hits

Når loven ønsker Svartedauden velkommen

kommentarer 41 kommentarer

En mann som ble mistenkt for å ha smittsom tuberkolose vandret i følge Dagbladet flere uker rundt i Levanger - både blant friske i byen og blant syke med svekket immunforsvar på sykehuset. Mannen nektet å følge legens klare råd om å legge seg inn på isolasjonsavdeling mens sykdomsmistanken ble avklaret.

I en tid der flere smittsomme sykdommer - eller mistanke om dette - kan komme inn over våre landegrenser fortere enn vi aner, er dette ikke forsvarlig.


(Illustrasjon fra Wikipeida)

Smittevernloven tar utgangspunkt i at pasienter med slike mistanker selvsagt frivillig vil la seg legge inn både for selv å få behandling, men også for å beskytte andre. Men hva når pasienten nekter?

Etter dagens lov kan sykehuset og kommunelegen fremme en sak for en nasjonal nemnd som skal saksbehandle dette før de har nemndsmøte, og det fattes og skrives et vedtak. I mellomtiden gjør pasienten som han vil. Oppsøker byen og sykehusets fellesområder om han føler for det.

I Levanger rakk man ikke fatte slikt vedtak før noen uker var gått, og det ikke lenger var behov for vedtaket. Heldigvis overvant både pasienten og de øvrige i lokalsamfunnet faresituasjonen. Men det var ikke pasientens eller lovverkets ære.

Menneskerettskonvensjonen Artikkel 2 og 3 pålegger staten å iverksette nødvendige tiltak for å beskytte innbyggernes liv og helse. Konvensjonens Artikkel 8 gir staten mulighet til å gripe inn i pasientens privatliv for å beskytte den generelle folkehelsen, så lenge han etter Artikkel 5 har anledning til å prøve frihetsberøvelsen for en uavhengig domstol. Vi skal selvsagt ikke tilbake til den gamle Sovjettiden der opposisjonelle diagnostiseres og deporteres heller. Men vi kan på den annen side ikke ofre folkehelsen i frykten for Sovjet-spøkelset.

Kan Stortinget snarest endre § 5-3 i smittevernloven slik at kommunelegen kan fatte selve vedtaket om tvangsisolasjon etter anbefaling fra sykehusets ansvarlige lege? Så får smittevernnemnda være klageinstans mens pasienten noen dager i mellomtiden er isolert. Og med selvsagt adgang til å fremme saken om frihetsberøvelse for tingretten like raskt som for folk politiet vil varetektsfengsle.

Vi trenger ingen utredning her. Vær vennlig å gi oss en lovendring NÅ.

Før sykdommer vi for lengst trodde vi var kvitt igjen sprer seg gjennom Norge raskere enn Svartedauden.

41 kommentarer

08.11.2015 kl.00:00

Amen. Bildet på udugelig styring er komplett

Ta ansvar!

08.11.2015 kl.00:03

Helt enig, og nå mer aktuelt enn på mange år.

gjermund olsen

08.11.2015 kl.00:10

ikke det minste overrasket. levanger består av følerifjoller fra sosialistisk side som er så evneveike at vannet som stiger ikke registreres av en personer i politisk engasjement før det når midt i panna.

Jon Reina

08.11.2015 kl.00:48

Sist dette ble tatt opp i media, så var det HIV-smittede saken dreiet seg om. Men også disse ble ikke internert selv om en av dem i følge en herværende middagsavist etter sigende hadde straffepult over 20 jenter etter å ha fått vite at han var HIV-positiv.

Det er altså ikke første gang samfunnet svikter i å beskytte folk

Tja

08.11.2015 kl.00:51

Og de samme politikere ønsker tvangsvaksinering av barn når det gjelder meslinger....

La oss håpe at svartedauen, eller annen pest og kolera rammer myndighetene først , fordi de har fortjent det. :)

Knut Konsulent

08.11.2015 kl.00:58

Ja. Her kan vi se at vi må ha lover og regler. Vibrerende hans frihet for å verne vår egen.

