tards som praktiserer etter tommelen opp / ned prinsippet. Eneste jeg lurer på er hvorfor det ikke brukes like mange resurser å krefter på mennesker som fortjener å bli boende i Norge les: flyktninger med små barn, som flykter/har flyktet i fra krig de selv ikke har utarbeidet planer om, til et trygt land som på alle måter burde ivareta deres sikkerhet, noe som overhode ikke blir gjort fordi de er en belastning for vårt velferdsystem? å som på riksdekkende TV ikke har bedt landet vårt m/hedninger å all verdens avskum om å regelrett brenne sakte i hælvetet på ubestemt tid. Uansett, så er jeg glad for at noen kan få den beskyttelsen, kjærligheten, lovgangen, friheten til ytringer og egene meninger, ærbødighet og respekt vi i ett fritt rike kan gi hvem det enn måtte være uten å oppleve en særdeles bitter bismak av det hele. Jeg håper virkelig at Krekar føler seg hjemme, oppfører seg ute noe tull, lærer seg å bake "verdens beste", skjønner hvordan en brygger/lager en utmerket kopp kaffe, blir med på sommer grillings i parken, slutter å drite seg ut på TV i beste sendetid, bli med på makrell fiske i mai/juni og krepsefiske når det starter. Ønsker Krekar velkommen som fri/løslatt Norsk statsborger med litt mindre vridd syn på menskeverd en han til nå har vist meg/landet/verden. Velkommen.

Per Ludvigsen

27.01.2015 kl.09:23

Elden og AP vil gjøre Norge om til et fristed for terrorister, mordere og overgripere. Og Elden mener vi skal betale han av våre skattepenger for å forsvare de samme personene.

Det er en skam at man kan falle så lavt for å tjene noen penger. Eier du ikke moral Elden.

Dag-Heine Bjørndal

27.01.2015 kl.11:39

Sjelden jeg er mer enig med Elden. De norske rettssikkerhetsgarantiene gjelder for alle. Også Krekar.

Per Buvik

27.01.2015 kl.13:03

Tipper han som stemmesanker for AP, SV og Rødt alikevel blir sendt til midt-norge eller Tyskland. Så får vi se Herr Elden om konklusjonen din er feil denne gangen. Men politikk har det gått i saken. Det har TulleMullahen besørget nok en gang. Rettsikkerhetsgarantier hva er det Dag-Heine. Når systemet undermineres så det river i folks retssoppfatninger og fyren ikke klare opptre verdig.

TH

27.01.2015 kl.13:14

Når Elden uttaler seg her er det ikke som en objektiv juridisk vurdering, Elden uttaler seg som Krekars advokat. Elden har både på vegne av klienten og eget inntektsgrunnlag en egeninteresse i saken og det er tullete å tro at han gir et nøytralt bilde av Krekar-saken.

Elden hopper "tilfeldigvis" over et par helt sentrale fakta i saken som at han ganske tidlig brøt vilkårene for oppholdstillatelse ved å reise tilbake til landet han klarte å bli "kvoteflykning" fra, og at han har vært i Irak flere ganger.

Tom Hansen

27.01.2015 kl.13:50

I og med at vedtaket går ut på at Krekar er varig utvist fra Norge og dermed alle de 428 norske kommunene skulle det være uproblematisk at man effektuerer dette utvisningsvedtaket fra 427/428 valgte norske kommuner?

Og er det ikke slik at Mullah Krekar faktisk ikke har rett til å oppholde seg i Norge, kun rett til beskyttelse gjennom europeiske tolkninger av menneskerettighetene. En eventuell dødsstraff, vil heller ikke være i strid med de internasjonale menneskerettighetene til FN, kun de europeiske som Storbritannia først innførte i 1998, eller tar jeg helt feil?

Hjørdis

27.01.2015 kl.14:02

Medlemmer av Ansar al-Islam, IS og andre organisasjoner som støtter sharia burde egentlig få opphold i Norge alle sammen, for det er sikkert "mye bedre at de er her enn at de gjør (litt) ugagn der de er" Her har man jo tross alt et NAV system og de lever beskyttet slik at de kan organisere og finansiere hva de holder på med i Syria f.eks.Liker forøvrig de videosnuttene man finner av mullaen og hans medlemmer, se folk henrettes er jo underhodning og i hvertfall ikke noe økokrim i Norge kan klandres for at de ikke har klart å nagle han for, grunnen til at han ikke er dømt andre steder er jo fordi han lever beskyttet i Norge, bevisene mangler jo ikke.

