hits

La meddommerne i fred!

kommentarer 70 kommentarer

I et demokrati anser vi det som viktig å ha et rettssystem der folket har avgjørende innflytelse før statens maktapparat påfører noen straff. Vi oppfordrer hvert fjerde år vanlige folk om å melde seg til tjeneste og utføre sin borgerplikt. Denne plikten består etter domstolloven §100 i å dømme så som rettest og sannest å være etter egen overbevisning innenfor rammene av norsk lov. Til den enkelte straffesak trekkes meddommere eller jurymedlemmer ut etter tilfeldighetsprinsippet med like mange av hvert kjønn. Det er straffbart å unndra seg tjeneste som meddommer, og et ugyldig forfall straffes normalt med rettergangsbot.For to århundreder siden fikk vi en jurylov som tillot og lovbestemte at de som gjorde tjeneste i de alvorligste straffesakene - jurysakene - ikke skulle behøve å oppgi utad hva de stemte i skyldspørsmålet. Juryen skulle fremstå som et enhodet troll der det eneste som skulle forlate juryrommet var om de samlet svarte "nei" eller "ja med mer enn 6 stemmer". Dersom ikke minst 70% av jurymedlemmene var overbevist om straffeskyld, skulle det kollektive svaret være nei. Både det strenge beviskravet og kravet til et kvalifisert flertall skulle sikre at idealet om at rettssamfunnets største dyd var å ha garantier mot at noen ble dømt uskyldig. "Det er bedre at 10 skyldige går fri enn at 1 uskyldig blir dømt" nikker alle på hodet av. Slik må og vil vi jo ha det. Strafferetten er ingen arena for kamp mellom offer og påstått gjerningsmann. Strafferetten skal bare brukes når det er helt sikkert - hevet over enhver rimelig tvil - at noen er skyldige.

Anonymitetskravet ble særlig begrunnet i at ingen lekdommere skulle behøve å frykte hevn eller represalier fra de tiltalte dersom de fant dem skyldige. At staten som "motpart" i straffesaker skulle være ubehagelige ved frifinnelse, hadde ingen tenkt tanken på.
 

Jeg deltok i 2010-2011 i en offentlig utredning om lekdommerordningen i Norge. Vi avga NOU 2011:13 som omhandler ankeordningen. Vi fikk gjennomført en undersøkelse blant meddommerne og jurymedlemmer om hvorvidt anonymiteten bør opprettholdes i de alvorlige sakene. Over halvparten av de som gjør tjeneste som lekdommere ønsker å være anonyme med hensyn til sin stemmegivning. Mange var likegyldige. Kun 6% synes det er en fordel at navnene opplyses. I innstilingen skriver vi bl.a.:

"Avgjørende for at ordningen med anonymitet ønskes videreført, er hensynet til frie overveielser under rådslagningen. Anonymitet verner mot opinionspress i forkant og mot negative reaksjoner i etterkant av saken, og gjør det derfor mindre belastende å treffe upopulære avgjørelser. Særlig viktig er dette når det tas stilling til bestemmelser av skjønnsmessig karakter, og i sær det strafferettslige beviskrav. Behovet for å legge til rette for frie overveielser er formodentlig størst i de alvorlige straffesaker, saker som også er de som i hovedsak vies offentlig oppmerksomhet. Det at medlemmer av lagretten har bekymringer som de ovennevnte vil -  uavhengig av om det er grunnlag for disse - kunne tenkes å virke negativt inn på rådslagning og stemmegivning om anonymitetsordningen ikke videreføres. "

Skal noen fortsatt ønske - og makte - å gjøre tjeneste ved å yte sitt beste og gi en samvittighetsfull vurdering, kan vi ikke ha en lynsjemobb av aktivister som ikke har vært tilstede i retten, som måtte mene de som har avgjort tar feil og bør utsettes for represalier eller sjikane.

Herunder må vi huske at det alltid er fagdommerne som skriver dommen - også på vegne av meddomerne hva enn de er i flertall eller mindretall. Er formuleringene dårlige, behøver det ikke være noe feil med meddommernes tankegods. Når grov uaktsomhet ikke synes vurdert, er det fagdommernes ansvar å sørge for at alt vurderes av alle dommerne og formuleres på en forsvarlig måte i dommen.
 
I den mye omtalte voldtektssak fra Hemsedal mener mange mye. Selv har jeg gitt uttrykk for at jeg ved å lese meddommernes avgjørende bevisvurdering holder det sannsynlig at Høyesterett ville kommet til at de tiltalte hadde opptrådt grovt uaktsomt, og derfor kunne vært domfelt. Det er ren rettsanvendelse og saken ville vært godt egnet til å trekke de prinsipielle juridiske grensene for hva som er grov uaktsomhet i en voldtektssak. Hvis domsgrunner ellers er inkonsekvente, uforståelige eller i strid med sunn fornuft, kan en dom ankes til opphevelse på saksbehandlingsfeil. Det er derfor vi har krav til domsgrunner. Det er imidlertid opp til statsadvokaten og riksadvokaten hva de vil prøve for Høyesterett, og her valgte de i stedet å godta dommen på vegne av "We the People" - folket. Kanskje ligger det mer under enn vi avislesere kjenner til og hva som fremgår av dommen. Hvis Høyesterett i stedet for selv å avsi dom hadde opphevet lagmannsrettens dom, måtte påtalemyndigheten for tredje gang ha forsøkt å få en domfellelse i lagmannsretten. Kanskje trodde de ikke på det? Jeg vet ikke. Jeg var ikke der. Hverken i Hemsedal eller i lagmannsretten.
 
Jeg har vært med på voldtektsanklager der fagdommere ville frifinne, men hvor de ble overstemt av lekdommere. Jeg hørte ikke lynsjemobbens angrep mot lekdommerne i den saken. Et systems berettigelse kan vanskelig være avhengig av hvilket konkret bevisresultat de kommer til.
 
Om en part er uenig med lagmannsretten, får parten som er uenig og mener å ha rettslig grunnlag for det, heller anke. Så får Høyesterett - ved navngitte profesjonelle dommere - treffe den endelige avgjørelsen som de må stå for. Og de står vanligvis godt.

70 kommentarer

Pelle

08.08.2016 kl.21:05

Dette er et såpass alvorlig anslag mot rettsstaten at forholdet må pådømmes. Jeg kan ikke huske en større trussel mot demokrati og menneskerettigheter i vårt land i fredstid enn det som nå skjer.

Rune Fardal

08.08.2016 kl.21:10

Folk har fått nok av systemets selvoppholdelse....tid for prat er over. Systemet sviktet.

4 domere ville dømme, så var det 3 som ikke ville. Systemet svikter ofrene. bevisene holdt, men ikke systemet!

Liv Serine Helgesen

08.08.2016 kl.21:17

"Det er bedre at 10 skyldige går fri enn at 1 uskyldig blir dømt" nikker alle på hodet av. Slik må vi jo ha det." skriver Elden. Og er selvsagt klar over at han slik frikjenner sine kriminelle brødre og kompiser. Mange sammenligner voldtekt med drap. Voldtekt ødelegger liv. Hvor mange voldtatte kvinner holder ut mer nå etter de massive heiaropene fra mannlige advokat til tre frikjente voldtektsmenn? Så nylig at du heiet på kortere straffer for voldtekt, Elden...

Thomas

08.08.2016 kl.21:18

Det er naturligvis forferdelig uheldig at en av de frifunnede og minst en av jury medlemmene har flyktet fra Norge I frykt for egen sikkerhet. Problemet ned jury ordningen er at det er meget lett for at følelser ofte kan bli en overstyrende faktor for hvordan man dømmer, noen tanker rundt dette Elden?

