hits

Slik kunne en anke sett ut

kommentarer 86 kommentarer

Hemsedalsaken er svært omdiskutert. Det har vært diskutert både om det er begått rettergangsfeil i saken, og om resultatet er riktig. Vi som ikke har vært til stede hverken i Hemsedal eller i lagmannsretten, kan ikke vite. Men vi kan tenke og diskutere ut fra lagmannsrettens domspremisser. Les dommen først. Den er lenket her. Påtalemyndigheten har vedtatt dommen. Et av spørsmålene som er reist er om påtalemyndigheten kunne og burde ha anket frifinnelsen slik at vi kunne fått en bedre begrunnet avgjørelse uansett i hvilken retning. Hvis det er feil i saken, må de profesjonelle parter ta ansvaret. Ikke tilfeldige meddommere som skulle vært veiledet av fagdommerne om saksbehandlingsfeller. Hvis påtalemyndigheten hadde anket innen ankefristen, kunne en anke sett slik ut:

 

 

ANKE

TIL

NORGES HØYESTERETT

 

Etter ordre fra Riksadvokaten som er påtaleberettiget i saken, ankes det herved til Høyesterett over Borgarting lagmannsretts dom av 7. juli 2016.

Anken gjelder lovanvendelsen under skyldspørsmålet og saksbehandlingen - mangelfulle domsgrunner og mangelfull opplysning av saken, jfr straffeprosessloven (strpl) § 314 jfr § 323. Anken gjelder tiltalens post II - voldtekt til samleie begått av flere i fellesskap.

Den enstemmige frifinnelsen for voldtektsanklagen under tiltalens post I tas til etterretning og ankes ikke.

Tiltalens post II er tatt ut etter ordre fra Riksadvokaten da strafferammen er 21 års fengsel. Ankefristen utløper to uker etter at dommen er mottatt hos Riksadvokaten, dog senest fire uker etter at dommen innkom til Oslo statsadvokatembeder, jfr strpl § 310 siste ledd. Anken er rettidig.

*****

Lagmannsrettens dom er avsagt under dissens 4-3. Mindretallets votum skal legges til grunn som domsresultat, jfr strpl § 35. Høyesterett er bundet av domsresultatets faktiske beskrivelse, jfr strpl § 306 annet ledd.

Lagmannsrettens dom med ankeforhandling forsåvidt de tiltale er frifunnet etter tiltalens post II påstås opphevet.

 

Saksbehandlingsfeil:

For domfellelse etter straffeloven § 192 første ledd bokstav b kreves ikke at alle kroppsfunksjoner er satt ut av spill. Også situasjoner hvor fornærmedes psykiske evne til motstand er borte omfattes av bestemmelsen, jf. Høyesterettsdom inntatt i Retstidende (Rt) 1993 s 963. Lagmannsrettens domsbegrunnelse må vises at loven er riktig anvendt, jfr Rt 2008 s 1764, og den må vise at saken har vært tilstrekkelig opplyst for å kunne treffe en korrekt avgjørelse, jfr strpl § 294 og Rt 2013 s 905, der en frifinnende lagmannsrettsdom ble opphevet da lagmannsretten ikke hadde oppfylt sin plikt til å våke over at saken har blitt «fullstendig opplyst» når den frifant de tiltalte uten å sørge for at forhold som lagmannsretten fant uklare, ble nærmere undersøkt. Der domsgrunnene viser at lagmannsretten har avgjort saken i strid med vitterlige kjennsgjerninger eller har misforstått faktum, skal dommen også oppheves, jfr Rt 2009 s 801.

Det bestemmende mindretalls begrunnelse er mangelfull når den ikke drøfter hennes psykiske evne til motstand og hva de domfelte skjønte av denne ut fra sin egen forutgående handlemåte. Lagmannsretten vektlegger her kun hennes fysiske motstandsevne. Det burde vært nærmere sakkyndig bevisførsel om virkningen av MDMA av det omfang som retten fant bevist at hun måtte ha inntatt. Saken var ikke tilstrekkelig opplyst til å kunne avgjøres på det grunnlag det bestemmende mindretall gjorde.

 

Lovanvendelsesfeil:

Domsresultatet tar ikke stilling til om fornærmede rent faktisk var ute av stand til å motsette seg de seksuelle overgrepene. Høyesterett er derfor i denne saken avskåret fra å avsi fellende dom da domsgrunnene er mangelfulle til å gjøre dette, jfr strpl § 345. Høyesterett er videre bundet av at de tiltalte ikke forsto dette (ikke utviste forsett), da det er bevisvurdering under skyldspørsmålet.

Lagmannsrettens bestemmende mindretall hadde imidlertid en plikt til å drøfte om forholdet i tiltalen rammes av et mildere straffebud; i dette tilfellet grovt uaktsom voldtekt begått av flere i fellesskap. Det vises til Bjerke/Keiserud/Sæter: «Straffeprosessloven kommentarutgave» punkt 10 til § 38 samt til Rt 1982 s 1380 og Rt 2005 s 1775. Strafferammen her er inntil 8 års fengsel. Det kan diskuteres om lagmannsretten rent faktisk har drøftet dette. Det er en kort merknad under erstatningsspørsmålet, men vilkårene her er ulike fra straffekravet, samtidig som merknaden ikke tilfredsstiller begrunnelseskravet til domsgrunner i strpl § 40. Hvis lagmannsretten ikke har drøftet det, foreligger en saksbehandlingsfeil.