Trond Østerdahl

27.01.2015 kl.15:21

Han håner og fordømmer det samfunnet som reddet han fra en trolig sikker død i Irak. Synes du det er uproblematisk Brynjar ???

Claus Forberg

27.01.2015 kl.15:28

Krekar har vel forbrutt seg mot menneskerettighetene,skal de samme beskytte ham ?

Per Buvik

27.01.2015 kl.16:38

...og da er det vel bare enn ting å si MORNA MULLAH... måtte du finne roen og troen blant hyggelige trøndere. Og ser jeg deg på en stand for AP i kommunevalget skal du få en god klem. Amen...

MK

27.01.2015 kl.18:10

Han er på flere ettersøktlister, gi han til de (og la de dømme han), slik Norge ville ha gjort med Snowden. Ha rett, gjøre rett, er ofte øyet som ser og hva som er kult i tiden.

Ilden

27.01.2015 kl.20:07

Som grunnprinsipp gjelder følgende - slik Ilden ser det:

Ethvert individ's verdier er lovbeskyttet - og her innbefattes det's matrielle og immatrielle verdier.

Dette innebærer at man skal vise respekt for 'eierskapet's verdier' og 'eierskapet's lovfestede rett til fri forvalting av sine verdier' etter egne tanker - men også selvsagt i henhold til loven.

Om disse grunnprinsippene skal omgåes, har loven påkrevd en prosess som skal ivareta kravet om utenforstående's krav til forvaltning av individets fundamentale rettigheter.

Behandlinge av Krekar er fullstendig respektløs, ettersom han nå tvangsflyttes nordpå - dette stikk i strid med hans egne ønsker - dvs forvaltning av sine verdier som sier at han som fri mann, har et rettmessig krav til nettopp dette.

Dette faktum innebærer at myndighetene nå krever forvaltning av han lovbeskyttede verdier - noe som også utløser en vurdering sett i forhold til fundamentale menneske-rettigheter.

For å løse denne fundamentale konflikten, ser jeg følgende som et løsen:

'Utvis gjensidig respekt for individets matrielle og immatrielle verdier'!!

Husk at det i dag er markering av Holocost - og i denne sammenheng har vi lite å være stolte av....!!

Allah være med dere - og fin aften videre!!

haho

27.01.2015 kl.21:30

Hvofor skal et krapyl som er klassifisert som en sikkerhetsrisiko for Norge, og som har et gyldig utvisningsvedtak mot seg ha "rettigheter" som setter norske uskyldiges sikkerhet i fare? Hvordan er det mulig å tenke i slike baner?

Sledge Hammer

27.01.2015 kl.21:36

Du er ikke alene om å tenke som du gjør:

https://sldhmr.wordpress.com/2015/01/24/mulla/

Jeg bruker et krassere språk enn du, men jeg tror at min og din konklusjon har en del til felles.

Ilden

27.01.2015 kl.21:42

Hei haho

Det å bevnevne et individ som 'krapyl' kan fortolkes som injuriende - og derfor også lovstridig!

Du kan nå om kort tid forvente deg en henvendelse fra myndighetene!

Allah være med deg i ditt videre liv!!

Ilden

27.01.2015 kl.21:55

Hei alle dere som kommenterer i Elden's blogg:

Dere må se dere selv i speilet, og dermed sette dere inn i andre's situasjon mht respektløs behandling - det om dette noen gang skulle gjelde dere selv.

Hva gjør dere så fundametalt mere suverene eller verifulle enn noen med andre religioner og verdier?

Allah ønsker dere en fin kveld videre!