Videre er det en gang slik at voldtektssaker er ufattelig vanskelige noe som også beklagelig nok medfører at mange blir frifunnet. men dette må da ikke gå ut over meddommerenes sikkerhet

Jeg er også vil gjerne også vite hva du Elden mener om at fornærmede i denne saken har publisert navnene på de 3 mennene på facebook. Er dette lovlig`i det hele tatt?

Og har hun ett ansvar dersom det tilfaller dem noe tiltross for at hun sa til NRK dagsrevyen 08/08-16 at hun ikke var ansvarlig dersom noe skulle skje dem?

Igjen det er trist at slike saker blir henlagt men det Norske rettsapparatet er tuftet på prinsippet om at man er uskyldig til det motsatte er bevist

Kan forresten saken tas til høyesterett nå? Jeg forstod det slik at riksadvokaten godtok dommen

Hva er dine tanker rundt dette?

arild

08.08.2016 kl.21:20

Det er merkelig at disse dommerne alltid dømmer i favør av staten når noen har gjort en liten feil, som å skrive noen timer for lite på er meldekort i vanvare, angivelig av almennpreventtivd hensyn. Hvor blir dette hensynet av i overgrepssaker? Kan nesten begynne å lure på om det ligger noen føringer som forskjellsbehandler her. Trodde virkelig at dommere kjente til lexprinsippene og rettspraksis, og hvilken betydning dette har for fremtidige saker.

I tilfeller som er skissert her, legger vel det opp en rettsoppfatning om at overgrep er helt ok? Noe som etter mitt skjønn er helt forkastelig. Det er forøvrig også helt forkastelig å legge ut de mistenkte med navn og info.

Men lurer på hvor hylekoret var da han politimannen i Telemark som var mistenkt for drap på hun damen, ble navngitt i riksdekkende medier. Han fikk aldri forklart seg ovenfor mediene, men ble hengt ut med navn og bilde. Han ble frikjent, men det var aldri noen tvilere ute da

Thomas

08.08.2016 kl.21:38

Ønsker å rette opp ett par ting i original posten min

1) Jeg er ikke sikker på om det er facebook som er det sosiale mediet hvor navnene er publisert

2) Jeg er ikke helt 100% sikker på om jury medlemmet har flyktet landet, vedkommende har mottatt en del truende meldinger REF: http://www.tv2.no/a/8499649/

3) Jeg er kun interessert i etterspillene rundt denne saken. Eneste formeningen jeg har rundt selve dommen er at rettsvesenet har gjort sin jobb og dommen er gjeldende til den evt. ankes (Om den kan)

Eivind Berge

08.08.2016 kl.21:39

Dette er jurynullifikasjon i praksis. Folket har sagt tydelig fra (gjennom jury og lekdommere) om at vi ikke er enige i det voldtektsbegrepet som feministene har trumfet igjennom. Derfor er det merkelig at Elden later som Høyesterett kan treffe en "endelig avgjørelse." Det kan de jo som han selv sier ikke; det meste de kunne gjort er å sende saken tilbake til Lagmannsretten, hvor lekdommerne enda en gang ville fått sjansen til å frifinne. Da ville vi fått firedobbel jeopardy på toppen av hele denne farsen.

Samuel

08.08.2016 kl.21:40

Folk i Norge lever på såpeopera og amerikanske tv-serier. En rettssak er i virkeligheten kjedelig, langtrekkelig og lite "krydret".

Jeg tror dette farger mange av reaksjonene på dommen. Folk forstår ikke hva maktfordelingsprinsippet går ut på og ser ut til å tro at folk automatisk er skyldige om politiadvokaten sier så.

Mange vil mene at Norge allerede er en bananreublikk, men om vi snur opp ned på prinsippet om at det er bedre at 10 skyldige går fri enn at en uskyldig blir dømt, er vi over natten blitt en banarepublikk.

Nyansene og gråsonene som hele tiden er tilstede i en rettssal må oppleves. Både aktoraet og forsvarere driver veldig ofte skuespill og ikke sjelden blir bege partene avslørt for løgn.

Atle Eika

08.08.2016 kl.21:52

Jeg vil takk deg for et meget godt innlegg Elden! Lekdommerne utgjør en viktig posisjon i vår rettsstat og jeg synes det er på sinn plass at de forsvares. Ingen mennesker som gjør sin borgerplikt skal frykte for represalier. Da får man jo dommer basert på frykt for represalier, og ikke på bevisets stilling. Dette er hvertfall ikke en rettsstat verdig.

Forstår ikke helt hva du mener med at Norge er en bananrepublikk Samuel? At aktoratet og advokater opptrer som løgnere er en svært grov beskyldning, og dette må du ha belegg for å hevde. Ser ikke at du kan vise til noe empirisk som underbygger din påstand. Det som ofte derimot skjer er at man vinkler saken fra forskjellige sider, utelukkende for å skjøtte sitt arbeid. Nemlig ivareta son klients interesser. Da må man søke å belyse saken på en slik måte at det går i klientes favør. Dette er ikke løgn med å teste ut/vri på sakens faktum og det beviser, innenfor rimelighetens grenser.

Rune Arntzen

08.08.2016 kl.21:53

Det må være noe fundamentalt galt med intelligensen til mange folk. Aldri i menneskehetens historie har en feil blitt korrigert ved å begå en ny.

At navn offentliggjøres har lite med denne sakens proporsjoner å gjøre, men at det fremsettes trugsmål fordi en rettsavgjørelse strider mot den offentlige rettsoppfatning, det har kun ett utfall. At rettssikkerheten svekkes og selvtekten øker.

Som sagt, det må mangle vesentlige porsjoner med intelligens.

Kristian Rønås

08.08.2016 kl.22:25

Det som er besynderlig er alle de som påstår de jobber for rettsikkerhet vil kaste uskyldighetsprinsippet , lekdommere og juryordninga i dass sammen med demokratiske prinsipper . Godt og faglig riktig skrevet av JCE .

Tarjei

08.08.2016 kl.22:31

Enkelte burde ikke hatt rett til forsvarer!!!

Arne

08.08.2016 kl.22:34

Saken har jo blitt blåst ut av alle proporsjoner når meddommere blir truet for å ha utført sin borgerplikt, beveger vi oss på vei vekk fra det demokratiet vi vanligvis er så stolt av.

Det er vel bare i totalitære stater det dømmes med bare "fagdommere"? selv om vi kan være uenige i enkelte avgjørelser så må vi hegne om rettstaten Norge.

antifeminist

08.08.2016 kl.22:48

Lynsjmobben i denne saken består for det meste av mannehatende feminister. Hva hadde denne mobben foretatt seg hvis de 3 mennene hadde vært muslimer?

Da hadde ganske sikkert 2 agendaer kollidert i hodet på feministene, nemlig multikulturagendaen og mannehateragendaen og vi hadde fått rungende taushet i stedet for hysterisk gauling. Det kan dessuten være slik at de 3 mennene virkelig er uskyldige eller at bevisene rett og slett er for dårlige dvs juryen gjorde jobben sin og systemet vant

Christin

08.08.2016 kl.23:06

Det er så fint og flott alt du skriver Elden, men jeg blir alikevel sittende igjen med en vond smak i munnen, år etter år presenteres tall og statistikker som viser ofrene for de flotte prinsippene. hvem ofres her, jo det er ofrene, det er ikke 10 skyldige som går fri i voldtekts- og overgrepssaker, for hver dømte går 200 skyldige fri, når skal du sitte i utvalg og komme med gode anbefalinger på hvordan vi får denne uretten til livs. Mørketallene øker, liv blir ødelagt, fordi hvert eneste år blir eksemplene flere for ofrene at det ikke er noe poeng å anmelde, selv eksperter sier nå åpent at selv de ville ikke gått igjennom dette, å voldta er iferd med å bli straffefritt, ofrene shameblames, fordommene lever i beste velgående. Når skal det komme lover og prinsipper som ivaretar ofrene ??

