hits

Når lesekunnskapene forsvinner i iver etter mer overvåkning

kommentarer 32 kommentarer

Justisminister Anders Anundsen gjesteblogger mot meg i Nettavisen idag på bakgrunn av min advarsel i går om at hans overvåkningsiver var for stor. Og retorikken mangler ikke:

«Elden er svært opptatt av at regjeringen vil innføre dataavlesning som et virkemiddel for å avdekke kriminalitet. Han mener det dermed vil være slik at det «ikke [er] det du sier som overvåkes, men det du tenker og vet». Dette er en underlig innfallsvinkel. Hvis det er slik han oppfatter at dataavlesning virker, er det kanskje ikke så rart at han som eneste utvalgsmedlem i Metodekontrollutvalget var motstander av forslaget.»

Jeg er meget spent på å få høre om justisminister Anundsen har lest vår innstilling. Sitatet tyder i så fall på manglende lesekunnskap. Utvalget besto av to dommere, to jusprofessorer, økokrim-sjefen, PST-ledelsen, Stortingets nåværende visepresident, en polititjenestekvinne og lille meg. Utvalget drøftet spørsmålet om dataavlesning i kapittel 23 i NOU 2009:15.

Utvalget var enstemmige på at det ikke var behov for å innføre en egen bestemmelse som tillater dataavlesning som generell metode. Vi var også enstemmige på at vi aksepterte at politiet - som en del av gjennomføringen av kommunikasjonskontroll der det ble tillatt - måtte få adgang til å bryte seg inn for å komme rundt kryptering av det materialet som ble sendt over internett. Det er ingen dissens i utvalget her. På side 237 sier vi følgende:

«Utvalget foreslår ikke å innføre dataavlesing som metode med det formål å gi politiet mulighet til fortløpende å overvåke all aktivitet i et datasystem. Derimot foreslås det at dataavlesing innføres som en mulig gjennomføringsmåte for kommunikasjonskontroll og hemmelig ransaking, slik at politiet settes i stand til å sikre informasjon som er kryptert eller på annen måte er gjort utilgjengelig.»

På side 248 i vår anbefaling skriver vi:

«Utvalget presiserer derfor at dataavlesingen må innrettes slik at det ikke fanges opp opplysninger ut over det som er nødvendig for å kunne gjennomføre en kommunikasjonsavlytting eller en hemmelig ransaking og beslag. Dersom det er nødvendig for politiet å skaffe seg mistenktes oppstartspassord til et datasystem, må gjennomføringen av eventuell key-logging innrettes slik at det er tastetrykkene i oppstartsfasen som registreres, ikke en fortløpende registrering av alle tastetrykk over en lengre periode som derved gir informasjon ut over det som er nødvendig.»

Vi ville ikke ha en egen bestemmelse i loven om dataavlesning, men tok med et avsnitt om at dette var en mulig fremgangsmåte for effektivt å etablere en lovlig kommunikasjonskontroll, jfr strpl § 216a femte ledd.

Dette var et godt kompromiss, som i følge ØKOKRIMs høringsuttalelse til Justisdepartementet i 2015 tilfredsstilte de behov man hadde for å opprettholde en effektiv mulighet til å avlytte kommunikasjon mellom to parter til tross for økt krypteringsmulighet. Man ville fange opp akkurat det samme som før. Anundsen har imidlertid i stedet øket overvåkningsadgangen dramatisk, og med en usevanlig lav terskel for når den kan iverksettes og uten noen begrensning på bruk av overskuddsinformasjon. Så sent som 7. april 2016 synes Riksadvokaten å støtte Økokrim, og det er ikke spor av et ønske om en ny metode for tankekontroll. På høringen i Stortingets Justiskomite presiserte Riksadvokat Tor Aksel Busch tvert imot at:

"For Riksadvokaten er det som fremhevet i vår tidligere høringsuttalelse, et overordnet krav til ny lovgivning at det rent faktisk blir mulig å få tilgang til kommunikasjonen på samme måde som ved tradisjonell avlytting av en telefonsamtale. Hva som kreves for å gjennomføre dette i praksis er i første rekke et teknisk spørsmål."

