hits

Neste skandale i Monika-saken

kommentarer 25 kommentarer
Hordaland politidistrikt fikk i dag en bot på 100 000 kroner fra Spesialenheten for Politisaker.

Begrunnelsen for boten er at politiets håndtering av rapporten fra politietterforsker Robert Schaefer ikke var kvalitetsmessig forsvarlig, eller som det står i boten: "Behandlingen var ikke effektiv og tillitsvekkende, og innebar risiko for at en alvorlig sak forble henlagt på et uriktig grunnlag".
Fungerende politimester John Reidar Nisen må nå ta stilling til om han aksepterer at politidistriktet utviste grov uforstand i tjenesten ved henleggelsen og unnlatelsen av å gjenåpne saken.

Dette skjer samtidig som Hordaland politidistrikt fortsatt etterforsker Monika-saken. Politidistriktet skal bestemme hvilke etterforskningsskritt som skal gjenomføres for å belyse skyld og uskyld. De skal innstille til Statsadvokat og Riksadvokat på om tiltale skal reises, eller om saken på nytt skal henlegges som intet straffbart forhold eller på bevismessig grunnlag.

Etterforskning og påtalemessige avgjørelser skal i en rettsstat foretas av en uhildet politiinstans. Som ikke har bindinger mot noen av partene eller noen interesse i sakens utfall.

Det avgjørende etter menneskerettighetene er ikke bare om etterforskningen er uhildet, men også at den utad oppfattes som uhildet. Ingen som har med saken å gjøre skal kunne mistenkes for å ha noen interesse i utfallet.

Den fornærmede part - Monikas mor - og den siktede part i denne saken er begge beskyttet av denne menneskerettigheten.

Når denne saken avsluttes, er det en av dem som ikke vil nå frem.

Begge har klagerett til Menneskerettighetsdomstolen - for eksempel med den begrunnelse at politiet utad ikke var i stand til å ha en uavhengig stilling der det var full kamp mellom etterforskere, jurister og ledelse om hva som var riktig og feil i saken, og hva som faktisk hadde skjedd. Der det lett argumenteres med at det lål en prestisje - som blant annet medførte at politimesteren tok permisjon, at påtaleansvarligr forsvarte henleggelsen, og at etterforskere var opptatt av at ledelsen tok feil. Når fungerende politimester dessuten mens etterforskningen pågår må ta stilling til om det var uforsvarlig å henlegge saken med den begrunnelsen påtaleansvarlig den dag i dag står for - en avgjørelse som kan ha betydning for hvem som bekler fremtidens post som politimester i byen -, er det vanskelig å se hvoran man i etterpåklokskapens tid om et år eller to, kan hevde at Hordaland politidistrikt hadde en nøytral og uavhengig holdning i saken.

Moren har krevet erstatning av politidistriktet for dårlig politiarbeid. Siktede nekter skyld etter anklagen fordi han mener seg uskyldig og at politiets mistanke er feil.

Jeg tror Kongeriket Norge vil bli felt i Menneskerettsdomstolen for brudd på reglene om rettferdig rettergang. Det som er uklart er hvilken av partene som inngir klagen.

Men spørsmålet om overføring til annet politidistrikt er for lengst reist - så den fremtidige skandale er i alle fall varslet.

25 kommentarer

svein birkeland

25.02.2015 kl.13:23

"Det avgjørende etter menneskerettighetene er ikke om etterforskningen er uhildet, men at den utad oppfattes som uhildet."

Så - man kan lyve herfra til himmelen, det er helt ok så lenge det er troverdig ???

Menneskerettigheter 'The Norwegian way' ???

Jørn-Erik Heimseter

25.02.2015 kl.13:38

En vits av en straff. Ingen blir straffet, men et foretak i statens regi. Staten betaler med andre ord bot til seg selv. Ingen må stå personlig til ansvar. Dette gjelder dessverre mange saker i offentlig sektor. Likhet for loven gjelder vist ikke her. En privat person blir ofte bøtelagt eller straffetiltalt. Må da stå personlig til ansvar og gjøre opp for seg. Men jeg hadde ikke forventet noe annet i denne sak, siden bukken passer havresekken. Legg ned spesialenheten for politisaker. Opprett en uavhengig instans med ingen tilknytting til politi eller påtalemakt.