Sturla Molden

08.11.2015 kl.02:02

Det er påfallende hvor mye mer handlekraftig regelverk vi har mot smittsomme dyresykdommer (jfr. Forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer). Hvis Mattilsynet fatter hastevedtak med hjemmel i Matloven blir det effektuert straks. Både saksbehandlingen og eventuell klagebehandling blir tatt i ettertid. Forvaltningsloven har hjemmel for dette. I tilfeller med spesielt smittsomme eller allmennfarlige sykdommer vil det også bli restriksjoner på menneskers bevegelsesfrihet, f.eks. ingen persontrafikk inn eller ut av det rammede bruket. Det er utrolig at loven som skal beskytte oss mot smitte mellom mennesker til sammenlikning er så tannløs.

Plukk Råtten

08.11.2015 kl.02:07

Er kritisk til at kommunelegen, som vel ikke har juridisk kompetanse til vurdere tvangsmidler, egenhendig skal få vurdere dette. Mye makt på få hender. Da bør heller den nasjonale nemda øke effektiviteten i sitt arbeid.

Å utføre tvangsmidler mot en person som ikke har begått kriminalitet bør gjøres med stor forsiktighet for å unngå urettmessige tvangsmidler mot lovlydige borgere.

Frank christiansen

08.11.2015 kl.02:38

For en tid tilbake hørte jeg på radio hvor de nesten latterliggjorde folk som nevnte denne bekymringen om sykdommer som kanskje kommer over grensen å kalte de paranoide, blir mann ikke stempla som rasist er mann paranoid. Blir mer skremt av den mentalitet om at Norge skal fungere som moder Theresa.

Snedig

08.11.2015 kl.03:41

Jeg har en bipolar lidelse, og tok kontakt med en psykiatrisk avdeling hvor jeg har hatt ett par innleggelser for å få hjelp med å sove. Ville ikke legges inn og ble dimmitert med en resept på 150 rivotril og beskjed om å ta det med ro (vurdert av 5 spesialister samtidlig). Dro på apoteket, og rett hjem for å slappe av.

Hadde ikke fått lagt meg på sofaen før onkel blå sto på døra for å tvangsinnlegge meg. Ved utskrivelse fikk jeg et ark underskrevet av kommunens smittevernoverlege med henvisning til noen paragrafer om fare for liv og helse for meg og andre. Min opplevelse av psykiatrien er at pasientens ve og vel og rett til personlig frihet, havner i skyggen av et system som er avhengig av "kunder" for å beholde jobben og tilskuddene sine.

Jeg har sett voldelige pasienter bli utskrevet fordi de har vært for krevende for personal og pasienter. Et annet tilfelle var en bipolar ung mann først inn som dagpasient, ut i praksisjobb i 100% stilling i dagligvarebutikk, noe jeg frarådet ham. Noen dager gikk så ble han tvangsinnlagt. Mye bra med norsk psykiatri, men å få folk til å komme seg videre i livet og ut av psykiatrien kan være vanskelig, fastlege er jo et skjellsord i psyk.

bjørkiund

08.11.2015 kl.03:55

Min bestemor døde av tuberulose.... Hva f... er nå som skjer???

Per Ulv

08.11.2015 kl.04:34

Hvorfor er det sånn at folk som er plassert godt til høyre i det politiske landskapet nesten uten unntak skriver dårlig? Det er alltid en dead giveaway hvis man lurer... de skriver "mann" i stedet for "man", "de" i stedet for "dem" og "han" i stedet for "ham". Ganske pinlig for oss som beveger oss på samme side av sentrum.

Eivind Jensen

08.11.2015 kl.04:55

Det vil være "gull" for deg Elden. Med litt advokatbistand vil han rusle rundt i frihet selv etter at kommunelegen har stengt ham inne.

Marianne Haslev Skånland

08.11.2015 kl.07:11

1)

Vel, Per Ulv, "man" er iallfall opprindelig akkurat samme ord som "mann", og så fryktelig plagsomt er det vel ikke om noen gir blaffen i rettskrivningsregler som har differensiert dem? - Jeg skriver selv omtrent som jeg vil, også av og til når det utvilsomt kan virke avsporende og irriterende på en del som leser det: "opprindelig", "venninde", "overhode" og ikke "overhodet" trass i det sammenfallet det da i skrift blir med substantivet "et overhode". (Det er mere plagsomt med alle trykkfeilene jeg etterhvert er begynt å begå.) Jeg er enig i at det i hovedsak er bra å ikke avvike fra normene når det forstyrrer innholdet, men internett har på den annen side vist at vi godt forstår hverandre med langt mindre standardisering enn vi nordmenn er blitt forsøkt pådyttet gjennom språkkamp og normeringstvang opp igjennom årene (jeg gikk på skolen i 1950-årene). På instituttet for lingvistikk og fonetikk der jeg arbeidet (jeg er språkforsker av yrke) la vi, hvis innholdet var klart og entydig, stort sett ikke vekt på språklige "feil" i studentenes besvarelser i det hele tatt (kanskje pussig, etter din mening), det overlot vi gjerne til enkeltspråks-instituttene.