At dommerene i denne saken har blitt hengt ut i offentligheten er jeg sterkt imot, at de mistenkte, senere på håret frikjente er nevnt ved navn er jeg mindre skeptisk til, de er ikke de første mistenkte og frikjente som har blitt navngitt, men det sitter vel bedre hos deg om det hadde kommet i avisen og ikke på facebook ?

at folket representert av folket selv reagerer med avsky sier noe om hvor langt dette har gått, det er mye som lukter vondt i rettsystemet i Norge, og eksemplenen på det er mange de siste årene. På tide å ta av seg skylappene.

Tor

08.08.2016 kl.23:23

Er i utgangspunktet enig med deg John Christian, dommere burde ikkje hetses på nettet, MEN: I denne saken er det ikkje tvil om at lek dommerene har gjort seg sjøl en stor bjørne tjeneste ved å frifinne disse Avskummene. Personlig er eg imot at det er lek dommere i sedligshetsaker, eg meiner at det burde vært dommere som er spesial opplært til slike saker

Kristian

08.08.2016 kl.23:43

Det er ikke tvil om at mørketallene er store, men vi skal ikke glemme at det fra tid til annen blir avslørt falske anmeldelser også, det er helt sikkert også blitt i dømt straff der dette også er tilfelle.

skal ikke glemme at mange voldtektsaker er det bare ord mot ord uten noen "harde" bevis, om vi skal begynne å dømme folk til straff uten vektige bevis er vi på ville veier. er det slik at om en kvinne melder en voldtekt så skal hennes ord veies tyngre en den påståtte overgriperens sine ord?

Jeg har ingen grunn til å tvile på mørketallene, men vi kan ikke senke kravene for bevisførsel i denne type saker kontra andre staffesaker.

Jeg har ingen quick fix for dette, men det er nok endel holdninger både fra menn og fra kvinner som må endres.

med dagens sosiale medier. snapchat. jodel osv så gjør det noe med holdninger til kropp og seksualitet.

bare se på eksemplet med en bruker på snapchat som daglig legger ut bilder og filmer der han har sex med forskjellige jenter på 18+ hver dag, når jenter frivillig stiller på snapchat der de kryper rundt på gulvet og vasker gulvet nakne og enda værre ting, så blir de Ufrivillig/frivillig fremstilt som objekter.

det betyr ikke at kvinner er fritt vilt, men både men og kvinner må være mer bevist på hvordan vi blir oppfattet og fremstilt.

voldtektsaker er og vil bli vanskelige saker både å etterforske og dømme, og spesielt i saker der det blir ord mot ord, men det blir en falitterklæring å skulle senke bevis kravene for disse sakene, som i andre saker er det faktisk bedre for samfunnet at 10 skyldige går fri en at 1 uskyldig person blir dømt.

Holdninger-Holdninger-Holdninger

Siggen

08.08.2016 kl.23:55

Meget god kommentar, Kristian.

Bevisføring i voldtektssaker er vanskelig, prinsippet bør være "innocent 'till proven guilty"

Ikke motsatt

Snakker generelt, ikke om denne saken.

-

08.08.2016 kl.23:56

Jeg håper saken resulterer i at politi og rettsinstanser tar voldtekt mer på alvor, så flertallet heller enn en brøkdel av overgriperne straffes. Dette må visst til for å hindre forbrytelser.

Det er for øvrig ikke bare kvinner som voldtas.

(Men så å si bare menn voldtar)

Martin

09.08.2016 kl.00:20

"Skal noen fortsatt ønske - og makte - å gjøre tjeneste ved å yte sitt beste og gi en samvittighetsfull vurdering, kan vi ikke ha en lynsjemobb av aktivister som ikke har vært tilstede i retten, som måtte mene de som har avgjort tar feil."

Jeg mener denne lynsjemobben er et klart signal på at systemet ikke er bra nok, og at det må endres.. Uten denne lynsjemobben som stresser systemet vil vi aldri kunne utvikle det ultimate system. Så det er akkurat sånn det må være! Dette er sunn fornuft hos folk som sier fra, og er lei av et dårlig system.

pål

09.08.2016 kl.00:33

Slik som enkelte av denne "lynsjemobben" uttaler seg så ønsker de at voldtektsaker skal dømmes av fagdommere, skal vi kaste våre rettsprinsipper pga av denne "lynsjemobben" og følge oppskriften til Erdogan i Tyrkia?

Inge Bergset

09.08.2016 kl.00:44

At en sak ikke kan ankes til høyeste rett virker jo fullstendig på trynet. Her magler det noe i Norges Lover

Slik dommen er fremsatt viser at "forbryter" har all rett. Les, alle mannfolk kan skille NEI fra et Ja

Per Henning

09.08.2016 kl.06:12

Det som opprører folk er flere ting:

1. Flertallet av dommerne mente det forelå straffskyld

2. De tiltalte ble idømt erstatningsansvar

3. Domsavsigelsen

Pkt 1. og 2. indikerer i så sterk grad skyld at det kun er en rettsteknisk detlaj som gjør at voldtekstforbryterne går fri. Folk flest (ikke bare kvinnebevegelsen) oppfatter disse to som et bevis på at skyld foreligger, men pga. flertallskravet blant dommerne, går de skyldige fri.

I tillegg, for de som har lest dommen, er det for det tenkende, resonnerende mennesek ubegripelig at noen kunne gå fri.

De dommerne som gikk for firfinnelse oppleves som ekstremt inkompetente. Det må de tåle å høre.

liv serine helgesen

09.08.2016 kl.06:52

Når ser vi menn samle seg mot voldtekt, slik kvinner gjorde i flere byer i går?

Uskyldspresumsjonen, dvs kravet om at enhver kriminell skal behandles og omtales som uskydig inntil vedkommende måtte være endelig domfelt i en straffesak, utnyttes bevisst av menn som voldtar.

Pyttsan, menn som voldtar vet at det alltid blir påstand mot påstand, at bare 1 av 100 blir dømt og at jurister, være seg advokater eller dommere uansett vil jobbe for frikjenning.

Fordi en gang for lenge, lenge siden var det en mannlig jurist og læremester i jusstudiet som fikk den lysende ideen, som nå gjentas som et mantra av advokater uansett kjønn: "Det er bedre at 10 skyldige går fri enn at 1 uskyldig blir dømt"....

Siggen

09.08.2016 kl.08:19

Liv Serine Helgesen

Det var flere menn som var på disse demonstasjonene, og mener du at vi skal gå for "guilty 'till proven innocent"?

i denne saken er det, etter det jeg har lest i media, så høres domfellelsen feil ut, men hva som skjedde i retten kan jeg ikke uttale meg om.uansett skal man ikke henge ut folk som gjør plikten sin.

Knut

09.08.2016 kl.09:33

Dette som skjer nå er fordi rettsstaten lever sitt eget grunne liv langt utenfor hva folket har som oppfatning av hva som er rett og galt.

Vi ser tafsere og voldtektsmenn blir frikjent en etter en og de som blir straffet får kun en liten samfunnsstraff. Den såkalte rettsstaten har vi borgere mistet troen på.

HSB

09.08.2016 kl.10:16

Hei

Det er endel ting jeg lurer på.

Det er statsadvokaten som tar ut tiltale etter hva han mener er en passende paragraf. Det er denne paragrafen retten tar stilling ut fra, med mindre de mener det er en annen paragraf som passer bedre ?

Hva skal til for at de gjør en slik endring, som jeg antar du mener de kunne gjort i denne saken, og er det vanlig ?

Det er vel i få fall fagdommerene som gjør den vurderingen ?

