hits

Odins Ravner

kommentarer 40 kommentarer

Plutselig diskuterer halve Norge begrepet «Borgervern». Men vet noen hva det egentlig er?


Odins sønner og deres hund i dialog med politiet i Drammen 27.02.2016

De som helst vil bruke jussen politisk mot det de ikke liker eller personer og meninger de er mot, får et definisjonsproblem. Hvordan skal vi prøve å bruke loven mot Odins soldater eller hans sønner, men samtidig lovprise virksomheten vi liker og er avhengige av i Natteravnene?

I politiloven fra førkrigstiden i 1936 ble det vedtatt i paragraf 28 at

«Frivillige ordensvern må ikke oprettes. Den som opretter eller er med i et ordensvern straffes med bøter eller med fengsel optil 6 måneder»

I Store Norske Leksikon skriver Magnar Aukrust: «I det turbulente politiske klima som hersket i mellomkrigsårene dukket det opp flere private borger- eller ordensvern, ofte med en politisk forankring. Mangelen på politisk nøytralitet og objektivitet førte til at det i politiloven av 1936 ble innført et totalforbud mot frivillige ordensvern»

Bestemmelsen har - i følge Lovdata - aldri vært brukt til å dømme noen.

Bestemmelsen ble vedtatt i sammenheng med en annen lov av sin tid som var Uniformforbudsloven av 1937. Denne lød i § 1

«Det er forbudt å bære uniform, uniformsdeler, armbind eller annet dermed likestillet, iøinefallende tegn som utpeker bæreren som tilhenger av en politisk organisasjon eller meningsretning»

Heller ikke denne bestemmelsen har - selv om den formelt først ble opphevet 1. oktober 2015 - hatt noen særlig bruksnytte etter at annen verdenskrig startet. De av oss som var med i AUF, Unge Høyre og lignende organisasjoner på 80-90 tallet visste nok lite om at vi daglig var lovbrytere ut fra lovteksten i seg selv. Heldigvis tilsa både bevegelsfriheten og organisasjonsfriheten som elementære menneskerettigheter at loven ikke kunne brukes etter sin ordlyd.

Politilovens bestemmelse ble imidlertid formelt videreført i ny politilov i 1995 i følgende språkdrakt i § 26 - som har to ledd:

«Det er forbudt for andre enn politiet å organisere eller delta i privat virksomhet som har som formål å opprettholde offentlig ro og orden eller drive andre former for alminnelig rettshåndhevelse på offentlig sted.

Forbudet i første ledd er ikke til hinder for at det etableres vakthold som tilsikter å beskytte person eller eiendom eller verne om naturen. Forbudet er heller ikke til hinder for at en arrangør av allment tilgjengelig sammenkomst eller tilstelning etablerer vakthold for å opprettholde ro og orden under arrangementet.»

Bestemmelsen har imidlertid også en overskrift som hjelper oss på vei: «Forbud mot privat rettshåndhevelse»

I Justisdepartementets forberedelser til loven heter det (Ot.prp 22 (1994-95)) at:

«Første ledd inneholder et forbud mot organisering eller deltakelse i sammenslutninger som har opprettholdelse av den offentlige ro og orden eller alminnelig rettshåndhevelse på offentlig sted som formål.

annet ledd presiseres det at organisert vakthold med sikte på vern av person, eiendom eller naturen ikke er forbudt. Forbudet i første ledd omfatter heller ikke vakthold som skjer i regi av organiserte ordensvern ved allment tilgjengelige sammenkomster. Begge disse typene vakthold skal ha et defensivt preg. Bestemmelsen innebærer imidlertid ingen innskrenkning i den adgang enhver borger har til å ta i bruk makt i enkelttilfeller i henhold til straffelovens bestemmelser om nødrett og nødverge. Pågripelser kan foretas hvis vilkårene i strpl. § 176 første ledd er til stede. Den pågrepne skal i slike tilfeller straks overlates til politiet, jf strpl. 176 annet ledd.»