2)

Det Snedig og Plukk Råtten skriver om psykiatrien og om leger generelt, bør tas langt mere alvorlig enn Elden øyensynlig gjør. Der foregår langt flere overgrep fra medisinsk hold enn akseptabelt er. Nordmenns tendens til korrekt og dydig å ha tiltro til hva myndigheter og myndighetspersoner bestemmer, er uheldig, for å si det mildt. Det er også de gode borgeres redsel for alt som er eller stemples som psykisk ditt og datt.

3)

Elden viser til Artikkel 3 i Menneskerettighetskonvensjonen. Den dreier seg om tortur. Jeg ser gjerne forklart hva relevansen er her - skulle det isteden vært Artikkel 5 om retten til frihet og trygghet? Den har en bestemmelse (e) om frihetsberøvelse for å hindre spredning av smittsomme sykdommer.

hugo

08.11.2015 kl.08:13

Interessant at dette tas opp nå. Dette problemet har versert i minst 20 år. Har noen i Jussens nærmeste krets plutselig blitt rammet?

Ronny

08.11.2015 kl.08:39

TB rates in parts of London 'worse than Iraq, Eritrea and Rwanda'

http://www.theguardian.com/society/2015/oct/27/tb-rates-in-parts-of-london-worse-than-iraq-eritrea-and-rwanda

John Christian Elden

08.11.2015 kl.11:02

Plukk Råtten: Her er det vel mest pest eller kolera. Polititjenestemenn som arresterer noen; barnevernsarbeidere som akuttplasserer barna eller leger som tvangsinnlegger i psykiatrien, har heller ikke mye juridisk kompetanse. Men de har den faglige erfaring. Ut fra den fatter de førstegangsvedtaket som hjemler frihetsberøvelsen frem til en nemnd eller domstol får sett på saken. Men med forsiktighet og ansvar for handlingene. Selvsagt.

John Christian Elden

08.11.2015 kl.11:04

Eivind Jensen: Advokatbistand har han allerede idag mens han er på frifot og nemnda vurderer om innleggelse skal finne sted, så jeg er litt usikker på hva du mener her?

Arild Pettersen

08.11.2015 kl.11:07

Det verste er at disse syke får taxi hjem fra sykehuset betalt av helseforetaket.

Har selv kjørt taxi med pasienter som kal hjem å pakke før de skal innlegges på isolert avdeling!

En taxi som har stor gjennomgang av folk som skal ut å reise er den perfekte plass for å sette ut f.eks. biologiske våpen. Mange folk på liten plass og ingen kontroll samt dårlig renhold i forhold til sykehus, er nesten en garrantert oppskrift på god smitte effekt.

Ironisk nok var jeg aldri syk når jeg kjørte taxi for imunsysyemet ble utsatt for alt som fantes av uhumskheter. Men alle de andre syke med nedsatt imunsystem som kjørte til og fra sykehuset kan godt ha krepert pga smitte fanget opp i taxien.

John Christian Elden

08.11.2015 kl.11:15

hugo: Så vidt jeg kan se, ble ingen rammet denne gang. Heldigvis.

John Christian Elden

08.11.2015 kl.11:21

Marianne Haslev Skånland:

(1) Språkdebatter er alltid morsomme - bare de ikke bevisst eller ubevisst overskygger budskapet

(2) Denne saken handler ikke om psykiatri. Der har vi allerede hjemler (mer enn) gode nok til at en lege kan tvangsinnlegge uten å vente på en nemnd, så er vedkommende selv og samfunnet beskyttet frem til nemnden får sett på saken.