John Christian Elden

09.08.2016 kl.16:52

HSB: Retten er forpliktet til å vurdere om et forhold som er fremmet gjennom en tiltale rammes av et mindre alvorlig straffebud dersom de frifinner for straff etter tiltalen. Hvis retten unnlater å gjøre dette, foreligger det en saksbehandlingsfeil som gjør at hele dommen skal oppheves. Dette følger av Høyesterettspraksis, herunder i Rt 1982 s 1380 og Rt 2005 s 1775. Det er fagdommernes plikt å sørge for at dette vurderes av de dommere som har stemt for frifinnelse - dersom det er nok dommere til at tiltalen ikke blir tatt til følge. Som i denne saken.

Liv Serine Helgesen

09.08.2016 kl.10:30

Siggen:

Hvorfor er du anonym? Som mann kan du vel våge å stå opp for dine meninger på et ærlig vis med ditt hele og fulle navn? Alt annet er feigt.

Jeg er ikke jurist. Jeg har flere ganger måttet stille som selvprosederende, ikke-jurist i domstolen.

Advokatfirmaet JC Elden er forøvrig oppnevnt som min bistandsadvokat av en generøs Riksadvokat - ETTER at 25 års foreldelsesfrist var utløpt - på bakgrunn av at jeg i desperasjon klaget på politiets henleggelse av min anmeldelse etter bare tre dager.

Jeg skulle vært innrømmet bistandsadvokat straks og automatisk. Det ble jeg ikke!

Finner det pussig at advokater - uansett kjønn - fremdeles, etter mange, mange mange mange år, fremdeles jatter om det en mannlig læremester lærte dem en gang for lenge, lenge, lenge siden: "Det er bedre at 10 skyldige går fri enn at 1 uskyldig blir dømt"....

Skulle tro oppegående jurister var i stand til å tenke nye tanker tilpasset tiden vi lever i og det faktum at jurister, være seg advokater eller dommere, gjentatt respektløst begår nye overgrep mot kvinner som har vært utsatt for voldtekt (ofte sammenlignet med drap fordi voldtekt ødelegger liv).

I stedet bidrar mannlige jurister, advokater og dommere - og nå feige meddommere som trekker seg - til økende manneforakt.

09.08.2016 kl.10:31

"Jeg har vært med på voldtektsanklager der fagdommere ville frifinne, men hvor de ble overstemt av lekdommere. Jeg hørte ikke lynsjemobbens angrep mot lekdommerne i den saken"

Dette blir for dumt. Minst en av fagdommerne må ha stemt med lekdommerne for å få en dom.

John Christian Elden

09.08.2016 kl.16:56

Anonym: Hei anonym. Du har rett i at det er en forenkling mer egtnet for en blogg uten fotnoter med henvisning til lovbestemmelsen i strpl § 35 og dmshenvisninger. Det gjelder ved flere anledninger i tingretten der det bare er en fagdommer og to meddommere. Det gjelder i lagmannsretten der flertallet av fagdommerne mente bevisene ikke holdt og det gjelder i lagmannsretten ved vurdering av psykisk helsevern der samtlige tre lagdommere ble nedtemt av de fire meddommere. Men ingen har så langt hevdet at dommen er feil fordi fagdommerne kom i mindretall.

Alf

09.08.2016 kl.10:35

Liv Serine: Du skriver at "Og er selvsagt klar over at han slik frikjenner sine kriminelle brødre og kompiser." Kan du utdype dette? Mener du at Elden er kompis med de siktede? Mener du også at vi skal godta at uskyldige dømmes, for å sikre at de virkelig skyldige dømmes (ref ditt siste innlegg)?

Knut: "Den såkalte rettsstaten har vi borgere mistet troen på." Dette er en generalisering som ikke står seg. Jeg er ellers med på antakelsen om at for mange voldtektsmenn går fri. Å ofre rettssikkerheten til de siktede er derimot ikke veien å gå.

Thomas

09.08.2016 kl.10:40

HSB

jeg regner med at du spør om hva som skjer dersom det er tatt ut feil tiltale

Jeg mener å huske at det er noe slikt som dette:

Dersom tiltalen berammer det aktuelle straffbare forholdet kan påtalemyndigheten endre dette før hovedforhandling jfr STPRL §72

Om det straffbare forholdet ikke berammes av tiltalen må den i så tilfelle forkastes lg ny tiltale må tas ut.

Korriger meg gjerne hvis dette ikke er korrekt eller om det ikke var dette du mente, HBS

Nina Langfeldt

09.08.2016 kl.10:43

BEDRE RETTSIKKERHET MED BARE FAGDOMMERE!Meddommere fra folket hadde hatt noe for seg,hvis de i hver enkelt sak ble representert i så stort antall at de faktisk utgjorde et representativt utvalg. Men å ha en eller to meddommere fra folket,fører bare til personlig synsing fra de utvalgte meddommerne. Da blir det faktisk bedre rettsikkerhet ved en jurie som bare består av fagdommere, og som tross alt ihvertfall bør forventes å foreta en slags begrunnet synsing.

Per Ekenes

09.08.2016 kl.10:54

Liv Serine: Siden du insisterer på at det prinsippet ikke har noe for seg: Ville du selv være villig til å gå uskyldig i fengsel for overgrep om det fører til at ti skyldige overgripere blir dømt? Hvor mange uskyldige liv mener du at rettssystemet kan tåle å ødelegge per skyldige som ellers ville gått fri?

09.08.2016 kl.10:56

"Jusbransjen" er vel den eneste bransjen hvor man helt bevist trekker inn inkompetanse (les lekfolk) for å ta viktige avgjørelser. (Kanskje med unntak av "politikerbransjen" )

Skal man fjerne en nyre så har man ikke avstemning blant 3 leger og fire fra gata over hvilken nyre man skal ta, man stoler på at legen tar det riktige valget selv om leger har gjort feil valg før, mange ganger, og legens valg kan få større konsekvenser enn juristens.

Hvorfor er det så viktig å bruke amatører i rettsalen?

John Christian Elden

09.08.2016 kl.16:59

Anonym: Hei Anonym. Ingen jurister har utdanning i bevisvurdering eller er noe flinkere til det enn andre. Ikke er det noe fag på studiet heller. Det nærmeste studiet som kommer inn på temaet er vel psykologstudiet. Men om skyldspørsmålene i domstolene bare bør avgjøres av psykologer, er jeg mer tvilende til.

Petter

09.08.2016 kl.11:09

Dett er vanskelige saker, men jeg synes dommer er korrekt. Det er mye bedre at en skyldig slipper fri enn at en uskyldig fengsles. Jeg syns det er trist for disse tre mennene at ikke de får leve i fred for synsere og moralister når de faktisk har blitt frifunnet av rettsapparatet. Det er jo det fundamentale i vårt demokratiske samfunnsstyre. Når jenta kan sende snap chats, kan gå på do og det foreligger bildebevis på at hun aktivt deltar i den seksuelle akten kan man da ikke dømme mennene. Det finnes da ingen bevis på at de kunne forstå at hun egentlig ikke ønsket dette. Det kan jo også hende at hun følte bondeanger etter å ha våknet opp med skallebank og skam etter gruppesex.

Hvis hun tok disse rusmidlene frivillig så tok hun dem like frivillig som mennene. Hvis det skal svekke hennes evne til å vurdere situasjonen så vil også disse rusmidlene svekke mennenes evne til å vurdere situasjonen. Slik sett blir det ganske likt og jeg føler det da blir veldig dårlig gjort å utsette mennene for dette i etterkant. Det kan virkelig ødelegge liv og mennenes liv er antagelig rimelig ødelagte allerede. Jeg syns media burde unnlate å skrive om slike saker før en dom foreligger. Dette fordi det vil være vært ødeleggende for et menneske å få spredt rykter om slikt som senere viser seg å ikke stemme da de blir frifunnet i retten. Da kan medias dekning i forkant allerede ha ødelagt de tiltalte. Det er rett og slett stygt gjort. Det samme gjelder her. Rettsapparatet har frifunnet tre menn og da mener jeg at media bør respektere rettsavgjørelsen og ikke skape lynsjestemning som kan ødelegge mennenes liv, som faktisk er frifunnet og dermed skal anses som uskyldige. Slik mediekjør kan i værste fall føre til suicidalitet og selvmord.