Her kunne departementet med hell også nevnt og vist til (nåværende) straffelov § 196 som også gjelder offentlige ro og orden, og der alle - også Odiner og Ravner - plikter å gripe inn for å avverge pågående alvorlig kriminalitet, med mindre plikten til å gripe inn «ikke kunne oppfylles uten å utsette ham selv, hans nærmeste eller noen uskyldig for siktelse eller tiltale eller fare for liv, helse eller velferd». Blant de alvorlige lovbrudd du kan straffes for ikke å gripe inn mot, er grov kroppsskade, mishandling og vold fra nærstående, å hensette noen i hjelpesløs tilstand, voldtekt og ran. Eller forsøk på slike handlinger.

I anledning diskusjonen om Odins Soldater, sendte Politidirektoratet ut en klargjøring forrige uke. De sondrer blant annet slik:

«Det er ikke akseptabelt at grupperinger opptrer som, eller gir inntrykk av å være en form for "borgervern", og patruljerer i gatene i den hensikt å opprettholde ro og orden, og eventuelt griper inn i situasjoner og ordensforstyrrelser.

Regelen om forbud mot privat rettshåndhevelse gjelder i alle tilfeller og alle politidistrikt. Men, lokalt politi må foreta konkrete vurderinger ut fra den stedlige situasjonen hvis organiserte grupperinger, som Odins soldater, annonserer at de ønsker å patruljere eller drive en form for borgervernsvirksomhet. Tilstedeværelse av voksne, edru mennesker i sentrumsmiljøer for å skape trygge omgivelser, uten at dette er, eller utgir seg for å være borgervern eller organisert patruljevirksomhet, er fullt lovlig. J.fr. Nattravnorganisasjonenes virksomhet.»

Ergo. Det foreligger en begrensning til å være observatører og eventuelt tilkalle politiet ved generell uorden, men samtidig en rett til å gripe inn hvis noen utsettes for et angrep på kropp eller gods og en plikt til å gripe inn dersom angrepet er så alvorlig at avvergeplikten inntrer. I alle tilfelle skal ikke inngrepet være større enn det som er nødvendig for å hindre det, og personer kan ikke holdes pågrepet lengre enn til de er overlatt til politiet for rettshåndhevelse. Å holde seg innenfor disse rammer, er ikke utøvelse av ulovlig borgervern.

Kjerneverdien i Natteravnenes tjenester er ikke å gripe inn. Det er ved sin blotte tilstedeværelse å sørge for at situasjoner ikke eskalerer og at befolkningen kan føle trygghet ved å ha dem rundt seg. Slik - og trolig også derfor - har det også fungert bra i alle år.

Det er ikke rart at Natteravnene reagerer med perpleksitet over å få denne typen «konkurrenter» og ikke ønsker å bli sammenlignet med dem. De må imidlertid behandles etter samme regelsett i et land der det er likhet for loven, og der politiets fremste oppgave er å overholde lovverket likt mot alle. Ulovlig er slik virksomhet i alle fall ikke.

Så får vi som borgere heller ønske oss at det er nok politi ute på gatene - gjerne sammen med uniformerte politigodkjente ordensvakter - til at annen patruljering ikke er nødvendig. De siste dagene ser det i alle fall ut til at Odins soldater har fått politiet ut på gatene på kveldstid - for å passe på hva de gjør. Men med den heldige bieffekt at politiets tilstedeværelse opprettholder ro og orden også ellers. Noe for Anders Anundsen å bygge videre på, spør du meg.

Men noe 2000-talls problem knyttet til nye eller gamle landsmenn er dette ikke. Det holder det sa Gundersen, det greier seg med det. I 1948.

40 kommentarer

Jan Johansen

28.02.2016 kl.13:24

Ganske hysteriske angrep på Odins soldater. Alle oss som har vært i byen på kveldstid, har sett store grupper av etnisk minoritetsungdom forlengst har dannet gjenger som "patruljerer" gatelangs i byene våre. Muslimske jenter på byen melder om "hijabpoliti", og drosjesjåfører som sladrer til klanen om deres minste bevegelser. Knapt noe gjøres for å bryte opp denslags interne ordensvern.

Om odinistene vil gjøre narr av norsk dobbeltmoral, bør de lage et trossamfunn. Der å pilgrimsvandre gatelangs nattestid for å hjelpe, er del av trosbekjennelse og misjonsbefaling. Får da minoritetsvern etter rasismeparagraf. Alle angrep på dem blir diskriminering og hatkriminalitet. Og politiet kan like lite stanse dem, som stanse internpolitiet hos etniske og religiøse minoriteter.