Spørsmålet om et bevist faktum er begått ved grovt uaktsomhet, hører under lovanvendelsen under skyldspørsmålet. Dette har Høyesterett full kompetanse til å avgjøre. Se f.eks. Høyesteretts dommer i Rt 2009 s 299 og Rt 2005 s 893 (uaktsomt drap) og Rt 2010 s 1474 (taushetsbrudd).

For lovanvendelsesanken blir dermed spørsmålet - forutsatt at hun var ute av stand til å motsette seg overgrepene - om det faktum retten beskriver innebærer at det for de tiltalte «må foreligge en kvalifisert klanderverdig opptreden som foranlediger sterke bebreidelser for mangel på aktsomhet», se blant annet Rt 1970 s 1235.

Den samlede lagmannsretten har lagt til grunn at de tiltalte og fornærmede ikke kjente hverandre. Fornærmede var 18 år gammel, og de tiltalte mellom 28-32 år gamle. De tiltalte drakk seg beruset og inntok narkotika som svekket deres vurderingsevne. Fornærmede avviste tilnærmelser fra den ene tiltalte i drosjen på vei til hytta. De tilbød henne sprit, hasj og MDMA som de visste hun inntok. De spurte om og fikk svar om at hun ikke tidligere hadde inntatt MDMA. De visste hvor mye de ga henne. De hadde erfaring med virkningene av MDMA. Tiltalte nr 3 erkjente i tingretten og er dømt for å ha gitt henne Vival inneholdende diazepam, jfr tiltalens post III. Diazepam er et sovemiddel, og det er vanskelig å se hvilket legitime formål en slik overlevering kan ha. Fornærmede var kraftig ruspåvirket, hun måtte bæres inn i taxien på vei til campingvognen der overgrepene fant sted og ble båret inn i hytta over skulderen på en av tiltale med ansiktet ned. At hun var fysisk aktiv under den seksuelle aktivitet, veier ikke opp aktsomhetskravet.

Det anføres at dette er en kvalifisert klanderverdig opptreden, og at det foranlediger sterke bebreidelser for deres manglende aktsomhet til å oppdage at fornærmede var psykisk ute av stand til å motsette seg overgrepene.

Selv om dommen skulle oppheves på rettsanvendelsen knyttet til grov uaktsomhet og ikke saksbehandlingsfeil knyttet til forsettsvurderingen, skal lagmannsretten ved ny prøving av saken prøve alle sider på nytt. Herunder kan lagmannsretten, om bevisbildet skulle tilsi det, både dømme for forsettelig overtredelse, grov uaktsom overtredelse eller frifinne, jfr Rt 2009 s 130.

 

Kravet til ankefremme:

Høyesterett skal etter strpl § 323 kun gi Samtykke til ankebehandling når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende sak, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken prøvd i Høyesterett.

Saken har prinsipiell betydning utenfor den foreliggende sak ved at Høyesterett kan ta stilling til hva som utgjør grov uaktsom knyttet til voldtektsbestemmelsen. Det foreligger ikke rettspraksis på dette. Dertil er det av andre grunner særlig viktig å få saken prøvet i Høyesterett. Staten har forpliktet seg til å gi borgerne effektiv beskyttelse mot alle integritetsovergrep etter Menneskerettskonvensjonens Art 2, 3 og 8 sammenholdt med Art 13, jfr Rt 2013 s 588 og Menneskerettsdomstolens avgjørelse av 28.06.2016 i sak EMDN-2014-43641 mot Norge. En mangelfull domsbehandling kan være en krenkelse av denne forpliktelsen, samtidig som det av hensyn til fornærmede og at almenheten skal ha tillit til rettspleien, er viktig at det foreligger en forsvarlig begrunnet dom uaktet hvilket utfall saken får. Også av hensyn til de tiltalte er det av betydning for deres omdømme at det fremgår at en frifinnelse er forsvarlig begrunnet. En ny behandling av saken vil ikke kunne gjøre noen urett. Hvis frifinnelsen er riktig, står den seg også ved ny prøving og en bedre opplyst sak.

Anken påstås fremmet.

 

Oslo, en dato innen ankefristen

Oslo Statsadvokatembeder

Statsadvokat NN

86 kommentarer

ingrid

09.08.2016 kl.12:43

Jeg leste din blogg med stor glede. Endelig er det noen

som viser ansvar og som også vet hvordan man må gå

frem! Synd at vi ikke har flere som deg. Nå får vi

bare håpe på at rettferdigheten vinner til slutt.

HR

09.08.2016 kl.13:24

Anken nektes fremmet!

Skammelig av en advokat å ta dette inn i sin blogg, med bakgrunn i hvordan denne saken er håndtert i mediene og i sosiale medier. Dommen er korrekt. Høyesterett hadde nektet anken fremmet, fordi det ikke er noen feil ved saksbehandlingen eller i drøftelsen av lovanvendelsen.

Elden har med dette gjort seg til en skam for advokatstanden. Rett og slett en useriøs og tvilsom person.

John Christian Elden

09.08.2016 kl.17:02

HR: Spennende betraktninger. Et godt eksempel på hvorfor det gjelder et krav til domsgrunner i strafferettspleien. Hvorfor er det ingen feil i saksbehandlingen eller i drøftelsen av lovanvendelsen? Jeg synes ikke du svarer spesielt grundig på anførslene i "anken"? Husk at selv anførsler fra useriøse og tvilsomme personer har samme krav til domsgrunner som for det som kommer fra mer seriøse og skikkelige jurister som hevder det samme.