Eirik

09.08.2016 kl.11:14

*til stede

Bejyr

09.08.2016 kl.11:26

Alle dere som er kritiske til denne åpenbart korrekte og riktige dommen, dere har akkurat like oppegående argumenter som det Liv Serine Helgesen. Så får dere selv vurdere om det er en bås dere har lyst å forbli værende i.

Jan

09.08.2016 kl.11:28

Veldig gode betraktninger av Elden.

Jeg finner publikums (godt hjulpet av media) reaksjoner i denne saken helt forkastelig. Hvilket grunnlag har folk flest for å hevde at avgjørelsen om frifinnelse er feil? Dette er rent føleri - sinne over ideen om at noen har voldtatt, og sympati for et angivelig offer.

Selv om det er overveiende sannsynlig at det ER slik, basert på det vi vet via media og dommen, er det etter mitt skjønn langt ifra bevist - og jeg har derfor full forståelse for at tre dommere stemte for frifinnelse.

Det er et enormt problem for rettssikkerheten dersom vi skal la publikum presse dommere.

Noneof

09.08.2016 kl.11:28

"Juryen skulle fremstå som et enhodet troll der det eneste som skulle forlate juryrommet var om de samlet svarte "nei" eller "ja med mer enn 6 stemmer". Dersom ikke minst 70% av jurymedlemmene var overbevist om straffeskyld, skulle det kollektive svaret være nei."

Greit nok, og et OK prinsipp, men når enkeltpersoner blir vippestanger, er det noe ramsalt galt med systemet. For at dette skal fungere etter hensikten, må antallet jurymedlemmer være høyt nok til at det er en reell avstemming, og ikke en dårlig komedie, som det nødvendigvis må bli med så få jurymedlemmer. Dette gir hvert enkelt jurymedlem ALT for mye makt over en menneskeskjebne. Jekk dette antallet opp til minst 20, så blir dette en fornuftig regel.

Men som det er nå med så få jurymedlemmer, blir det bare en tragikomisk parodi på et rettsvesen og vi ender i praksis opp med situasjoner hvor ett enkelty menneske sitter og bestemmer om noen skal straffes eller ikke... Og at mennesker så utdannet som du er ikke ser denne grove feildesignen av syystemet, vitner om vilje til å misforstå, det vitner om at dere har egne motiver for å beholde et slikt pill råttent system.

Dessuten, skal man dømmes av sine likemenn, må det faktisk være likemenn, ikke gamle damer og gubber med spesialinteresse for å MELDE SEG til slik tjeneste. Det blir litt som avstemminger i VG, de er statistisk meningsløse, fordi engasjerte mennesker vil i langt større grad avgi stemmer, og vi får derfor et skjevt bilde av virkeligheten.

Det norske rettsvesenet er parodisk, et latterlig idiotisk spill for galleriet.

Liv Serine Helgesen

09.08.2016 kl.11:33

ALF

Hvorfor opptrer du anonymt 'Alf'? Hvis du er mannfolk nok og ikke en pingle kan du vel våge å stille med ditt fulle navn. Alt annet er feigt. Men det finnes tydeligvis flest feiginger jf kommentarfeltet over her.

Utdyping:

Det var en gang (slik begynner alle eventyr) for leeeenge, leeeenge siden at en mannlig jurist som underviste i jusstudiet hjernevasket sine jusstudenter å tro at det er bedre at '10 skyldige går fri enn at 1 uskyldig blir dømt.' Uten å være i stand til å tenke selvstendig har jurister siden gjentatt dette mantraet til det kjedsommelige, og slik klappet sine kriminelle brødre på skulderen med å forsikre at alle voldtektsmenn går nok fri. Pyttsan med døtre og andre kvinnelige slektninger om de også voldtas.

Elden forsøker gjøre seg populær hos sine kriminelle brødre når Elden gjentar mantraet

Som det fremgår av en kommentar over, er det flest menn som voldtar.

NEI jeg mener absolutt ikke at 'uskyldige skal dømmes' -Litt mer balanse i mantraen som Elden og andre jurister tilsynelatende gjentar noe bevisstløst, kunne vært fint. Flere skyldige skulle dømmes!! Alle uskyldige skulle gå fri.

Etterlyser langt bedre politarbeide i voldtektssaker. Min anmeldelse ble henlagt etter bare 3 dager... Les evnt "Politianmelder overgriperen" https://livserine.wordpress.com/2015/04/25/politianmelder-overgriperen/ og "Samtale med advokatembedet i Oslo" https://livserine.wordpress.com/2015/04/27/samtale-med-statsadvokatembedet-i-oslo/

Har endelig lært å publisere de hemmelige lydopptakene - kommer snart.

Politiet er forøvrig også en mannsbastion...som nok lever ut fra samme gamle, bevisstløse mantra. Og behjelper sine mannlige farlige, kriminelle voldtektsbrødre å bli blant de som slipper unna. Derfor oppnevnte Riksadvokaten bistandsadvokat til meg ETTER at siste 25.års frist for foreldelse var utløpt...

Sigrun Bruaseth

09.08.2016 kl.11:37

Liv Serine,

hvorfor betyr det å være uenig at jeg er mann?

jeg sier bare at i mange voldtektssaker er det vanskelig å bedømme skyld. i denne saken mener jeg at det er voldtekt, men bare fordi noen roper voldtekt, så betyr ikke det automatisk at det var voldtekt. det er derfor man trenger beviser i straffesaker, selv om det er vanskelig i voldtektssaker

Nina K

09.08.2016 kl.12:01

Det er helt utrolig hvor kunnskapsløse enkelte kan være! En meddommer en et vanlig menneske,-som ikke har siste ord i en rettsak i det hele tatt. Kansje de har et ord med i laget,-men til syvende og sist er det IKKE meddommere som avgjør en sak,- det er dommer og ellers rettsfolk! Ikke bland kortene her! Og la de stakkars meddommerne være. Vet den bloggeren som gikk ut med navn og nummer til disse menneskene,-hva det vil si å være en meddommer? Det er DEG og MEG,den vanlige mann/kvinne i gata. Hverken mer eller mindre. De avgjør aldri en dom. Men kan bli med å påvirke i en viss(les: liten!)grad eller å komme med synspunkter. Se til å våkne opp før dere dømmer andre! Latterlig!

Nina K

09.08.2016 kl.12:05

Men når det er sagt,håper jeg disse mennene får sin velfortjente straff,og at ny rettsak kommer opp. At de slapp for lett unna,er det INGEN tvil om.

En grusom sak,som fortjener en skikkelig rettsak,med passende streng straff!

pål

09.08.2016 kl.12:15

Vår nåværende Juryordning er fra 1887, og det jobbes med å erstatte denne med en meddomsrett, den store forskjellen virker å være at avgjørelser da skal begrunnes og ikke bare med ja/nei.

Bevisvurderingen i straffesaker er for alvorlig til at den kan overlates til jurister alene.

Den beste måten vi kan sikre rettsikkerheten i Norge på er å stille til valg som jurymedlemmer. hetse, true og henge ut personer som tar på seg denne viktige funksjonen i samfunnet er det totale lavmål.

Dette gjelder spesielt fra enkelte "bloggere" som ikke følger vær varsom plakaten som andre redigerte medier følger.

Når det gjelder voldtektsaker så er det kanskje noen av de vanskeligste sakene å etterforske og dømme.

Det er ofte ord mot ord og lite håndfaste bevis, og er det slik at det ikke kan bevises utover rimelig tvil, så må det nødvendigvis ende med en frifinnelse.