Verre er det at justisministeren ikke synes fullt ut å forstå hva generell dataavlesning er. Det er en kraftig utvidelse av dagens metodebruk og inngrep i enkeltmenneskenes frihet. Å tillate direkte tapping av alt som skjer på en datamaskin, ipad, smarttelefon eller kopimaskin i en periode på to uker med mulighet for forlengelse, fanger opp alt som alle i familien gjør og alt hva øyet i datamaskinen ser. Det er å sette politimannen inn i stuen samtidig som han tar opp alt som blir sagt og gjort. Hvem som leser hvilke bøker, hvem som slår opp på hvilke oppslagsord i leksikon og alt man måtte skrive eller kladde hva enn man sender det eller brenner det etter å ha tenkt seg om.

Dataavlesning er i NOU 2009:15 presisert å være «et ellers straffbart innbrudd i et datasystem». Utvalget skriver at dette er «et svært kraftig inngrep i enkeltmenneskers personvern». Det overtrer en grunnleggende terskel der ikke bare det man kommuniserer til andre blir overvåket, men også det man gjør og tenker alene. Straffebestemmelsen er satt fordi personvernet knyttet til tankekontroll regnes som en så beskyttelsesverdig interesse at samfunnet må reagere med straff for de som bryter det.

Jeg noterer meg at justisministeren er åpen for å heve terskelen for når inngrepene kan brukes, og at Stortinget inviteres til å skjerpe inn dette. Det er jeg sikker på at vil skje. Heldigvis.

Jeg er også glad for at justisministeren har endret oppfatning når det gjelder avlytting med lyd og bilde ut fra det han sa i Stortingets spontanspørretime 11. mai i år, selv om det fortsatt er feil at straffeprosessloven § 202a har noen form for «dagens henvisning til personopplysningsloven» om hva fjernsynsovervåkning innebærer. Vi er sikkert enige om at dagens lovtekst ikke har andre koblinger til denne loven enn definisjonen av hva som er offentlig sted, jfr:

«Når det foreligger skjellig grunn til mistanke om en eller flere straffbare handlinger som etter loven kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder, kan politiet iverksette skjult fjernsynsovervåking på offentlig sted som nevnt i personopplysningsloven § 40 når slik overvåking vil være av vesentlig betydning for etterforskningen.»

Straffeprosessloven §202a bruker bevisst ordlyden fjernsynsovervåkning og har ingen referanse til kameraovervåkning slik personopplysningsloven har i § 36. Bakgrunnen for det skriver jeg om i min forrige blogg. I Anundsens melding til Stortinget Prop L 68 (2015-2016) punkt 12.1 er dette misforstått slik at det kunne snikinnført full romavlytting med bilde også i mindre alvorlige saker ved den ordlyd han foreslo i strpl § 202a, og som vårt enstemmige utvalg utelukker som en mulighet ut fra personverninngrepet det vil representere.

Men kjære justisminister. Vær snill og les det vi skriver selv, og ikke la andre gjøre det for deg. Tenk også selv, gjerne ved hjelp av internettsøk for å klare opp i tankene. Jeg skal love å ikke dataavlese tankene. Så er det ingen skam å snu. Og ingen vil lenger betvile dine leseegenskaper.

 

32 kommentarer

liv serine helgesen

26.05.2016 kl.18:42

Elden er advokat - og politiker for Høyre. Justisminister neste? (Y)

Fredrik

26.05.2016 kl.18:42

Annundsen har tydeligvis liten kunnskap om hvordan slike tiltak med veldig like vilkår har fungert i andre land. Å hevde at dette ikke vil bli misbrukt er helt banalt. det vil bli brukt til å spore pirater, "wistleblowers", journalister og hvem som helst som ansees som radikal. Entropiens lover gjelder like sterkt i politikken som i alt annet, det som begynner som ordren, ender alltid i uorden.