Harald

25.02.2015 kl.13:42

Som vanlig ser vi at politiet aldri gjør feil,

Egil Peter Orten

25.02.2015 kl.13:58

"Spesialenten" prøver å redusere saka til bli på nivå med ein "forseelse". Ingen person skal straffast, sjølv om flerie ved politidistriktet har prøvd å sabboter etterforskninga. I tillegg driv dei å etterforska som om ingen ting hadde hendt. Truleg for å reinvaske seg sjølv mest mogeleg. Det som er det store spørsmålet no er: Kor mange liknande saker finst det ved dette politidistriktet ?

Vidar Rønningen

25.02.2015 kl.13:59

Staten Norge gir Staten Norge 100.000,- i bot. Fantastisk.

Og det får ingen konsekvenser for noen av de involverte i saken på grunn av foreldelse,intet straffbart forhold etc. Passende straff for involverte etterforskere, som har vist tydelig uforstand i tjeneste: Fotpatrulje resten av ansettelsesforholdet. Politijurist, som med sin utdannelse burde ha sett at det var noe galt; miste advokatbevilgning og ansettes som arkivar resten av ansettelsesforholdet. Politiets lokale ledelse på stedet, avsettes med umiddelbar virkning, med forbud mot å ha noe med politiarbied å gjøre resten av livet.

Scott Johansen

25.02.2015 kl.14:05

Det er en kjensgjerning at i det "demokratiske" Norge at forvaltingen ofte bryter regler - uten konsekvenser for forvaltingen eller vedtaket. Det er på denne bakgrunn regjeringspartiet Høyre fremmet et lovforslag, mens de var i opposisjon som skulle gi selskaper og ikke minst privatpersoner bedre vern. Nå, med Høyre i posisjon, så hører vi ikke noe om forslaget. Dette betyr at Høyre mener noe i opposisjon og noe helt annet i posisjon. Altså er vingleparti som ikke er til å stole på.

Sturla Molden

25.02.2015 kl.14:05

Stikkorde er "ansvarspulverisering". Hvorfor er vi så redde for å stille enkeltpersoner til ansvar her i landet?

Offentlig forvaltning er oppbygd rundt prinsippet om at ansvarligheten skal overføres til "systemet", slik at ingen enkeltperson kan lastes for noe som helst. Det er trist å se at spesialenheten bidrar til denne ansvarspulveriseringen ved å legge ansvaret på politidistriktet som foretak framfor å gå den enkelte tjenestemann etter i sømmene.

At straffbare handlinger begått for tre år siden er "foreldet" er en bortforklaring vi ikke kan leve med. Hvilken foreldelsesfrist er det spesialenheten tenker på?

Det virker som spesialenheten er mer opptatt av å verne om ansvarspulveriseringen enn å stille enkeltpersoner til ansvar. Meg bekjent har ikke Stortinget vedtatt noen lov som fastslår at tjenestemennenes personlige ansvar skal være pulverisert.

Audun Olerud

25.02.2015 kl.14:30

At Hordaland politidistrikt får en bot fra Spesialenheten for Politisaker burde enhver se at er kun spill for galleriet og er en intern øverføring med absolutt ingen effekt.

Steinar

25.02.2015 kl.14:53

Jeg synes dette er et godt eksempel på ansvarspulverisering og kameraderi fra spesialenheten.

Hvorfor skal det ikke få konsekvenser for de i politiet som forsøkte å skjule et drap? Det var dette aktor jobbet aktivt for å skjule det er det vel noen års foreldelse på slike forbrytelser?

Hvordan kan politiet og justisdepartementet tro at folk vil ha tiltro til at slike åpenlyse forbrytelser ikke skal medføre ansvar for de skyldige?

Beate

25.02.2015 kl.15:00

@Svein Birkeland: Nei, motsatt. Det hjelper ikke om behandlingen faktisk ER uhildet dersom den utad ikke fremstår som det.

Ork

25.02.2015 kl.15:14

100.000 kroner i bot for grov uforstand i tjeneste?! Som om penger skal rettferdiggjøre en så slett etterforskning?!Og det å gi politidistriktet en bot går på bekostning av allmenhetens beste. Politiet har behov for de midlene, og vil ikke gi noe straff for de som involvert i saken. Det er jo solekart for meg, at det burde få følger for de menneskene som har utvist en arroganse over drapet på en 8 gammel jente.

Kai

25.02.2015 kl.15:18

Elden, hvordan har det seg at tjeneste- og embetsmenn i Politiet så og si aldri får straff for grov uforstand i tjenesten, men heller foretaket. Politiet straffer gjerne enkeltpersoner som er ansvarlig i andre instanser, samtidig som foretaket får straff.