Tore Walaker

09.08.2016 kl.14:01

Du burde nok vore Riksadvokat, John Christian!

Ser solid ut for lekmann som meg. Bra argumentert på slutten, dette med integritet og tillit til rettspleien.

sier bare en ting

09.08.2016 kl.14:04

Tror det er en veldig god grunn til at guttene ble frikjent bare 2 ganger, så den eventuelle anken ville jeg ikke hatt for stor tro til...

Det er noe jeg ikke forstår: Hun var full, traff noen gutter, ble med guttene frivillig, tok imot alkohol og drakk frivillig, tok imot og røkte hasj frivillig, tok imot og brukte mdma frivillig, ble med i campingvogn frivillig.

Så var liksom ikke sexen frivillig, den var så frivillig den at svetten rant i strie strømmer nedover nakken og ryggen, svetten bare dryppet av nesen, så frivillig var den

Ikke har det vært brukt vold, ikke har det vært brukt press, ikke har det blitt brukt noen form for tvang, ikke har det blitt brukt trusler...

Jeg mener på, hva er det dere ikke forstår? Hadde jeg vært dommer i den retten så hadde jeg frikjent tvert. Er ikke noe voldtektsoffer hun der, gjort så godt hun kan for å lime tre uskyldige gutter i buret for lang tid hun..

I går, leste jeg den dommen, det er jo en ekstase i vill sex med mdma som motor, ikke snakk om at det var voldtekt, ikke når dama sitter frivillig på fanget til en annen gutt og gjør sitt med han samtidig som hun skryter på sosiale medier med mobiltelefonen.

Alle forstår det at her er det ugler i mosen lang vei, trenger ikke være justisminister for å forstå at den dommen er korrekt, det har frivillig blitt drukket alkohol, spist tabletter, snortet cola, røyket hasj, og tatt mdma frivillig, og det å mene på at hun var så ruset(da frivillig) at ikke hun klarte motsette seg, hva med gutta, de var vel like ruset de, skulle de forstått noe bedre?

Nei, den dommen og den saken, skulle aldri vært ført for retten engang.

John Christian Elden

09.08.2016 kl.17:06

sier bare en ting: Interesant. Hvis lagmannsrettens mindretall egentlig tenker slik, ville dommen blitt opphevet. De drøfter nemlig ikke spørsmålet om fornærmede var ute av stand til å motsette seg overgrepene. De drøfter bare om de tiltalte "skjønte at hun ikke var i stand til å motsette seg overgrepene", og har tilsynelatende avgjort saken på dt grunnlaget. Dersom de mener det samme som du mener, ville de i neste omgang ha frifunnet men med en reell begrunnelse. Så spørs det om Høyesterett ville vært enig, da "ute av stand" både gjelder fysisk og psykisk - herunder ved at man vet fornærmede er dopet ned.

Stein

09.08.2016 kl.14:17

...sier en person som overhode ikke tør stå frem. Elden har kommet med en reell løsning og er fagperson, vi vet ikke hvem du er, HR, uteligger, en av gjerningsmennene, dommer, advokat eller bussjåfør.

Tror vi velger å tro på Elden.

Og etter å ha lest dommen, vil jeg si meg enig med ham.

HSB

09.08.2016 kl.14:22

internettet sier man bruker feks diazepam for å redusere de uønskede effektene av MDMA (ectasy), spesielt om brukeren har fått en mer enn ønsket.

Kurt

09.08.2016 kl.14:35

Anken ville nok ikke ført fram skal man fritas for ansvar dersom man selv velger å ruse seg? Ville ikke dette også da gjelde de tiltalte ettersom de også var ruset på narkotika? Var de i stand til bedømme situasjonen når de var ruset?

John Christian Elden

09.08.2016 kl.17:09

Kurt: Godt tenkt. Vår strafferett er slik at dersom en fornærmet er ruset, skjerpes gjerningsmannens ansvar og omsorgsplikt. Dersom en gjerningsmann er ruset,kommer det han ikke til gode fordi han skal vurderes som edru. Ergo "fingerer man forsett", og dømmer selv om han på grunn av rus ikke skjønte hva han gjorde. Lik det eller ikke. Gå til Stortinget hvis du vil ha det endret.

Jeg orker ikke å stå fram med navn

09.08.2016 kl.14:55

Takk, Elden

Jeg hverken kan eller vil vurdere dette juridisk, men vil gjerne takke deg for god folkeopplysning i denne saken. Både her - og når du slår fast det forkastelige i å gå løs på meddommere. Jeg er dypt bekymret over at så mange voldtekter sannsynligvis forblir ustraffet, men jeg er også dypt bekymret over tendensen til at Facebooks lynsjemobb - for anledningen ledet av en barnevernshater og dommerforsikrings-aktivist, en avskiltet advokat, dømt for trusler, og en blogger dømt for terrortrusler (!) - begynner å oppføre seg som overdommere.

Jeg håper flere voldtekter blir straffet framover, men det må skje innenfor rammer som er en rettsstat verdig. Det mener jeg - som også tror på Andrea.

Og så har jeg lært to ting av denne saken.

1. Jeg orker ikke debattere den under eget navn. Unnskyld

2. Jeg skal aldri noensinne melde meg som meddommer!

John Christian Elden

09.08.2016 kl.17:11

Jeg orker ikke å stå fram med : Etter å ha sett enkelte av kommentarene jeg får på bloggene her, skjønner jeg godt at du ikke orker å delta i debatten under eget navn. Men verre og mer leit er det at mobbingen gjør at du ikke vil være meddommer. Det burde du være for det er en lærerik erfaring og svært viktig for at rettspleien skal fungere.

ronny

09.08.2016 kl.14:55

Elden er nr.1 i Norge innen juss ( ingen over, ingen ved siden ) men likevel er her noen 'poeng' i noen av kommentarene.