Nå må snart den banale justisministeren vår være litt realistisk.

Stian

26.05.2016 kl.18:52

Haha du tror ubrukelige Justisminister Anders Anundsen skal gjøre noe? Er du så naiv?

Det blir som og vente på Ailiens. (Skjer ikke i nærmeste fremtid)

Haha du appelerer til folk som ikke har ryggrad! -LER

anonym(hahahaha) ja sikkert

26.05.2016 kl.19:24

Bare det at Anudsen føler han må jogge ut i media og skravle sitt forsvar viser jo at du har 100% rett da Elden, har du forresten sjekket din egen datamaskin for spionutstyr plassert av politiet?

Du kommuniserer med såpass mange kriminelle i ditt virke så du og andre advokater må jo bli sett på som en gullgruve og overvåke...

Og, som politiet selv sier, følger vi etter noen lenge nok finner vi alltid noe å bøtelegge for....

Jeg skal love dere alle sammen at det systemet politiet vil forsøke å få til, det har blitt missbrukt massivt allerede, kjenner folk jeg som har fått silen sms i halvt år i slengen, er ikke så vanskelig å oppdage, du har telefonen din liggende ved en gammel radio så HØRER du smsen kommer inn, og går ut.....

Så, Andunsen bør ikke prøve seg engang, skjellig grunn til misstanke du lissom, skjellig grunn til missbruk tenker jeg vi sier

anonym(hahahaha) ja sikkert

26.05.2016 kl.19:36

For å si det rett ut, han Anundsen fra det kriminelle partiet FRP, må for min del gjerne innføre overvåkingsmetoder som du kan oppdage med et knips......

Gjerne, bare gjør det....

Det jeg har forstått er at det for den som har greie på kontraovervåkning kan tjene massive penger på å bygge opp en informasjonside på nett som viser og lærer hvermansen hvordan du skal beskytte deg mot overgripere som politiet jo er....

Bare gjør det, bare innfør de "nye" metodene, bare gjør det.....skal jeg tjene meg søkkrik så ikke gjør det.

Ilden

26.05.2016 kl.19:52

Nå er det slik at dette forslaget er motstridende til grunnlovens bestemmelser, og da kreves det 2/3 flertall i Stortinget for å få nettopp dette forslaget vedtatt!! Dessuten strider dette forslaget mot menneskerettighetene og EMK - og vil umiddelbart kreves behandlet av en eller domstol i EU - det uansett utfall i Stortinget!! Det er virkelig synd at vi som skattebetalere må bære kostnadene for de utallige 'surrete' forslagene som den nåværende regjeringen fremmer til Stortinget for avgjørelse!!

Steinar Midtskogen

26.05.2016 kl.20:31

Elden: Anundsen refererer naturligvis ikke til det utvalget sier, men det utvalget tenkte og kladda under arbeidet.

Jens

26.05.2016 kl.20:54

Uinteressant hva Elden mener om temaet. Han blir millionær på kjeltringer. Han ønsker naturligvis ikke å bli arbeidsledig. Dette er bukken og havresekken. Useriøst.

Steffen

26.05.2016 kl.21:21

Bra å ha enn som Elden i samfunnet , som passer på at me ikkje blir ein politistat. Forsett me den gode jobben! :)

Roger

26.05.2016 kl.21:29

Jens: Det er aldri slik at noe blir riktig eller feil avhengig av hvem som sier noe, så har du noe å argumentere med?

Ilden

26.05.2016 kl.21:40

Til Jens- nå vil jeg bruke JC Elden til å saksøke deg, ettersom du nå beskylder meg for å være kjeltring!! Det blir fint!!

Charlotte

26.05.2016 kl.21:56

Du er mitt forbilde. Jeg håper jeg en dag kan bli slik som deg.