jim

27.01.2015 kl.22:10

Advokat Elden kan mene så mye han vil om Krekars troverdighet, men det er bevist at han har tilhørt terrororganisasjonen Ansar al-Islam( www.youtube.com) som utførte massakere mot kurdere. Mullah Krekar hadde kontakt med Osama- bin Laden, en mann som USA likviderte, en mann som var med på å planlegge flere terrorhandlinger, ett av de var angrepet "11.september" som tok livet av 3500 mennesker i New-York. Guantanamo basen har hatt samme type farlige mennesker som Krekar, men ingen av disse har fått den samme varme og hengivne mottakelse og oppvarting på statens regning om i naive Norge som Krekar og hele hans hans familie har blitt tildelt, med kommunale leilighter av beste sort og alt som hører til. Mannen som uten tvil skulle vært satt i fengsel ved ankomst til en utsendele kunne effektueres, eller blitt sendt til Guantanamo,(!) har altså ikke bare kunnet bevege seg fritt rundt i Norge, han har i tillegg nytt godt av demokratiet til faktisk å misbruke det ved sin aktivitet på diverse nettsider og andre fora der han agiterer for sitt hat til Vesten og Norge og er en mentor for at flere radikaliserer seg. Ett demokrati og en demokrat burde spørre seg; er det slik at selv ett demokratisk åpent samfunn er forpliktet til å gi individer med en udiskutabel kriminell bagrunn beskyttelse? Burde det ikke vare motsatt?Om vi er det, så dum vil jeg mene, er vi også forpliktet til å gi de staus som helter og stakkarslig forfulgte? Svaret burde for de aller fleste gi seg selv! NEI! Tenk for en luksus og også kunne få Norges beste forsvarsadvokater! Ikke det minste rart at Krekar og hans likesinnede i det norske samfunn føler seg hjemme! Mer beskyttet enn en arbeidsom ærlig nordmann!

Ilden

27.01.2015 kl.22:24

Til Jim.

Et virkelig sinnsykt tåpelig innlegg fra deg, Jim.

Det finnes intet lovmessig fundament i ditt innlegg - kun konklusjoner basert på følelser!!

Allah ønsker deg allikevel en fin kveld videre - antar jeg!

jim

27.01.2015 kl.22:46

mullah Krekar var ikke mer forfulgt og angrende synder at han reiste en rekke ganger tilbake til Nord-Irak etter at han fikk opphold i Norge, dette beviser og tilsier at denne mannen ikke trenger noen beskyttelse! Vestlige land beskytter terrorister og omfavner de som om de er poitisk forfulgte som har kjempet for demokrati der de kommer fra, helt horribelt! Jeg er av den sterke oppfatnig at Irakiske myndigheter som vil ha mannen straffet for krigsforbrytelser har mer kjennskap til hans fortid enn det norske domstoler har som ikke uventet ikke har funnet noe kriminellt med hans fortid som leder for en terrororganisasjon.

27.01.2015 kl.23:28

Til "ILden"

Jeg regner med at "det sinnsyke og tåpelige" i mitt innlegg er påstanden om at det var muslimer og bin Laden som sto bak "11.september" og ikke amerikanske myndighter, for det mener stort sett alle muslimer Du og dine har en virkelighetsoppfatning og forvrenging av sannheten som kan skremme vettet av noen og enhver.

Ånen Gletne

27.01.2015 kl.23:38

Synes Elden har rett her . Hva Fanden er forskjellen . La mannen være i fred ( under oppsyn ) Ikke så veldig vanskelig . Samt at man har et viss kontroll. Høres jo ut som han planlegger noe mot Norge ?? Har han noengang sagt det ??

Knut

28.01.2015 kl.01:12

Må si meg enig i Elden her. Bildet av at Krekar er en fryktelig farlig person virker i stor grad å være hauset opp av media og personer som har låst seg fast i meningen at han må være djevelen selv.

Ting vinkles veldig ensidig og på kanten. Det skrives at han kan kobles til Osama Bin Laden, men det glemmes å nevnes at dette var en kontakt som innebærte at han ba Osama om penger til å hjelpe foreldreløse barn. Fy for en slem mann!

Har han gjort ting man kan sette spørsmålstegn ved? Helt sikkert. Er han en farlig mann for Norge eller verdenen generelt? Kan ikke si det virker slikt. Han har fokus på sitt hjemland såvidt jeg kan forstå.

Måten han har blitt behandlet på virker på mange måter å være ren trakassering.

Morten

28.01.2015 kl.07:21

Det er ingen menneskerett å få bo i Europa!

Det er ingen menneskerett å få bo i Norge!

Det er ingen menneskerett å få bo i et fylke (Oslo)!

Det er ingen menneskerett å få bo i en by!

Det er ingen menneskerett å få bo i en bydel

Det er ingen menneskerett å få bo i en bestemt gate!

Det er ingen menneskerett å få bo i et bestemt hus!

Det er ingen menneskerett å få bo i en bestemt rom i et hus.

Cogito_ergo_sum!

Lagertha

28.01.2015 kl.19:41

Jeg skal også bli ekstrem og søke etter egnede fora på nettet. Det er jo ikke lenger mulig å ytre sin meninger om man er normal i dette landet.

Ilden

28.01.2015 kl.21:14

Lagertha.

Ikke bli ekstrem - vær så snill, men nå har du jo funnet ditt fora i så måte.