En voldtekt er en grusom forbrytelse, men man skal ikke glemme at det fra tid til annen dukker opp falske anmeldeleser også, for å hindre at noen blir uskyldig dømt for en slik forbrytelse så er det bedre at noen går fri der bevisene ikke holder.

Liv Serine Helgesen

09.08.2016 kl.13:05

Sigrun

Takket være Aftenpostens serie i fjor #1av100 ble det 'avslørt' at det finnes mange sublime arter av voldtekt. Visste du fx at tvangssuging, når en mann tvinger hodet ditt ned mot hans kjønnsorgan, at det likestilles med voldtekt?

Les Straffeloven §192 om voldtekt.

Jeg hadde i min uvitenhet problemer med å kalle overrumpelsesvoldtekten for 'voldtekt' - fordi han slo meg ikke, han rev ikke klærne mine i stykker, men han bokstavelig talt 'tok seg til rette' på meg, da jeg befant meg i slumremodus og ikke var i stand til å reagere normalt.

Samtidig ble jeg påført smitte kjønnssykdom, fordi han - venn av min venninne, som var venninne med hans søster - ikke brydde seg nok om meg som medmenneske til å ta på seg kondom til tross for at han visste han hadde såkalte 'røde prikker' altså sår, på penis..Det innrømmet han senere konfrontert med gynekologens funn.

Hverken politiet, eller to dommere ved Oslo tingrett, og heller ikke min daværende prosessfullmektig ville høre om voldtekten. De lukket ørene! Hvorfor?

Her er hva straffeloven om voldtekt sier om smitte kjønnssykdom:

Straffeloven §192 ? om voldtekt:

d) den fornærmede som følge av handlingen dør eller får betydelig skade på legeme eller helse. Seksuelt overførbar sykdom og allmennfarlig smittsom sykdom, jf. smittevernloven § 1-3 nr. 3 jf. nr. 1, regnes alltid som betydelig skade på legeme eller helse etter denne paragrafen.

På grunn av kronisk sykdom etter voldtekten med smitte, som vanskeliggjør notater, kan jeg nå tilby en unik samling hemmelige lydopptak av mine samtaler med advokater og dommerer og NAV over en tiårsperiode.

Har så vidt startet publiseringen i dokumentaren 'Innsyn i domsprosesser - seksuelt overgrep' http://www.livserine.wordpress.com

Du vet sannsynligvis at det er tillatt å gjøre lydopptak så lenge man deltar i samtalene selv. Har mange upubliserte hemmelige lydopptak av både den ene og andre i 3. dje statsmakt.

Sigrun Bruaseth

09.08.2016 kl.14:57

Go for it, Liv Serine. jeg kjenner til paragrafene. jeg håper han får som fortjent.

jeg bare sier at i en del voldtektssaker blir det ord mot ord, og det er det som gjør en del av disse sakene. som oftest så har tiltalte hatt sex med ofret, men tiltalte mener jo at ofret var med på det. derfor kan spørsmål lignende "angrer hun bare eller ble hun voldtatt?" dukke opp

høres kanskje litt kynisk ut, men slik er det ofte med slike saker fordi bevismengden ofte er veldig liten, og bevisene gir ikke et klart svar om at det har skjedd en voldtekt.

skulle ønske selv at det hadde vært enklere måter å løse slike saker, men slik er det dessverre ikke

bare et lite punkt til helt til slutt. det som de har gjort mot deg er rett og slett arroganse, slå tilbake med det du kan :)

Eskil Ørdal

09.08.2016 kl.15:29

Det er tydelig at de fleste på denne tråden verken har lest dommen eller satt seg skikkelig inn i hvorfor dommen endte med frifinnelse. De tiltalte anket en tingrettsdom inn for lagmannsretten som ble satt med en jury. Juryen frikjente de tiltalte. Juryens beslutning ble underkjent av fagdommerne, og saken kom opp for en ny lagmannsrett, denne gangen organisert som en "utvidet meddomsrett". Her deltar fagdommerne og lekdommerne i fellesskap både om skyldsspørsmålet og straffeutmålingen. Også denne meddomsretten frifant de tiltalte. Det hører også med til historien at flertallet av de som frikjente, faktisk var kvinner. Når retten får seg forelagt bilder hvor "offeret" deltar aktivt i de seksuelle handlingene, blant annet ved å sitte oppå en av mennene under seksualakten, så er det kanskje ikke så rart om dommere betviler at det har vært en voldtekt.

John Christian Elden

09.08.2016 kl.17:13

Eskil Ørdal: Et av problemene med dommen i så måte er at ingen betviler at det fant sted en voldtekt. Mindretallet velger ikke å ta stilling til det. Frifinnelsen skyldes at de tre "ikke skjønte at de begikk en voldtekt". Det er det folk flest synes å ha reagert på, og som gjør at en anke kunne vært aktuell slik at retten le tvunget til å ta endelig stilling til OM det fant sted en voldtekt, slik tingretten og lagmannsrettens flertall drøftet og konkluderte med.

Skvatt

09.08.2016 kl.16:43

Orsak, men sånn ofseleg sånn juryordning dei kallar, er diverre berre nok eit døme på at me let påverknaden frå England og engelsk språk verte altfor stor, spyr du meg. Nei, istaden lyt me praktisera ein heilnorsk rettspraksis der domaren sjølve lyt avgjera om du er skuldeg eller lyt verte frikjend. Særs viktegt er det at domaren au tek rolla som påklagar i dei sakjene der Onkel Stat hev meld påtale. Slik kan me byggja eit norsk rettssystem der omsynet åt Onkel Stat og pengjane hass' er det sterkaste. Dette lyt vêre noko dei politiske partia lyt sjå på fram mot neste val, sann. Jau!

John Christian Elden

10.08.2016 kl.11:41

Skvatt: Ordningen med å dømmes av likemenn i stedfet for av Kongens utnevnte menn kommer fra revolusjonene i Europa på 1700-tallet, men i Norge har den i tillegg mye lengre tradisjoner tilbake til vikingetiden og tingveldet. Islands "Allting" og våre "Frostating", "Gulating", Borgarting" etc er knyttet til at sakene avgjøres på tinget - av folket og folkets valgte. En ordning slik Orsak foreslår der samme person er anklager og dommer, vil i så fall ikke bare bli "heilnorsk" men også "heilmenneskerettsstridig".

09.08.2016 kl.17:19

Svar fra Elden: " Ingen jurister har utdanning i bevisvurdering eller er noe flinkere til det enn andre. "

Da vil jeg gjerne snu på det. Hva gjør juristene der i det hele tatt hvis bevisvurdering er utenfor deres fagområde?

John Christian Elden

10.08.2016 kl.13:22

Anonym: De bidrar med den juridiske forståelse av hvordan voldtektsbegrepet skal oppfattes etter norsk lov og følgelig hva meddommerne skal stemme over og vurdere. De administrerer forhandlingene i samsvar med straffeprosessloven, og hjelper meddommerne med å finne veiledning i rettspraksis for straffeutmåling. Slik vi har lært på Universitetet. Men bevisvurdering kan du og jeg like godt - det er også hele poenget.

Svein

09.08.2016 kl.17:41

Det finnes ein grunn til att Norge blir fremheva når vi setter fokus på justismord,og ikkje uten grunn, når ein rettsstat som ikkje viser ansvar for ugjerninger der justismord blir følgene.Og lar dei offentlige som skal vere nøytrale bruke si stilling til og hjelpe så kalla fornærma til å begå justismord åpentlyst uten hensyn til Norges lover,da er det bare en ting og sei,Norge fortener å bli utpekt som ein rettsløs stat der ingen har ansvar for kva det offentlige foretar seg,følgende blir att tiltro til arbeidet som utføres av politi,jurister osv er på tidenes dårligiste når det kommer til tiltro.Ingen bør stole på eit system som ikkje har respekt for seg sjølv,det har da heler ingen respekt for andre.