Ron

28.02.2016 kl.13:47

Mangelen på politisk nøytralitet og objektivitet førte til at det i politiloven av 1936 ble innført et totalforbud mot frivillige ordensvern»

Bestemmelsen har - i følge Lovdata - aldri vært brukt til å dømme noen.

Bestemmelsen ble vedtatt i sammenheng med en annen lov av sin tid som var Uniformforbudsloven av 1937. Denne lød i § 1

«Det er forbudt å bære uniform, uniformsdeler, armbind eller annet dermed likestillet, iøinefallende tegn som utpeker bæreren som tilhenger av en politisk organisasjon eller meningsretning» ( Altså det vil da på en eller annen måte si at burka og lignende ikke er lovlig i Norge? Meningsretning?

Jan

28.02.2016 kl.14:01

? Kjenner PST til at gruppen «Allaahs soldater» skal patruljere i Oslo?

? Vi kan ikke kommentere enkeltpersoner eller enkeltgrupperinger, svarer seniorrådgiver i PST, Siv Alsén til VG.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/odins-soldater/islamister-mobiliserer-mot-odins-soldater/a/23624528/

rune

28.02.2016 kl.14:33

Står faktisk i den gamle loven at det er forbudt å bære politiske symboler... Mange som synder da 😁

Nepse

28.02.2016 kl.14:38

Noe som forundrer meg mer er at de blir kalt ekstremister uten å ha gjort noe som helst.

Jan Y

28.02.2016 kl.14:41

Stiftelsen av Turmarsforeningen Odin er sikkert ikke langt unna, og hva skal de argumentere med da? Altså en ikke meningsbærende organisasjon, uttover å ha en mening om at mosjon er bra for allmenhelsen. Jeg går da ut fra at meningsretning i forbudet gjelder politisk mening?

Viggo Pettersen

28.02.2016 kl.14:44

Nettopp!

liv serine helgesen

28.02.2016 kl.15:07

Elden, du er så innmari barsk på de bildene!! Takk for viktig info. Så nylig morsom motsats til disse svartkledde: en gjeng klovner!! :-) ha ha ha God ide.

Arne Just Lund

28.02.2016 kl.15:15

Er muslimske ekstreme plagg å regne som uniform? Det når de går i grupper eller viser seg på offentlig område. Mange mener at de må bli forbudt.

Gnom

28.02.2016 kl.15:18

Mest redd for den hunden der jeg. Den ser skummel ut...

John Nordbø

28.02.2016 kl.15:19

Takker deg for en oppdatering i norske lover.

Håper bare du skriver dette for egen regning.

Hva om Odins Soldater i kledde seg refleksvester, på samme måte som "natte" Ravnerene ?

Odor

28.02.2016 kl.15:27

Vi får en slik utvikling fordi nesten hele det politiske etablissement samt politiet, dolker oss i ryggen

Det kommer til å bli mange slike grupper etter hvert og de vil utvikle seg til rene borgervern og selvforsvarsgrupper.

Odins onkel

28.02.2016 kl.15:32

Vil vel tippe at de hysterisk håpløst politisk korrekte kunne ønske seg bistand av omgivelsene når de utsettes for overgrep. Dessverre kan enkeltpersoner lite gjøre mot en horde av overgripere uten respekt for norsk lov.

Det kan være bare måneder til vi får tilstander i Norge som allerede er et stort problem i våre naboland, og en katastrofe nedover i Europa. Vi har langt fra politiressurser til å takle det.

Det er selvsagt ingen ting i veien for at mennesker i sin beste alder, som virkelig ønsker å gripe inn der de har både rett og plikt i forhold til Eldens lovhenvisninger, kan opptre i gatene uten noen form for samlende uniformering.

John Magne Trane

28.02.2016 kl.15:36

Det som blir interessant nå fremover, er neste gjengvoldtekt av en norsk jente, neste drap på en nordmann utført av de et borgervern kunne hindret.

Vil da forståsegpåerne reagere, eller satser de på at pressen vil fortsette å skjule rasismen mot den norske befolkningen?