(3) Bestemmelsene i Art 2 og 3 (og 8) gir borgerne rettskrav på beskyttelse fra staten - også mot andre borgeres handlinger. Etter Art 1 plikter staten å innføre et lovverk som beskytter disse rettighetene. Høyesterett la i en dom fra 25. april 2013 (Rt-2013-588) til grunn at dersom staten ikke hadde tilstrekkelig beskyttelse i lovverket og praksis for å verne en annen persons helse og sikkerhet, kunne dette innebære en krenkelse mot Art 3. Bestemmelsen gjelder ikke bare tortur, men også mangelfull beskyttelse mot andre borgeres overgrep, jfr flere avsagte dommer fra Menneskerettighetsdomstolen som er referert av Høyesterett i denne dommen. Artikkel 5 har jeg også vist til i bloggen, og den gjelder selvsagt i tillegg, men verner først og fremst pasientens rettigheter.

Andre

08.11.2015 kl.11:42

Er det mulig å oppdrive informasjon om personen det gjaldt kom fra et asylmottak eller er innvandrer, eller blir det for politisk ukorrekt?

Olav Have Holm

08.11.2015 kl.13:32

John Christian Elden: Man skal vel være litt forsiktig med å sammenligne psykiatri og politi med barnevernstjenesten. En psykiater har seks års grunnutdannelse med tillegg av spesialistutdannelsen. Når det gjelder politiet så har vel de en jurist "på huset" slik at ingen blir sittende på celle frem til fengslingsmøte uten at saken har vært vurdert av en jurist. Barnevernet derimot er en to-årig utdannelse (også får 60 studiepoeng for praksisperiode) og barn kan bli sittende i et par uker før nemda kommer med sin beslutning og barnevernet har begrenset med evner til å foreta en korrekt saksbehandling og deres kunnskap om barns psykiske helse fremstår som å være noe begrenset.

Frank christiansen

08.11.2015 kl.13:53

Per ulv jeg ler, søt du ;)

Hva er grunnen til at allt tar tid her?

I handelenstime er det nok mange som sover i disse såkalte "grill" timene.

Når hun med ebola var på vei ble folk helt hysteriske nå sitter vi helt handlingslammet.

Erik B

08.11.2015 kl.14:33

Europa er nå et liberalt anarki. Alt skurer og går, på altfor mange områder. Ressursene finnes, men initiativene mangler. Erfaringsmessig, når folk har levd lenge nok under slike forhold, der beslutningsvegring rår, kommer dessverre alltid ropet etter autoritet og den sterke mann! En ny Napoleon, en ny Hitler, en ny Putin, som kan rydde opp i kaoset med hård hånd.

ST

08.11.2015 kl.15:29

Du har naturligvis helt rett John Christian.

Nå når landet "okkuperes" av folk hvor smittsomme sykdommer kan forekomme, er det viktig å tenke og handle NÅ! Mange av disse menneskene har sykdommer som kan drepe friske nordmenn.Nye farlige sykdommer er allerede oppdaget og på vei!

Klart vi skal hjelpe folk i nød, men vi må beskytte oss selv.Ikke bare at våre nye landsmenn koster milliarder på milliarder, det kan lett også koste våre liv. Derfor må vi følge Eldens forslag om lovendring før DET ER FOR SENT!

Det er typisk norsk IKKE å være så god (som vi selv velger å tro...)!

Kjekken

08.11.2015 kl.15:45

Du Elden. Et spørsmål. Er ikke du asylsvindleradvokat?

Hvis så, er det vel ganske hyklersk hvis du er bekymret for at asylsvindlere, les muslimer og andre uvelkomne "gjester" drar skumle, smittsome sykdommer inn i Norge.

Anneli

08.11.2015 kl.16:34

Meldeplikt ved smittsomme sykdommer slik som med dyr, kanskje en overordnet instans allerede har mulighet til hastevedtak (MSIS)? Antar loven beskytter pasienten mot unødig tvang, derfor skal behandling anbefales og ikke pålegges. Bør være mulig med straksvedtak fra utenforstående instans, like raskt som hos sykehuset selv.

Marianne Haslev Skånland

08.11.2015 kl.17:31

John Christian Elden:

Takk for svar.