Utsatt og innsatt for justismord i Gloppen Skandalen!

Liv Serine Helgesen

09.08.2016 kl.18:17

Sigrun Bruaset:

Du skriver "Go for it, Liv Serine. jeg kjenner til paragrafene. jeg håper han får som fortjent."

Han døde på sykehus i 2014, dramatisk nok natt til det som kunne vært vår 25. bryllupsdag.

Hvorvidt han fikk 'som fortjent' er ikke jeg den rette til å uttale meg om.

antifeminist

09.08.2016 kl.18:28

Dommen er ganske sikker helt rett. Jeg vet at mannehaterne hevder at alle kvinner taler sant om voldtekt og at det er om å gjøre å få dømt flest mulig hvite menn uansett bevis.

Kvinner lyver om voldtekt stadig vekk og rettsikkerhetsprinsippet krever bevis, uansett

Det er bare ikke noe å diskutere. Er det tvil skal det frifinnes

linn

09.08.2016 kl.18:57

Hvis rettsprinsippene sier at det er bedre at 10 går fri en at en uskyldig dømmes, hva da med alle narkotika dømte som kun dømmes på indisier? Dette er en normal rettspraksis i Norge, som ødelegger livet til mange mennesker. I slike saker bruker politiet sannsynlighet beregninger som er helt hinsides all fornuft. Folk har blitt dømt til mange år fengsel uten ett fnugg av bevis, Dette er mennesker som ikke har gjort noe kriminelt mot andre.

Mens disse blir frifunnet selv om dem bevisst har dopet ned dama for så å misbruke henne sexuelt. Rettsikkerheten hos mor Norge er langt i fra så sikker og rettferdig som vi skryter av. Kanskje på tide å se litt nærmere på hva som foregår der hvor makt menn som, dommere,politi sjefer, advokater, direktører og andre menn med makt i samfunnet samles og som ingen tør å skrive om, frimurerlosjen. hadde likt å vært flue på veggen i dette miljøet.

09.08.2016 kl.19:01

" sublime arter av voldtekt" hvilket vel betyr at menn snart bør holde seg unna kvinnfolk . Dette er en livsfarlig utvanning av voldtektsbegrepet som medfører at en mann før litt kos bør skaffe seg vitner og erklæring

i 3 eks om at kosen er frivillig

Tom

09.08.2016 kl.21:03

ABC nyheter, til advokat Elden

Vi kan ikke ha lynsjemobb, men vi får reaksjoner når kriminelle slipper for lett. Dette var ikke en lynsjemobb, de ville ikke hengt noen, dette er aktivister som er frustrerte.

De skal ha blit funnet skyldige i runde en i retten så frufunnet i en anke om jeg forstår det rett.

Når man i tilegg har slike som advoktat Stabel som syns max. grense på voldteker er allt for mye om det er 4 år skjønner jeg damene reagerer, og de fleste menn og. Da føler en att med en ca. 80% frifinnelser i disse sakene, en er ute og håper på lottogevinst om en vinner frem med en belastende voldteksts sak i retten.

Prinsippet er att en skal ikke begå grobe forbrytelser, gjør en det skal det ikke rehabilliteres men straffes slik att det er både ordentlig avskrekkende og setter personen ut av spill innelåst riktig lenge. Det er det som er viktig, ikke hvordan forbryteren har det. Å koke kaffe å se på Tv i ett Norsk fengsel er hverken rehabillitering eller straff, og det er det omverden rister på hodet og ler av, og det er det Nordmenn blir forbanna på.

Lisa

09.08.2016 kl.21:18

Hei Elden.

Takk for et godt innlegg om viktigheten av at meddommerne ikke henges ut av lynsjemobben for at de har valgt å påta seg samfunnsansvaret med å være meddommere.

Jeg har selv både lest og delt alt jeg har kommet over i forbindelse med denne saken, bortsett fra innleggene hvor navnene er identifisert. Hverken mennene eller dommerne. Jeg reagerte umiddelbart på at det neppe var måten dette burde bli håndtert på. Gapestokk og selvtekt er ikke en rettsstat verdig. Men dette kan vurderes fra flere vinkler.

Den ene er vinklingen fra forsvarssiden; Rettssikkerheten til de tiltalte. Det er bedre at 10 skyldige går fri en at 1 uskyldig blir dømt. Jeg støtter dette fullt ut og mener selvfølgelig ikke at vi skal forringe prinsippet. Vi kan godt ta litt hardere i også og si at det er bedre at 100 skyldige går fri en at 1 uskyldig blir dømt.

Den andre siden, er borgernes rettsvern. Dersom folk begynner å føle at det er nytteløst å ta saken til myndighetene og få en akseptabel mulighet der, så risikerer man i verste fall at borgerne begynner å ty til selvtekt og lynsjemobb. Det holder med en akseptabel mulighet, da de fleste respekterer det strafferettslige og menneskerettslige prinsippet som ligger i uskyldpresumpsjonen og forstår at det innebærer at vedkommende ikke alltid vil bli dømt for ugjerningen. Men de forventer gode begrunnelser for at avgjørelsen blir som den blir. Og jo mer alvorlig saken er, jo større blir behovet for å føle seg trygg på at avgjørelsen er tatt på et forsvarlig og kompetent grunnlag. Her har det lenge vært kjent at vi har et problem i voldtektssaker. Det gjelder selvfølgelig ikke bare dommerne og meddommerne - det er jo til og med påvist at de ofte er mindre tilbøyelig til å tro på voldtektsmyter og vurdere saken ut fra disse enn den øvrige befolkningen. Det er ikke første gang man har lynsjemobb i en voldtektssak, men det er første gang jeg har sett at det er tiltalte som blir lynsjet uten å bli dømt i retten. Vanligvis er det fornærmede i saken som utsettes for harde dommer fra folket. Det gikk en dokumetar for lenge siden om en sak fra Sverige. En ung, populær gutt fra et lite tettsted hadde voldtatt en jente som gikk på samme skole. Han ble dømt, men det spilte ingen rolle; nærmiljøet slo ring om gutten og jenten måtte flytte fra stedet. Det var ingen som støttet jenten til tross for at mange i nærmiljøet hadde vært tilstede under hele rettssaken og hørt bevisene mot ham. De hadde tydelgivis bestemt seg på forhånd for at det hele var en oppkonstruert løgn. Ikke lenge etter han slapp ut, voldtok han en ny jente. Han ble dømt i retten den gangen og, men nok en gang slo nærmiljøet ring om gutten. Og lignende saker skjer overalt.

Dette problemet med at kvinner ikke blir trodd når de forteller om voldtekt, hverken i retten eller hos opinionen, har vært problematisert lenge. Og de fleste kommer til at holdninger i forhold til kvinner og sex, spiller en stor rolle som årsak til dette. Noen legger ingenting imellom mens andre ganger kan man se at disse sniker seg inn i måten man vinkler og vurderer forholdet på.

Mange forskere og andre eksperter har uttalt at de ærlig talt ikke ville anmeldt en voldtekt, fordi rettssaken oppleves som et nytt overgrep og man nesten ikke har noe sannsynlighet for å vinne rett hos domstolen. Rettsikkerhetsprinsipper kan man leve med, men måten forholdet blir vurdert på og hva som vektlegges i forhold til noe annet eller i forhold til helheten i hendelsesforløpet, er ofte svært underlig begrunnet. Og det er et problem. I tillegg er vi kvinner ganske lei av å høre hva vi skulle gjort annerledes den dagen vi ble voldtatt. Som om vi er synsk liksom.