Vil noen i pressekorpset bryte ut, og gå ut med navn og bilde på forbryterne, kanskje fordi det var et barn han kjente?

Vil noen i politiet, under AP-nivået, gå ut og prøve å stoppe kriminaliteten mot oss innfødte?

Det var i følge rights 1 politimann som gjorde at det plutselig kom 0 "flyktninger" via mafiaen fra Russland. Hvem blir den neste som har etikk nok til å følge lovene?

inge

28.02.2016 kl.15:50

Kan jo bytte navn fra Odins soldater til snille soldater.☺

kjell

28.02.2016 kl.16:46

politiet jaget hjem noen odins ravner, hvilken hjemmel brukte de da? eller kan de bare rydde etter eget forgodtbefinnende?

Speidere har "uniformer" frelsesarmeen, idrettslag motorsykkelklubber osv.

Kan politiet vise bort alle de ikke "liker"?

Det snakkes om "tidligere straffedømte" har de ikke lov å oppholde seg visse steder eller gå med visse klær.

Jeg støtter ikke odins ravner, men politiet kan ikke bare handle ut fra egen synsing.

Daniel

28.02.2016 kl.16:46

Jeg og noen kompiser brøt visst loven i går. For det var endel "eksotiske" utlendinger som krenket intimgrensene til etpar venninner i begynnelsen av 20-åra.

Så vi valgte å stille oss i mellom og opplyse disse "eksotiske" utlendinger om at videre kontakt var ikke ønskelig og derfor gå bort. Etter noe om og men så gikk de bort.

Jeg for min del trodde at slik oppførsel som jeg og mine kompiser viste var ønskelig, så viser det seg at det er lovbrudd.

For å tilføye: Det at disse var "eksotiske" utlendinger spiller ingen rolle. Vi som reagerte har erfaring fra utelivet og det ligger derfor i ryggraden å reagere hvis det skjer uakseptabel oppførsel, uavhengig om hva og hvem som representerer det.

Men det som er kjent faktum, og igjen basert på mange års erfaringer fra utesteder, er at de som er idioter på byen når det kommer til å trakkasere kvinner er i overveldende grad "eksotiske" utlendinger. Dørvakter, bartendere, servitører, de som driver utesteder kjenner til det enkle faktum at hvis et utested, når det kommer til gjester, minner mest om en blåkopi av et asylmottak, så vil kvinner være avventende. Dette har ingenting med rasisme, fordommer eller fremmedfrykt. Men kun med det faktum at kvinner går ut på byen for å ha det gøy. De går ikke ut på byen for å bli klådd og få forespørsler som er uønsket.

Unni Anita Iversen

28.02.2016 kl.16:49

Med alt som er fremkommet i media de siste dager, kan en klare seg godt uten Soldiers of Odin. Mange av dem ser ut som de trenger pass selv. Synd de kastet ut sin talsmann. Virker som han var den mest kompetente av dem alle.

janoksen

28.02.2016 kl.16:50

Det for'n si - at «godhetens tyranner» (venstresiden), igjen har «malt seg selv inn i et hjørne».

Enten er begge nevnte orgienasjoner ulovlige, eller så må Odins soldater få utøve de samme lovmessige rettigheter som Natteravnene, i henhold til Eldens fortolkningen av lovverket.

1995 er forøvrig året da Schengen-avtalen trer i kraft, Gro Harlem Brundtlands 3. regjering.

Norge legger seg igjen tilredte for å la seg bli «gjengvoldtatt», i et nytt forsøk for mulig å «gli langsomt inn» i et forent Europa (EU)!

Vi begynner å se konjekturene av resultatet!

Tommie

28.02.2016 kl.17:06

Norges lover er morsomme, de er i all for høy grad ikke for det norske folk og deres interesser. Men staten skal skjermes mot motstand på alle mulige måter.

For mye tilfeller der Norges lover går i favør til kriminelle og fremmedfolk. Hvordan er det ment at vi skal ha noe respekt for lover og regler når vi ikke blir respektert i eget land ?

Birgitte

28.02.2016 kl.17:39

Prinsippet "likhet for loven" eksisterer kun pr ord. Ikke ett prinsipp som etterleves i det daglige.