Ser en i denne saken, får foretaket straff, mens det er ganske klart at enkeltpersoner i foretaket sto ansvarlig. Kanskje spesielt politimesteren og påtaleansvarlig. Sistnevnte droppet sågar å følge opp en anmodning fra visepoitimesteren om å ha et møte og se på saken på nytt.

Hvordan kan det ha seg at politimesteren og påtaleansvarlig ser ut til å slippe straff, når de åpenbart er de som gjorde seg skyldig i den grove uforstanden?

Skal det være forebyggende, må enkeltpersoner stå til ansvar. For politidistriktet er 100.000.- bare noen overtidstimer, eller noen vernevester, eller noen datamaskiner. Altså ubetydelig.

Eirik

25.02.2015 kl.16:15

Politiet i Norge er en skandale.Når det er kompiser som etterforsker hverandre kan man ikke regne med annet resultat. Nå er det påtide vi får et utenforstående organ som kan etterforske politiet. Snakker om korrupsjon!!!!!!!

Viggo

25.02.2015 kl.16:47

Loven om opprettelsen av politiembeter kom i1894.

Da har politietaten hatt 120 år på organisere seg til å være så udugelige.

Peter

25.02.2015 kl.17:20

Jeg slutter aldri å undres over dumheten til folk som lever livene sine her nede i kommentarfeltet. Det later til å herske almen enighet om at politiets tjenestemenn og kvinner skal straffeforfølges personlig for eventuelt dårlige vurderinger eller beslutninger de foretar i kraft av jobben sin.

Hvilke andre yrkesgrupper skal underlegges slikt ansvar? Saksbehandlere i NAV? Dørvakene på pøbben?

De aktuelle tjenestemennenes befatning med denne saken er neppe særlig karrierefremmende. Kanskje får de til og med en form for intern refselse for dårlig utført jobb. Tror det er i de flestes interesse at vi fortsatt håndterer avvik i arbeidsforhold på den måten i dette landet.

Dilbert

25.02.2015 kl.19:20

100.000 kroner i bot for grov uforstand i tjeneste?!

Og hvem betaler dette? Ikke de involverte tjenestemennene...

men vi ... skattebetalerne!

FANTASTISK STRAFF!

Arne Just Lund

25.02.2015 kl.19:37

Det er en gjennomført kultur at ledere i kommuner og statlige etater er fritatt for å ta ansvar. Politiets spesialenhet må legges ned og et nytt organ må opprettes som er uavhengig av politietaten. Skal landet bygges må skjult korrupsjon og kameraderi reduseres sterkt. Pressen vil forhåpentlig hjelpe fellesskapet til å rydde opp i alvorlige forhold. Det er lov å håpe på rensligere forhold.

Jan Johansen

25.02.2015 kl.20:05

Peter skriver: "Jeg slutter aldri å undres over dumheten til folk som lever livene sine her nede i kommentarfeltet."

Vel, Peter. VG sier faktisk i sin leder i dag at "politimester Geir Gundersen bør få sparken". VGs redaksjonelle ledelse er dermed helt på linje med dummingene i kommentarfeltet.

Men politimester Gundersen setter helt sikkert pris på støtten fra en smarting som deg, når alle de andre er så dumme mot ham.

Peter

25.02.2015 kl.20:59

Jan Johansen: Jeg ser ikke hvor i lederen VG krever at det tas strafferettslige skritt mot Gundersen. Ser heller ikke hvordan du kan lese støtte verken til PM eller andre beslutningstakere i min kommentar. Sånn sett passer din kommentar godt blant de øvrige i hylekoret her.

Viktor Paulsen

25.02.2015 kl.21:03

Dette at Hordaland politiet har fått foretak er jo en vits. Bukken passer havresekken og nektes å spise av den. Politiets og påtalemyndigheten er jo ikke til å ta på alvor. Her er så mye feil utført og det ser ut som at dette fortsetter. De som har utvist rolig skjønn og feil i sin jobb får ingen reaksjon. Utrolig men her har noen mistet vett og forstand.

Jan Johansen

25.02.2015 kl.21:53

Peter skriver: "Kanskje får de til og med en form for intern refselse for dårlig utført jobb. Tror det er i de flestes interesse at vi fortsatt håndterer avvik i arbeidsforhold på den måten i dette landet."

Her er ikke engang Spesialenheten for politisaker i nærheten av å være enig med deg, Peter.