Ad 2): Jo da, jeg forstår at DENNE saken ikke handler om psykiatri. Men psykiatri er det området som klarest viser hvor det kan bære hen (og oppigjennom har båret hen) når medisinere, selv med en skikkelig og naturvitenskapelig basert utdannelse, får stor makt til å beordre tvang, og de to innleggene jeg viste til, så da straks ut til å se en slik sammenheng. Påvisning av tuberkulose er antagelig relativt sikker, andre sykdommer og tilstander langt mere problematiske, og dermed blir også retten til tvang farligere.

Ad 3): Takk for klargjøringen - Jeg skjønner sammenhengen med Artikkel 1, så der lærte jeg noe!

Stein Hagen

08.11.2015 kl.17:54

Vanskelig for Norge som nasjon å stoppe innsiget av flyktninger. Men grensa mot Russland bør strenges umiddelbart.

Scott Johansen

08.11.2015 kl.18:18

Når du sier "Polititjenestemenn som arresterer noen; barnevernsarbeidere som akuttplasserer barna eller leger som tvangsinnlegger i psykiatrien, har heller ikke mye juridisk kompetanse. Men de har den faglige erfaring." Den fagige erfaringen og de etiske normene til disse yrkesgruppene kan det stilles spørsmålstegn ved, så lenge vi veit at disse har måltall om bryter med menneskerettghetene og EMK`s artkkler. Bla. så er et av barnevernets måltall hvor mange barn de klarer å overta "omsorgen" for(ref. tidligere riksrevisor Jørgen Kosmo). Politiet i Asker- og Bærum er under hardt press for å foreta nærmes vilkårlige arrestsjoner for mistanke om bruk av hasj/marihuana, hvor den mistenkte blir frarøvet sin frihet og puttet å glattcelle fordi polititjenestemenn/kvinner påstår at den mistenkte har utvidede pupiller. Det kan i sistnevnte tilfelle virke som om politiet har et måltall om å arrestere et vist antall misbrukere av nevnte russmidler for å nå nevnte måltall fremfor å sikre at menneskerettightene og EMK`s artikler blir fulgt.

John Christian Elden

08.11.2015 kl.21:06

Kjekken: Hei Kjekken. Pass på så du ikke blir for Kjekk her. Nei, jeg driver lite med asylsaker, og kjenner ikke til begrepet ditt "asylsvindleradvokater". Er det noe spesielt du tenker på eller en ordbok jeg kan finne dette i? Hvilken betydning spørsmålet ditt har for smittevernlovgivningen fremstår enda fjernere - men det var kanskje bare noe du følte for å slenge ut?

Øivind Bergh

08.11.2015 kl.22:15

Amen! Som en som jobber med smittevern hos dyr, der myndighetene faktisk har noen muligheter til å gripe inn, er det dypt frustrerende å se hvor lett enkelte tar på denne galskapen når det gjelder oss selv, menneskene.

Vaksinenektere er nå i harnisk over at arbeidet mot polio ser ut til å lykkes. Det skyldes beinhard politisk vilje til å vaksinere - og den kraftige vaksinen vi brukte før kunne av og til ha alvorlige bivirkninger. Tuberkulose ble bekjempet av fattig-Norge med hygiene og obligatoriske sanatorier. Dette kostet. Også menneskelig. Og takk og pris for at det ble gjort.

Jeg jobbet selv som pleier for gamle polioofre i en av mine første jobber - for tretti år siden. En sånn jobb får du ikke i dag - pasientene er stort sett døde - og det kommer ikke til noen nye! Vi har blitt kvitt en aldeles forferdelig sykdom! Vi burde juble! Og bestemme oss for "aldri mer".

Spredningen av tuberkulose, særlig av den multiresistente formen, er en av verdens store helserisikoer akkurat nå. Eksisterende vaksine er ikke særlig effektiv, så man har ikke så mye å stille opp med hvis slik smitte får bre seg. Og antibiotikaresistens er i seg selv et problem som tiltar. Dette krever aktive myndigheter, og aktiv oppdatering av lovverket. Bent Høie virker som en handlekraftig statsråd. jeg håper han tar denne pasningen. Nå.

Så får jeg føye til at dette ikke handler om innvandiring, men om fornuftig oppfølging av dem som kommer. Og be barnevevernaktivister og innvandringsmotstandere om å la være å spamme denne tråden.

hehe

09.11.2015 kl.16:41

Innvandrerne sprer fryktelige sykdommer med myndighetenes velsignelse. Særlig negre og muslimer kommer inn i landet med tub, hiv, ebola, malaria og annet jævlig dritt som de smitter oss med.