RF

09.08.2016 kl.15:19

Når jeg leser dommen gjør jeg meg noen tanker om frivillighet vs neddoping. Det kommer frem at jenta ved 2 anledninger i lett beruset tilstand skal ha fysisk flyttet seg fra tiltalte (A) når han befølte henne. Både i taxien og på terrassen. Hun var i stand til å vurdere. Hennes vurderingsevne blir gradvis visket bort når neddopingen fortsetter. Tiltalte hadde med dop for flere personer i lomma (var ikke innom bosted) og hadde med intensjon ment å "dele" dette. Videre så ga de jenta Vival for å stabilisere rusen før hun kunne dra hjem til mor. De tiltalte vet veldig godt hva de skal gi for å viske ut rusen. Alle detaljer er ledd i en større plan i denne saken.

hahaha

09.08.2016 kl.15:30

Lurer på hvor lurt det er å navngi 3 personer på internett som er uskyldige i påstandene til jentungen.....lurer på hvor lurt det var ja...

Ikke så lenge siden en jeg vet ble dømt til å betale mengde med penger til en som ble uthengt som pedo på bloggen sin.....

Er det noen som har gjort største feilen i livet sitt så er det jentungen, hun skrider med taktfaste skritt ut på facebook og angir tre personer som voldtektsmenn som ikke er voldtektsmenn, denne "saken" vil være det siste ungen tenker på når den legger seg, det første den tenker på når den står opp, dette er det den tenker på når den spiser, driter og er på jobb......

Den saken der, vil forfølge henne resten av livet, mens guttene, kan bare slappe av, om 5 dager er dere glemt, ingen tenker noe mer på dere, dere er uskyldige, mens jentungen som både anklager og trakasserer dere, er fanget for livet i facelivet sitt...

Det var karma det tenker jeg

haha, tenk om saken hadde kommet opp en gang til, å guttene skjent uskyldig for 3 gang bare, hadde det holdt mon tro for at hylekoret skulle innsett at de er uskyldige, eller ville folk FREMDELES forsvart løgnhistorien hennes? For det er jo det, er jo løgn opp og ned fra henne, hadde hun snakket sant, ville det ikke vært noe problem å bevist det, men det går da altså ikke....hvorfor ikke det tro? Fordi hun har løyet, spist narkotika i lassevis, og har ingen troverdighet..

Eirik F A von Lütken

09.08.2016 kl.15:40

Megetsigende og logisk tenkning.Du fortjener med rette betegnelsen , den så absolutte tittlen J.C Elden - Nr1 pr forsvars advokat begrunnet pr suveren kompentanse og dets anvendelse og innhold!

Tore Gråvik

09.08.2016 kl.15:49

Riksadvokaten har vurdert dommen og ikke anket til Høyesterett Den er rettskraftig og dermed riktig.

Espen André

09.08.2016 kl.15:51

Vi kan håpe at de skyldige blir tatt også de radikale feministene som kom med drapstrusler de SKAL også tas.

sier bare en ting

09.08.2016 kl.17:18

Men Elden, oppe i her, svarer du meg på en ting, samtidig så mener du at saken skulle vært opphevet hvis det hadde vært på grunnlaget som jeg mente, på grunn av jenta var dopa ned, skriver du, jenta VAR ikke dopa ned, hun tok alt frivillig, hun dopa seg selv, da blir det vel ikke opphevelse av dommen da? Hadde hun vært neddopa uten viten og vilje så ville det altså blitt slik du mente, men, når IKKE hun er det, hva skjer da? jo, frifinnelse. Har ansvar for eget liv hun også...dessverre for hylekoret, og Elden faktisk, så er det ikke mulig da å fremme anke, og saken er rett pådømt....blir ikke frikjent 2 ganger for gøy

Det er egentlig ikke noe poeng i å grave er i den saken der, neste føljetong nå, blir anmelding av både politikere og mann i gata for hets og trusler, den føljetongen gleder jeg meg til

John Christian Elden

10.08.2016 kl.11:43

sier bare en ting: Der er du og jussen ikke på linje. Det er revnende likegyldig om hun selv eller andre har "dopet henne ned". Det er like straffbart å forgå seg på henne uansett hvis hun er bvisstløs eller ute av stand til å motsette seg handlingen. Hvis du vil innføre en form for eeget ansvar for ofre som velger å ruse seg, må du ndre loven først. Det samme gjeldeer hvis du mener det skal vær avgjørende for straffeskyld hva kvinnene har på seg av klær, eller andre forhold de selv er "skyld i".

Frode

09.08.2016 kl.17:35

Litt på siden, men likevel, ettersom jeg tror du kan svare :) Hvorfor var ikke drapsforsøk en del av tiltalen? Det ville satt ting i litt perspektiv, selv om bevisførselen ville være vanskelig.

John Christian Elden

10.08.2016 kl.13:25

Frode: Det er et annet forhold enn voldtekt, og er ikke behandlet av retten. Ut fra beskrivelsen i dommen tror jeg ikke det er en tradisjonell tilnærming til å etterforske for forsettelig drapsforsøk (uaktsomme forsøk er ikke straffbare) at noen gir narkotika til andre. Det ville generert mange straffesaker, da ett skritt videre vil vær tiltale for drapsforsøk fir alle som selger sigaretter, da disse er merket med at bruk er dødelig. Men juss er også kreativitet og et sted må man jo starte...