"Saken mot to etterforskere er henlagt som foreldet og saken mot en tredje etterforsker er henlagt på grunn av bevisets stilling. Spesialenheten har også vurdert personlig straffeansvar for påtalejurist på saken, Sidsel Isachsen, som var den som henla saken. Saken mot henne er henlagt etter bevisets stilling." Sitat VG.

Ingen av henleggelsene forklares altså med "intet straffbart forhold". At så mange i "kommentarfeltet" krever politifolkene straffet, skyldes altså ikke "dumheten", men tvert i mot den sunne fornuften til "folk som lever livene sine her nede i kommentarfeltet".

At VG rent formelt ikke "krever at det tas strafferettslige skritt mot Gundersen", er helt uvesentlig. Det er straff nok for en politimester å få sparken for udugelighet. En strafferettslig bot i tilegg, har ingen praktisk betydning. Det vet selvfølgelig VG. Og dummingene i kommentarfeltet. Rart at du som er så smart ikke skjønner dette.

Wenche Tømmervik

25.02.2015 kl.22:27

Peters paradoks.

Når politiet forfølger vanlige borgere med en lang liste med pirk fra bilbeltebøter, grøftelys, bot for sykling på rødt lys m.m., så er det vel bare rett og rimelig at almuen forventer at de faktisk gjør jobben sin på andre plan og nivå også.

Om "det er helt greit å gjøre en dårlig jobb i flere ledd" i disse yrkeskategoriene som er så utslagsgivende for folk, er dette en skremmende holdning vi ikke kan leve med. Det er da vanlige folk som må betale for etatenes slurv og unnlatenhet. Er det bedre?

Hva om det var en uskyldig dømt? Er det "helt greit" at pga politislurv og arroganse at personen havner bak lås og slå - pytt, pytt, de gjorde jo bare en liten feil.

Du lener deg i stedet på internjustisen. Om at nå skal de straffes karrieremessig, og ha problemer med klatring og å få ansvar. Er ikke det også en form for straff? Bare ikke målbar, og kanskje aldri med en slutt dato.

Om det ikke rettes søkelys på denne ukulturen, men den stadig feies under teppe, da opphører all kredibilitet og tillitt til politiet og deres like.

Peter

25.02.2015 kl.23:48

Wenche Tømmervik: Ja, det er klart almuen forventer at politiet gjør jobben sin. Selv om det kan de annerledes ut i kommentargeltet her i dag, tror jeg faktisk folk flest mener at politiet gjør jobben sin temmelig bra.

Nei, det er ikke "helt greit" om en person blir uskyldig dømt på grunn av politislurv (eller dårlig utført jobb for øvrig). Men derfra til å kreve at den ansvarlige polititjenestemann skal straffes i rettssystemet er et langt skritt.

Jeg registrerer i kommentarfelet at flere deler av politiet får det glatte lag i dag. Politifolk saboterer etterforskningen så godt de kan, mens spesialenheten bedriver korrupsjon og kameraderi og spiller som besatt for galleriet. Mobben er dypt rystet over at det ikke synes å være noen lovlig måte å få politifolkene rettslig straffet. Du later til å være misfornøyd med at politifolkene høyst sannsynlig blir gjenstand for den samme type reaksjon som du vil bli, dersom du skulle drite deg ut på jobben.

Når det gjelder søkelys på ukultur, så er det nettopp det spesialenheten har satt på Hordaland PD. De har slått fast at politiet i Hordaland ikke har opptrådt på den måten samfunnet har grunn til å forvente av dem, og de har plassert ansvaret helt på toppen.

Så får vi se hvordan saken håndteres videre - utenfor rammen av strafferetten.

arvid birkeland

26.02.2015 kl.05:05

Bot er ikke straff det er skattebetalerne som betaler regninga og budsjettsprekk fører til at politiet må spare inn et annet sted. Det hele fremstår som latterlig!

Sigmund Usland

26.02.2015 kl.06:29

Ønsker ikke Politiet det Norske folk sin tillit?Det hevdes ofte stillingen medfører stort ansvar.Her demonstrees at Politiet tar intet ansvar.FY FY.Personlig Straff til Politimester minimum 1 årslønn (exempel9)Dem som foreslår nkr 1oo,ooo i bot til oss alle burde straffes likedan.Grip inn,vis handlekraft HERR Justisminister.Avskjedigelser er en selfølgelighet om Politiet ønsker tillit.

Skriv en ny kommentar