Ethvert individ oppfatter seg selv i utgangspunktet som normal - også Krekar og hans likesinnede, bare så det er sagt!

Ilden

28.01.2015 kl.21:39

Oppfattelse av sikkerhetsbegrepet.

Alle miljøer i Norge omtaler styrking av sikkerhet på alle plan, og referer til sikkerhet for samfunnet som årsak til deres reaksjoner i Krekar-saken - og andre relaterte saker.

Det man må ta innover seg, er at begrepet: 'sikkerhet' er en betegnelse på en eller flere paralelle prosesser - og om hvor vidt våre forventninger til den enkelte prosessen oppfylles.

I denne forbindelse gjelder dette sikkerheten for at landets prosesser foregår uavbrudt - og i henhold til alles forventninger.

Det faktum at lovene rundt retts-sikkerheten for individet eerhvert uthules, innebærer at sikkerheten faktisk svekkes, og slett ikke styrkes - slik saken fremstilles fra enkelte myndigheter - og deltakere i denne blogg.

Man kan ikke - logisk sett, legge fundamentale grunnprinsipp i lovverket tilside - og sammtidig hevde at ved å gjøre dette' styrker dette sikkerheten for drifts-prosessen i Norges Rike - det til alles forventninger??

It is all conneceted...!!

Balder

29.01.2015 kl.14:12

Men det er et faktum at han i 2002 ble arrestert i Nederland på vei fra Iran til Norge, etter å ha "besøkt" terrorgruppen "sin" i grenseområdet mellom Iran og Irak. Reell fare for hans liv ved å sendes tilbake kan han da vanskelig påberope seg.

Og videre så har Australia begjært ham utlevert for å stille ham for retten i forbindelse med drap på en australske journalist. Det kan da virkelig ikke være så forba.... vanskelig å utlevere ham dit???

Bjørn

29.01.2015 kl.15:07

Bra skrevet Elden.

Utsagn som "Hvis NN sørger for at jeg blir drept, da kommer noen til å drepe ham"er jo en ytring,. Og det er en betinget trussel. Slike ytringer medfører fengselsstraff (i noen tilfelle. ; ) Hvor ble det da av ytringsfriheten?

En ytring som "Vi driter i de lovmessige rettighetene dine, i ytterste konsekvens skal vi sende deg et sted du der du kommer til å bli drept" er ikke en betinget trussel - det er vel en reell trusselytring? Den slags ytringer er visstnok tillatt dersom ytringen kommer fra makthaverne.

Dan-Olav Tjessem Meling

29.01.2015 kl.16:58

Det forundrer meg at de fleste i denne kommentarspalten ikke tørr å stå frem med fult navn. Vi har da ytringsfrihet i Norge, eller ? Så til saken:

Jeg stiller meg nokså nøytral i Krekarsaken pga. at jeg føler mange fakta ikke kommer frem i sannhetens lys. Kanskje noen har en hensikt med å skjule fakta ? Media og advokater tjener penger på saken. Deres opphausing gir utrygghet i folket og PST-UD-Justis dep. med flere instanser bruker tid og krefter med hjelp av våre budsjettmidler for å roe oss ned. Jeg stiller meg derfor noen subjektive relevante spørsmål.

Hvorfor kom Krekar hit i første omgang ? Var han da livstruet i hjemlandet og var dette grunnlaget for oppholdstillatelsen ? Hvorfor ble han ikke da norsk statsborger, som jeg forstår resten av den gjenforente familien ble ?

Hvis Krekar, flere ganger, reiste tilbake til sitt hjemland og evt. fremdeles var livstruet der, hvilken hensikt hadde disse turene ? Hvorfor fikk han da gjentatte ganger innreise igjen til Norge etter disse turene ? Vil ikke en personlig oppholdstillatelse, gitt pga. livstrussel i hjemlandet, kunne tilbakekalles av norske myndigheter hvis grunnlaget for den blir brutt, f.eks. ved en hjemreise ? Kan det ligge noe annet til grunn for fri innreise igjen som f.eks. at norsk og norsk-allierte myndigheter dermed kan ha kontroll på ham og hans nettverk ?