Stig

09.08.2016 kl.17:41

Jeg leser at frikjent i Hemsedal-saken anmelder tidligere ordfører for voldstrusler. Nå skal dette være likhet for Loven og saken må bli henlagt.

Hvorfor henlagt spør du meg ? Jo fordi, når den vanlige mann i gata anmelder noen til politiet blir så og si alle saker henlagt. I vårt samfunn har ikke politiet midler til å etterforske eller følge opp saker. På grunnlag av dette bør politiet se bort fra anmeldelsen fra den ene frikjente i Hemsedal-saken. Eller må du være "kjendis" for at Rettsvesen skal ta tak i saken ?

Ikke jurist

09.08.2016 kl.17:47

Det virker å være et faktum at tiltalte og fornærmede var ruset, og at det skjedde frivillig. Kunne saken dermed vært snudd helt på hodet? Tiltalte var så ruset at de ikke var i stand til å avvise jentas initiativ, og dermed var det hun som forgrep seg på mennene?

Ikke at jeg mener eller tror det er faktum, men hvordan kan man vite helt sikkert? Er det slik at hvis to stk er ruset på alkohol og eller narkotika, så er det den som først anmelder som har det sterkeste kortet?

John Christian Elden

10.08.2016 kl.13:28

Ikke jurist: Du reiser et usedvanlig godt spørsmål!

Terje Dalen

09.08.2016 kl.18:13

Elden gjør noe så sjeldent som å kombinere skarpskåren juss med godt folkevett. Derfor er det sål lett å følge ham i argumentasjonen. Så kan man selvsagt spekulere på hvordan han ville ha prosedert om han var forsvarer for en av de tiltalte i saken.

Med skrekk og gru

09.08.2016 kl.18:31

leser jeg kommentarer og grøsser.. Og så tenker jeg, det er ikke rart verden er så jævlig som den er, det er jo tjukt av kyniske sneversynte folk overalt, i alle lag. Jeg kjenner personlig til en kvinne som da hun i tyve årene ble gjengvoldtatt etter å ha, ja frivillig, drukket mye alkohol og som dessverre fikk en black out og reaksjon hvor hun ikke var istand til å snakke, ikke tenke normalt og ikke motsette seg handlingen. Hun hadde tidligere på kvelden tatt imot drinker fra en ukjent mann hun, ja flørtet med, men som hun ikke hadde noen tanker om å ha sex med, og overhodet ikke hans 5 kompiser som dukket opp på et senere tidspunkt etter først å ha blitt fraktet til et annet sted av mannen hun flørtet med og en av hans kompiser, som hun møtte ute på byen. Jeg vet kvinnen har hatt det utrolig tøft pga det. Saken ble henlagt etter først flere varetektsfengslinger, også forlengede for noen av dem, men det ble hevdet at kvinnen ikke hadde nok alkohol i blodet til at det kunne tilsi at hun "ikke kunne motsette seg handlingen". (Kvinnen har en kronisk sykdom som gjør henne mer sensitv og kan reagere unormalt eller sterkere på både mat og medikamenter. Dette ble kanskje ikke opplyst om av kvinnen, jeg vet ikke. Hun ble i etterkant avholds.) En av de tiltalte klarte faktisk å hevde at han var blitt tvunget av kvinnen til å ha seksuell omgang med henne! Ringer det ikke en bjelle hos påtalemyndighetene da? Og det faktum at hun hadde ringt nødnummeret kort tid etter overgrepet og ikke klart å si noe? Mennene kjørte henne etter dette og slapp henne av i byen hvor hun gikk sporenstreks til politiet, forkommen og forgrått. Fikk livet sitt ødelagt og var alenemor til et funksjonshemmet barn. Ja et rettferdig land vi lever i må jeg si! Verdens beste land å bo i sier dem, men for hvem? Det må være hetero menn, inkludert gjerningsmenn!

Takk til deg Elden, som setter noen ting i perspektiv her!

Karl

09.08.2016 kl.18:37

Uten å ta stilling til om konklusjonen i dommen er riktig eller feil, er det bevist at begrunnelsen av dommen er for dårlig. Både tiltalte, fornærmede og allmennheten ville hatt fordel av en grundigere behandling. Etter min mening skal en dom ikke bare være en avgjørelse, men også gi partene grunnlag til å slå seg til ro med resultatet. Det har man ikke greid her.

Du er inne å temaet i din anke, begrunnelsen belyser ikke virningen av MDMA. Det var det første som slo meg. Vi har to helt avvikende forkaringer om offerets oppførsel. Jeg vil anta at en ?dødelig? dose av et slikt stoff vil påvirke hvordan man oppfører seg, fremstår og hva man tør å gjøre. En bedre utredning av hvordan denne påvirkningen er, ville etter min mening være avgjørende for å vurdere hvilken versjon som var troverdig.

I dommen står det: ?For vurderingen av skyldspørsmålet er det ikke nødvendig å ta stilling til hvordan D har fått i seg stoffet?. Er dette riktig?

Jeg stusser på at det ikke er et egent tiltalepunkt i forbindelse med at noen har lurt i henne stoff i tillegg til det hun tok frivillig. Jeg antar det ikke er det fordi statsadvokaten selv ikke mente en slik tiltale ville føre frem.