Børge

28.02.2016 kl.18:02

Mange her som ser spøkelser på høylys dag. Og ikke minst tror at hvis høyreekstreme mennesker patruljerer gatene, så vil det blir tryggere?

Pr nå er det mest imponerende med "Soldiers of Odin" at dem "har samlet så mange medlemmer", men knapt klarer å samle opp fem-seks stykker i en by eller to. Når dem er ute og går, er dem veldig rappe på foten - knapt noen er avbildet forfra selv om bedyrer at dette er på bakgrunn av gode gjerninger.

Tom

28.02.2016 kl.18:04

Kan staten slutte å lage dumme lover?

1. Formueskatt

2. Arveavgift

3. Forskuddsskatt

4. Dumme NAV regler

5. Ubrukelige NAV kurs

Nei faktisk enda et bedre spørsmål. Når skal staten arbeide for folket? Er så lei den der Blå VS Rød ideologi kampen. Det er ikke demokrati, men vi har erstattet kristendommen med sosialisme og liberalisme. Da ønsker jeg kristendommen tilbake og et kristent styre i Norge. Det var helt meningsløs å erstatte kristendommen med sosialisme og liberalisme.

Sosialistene ultimate kåte drøm er likestilling. Alle skal være like og ingen skal være forskjellige. Er du rik så skal du har arveskatt og formueskatt. Etter en periode med dette blir du fattig og må registrere deg hos NAV. Staten tar over oppgaver som mor, pappa, og familie. Jeg er drittlei av at staten tar over våre familie oppgaver. Sosialismens ultimate mål er at alle skal være avhengelige av staten. Familie er viktigere enn staten. Familie er viktigere enn felleskapet. Dermed ønsker jeg kristendommen velkommen og gleder meg til den dagen Norge blir et kristent nasjon med kristent styre igjen.

Tom

28.02.2016 kl.18:12

Det er politikernes egen feil at det norske samfunnet har blitt slik som det er. Demokrati kalles dette. En evig ideologi kamp om blå mot rød. Rød VS blå.

Blå fjerner røde regler.

Rød fjerner blå regler.

Blå innfører blå ideologi.

Rød innfører rød ideologi.

En evig maktkamp om ideologi. Ikke rart Norge går til helvete. Norge trenger stabile lover. Disse lovene må også være rettferdige. En ideologi maktkamp om rød vs blå. Sosialisme vs liberalisme er ikke frihet. Det er idiotisk og er verdens mest ustabile styreform.

Sosialistene ønsker at folket skal være 100% avhengelig av staten. Staten skal eie alt og alle er like. Ingen skal få lov til å være forskjellige.

Liberalismen ønsker at staten skal eie ingenting, men til gjengjeld skal folket klare seg selv. Alt skal privatiseres og folket får klare seg selv.

Kan vi slutte å krangle om hvilken ideologi som er best?

Dette er grunnen til at jeg aldri bruker min stemmerett. Fordi jeg støtter ikke blå eller rød ideologi. En evig og barnslig maktkamp om ideologi og hvilken ideologiske lover som er best. Sosialismens lover er kommunistisk. Liberalismens lover er helt idiotisk. Begge ideologier er barnslige og dumme. En evig maktkamp om blå vs rød på stortinget. HELT IDIOTISK.

Judas Iskariot

28.02.2016 kl.18:14

I Norge er det ikke politi i uniform, men politikere i uniform.

"Politiet" er ganske selektiv når det gjelder lover og regler. Gang på gang ser vi at "politiet" er frampå hvis det er noe politisk. Fra Alta-demonstrasjonen til Demonstrasjon mot monstermaster i Hardanger. Er det noen pågående lovbrudd blir man avvist, "slutte å mase, kom til oss i morgen i arbeidstiden. Så du kan anmelde saken". Videre blir henlagt av "bevisets stilling".

En annen kommentar er at en snekker kan i tider gå i politiuniform helt lovlig. Så dette for en tid siden på NRK nyhetene. Husker ikke hvilken lovhjemmel det var snakk om. kanskje noen andre husker det?