Begrepsforvirring ?: Hva tid er mann frihetskjemper og når er mann terrorist og er slik virksomhet lovlig ? Er mann terrorist når handlinger går ut over uskyldige sivile? Norske sabotører som under siste krig kom inn til vårt land fra Sverige og England blir vel av oss regnet som helter og legale frihetskjempere, selv om Norge hadde kapitulert og dette dermed var krigslovstridig virksomhet (Genèvekonvensjonene) ? Tyskerne som hadde okkupert oss så vel på dette som terrorisme og hadde iht. krigsretten anledning til standrett, umiddelbar likvidasjon. Er Krekar da en legal frihetskjemper / terrorist eller bare en «simpel kriminell maktbanditt» ? Og kan våre myndigheter i vår tid, tillate ham å bruke Norge som utgangspunkt for å utføre påstått frihetskamp/terrorisme, slik som Engelske (allierte) og Svenske (nøytrale) myndigheter tillot våre «helter» kamputgangsbaser under krigen ? Kanskje Elden eller andre samfunnsvitere kan oppklare disse spørsmål for oss ?

Ilden

29.01.2015 kl.22:52

Til Bjørn.

Jeg stiller meg også nøytral i Krekar-saken, men krever at han - som andre, skal behandles med respekt i henhold til sine verdier som individ - og i henold til Norges lover og EMK.

Til alle i dette fora: Slutt umiddelbart å tråkke på hans og individets fundamentale verdier!!

Da vil jeg fatkisk tro at mye løser seg - uten at hele Norge skal bekymre og engasjere seg!

Vi har faktisk - som individ, annet å forholde oss til enn slike konstruerte probelemstilinger rundt Krekar!

Gjensidig respekt er tingen - noe som faktisk innebærer at man må kunne lytte!!

Allah ønsker dere en fin aften videre.

Mustapha Mokhtari

30.01.2015 kl.19:12

Jeg undrer over en ting, jeg har nok millioner til å leve som en konge i Marokko med unge jenter og god vin,men klarer ikke å forlate eller blir borte fra Norge mer enn 4 uker.

til alle nordmenn og innvandrere vil jeg bare si at Norge er et paradis og dere vet ikke hva dere har, vær snille og ta vare på det gode landet som har tatt imot oss innvandrere med et varmt hjerte og gitt oss alle rettigheter men istedenfor å bidra til samfunnet er det dessverre noen kjeltringer som ødelegger for alle.

30.01.2015 kl.21:29

Til Mustapha Mokhtari!

Flott innlegg - men om vårt samfunn ikke er et paradis for alle, kan vi kanskje søke å tilnerme oss dette gjennom holdninger og gjensidig respekt.

Et fundamentalt tema er at alle Norges innbyggere må betraktes som en del av landes verdier.

Cluet er da at alle skal i inntektsgivende arbeid, slik at de kan betale skatt til landet og samfunnets vekst!!

Dette er grunnmodellen for et hvert lands økonomiske eksistens.

I Norge settes fagelig høy kompentanse hos innvardnere i asyl i mange år - det uten å få lov til å utøve sitt virke - det gjenspeilt av sin kompetanse.

Jeg antar at dere ser at vi må tenke litt nytt - uten at jeg har endelig oppskrift, men gjensidig respekt er jeg sikker på som et godt utgangspunkt!!

Allah hilser dere alle, og ønsker dere en fin aften!!

Ilden

30.01.2015 kl.21:32

Til Mustapha Mokhtari!

Flott innlegg - men om vårt samfunn ikke er et paradis for alle, kan vi kanskje søke å tilnerme oss dette gjennom holdninger og gjensidig respekt.

Et fundamentalt tema er at alle Norges innbyggere må betraktes som en del av landes verdier.

Cluet er da at alle skal i inntektsgivende arbeid, slik at de kan betale skatt til landet og samfunnets vekst!!

Dette er grunnmodellen for et hvert lands økonomiske eksistens.

I Norge settes fagelig høy kompentanse hos innvardnere i asyl i mange år - det uten å få lov til å utøve sitt virke - det gjenspeilt av sin kompetanse.

Jeg antar at dere ser at vi må tenke litt nytt - uten at jeg har endelig oppskrift, men gjensidig respekt er jeg sikker på som et godt utgangspunkt!!

Allah hilser dere alle, og ønsker dere en fin aften!!

Dan-Olav Tjessem Meling

05.02.2015 kl.15:13

Har ingen av dere eller Elden oppklarende kommentarer til mitt innlegg av 29/1 ?

Til Ilden: Kan en tillate seg å representere Allah, eller for den saks skyld en evt. annen Gud i en godnatthilsen eller i andre sammenheng. En kan vel bare representere seg selv, eller var dine hilsner fra Allha ment ironisk ? Da kan det kanskje oppfattes blasfemisk ?

Ilden.

05.02.2015 kl.22:15

Til Dan-Olav Tjessem Meling.