Hilsen frustrert jusstudent

Dag Morten Nielsen

27.05.2016 kl.07:38

Utdannings nivået på kommende justisministre blir vel viruslignende da må en regne med,for å komme i dybden i mobiltelefonen og rådataen,problemet blir vel å få dette opp i norsk lov i autoritet,sameine dette slik at dommerene kan straffeforfølge virusstrømmen,rett inn i rettsalen på en måte for å skape en totalvurdering av forståelsen,forståelsen i en kriminell handling i rådataen,vi nermer oss selve processoren i enhetene,dette blir spennende og utfordrende for kommende justisministre og for å ikke glemme utdanningsnivået for slike mennesker med et slikt ansvar,jeg anbefaler et samarbeid med post og teletilsynet i denne saken,meteorologisk institutt og for ikke å glemme teknologisk institutt,nato burde også inngå et slikt samarbeid,der ligger resultatet av skattepengene vi betaler som arbeidstakere i norge og intellektet vårt i norge ligger der også i disse etaters vitenskap

Øyvind

27.05.2016 kl.08:48

Stå på Elden. Om dette går igjennom har vi akkurat samme friheter og rettigheter som innsatte i norske fengsler. Fanger i eget land. Til alle som har alarmsystem i huset med kamera, lykke til... Politiet kan da på generelt grunnlag benytte det sånn jeg forstår lovforslaget.

INB

27.05.2016 kl.09:13

Det Steinar Midtskogen sa!! :-D

ingrid

27.05.2016 kl.09:20

Anundsen som er Norges justisminister klarer absolutt

ikke jobben sin, han bør bli byttet ut med noen som

klarer å lese og skrive selv, noen som vet hva det betyr

å kunne organisere, levere og ikke bare kommer med snakk

som aldri vil bli gjennomført. Jeg tror faktisk at det

Anundsen drømmer om, er at Norge blir en overvåket

politistat. Slike må stoppes før det blir for seint.

En justisminister må da i det minste være en person som

folket kan stole på. Anundsen er en som ikke bryr seg

om regler, en arrogant og selvgod person passer vel bedre i en av alle disse tenketankene som sprettet opp.

Men Erna er litt feig, hun er ikke flink til å gjennom-

føre forandringer. Som statsminister må hun være mye mer

bestemt, men da må hun først vite hva hun egentlig vil.

bård krogstad

27.05.2016 kl.10:49

Fint. Da blir det vel en ordning. Den som ikke har noe å skjule trenger altså ikke bekymre seg. Dessuten skal det vel noe til før hvemsomhelst blir overvåket. Man må vel på forhånd være linket til en ev.t etterforskning, vil jeg tro........?

Roger

27.05.2016 kl.12:47

Hvorfor bare tro at du må være linket til en etterforskning først etc, hvorfor ikke undersøke?

Bare Per

27.05.2016 kl.13:33

Jeg kan glede Bård Krogstad med at det slett ikke trenger å være tilfellet. Med de fantastiske systemene og metodene til selveste NSA er det ikke noe problem å detaljovervåke samtlige nettbrukere hele tiden. Og som alliert av verdens største og beste land USA kan helt sikkert våre myndigheter tilegne seg de samme systemene til eget bruk, i hvert fall så lenge FrP synliggjør sin sympati og beundring for Homeland Security® og Patriot Act®, samt alle de andre gode og nødvendige lover og tiltak George W. Bush fikk innført. Så det er bare å glede seg.

Thomas

27.05.2016 kl.15:13

Jeg har ett spørsmål til deg herr Elden;

Er det ikke stor sannsynlighet for at høyesterett vil finne lovforslaget som grunnlovsstridig?

Uansett vil vel menneskerettighets domstolen i Haag reagere kraftig på noe slikt som dette.

John Christian Elden

27.05.2016 kl.15:48

Thomas: Jeg tror Høyesterett vil underkjenne tolkningen av Grunnloven § 102. Spørsmålet er om de får noen sak til prøving, fordi metoden egentlig er helt unødvendig og ikke trengs i praksis. I perioden 2009-2016 har det ikke vært en eneste sak der politiet har trengt avlytting i avvergesaker som er på grensen til grunnlovsstrid. Riksadvokaten beordret i 2009 i et brev til statsadvokatene at dersom det var noen slike saker, skulle de si fra og sørge for at spørsmålet ble prosedert til topps i systemet. Ingen saker er fremmet.... Metoden er rett og slett ikke i praktisk nytte eller bruk. Så hvorfor noen vil ta en grunnlovskamp på den skjønner jeg ikke....