Og da kommer jeg tilbake til dette med selvtekt. Ut fra det jeg har lest om når man prøver å begrunne den moderne strafferetten i et litt etisk/filosofisk perspektiv, så syntes de fleste som er opptatt av dette at det er vanskelig. Enkelte mener hele systemet bør avskaffes fordi det rammer urettferdig. De som forsvarer det bruker vel i grunnen tre begrunnelser for dette; den første er at det er naivt å tro at man skal klare å holde orden i et storsamfunn hvor mennesker som ikke har noen tilknytning til hverandre skal leve sammen. Den andre er at enkelte mennesker rett og slett er farlige og samfunnet på en eller annen måte må beskyttes mot dem. Den siste er at man gjennom å ha et apparat for håndtering av slike forhold som er egnet til å fremprovosere hevn(selvtekt)er en bedre og mye mer human måte å avgjøre saken på enn å rett og slett tillate at folk fyker rundt og skamslår hverandre.

Dersom rettsapparatet trør over grensen for hva folk føler at de kan svelge, og skaper slike reaksjoner som i Hemsedalsaken, så er det på tide å gjøre noen vurderingen om hva man kan gjøre bedre. Det er en reaksjon som kommer når folk blir desperate. Og det er et signal til myndighetene om at folk føler at rettsapparatet ikke opprettholder sin del av avtalen. Et varsko som må taes på alvor.

Trond

09.08.2016 kl.23:31

Vil med dette oppfordre alle som deltar i demonstrasjoner og netthets: Tenk dere nøye om! Neste gang kan det være deg eller en av dine kjære som kommer i "søkelyset". Sosiale media har i løpet av få år fått en skremmende makt. Demonstrasjonene over hele landet de siste dagene har vist at det med letthet kan mønstres tusenvis av sinte mennesker i løpet av få timer. De aller fleste demonstrantene ønsket selvsagt ikke og forstod nok heller ikke at de ved å delta var med på å undergrave rettsstaten. Debatt og diskusjon er bra så lenge den holdes på et anstendig nivå uten trusler og sjikane. Vi bor heldigvis fremdeles i et rettssamfunn i Norge, men den tragiske saken med Farkhunda (link til Dagbladet) er en påminnelse om hvor forferdelig galt det kan eskalere hvis vi lar dette "sinnet" få utvikle seg i vårt samfunn. http://www.dagbladet.no/2015/03/24/nyheter/utenriks/afghanistan/38361350/

Ragnhild Bing

09.08.2016 kl.23:33

Hadde dette vært i Usa tenker jeg meg at de hadde fått 15 års fengsel.Det er jo bare i Norge og radikale muslimske land att noe slikt kan skje- at voldsmennene blir frifunnet.Og angående meddommerne - så må vel denne saken vise at Borgatinglagmansrett har vært litt ukritiske til hvem de har innvitert inn som meddommere. Lurer jo på om meddommerne hadde vært like milde i dommen om det det var dems egen datter saken angikk !

Ragnhild Bing

09.08.2016 kl.23:44

Trond , det er takk og pris enda selvstendig tenkende og følende mennesker i dette landet og at det ble demonstasjoner er den mest positive nyheten jeg har fått med meg de siste ti årene.Rettsvesenet gjør store urettferdige feil hele tiden- med som oftest kvinner som den lidende part.

Anette Hansen

10.08.2016 kl.02:16

Hvordan kan man blir frifunnet men samtidig måtte betale en bot? Hvis jeg f.eks har gjordt en kriminell handling som å stjele en vare i en butikk. Kan jeg da frifinnes for den kriminelle handlingen hvis jeg i etterkant betaler for varen jeg stjal? Min rettferdighetsans sier at dette er feil.

DrSher

10.08.2016 kl.05:30

Modig gjort av Elden uansett hva en mener om det.

Norge trenger definitift et bedre system I straffesaker.

Silje, meddommer og rettssosiologistudent

10.08.2016 kl.09:26

Rettssikkerheten og rettsstaten er i disse dager virkelig blitt satt på prøve. Derfor er det viktigere enn noen gang at flere borgere melder seg som meddommere for å sikre rett og hindre urett! Hvis man ønsker systemet til livs som sådan, så anbefaler jeg at borgerne istedet (eller i tillegg til å melde seg som leksommer) melder seg inn i et politisk parti og stiller til valg. Selv om vi er sinte og frustrerte så blir det feil å skjære alle meddommere over en kam. På samme måte som det tidligere har blitt gjort med politiet. Opp igjennom årene har det vært noen saker angående enkeltindivider innenfor politiet. Dette er enkeltindivider som ikke er representative for politiet, de er det vi gjerne kaller brodne kar. Slik må vi også forsøke å tenke angående meddommerne; de er ikke representative for meddommerutvalget vi har, de er brodne kar. Et og annet brodne kar finnes blant begge kjønn, i alle sosiale lag og i alle yrker. Det vil alltid være noen. Det kommer vi ikke unna.

Liv Serine Helgesen

10.08.2016 kl.10:05

Siggen

Du hevder flere menn deltok i aksjonene på mandag. Kjempebra! La ikke merke til menn på noen av de reportasjene som ble sendt på TV fra aksjonene.

Trusler er uakseptabelt, uansett.

Likevel er navn på alle dommere viktig. Også på de tre frikjente mennene. Bare slik kan evnt inhabilitet oppdages. Dommer har blitt opphevet tidligere, når inhabile forhold har blitt oppdaget i etterkant. En tidligere domfelt fra NSB, mistenkt for korrupsjon, fikk første dommen opphevet på grunn av inhabile forhold i tilknytning til tidligere dommer - mener å huske det gjaldt dommer i tingretten. Advfa Elden representerte den korrupsjonsmistenkte. Som til slutt likevel måtte sone noen år.

Dommer har også blitt opphevet og sendt til ny domstolsbehandling, der det har vist seg at fruene til involverte parter er venninner....

Oppleves feigt - og feil - når meddommeren nå truer med å trekke seg.

Livet gir ingen garanti, hverken til oss kvinner, overgrepsutsatte eller meddommere. Slike trusler fra meddommerne om at 'nå furter vi', 'nå vil vi trekke oss, så kan dere ha det så godt' - flytter fokuset fra en horribel og uforståelig frifinnelse av tre farlige voldtektsmenn, til at de 'stakkars meddommerne' fremstår som ofre.

Er meddommerne godt nok kvalifiserte ettersom de nå truer med å trekke seg, straks de får litt betimelig oppmerksomhet?

For hvordan kunne to kvinner frikjenne tre farlige voldtektsmenn? Den ene kvinnen er 'adminstrasjonskonsulent' - hva nå det innebærer. Også postbud oppgir i retten å være 'konsulent'....Den andre kvinnen er 'helsesekretær'. Kan frikjenningen bero på lav utdannelse, og mangelfulle kunnskaper?

Voldtekt likestilles med drap. Voldtekt tar liv. Voldtekt kan føre til store utbetalingsbelastninger på trygdesystemet vårt. Voldtatte sliter i etterkant med psykiske reaksjoner, angst, depresjon, mange får diagnosen posttraumatisk stressyndrom, enkelte begår selvmord.

Den tredje som frikjente er en en uføretrygdet mann. Uførelidelsen er ukjent. Imidlertid er det liten tvil om at det kan være en stor påkjenning, selv for friske, å sitte konsentrert dag etter dag i retten. Kan det være at han som kronisk syk, uføretrygdet var for syk til å få med seg alt som foregikk rettssaken?

Nå har jeg bevisst unnlatt å oppgi navnene på de tre som frikjente.

Liv Serine Helgesen

10.08.2016 kl.13:19

Les evnt dokumentaren min 'Innsyn i domsprosesser - seksuelt overgrep' basert blant annet på unike hemmelige lydopptak med advokater, dommere og NAV over en 10-års periode. Hemmelige lydopptak skyldes sykdom etter voldtekt med smitte kjønnssykdom som vanskeliggjør notater.

Skriv en ny kommentar