De feite dumme, kjærringene, Solberg, Jensen og Skei Grande ødelegger Norge

Alf-Dagfinn Antonsen

09.11.2015 kl.20:36

Det grunnleggende viktige med dette oppslaget, er vel den bekreftelsen det gir? At vi verken kan eller bør ha tiltro til helsemyndighetene i en kaotisk situasjon. Deres oppgave går på et eller annet tidspunkt fra å ivareta helsefaglige hensyn, til å inneha et ansvar for alminnelig ro- unngå at noen faktisk blir skremt og gjør sine egne forholdsregler...

jan aspheim

09.11.2015 kl.21:25

Dette er intet nytt under solen for oss som er oppegående. Skjønner ikke helt vitsen med å lage storm i et vannglass når det finnes langt større problemer å skrive om. Sier vel litt om intelligensen her

Lagertha

10.11.2015 kl.08:10

Jeg finner det også uhørt at man har tiltro til barnevernsansattes "faglige erfaring.

Preben Aavitsland

10.11.2015 kl.12:13

Jeg vil gjerne komme med noen innspill til saken:

1) Tuberkulose er heldigvis en lite smittsom sykdom. I praksis skjer ikke smitte utendørs. Erfaringene er at det nesten bare er personer som oppholder seg i samme rom som den syke i mange timer, som kan bli smittet. Om den aktuelle pasienten tok seg ei runde gjennom sykehusets lobby eller kantine, tror jeg ikke er veldig farlig.

2) Etter smittevernloven § 5-8 kan kommuneoverlegen sammen med sykehusets smittevernoverlege gjøre et hastevedtak om tvangsisolering ved utredning av sykdom, ref § 5-2. Den beste løsningen er kanskje å utvide denne retten til å gjelde også for isolering ved fastslått sykdom, ref § 5-3.

4) Tvangsisolering etter smittevernloven har nylig blitt evaluert og diskutert i to artikler av smittevernlegen i Oslo:

- http://tidsskriftet.no/article/3215945

- http://tidsskriftet.no/article/3215126

Tvangsisolering trenger sjelden å brukes. Det betyr at selv med dagens lov, risikerer vi ikke noen rask spredning av tuberkulose i landet.

Ellers tyder mye på at Smittevernnemnda arbeider for sakte.

5) Artiklene over gir departementet et godt grunnlag for å utrede lovendringer.

6) Ved et så strengt tiltak som hastevedtak om tvangsisolering bør ikke landets kommuneoverleger alene ha avgjørende myndighet.

Ermet

11.11.2015 kl.12:01

På høy tid ja! Flott at dette blir satt fokus på - molbo at det ikke for lengst er gjennomført! Men ingen overraskelse. Helt i rute med Typisk norsk å være etterpåklok..

Litt på siden - Svartedauen er forøvrig ikke utryddet. Den tar fortsatt hundretalls liv på verdensbasis, i USA smittes i snitt 7 mennesker per år, men hittil i år 15 hvorav 4 døde (per oktober)..

mia

12.11.2015 kl.05:56

Hei.

Ting sporet litt av her -såpass at jeg måtte gå lang tilbake for å finne utganspunkt (les: poenget).

noen måtte bare få ut litt trykk. Helt ok.det må vi alle av og til :-)

Tenker: Grunnet pålagt vaksinering av våre barn, klarer Norge å bli ren for kikhoste, difteri, polio, tuberkolose etc,

Nå er alt er tilbake, kanskje grunnet altfor "åpne grenser?.

Vel...vet at om du "muligens kan utgjør en fare for medmennesker/samfunn", blir du satt i varetekt.

En form for isolasjon, men du har ennå all mulig hjelp til livsopphold, mat, hjelp og støtte....

jeg bare lurte

Lakabodl

08.12.2015 kl.15:29

Så hvordan vet vi at du ikke er ute etter å isolere og "behandle" brysomme politisk ukorrekte på syltynne diagnoser, "bekymringsmeldinger"; akkurat som i Sovjet-tiden som det uttrykkes bekymring for over..?

Skriv en ny kommentar