Tom

28.02.2016 kl.18:19

https://www.youtube.com/watch?v=26-4H-DcCM8

Glenn

28.02.2016 kl.18:21

Max Hermansen brukte sin ytringsfrihet og mistet sin jobb.

Det burde være ulovlig å gi en ansatt fyken for å bruke sin ytringsfrihet i private sammenhenger.

En politimann kritiserte Arbeiderpartiet og mistet jobben. Først kalte han Jens Stoltenberg en krapyl. Så fikk han fyken av Stoltenberg. Så fikk han tilbake jobben av Erna solberg. Så kritiserte han Jonas Gahr Støre og mistet jobben igjen. Så mye for den ytringsfriheten på privat tiden da gitt.

Scott Johansen

28.02.2016 kl.18:26

Som det står i denne gode bloggen til John Christian: "Alle plikter å gripe inn for å avverge pågående alvorlig kriminalitet, med mindre plikten til å gripe inn «ikke kunne oppfylles uten å utsette ham selv, hans nærmeste eller noen uskyldig for siktelse eller tiltale eller fare for liv, helse eller velferd». Blant de alvorlige lovbrudd du kan straffes for ikke å gripe inn mot, er grov kroppsskade, mishandling og vold fra nærstående, å hensette noen i hjelpesløs tilstand, voldtekt og ran. Eller forsøk på slike handlinger."

Natteravnene griper ikke inn for å forhindre alvorlig kriminalitet. Og bryter dermed selv loven. Er det slik vi ønsker det ? Et sivilt patruljerende korps som kun observerer men ikke forhindrer ?

Morten Kanstad

28.02.2016 kl.18:36

Endelig. Denne debatten trengte en voksens inntreden.

Jalla

28.02.2016 kl.19:36

Krever at det blir bygget moskeer på vestkanten i Oslo. Det er urettferdig når det kun bygges moskeer på østkanten i Oslo. Østkanten har over 50 moskeer, mens vestkanten har 0 moskeer. Dette er forskjellsbehandling. Hvorfor skal kulturell berikelse kun gjelde østkanten, men ikke vestkanten? Jeg krever at det bygges minst 20 - 30 nye moskeer på vestkanten i Oslo. Forskjellsbehandling av vestkant og østkanten i Oslo.

Vennligst ha en god dag alle sammen.

Profeten

28.02.2016 kl.19:51

Det er ikke integrering når alle moskeer bygges på østkanten. Det kalles segrering. For å integrere våre nye landsmenn så må det bygges moskeer på vestkanten. Minst 10 - 20 moskeer på vestkanten i Oslo. Hvordan våger dere politikere å prate om integrering når alle moskeer bygges på østkanten i Oslo?

Nå må det bygges moskeer på vestkanten i OSLO så fort som mulig. Slik at det blir god integrering av Norges nye innbyggere.

Det er rett og slett urettferdig, diskriminering og forskjellsbehandling av Østkanten i Oslo. Fordi vestkanten bygger ikke moskeer og segrere seg fra denne kulturelle berikelsen. Dere våger å prate om integrering, men nekter å bygge moskeer på vestkanten. Dere burde skamme dere. Bygg moskeer på vestkanten i Oslo også kan dere prate om integrering.

Enøydtroll

28.02.2016 kl.23:53

For å framstå som det de sier de er og slik de utøver det de gjør, kunne/burde de skifte navn til: Odins Ravner, eventuelt Tors Ravner.

Tor (med hammeren) hadde 2 ravner, Hugin og Munin, som han brukte til /sendte ut for å "innhente informasjon". Ravnene så og visste alt.

Forsvarets etterretningstjeneste har de i sitt våpenskjold så det må jo være "stuerent".

"Ravner" er jo mindre provoserende enn "soldater" ikke

sant?!

Hilsen Tor Odin

Skeptisk

29.02.2016 kl.07:49

Slik jeg oppfatter utledningen her så driver Odin-karene godt innenfor loven, noe som har vært min oppfatning hele tiden med den kunnskapen jeg sitter på. Fint å få dette bekreftet.

Så hva er egentlig problemet da, i og med at SoO har vært fremsidestoff i ukesvis nå? Det må være noe med disse menneskene som skremmer vettet av deler av det norske samfunnet og som irriterer media i Norge grenseløst; fordi jeg har ikke sett noe positivt beskrevet om denne grupperingen.