Stein-Erik Mattsson

27.05.2016 kl.15:23

Egentlig er jeg enig med JC, men jeg tviler ikke på at norske politikere er gæerne nok til å finne på no" sånt. Og GLEDER meg til at de skal begynne å bruke penger på alt det sprø jeg får meg til å skrive. Jeg vil få MYE igjen for skattepenga mine! (Og alle andre null og niks igjen for sine.) Allerede nå har jeg hvite "teksthaler" mot hvit bakgrunn på selv seriøse eposter. På engelsk, med mange "nøkkelord", for å glede våre amerikanske allierte. Jeg vil føle.meh KJEMPEVERDIFULL! Se her, nå skriver jeg d: Bomb & terror!

Per Inge Østmoen

27.05.2016 kl.17:25

At John Christian Elden er medlem av Høyre er positivt. De holdningene han står for, er nettopp hva som særmerker Høyre på sitt beste - i forsvaret for individet og individets rettigheter. Slik skal det være, og fortsett det gode arbeidet!

Ole

27.05.2016 kl.19:05

Spørs om ikke justisministeren må ha dette servert på video i stedet for å lese ..........

Ilden

27.05.2016 kl.23:29

Slik jeg ser saken, er at vi har en justisminister uten relevant juridisk kompetanse eller innehar 'baller' nok til å kunne gjennomfore noe som helst!! Min tanke er derfor at han mest sannsynlig er han er litt i 'seng med' den hormonelt forstyrrende PST-kvinnen - som sprer varsel om død og fordervelse i 'ny og ne' om regjeringen ikke følger hennes direktiver!! Anonsen er muligens litt lettskremt???!!

Janos Trosten

28.05.2016 kl.01:23

Er ikke vanskelig å være enig med Elden. For ordens skyld, og for å lette jobben for overvåkningsstaten Norway og mentor USA, vil jeg opplyse at jeg befinner meg på 7014855 gr N og 2887573 gr Øst.

Steffano Castellanos

28.05.2016 kl.01:24

kan vi også få tilgang til lotto nummere som vinner neste gang?

Viggo Pettersen

28.05.2016 kl.13:23

Selv om jeg synes Anundsen har utført en god jobb totalt sett som justisminister, er det vanskelig å være uenig med Elden her.

Kåre

28.05.2016 kl.20:23

Undersøkelser fra USA viser en klokkeklar trend. Mer overvåkning fra myndighetene fører til at vi som brukere blir mer varsomme med hva vi kommuniserer på e-post, sosiale medier og bruk av skytjenester. Altså reduseres vår ytringsfrihet.

Og når det svært sjeldent at kriminalitet avverges på bakgrunn av dataavlesning, skjønner jeg ikke tiltaket.

Ilden

29.05.2016 kl.23:11

Jendor - skikkelig ufyselig gjort av henne å være så følsom at hun ikke gjorde seg ferdig pga din respektløse kommentar - men usaklig (les: usmakelig) kommentar fra din side i nettopp denne debatten!!

Audvin

31.05.2016 kl.15:28

Anundsen viser til stadighet sin dårlige ledelse av justis,

han tør ikke engang få skikk på politidirektør Humlegård

og humlebolet hans!

Tønsberg Blad- og Bokbrenner

01.06.2016 kl.12:03

Føyer ikke dette seg inn i et mønster? Statsråd Listhaug har nettopp fusket med juridiske drøftinger om grunnlovsfestede menneskerettigheter.

Uansett vil sikkert Selveste Justisministerens Egen Informasjonsvideoproduksjon komme på banen og fastslå hvordan alt henger sammen.

Skriv en ny kommentar