Men hvis en av de tiltalte hadde lurt i henne lurt stoff i tillegg til det hun tok frivillig eller var kjent med det, måtte senere handlinger sees i lys av det. For det første må man spørre seg hvorfor de gjorde det? For det andre vil jeg vurdere det til at hennes frivillighet i omtrent alle henseelser overfor dem ville stoppe i det øyeblikk det skjedde.

I dette tilfellet er det kun meddommerne som av retten som er enig i domsslutningen. Hvor var fagdommerne? Meddommere er ikke jurister. Det er fagdommerne som må sørge for at saken går riktig for seg og at den er tilstrekkelig opplyst. Jeg mener at fagdommerne har medansvar i at mindretallets syn er såpass lite begrunnet:

?Kunne fagdommerne satt denne dommen til side?

?Kan fagdommerne bevisst ha etterlatt seg feil i dommen for å gi ankemulighet til høyesterett?

Chris

09.08.2016 kl.18:56

Jeg har selv vært meddommer i mange år og må si at jeg er ganske opprørt over at meddommerne i denne saken blir utsatt for hets og sjikane, folk har tydeligvis ikke forstått at meddommerne har plikt til å frikjenne når bevisene som er presentert i retten ikke holder. Påtalemyndigheten må overbevise både fagdommere og lekdommerne for å få en fellende dom.

Dommen i saken er interessant, jeg stiller meg noe undrende til hvorfor ikke det i utgangspunktet ikke ble tatt ut en (subsidiær) tiltale om grov uaktsom voldtekt jfr straffeloven §192 4. ledd. Dette tillegget i voldtektsparagrafen fremstår nærmest som skreddersydd for denne saken. Fagdommerne burde også tatt opp den muligheten på eget initiativ, man kan spekulere i at man egentlig var fornøyd med domsslutningen og lot det være opp til påtalemyndigheten å eventuelt anke, som du beskriver, til høyesterett.

Linda

09.08.2016 kl.18:57

"At hun var fysisk aktiv under den seksuelle aktivitet, veier ikke opp aktsomhetskravet".

Dette er vel problematisk, spesielt i det tilfelle der fornærmede virkelig er fysisk aktiv. Undergraver ikke jussen seg selv her?

En udokumentert dose rus vitner ikke om hvor reelt svekket den fornærmede var da virkning er høyst individuell.

John Christian Elden

10.08.2016 kl.13:36

Linda: Nei. Der er loven strengere enn mange tror. Fysisk og psykisk "ute av stand" er sidestillet, jfr en Høyesterettsdom fra 1993 som det er vist til i bloggen. Satt på spissen: Hvis vi er i den eneste varme hytta på Nordpolen - min hytte - og ingen i nærheten og jeg sier du skal ha sex med meg, hvis ikke er det ut i snøen med deg, vil mange kunne konkludere med at du er psykisk ute i stand til å nekte.

Når det gjelder den konkrete virkningen i den konkrete saken, må det sakkyndighet til under bevisførselen til å belyse det. Dommen bærer ikke preg av at det har funnet sted, men jeg var ikke i retten.

Et lite aprospos. I 1993 dommen ville fagdommeren frifinne, men han ble overstemt av de to meddommerne som domfelte.

MH

09.08.2016 kl.18:58

Har lest meg nedover på siden her. Det kommer mye frem at dette er frivillig, det er godt mulig. Men om hun fikk noe mer "dop" i feks glasset sitt når hun var en snar tur på toalettet kan være en mulighet. Det blir også nevnt at hun ble med i campingvognen igjen frivillig, men her kan det feks skjedd mye, som ikke kommer frem. Blant annet: hun kan ha drukket mer, der guttene har blandet drinken hennes sterkere, kan føre til at hun sovnet, og de voldtok henne, uten at hun kan forsvare seg. De sies også lenger oppe i "samtalene" på denne siden at guttene hadde valium.. dette kunne de også ha tvunget henne å drikke/ta da de kom til campingvognen, valium gjør deg trett o.l. (alkohol, dop, hasj, valium) er vel ikke akkurat hva en jente på 18 år skal ha i seg, ei heller desse guttene. Dette gjør noe med deg, guttene blir ustyrtelig og jenta blir etterhvert trett, sovner og guttene mister tankegang.. og ting skje.

Ikke for å leke doktor men..

09.08.2016 kl.19:13

"HSB

09.08.2016 kl.14:22

internettet sier man bruker feks diazepam for å redusere de uønskede effektene av MDMA (ectasy), spesielt om brukeren har fått en mer enn ønsket."

Dette vil jeg på det sterkeste ikke anbefale. Diazepam er et beroligende stoff, og MDMA er ett oppkvikkende. Dette kan virke veldig belastende for hjertet. Og hjernen kan sende blandede signaler til hjertet (skynd deg pump ut masse blod/ta det rolig ikke stress), som kan øke sjansene for hjertestans, arytmi osv.

Husk at Internett ikke alltid er en kilde til fakta.

Vis respekt for stoffer! ALDRI bland "uppers og downers", med mindre en lege ber deg om det.

F.eks ikke bland benzodiazepiner med stoffer som f.eks amfetamin/kokain/MDMA/metamfetamin.

Hilsen K. - helsearbeider.

M

09.08.2016 kl.20:17

Har litt kunnskap om forretnings juss fra studiene, men må si at denne saken har gitt meg mer interesse for strafferett enn tidligere har hatt. Synes det interresant å kunne se en sak fra flere perspektiv. Samt at man blir jo mer analytisk som person som kan anvendes på mange andre måter i livet.