Er det det gamle fascismespøkelset folk er så redde for?

Kan ikke noen i media beskrive og sette tanker på hva de er så redde for i stedet for å skittkaste og latterliggjøre.

Rent personlig mener jeg det ikke er noe stort behov for disse Odin-karene. Jeg vil heller ha et fungerende og operativt politi som ikke sitter i strategiske møter og driver med papirarbeid hele dagen. Det som er en positiv bieffekt er at sålenge det finnes slike grupperinger ute å går i gatene, tvinger det politiet til synlighet.

SoO er også med på å sette synlighet på "shariapolitiet". Dette uvesenet finnes i Norge, men er trolig ikke så utbredt. Men dette er ganske vanlig i Storbritannia, har sett dette med egne øyne (ca 15 år siden, noen lokale måtte forklare meg hva dette var, rimelig anspent stemning).

Jepp, spennende tider vi går mot. Skjønner at Norge begynte å bli litt for fredelig og harmonisk på 60-70-tallet, så naturlig da at politikerene innførte tiltak som er med på å gjøre Norge mer ustabilt og økonomisk svakere.

Birger

29.02.2016 kl.08:10

Her er et ord til som diskuteres, men de færreste vet hva det betyr: rasist.

Torkel Andersen

29.02.2016 kl.09:26

Jeg er glad for å se at det finnes andre som ser på dette på samme måte som jeg selv, jeg har ingenting til overs for Odins soldater, men de har den samme retten til å gå ute på de samme prinsippene som nattravnene.

Trine

29.02.2016 kl.09:31

Endelig! En som ikke er økonom (som meg), som kommer fram med fakta om hva vårt udugelige politi får seg til. Vi lever i et "demokrati", for utvalgte. De andre, lever i et fascistland, tuftet på svik og bedrag. Muslimene skal ALLTID forsvares og promoteres, når noen gjør noe for i sin kjærlighet til landet, skal de "arresteres", og det attpåtil ulovlig!!!

Det er så man ikke tror sine ører om hva som skjer. Skam dere alle muslimpromotører !!!!!

Nils Petter Mikkelsen

29.02.2016 kl.10:17

Veldig bra orientering. Dette er faktisk 'barnelærdom' for de som har ansvar for å holde ro og orden på begrenset privat område som er åpent for alle, eller andre begrensede områder. Utesteder, handlegater, mv mv er eksempel. Jeg vil gi råd til Odins natteravner å finne en påkledning som er mer høvelig, og unngå bruk av gotisk eller drageskrift. Sålenge de ikke har forbindelser 'den veien' og heller ikke ønsker assosiasjoner, så syns jeg at det kan kan unngås.

Anders

29.02.2016 kl.14:01

Navnet "Odins Soldater" borger ikke akkurat for diplomatisk framferd, snarere tvert imot, og jeg kan godt forstå at folk reagerer. Jeg tviler ikke på at mange av medlemmene er sindige folk, men at de vil samles under et slikt navn og merke - det fatter jeg ikke.

Moskemannen

29.02.2016 kl.14:24

Krever at det bygges moskeer på vestkanten i Oslo. Vestkanten har 0 moskeer og dette er urettferdig. Dere hyklere prater om kulturell berikelse, men har 0% moskeer på vestkanten i Oslo. Skam dere! Moskebygging på vestkanten nå eller så er Norge ikke en rettstat. En rettstat skal behandle alle rettferdig. Det er ikke rettferdighet når alle moskeer bygges på østkanten. Vi skal moskeer på vestkanten. Også skal vi ha asylmottak på vestkanten i Oslo. Skam dere når dere kun bygger moskeer på østkanten i Oslo. Skam dere alle sammen hyklere.

Jonas Gahr Støre prater varmt om formueskatt, men han plasserer 75 millioner kroner i aksjer for å ikke betale formueskatt. Hyklere alle sammen. Alle politikere er hyklere.

Sina Staes Janevska

05.03.2016 kl.18:57

ja nå først kom politi inn på banen.. synd at allahs soldater også kom inn :/ ...

Skriv en ny kommentar