Om du ser hoved-elementene i mine innlegg- nemlig respekt for individets matrielle og immatrielle verdier - sier det selv at jeg slett ikke tråkker på andres verdier - altså noens religiøse holdning - det tvert imot.

Om jeg nevner Gud eller Allah, er det en og samme benevenlse på det samme - men å nevne en av dem i en vennlig godnatthilsen er ikke å anse som blasfemisk. Det var uendelig synd det tydeligvis tok din nattesøvn.

Om du selv oppfatter dette som blasfemisk får være din egen sak.

Hadde du fått en godnatthilsen fra 'Ilden' ville jeg virkelig grublet noe mere.....!!

Jeg vil tro at du får svar på noen av dine spørsmål fra Elden om du forfatter en mail-henvendelse direkte til jce@elden.no utenom denne blogg.

Allah (og Gud) ønsker deg - og alle, en fin aften og en fortreffelig og fredelig nattesøvn.

05.02.2015 kl.23:01

Til Morten fra 28.01.2015.

I ditt innlegg ser det er ut for at selve livets rett heller ikke en menneskerett, slik du fremstiller argumentene i ditt innlegg?

Alle kan velge det du nevner i ditt innlegg - men kreve kan de slett ikke...!!

Godnatt ønskes deg fra 'Ilden' - og Allaha!!

Ilden,

08.02.2015 kl.23:32

Til Dan-Olav Tjessem Meling.

Jeg representerer hvem jeg vil - advokatrådgiver, ordførerrådgiver, presidentrådgiver etc.

Alle må jo kunne lytte til et råd!!!? Kule greier!!

Ilden

08.02.2015 kl.23:39

Hei Dan-Olav.

God natts søvn onskes deg fra Gud og Allaha - samt fra meg og selveste Ilden.

Dan-Olav Tjessem Meling

11.02.2015 kl.16:48

Vel Ilden, du lokker meg ut på banen igjen ! Og jeg lar meg lokke ;-) ! JEG mener ihvertfall at en ikke kan representere andre uten en skriftlig fullmakt eller et mandat og i tillegg at en må kunne ytre seg og stå for sine meninger med fult navn. Anonymitet i ytringer er etter MIN mening feigt !

Ilden.

11.02.2015 kl.20:18

Hei igjen, Dan-Olav!! :-)

Hva du mener fra ditt ståsted er noe irrelevant!

Det som er poenget et at jeg ikke representerer hverken Allah eller Gud, men ber begge dem om å være deltagende i mitt ønske til deg om 'noe'.

Jeg har kun et ønske og bønn om at du feks skal få en god nattesøvn - men kreve dette av den 'Øverste makt' kan jeg ikke.

Sov du bra den natten, forresten, eller var det 'Ilden' som plaget deg noe sinnsykt.....?? :-)

Det mye brukte utrykket: 'Gud (eller Allah) være med deg', er en bønn - og ikke et ultimat krav til overmakten!!

Mht anonymitet respekterer jeg din oppfattelse, men jeg har også min oppfattelse av dette - noe du også må respektere!

Altså: Jeg er uenig med dine argumenter, og du er uenig med mine argumenter!! Da får vi gjensidig respektere dette!!

Sov vel - og denne gang er det selveste Ilden som ønsker deg en god søvn gjennom natten - ikke verst, og ikke for alle forunt - dvs usedvanlig skjeldent!! Hehe!!

Sov vel og finn ro i ditt indre - og jeg ber både Allah og Gud om å gi deg en god og fredfull natts hvile - men kreve dette av dem kan jeg desverre ikke.

NB: Ilden har allerede formidlet sitt ønske om dette til deg!

Ilden.

11.02.2015 kl.21:06

Til Dan-Olav!

Mht ditt sitat: 'Vel Ilden, du lokker meg ut på banen igjen ! Og jeg lar meg lokke ;-)!'

Dette blir nesten som da du som ung og fremstormende, og 'lokket' en dame på dansegulvet - det i en uendlig spenning og forventning på videre.......!

Videre blir derfor en uendelig spennende 'dans' i så måte!!

Dialogen mellom oss i Elden's blogg er nå blitt noe irrelevat mht 'Mullah til besvær'.

Jeg og Ilden ber Gud og Allah om at du får en fin og fredfull natts søvn

Ilden

11.02.2015 kl.21:27

Dan-Olav!

Oversend din email-adresse i dette fora, så tar vi videre dialog utenfor dette fora.

Mvh Ilden.

Skriv en ny kommentar