Det er synd at så mange velger å ikke ønsker å være meddommere. Jeg tror jeg har lyst til å gå mot strømmen å melde meg. Det virker veldig lærerikt må jeg si. Vi kan jo heller ikke la "bøller" på internett ødelegge for vårt rettssystem.

Jeg har fulgt med litt på bloggen her, og lest dommen. Utifra det så forstår jeg jo veldig godt at det er tvil om skyldspørsmålet i den nevnte Hemsedal saken. Denne saken virker jo mer kompleks føler jeg enn det som man får inntrykk av gjennom sosiale medier og enkelte nyhetskanaler.

Karl

09.08.2016 kl.21:08

Til M

Jeg er meddomer og det er interessant. Du får innblikk i situasjoner og personer og sjebner ikke jeg ville ha fått andre steder.

men noen ganger sl¨r det meg at mange av de man faktisk må dømme som skyldige, har en tragisk bakgrunn og ike har fått de muligheter som vi andre har fått

Jeg fatter ikke

09.08.2016 kl.21:28

Har lite med bloggen til elden å gjøre, MEN,hvordan det kan være lov å legge ut navn på 3 stk som jenta har hatt sex med, når hun samtidig anklager de for voldtekt i samme setning.....

Hvorfor er slikt bra å gjøre, hvorfor får unger skryt i nettavisen(side2) for å dele en slik kommentar som dette http://www.side2.no/aktuelt/denne-voldtekts-kommentaren-vant-facebook/3423250135.html

Dette er jo blodforbudt, men advokaten til de frikjente sier det ikke er ulovlig, det er det vel, så lenge hun anklager folk for voltekt på facebooken sin så mange tusen kan lese det, så er det så forbudt at det er helt vilt, hva faen er det som foregår egentlig??

Hva er det som har skjedd i Norge sise 5 dagene, er hele lovverket snudd opp ned for at en jentunge skal få lov å anklage, beskylde og trakassere tre personer som er frikjent 2 ganger bare......

litt av en advokat

09.08.2016 kl.21:36

Guttene har, de har da en advokat som sier dette http://www.nettavisen.no/nyheter/flere-meddommere-vil-vil-trekke-seg-etter-hemsedal-saken/3423250389.html

Så det skal da liksom ikke være ulovlig? det er så ulovlig å anklage frikjente mennesker, mennesker som ikke har gjort noe galt etter hva domstolen sier, så at det er blodforbudt å anklage folk for voldtekt offentlig på nett, lite lurt, men den saken der kommer jo aldri for noe rett fordi advokaten mener det var lov.....omygod....hahaha, fyflate,begynner å forstå hvorfor det er så mye kaos rundt denne saken når advokaten rett å slett er udugelig.

Arve Edvardsen

09.08.2016 kl.21:37

Da er det bare å søke jobb hos Riksadvokaten. Jeg antar at du ikke vil bli plassert nederst i bunken...

Seriøst: Synd at embedet ikke i større grad rekrutterer dyktige advokater som feks JC Elden.

Erik Hauke Tønnesen

09.08.2016 kl.21:55

Hei, og takk for et godt innlegg.

Jeg har fulgt nøye på denne saken, da jeg selv nylig ble valgt som meddommer for Bergen Tingrett de neste 4 årene, og kan komme til å måtte dømme i lignende saker. Selv om jeg kan forstå at mange er forbannet etter denne dommen, er jeg overrasket over korttenktheten i forhold til rettssystemet. For øyeblikket er Norge på toppen av sin demokratisering, men det er ikke en umulig tanke at om noen tiår kan lekdommere komme til å være det beste forsvaret mange borgere vil ha i en rettsal der man skal få sin skyld vurdert av statsansatte dommere, utdannet ved statseide institusjoner, vil bli tiltalt av statsansatte aktorer som prosederer utifra beviser skaffet til veie av statsansatte (og statsutdannede) etterforskere. Etter en eventuell dom skal man sone i statseide straffeanstalter. Det er veldig greit at vi har noen aktører med som ikke er en del av den juridiske næringspyramiden.

Det sagt, så synes jeg det var en gal dom. Med den mengden narkotiske stoffer i blodet burde muligheten for at hun ikke var helt tilregnelig være klar for de fleste.

Rino

09.08.2016 kl.22:23

En kan jo bli ekstremt opphisset og få en overnaturlig sexlyst av Mdma . Blir ikke sånt vurdert ? Muligheten for at ting var greit mens de var ruset og når rusen gikk ut ble det anger og påstått voldtekt ? ..

Det ble jo også tatt bilder etter hva jeg leste... enda en grunn til å angre ?

Har jo selv våknet opp med fylleanger og noen ved siden av meg som jeg absolutt ikke villet hatt sex med edru men som jeg frivillig hadde sex med mens jeg var beruset..

Kjell

09.08.2016 kl.22:27

Hvordan går man frem om man ønsker å melde seg frivillig til å være meddommer?

John Christian Elden

10.08.2016 kl.13:41

Kjell: Kontakter (i Oslo) Bystyrets sekretariat. I andre kommuner antar jeg heter rådmannens kontor e.l. Det er kommunestyret/bystyret som velger personene.

Berit

09.08.2016 kl.22:58

Takk.

Denne saken setter fokus på noe særdeles viktig, og samtidig noe ganske skummelt: Når tre menn gi en jentunge en farlig høy dose MDMA, og deretter ta med seg jentungen som er så rusa at hun ikke kan stå på beina eller snakke, ha sex med henne, filme og fotografere, og likevel gå fri fra en voldtektsdom, smuldrer tilliten til rettsystemet opp. Og vi må ha et rettsystem. Vi må leve i en rettsstat. Alternativet er barbari. Og rettsstaten er bygget på tillit. Til at den faktisk fungerer.

Når det gjelder voldtekt bør prinsippet være enkelt nok: Bare et absolutt, entydig og entusiastisk ja til sex, er ja. Alt annet enn et eksplisitt ja, er nei.

Når en jentunge er så rusa at hun ikke kan gå, er hun ute av stand til å gi et eksplisitt ja. Og da spiller det faktisk ingen rolle om han, eller de, som er sammen men henne har lyst. Hun er ikke ansvarlig for at mannen hun befinner seg sammen med er kåt, og hun har såvisst ingen plikt til å "stille opp" for at han skal få utløsning.

Når det snakkes om lynsjemobber i forbindelse med at kvinner og menn demonstrerer for rettssikkerhet for kvinner, er det noen som har misforstått: Lynsjemobber søker ikke å endre et system som lar voldtektsmenn gå fri. Lynsjemobber forholder seg ikke til systemet i det hele tatt. Lynsjemobber kjøper tau og bygger galge.

Da kvinner og menn demonstrerer for rettssikkerhet for kvinner, er det fordi disse kvinnene og disse mennene stiller seg bak rettsystemet vårt, og vil at rettssystemet fortsatt skal ha et samfunnsmandat. Til å være vårt bedre, kollektive jeg i saker der individet opplever grensene sine brutt.

Voldtekt er å invadere et annet menneskes kropp og psyke. Og det spiller ingen rolle om hun har hatt sex før, eller om hun har hatt sex i fylla, eller om hun selger sex: Har hun ikke eksplisitt sagt ja til sex med akkurat deg og du tvinger deg til sex med henne, eller benytter deg av at hun er ute av stand til å si klart og tydelig ja til å ha sex med deg, da voldtar du.

Det kan ikke fortsette å være slik at hun må si nei så høyt og klart og tydelig at det ikke kan finnes tvil om at hun ikke ville: "Nei" er utgangspunktet. Du har alltid et nei. Ja er unntaket. Ja er enn tillatelse fra henne, ikke et implisitt. Det gjelder selvsagt også den andre veien: En kvinne verken kan eller skal ha sex med en mann som ikke har gitt henne klar tillatelse til å ha sex med ham.

Vi, vårt kollektive jeg, trenger rettsstaten. Vi er fullstendig avhengige av den. Det som skjer nå, er farlig. Når det dannes grupper på facebook der den alminnelige, i grunn nokså fredsommelige nordmann og nordkvinne hisser opp andre nordmenn og nordkvinner til å "gjøre livet så vanskelig som mulig" for tre frikjente menn, er det noe som gnager på selve fundamentet til rettstaten. Når bilder av frikjente menn spres i sosiale media av ellers sindige, oppegående mennesker, er folk så rasende at de ikke lenger ser klart. Og det er lynsjestemning. Det er en mobb i emning.

Det er da vi trenger å huske, og se, at mobben dannes fordi alminnelige norske menn og kvinner ikke lenger har tillit til noe av det fineste og viktigste vi har: Rettssystemet vårt. Fordi alt for mange voldtektsdommer ender med frifinnelse. Fordi det alt for ofte gjøres et poeng av kvinnens moral. Fordi det fremdeles er en fordom som sier at pene, skikkelige piker er de eneste som blir voldtatt. Og pene, skikkelige oiker drar ikke på nach, er ikke alene med fremmede menn, drikker ikke, ruser seg ikke, har ikke hatt mange partnere, og de selger i alle fall ikke sex. For om det er vanskelig for en helt vanlig jente eller kvinne å nå fram med en voldtektsanklage, så er det fullstendig umulig for en prostituert.

Når kvinner og menn demonstrerer for rettssikkerhet for kvinner, og krever rettssikkerhet for kvinner, er det et sunnhetstegn - det betyr at de samme menn og kvinner ennå har tillit til rettssystemet. Det betyr samtidig at noe må endres. For vi kan faktisk ikke fortsette å la voldtektsmenn gå fri. Gjør vi det, vinner mobben.

Ted K. Johansen

09.08.2016 kl.23:16

Anken fremstår naturligvis som godt skrevet; vi har med å gjøre en av Norges ledende forsvarsadvokater. Anken rettmessig påpeker at virkningen av MDMA (metylendioksymetamfetamin) (og Vival) burde vært langt bedre beskrevet. Dette er dog også ankens klart avgjørende svakhet.

Publikum sitter tilsynelatende med den oppfatningen av at fornærmede har vært "dopet ned" (noe som innebærer at man har en absolutt svekket evne til å fysisk motsette seg enhver tilnærmelse og/eller seksuell handling). Artiklene om saken fokuserer i den anledning særlig på MDMA; et feilaktig fokus sådan. MDMA er et sentralstimulerende stoff, og et derivat av amfetamin (noe som potensielt har en langt mer kjent virkning av det gjennomsnittlige publikum). Man blir altså tvert i mot, i mangel på en bedre beskrivelse, "dopet -opp-".

Det er lite sannsynlig at en med inngående kjennskap til effekten av MDMA på noen som helst måte ville uttalt at man på noen som helst måte mister "evne til psykisk motstand".

Videre hva gjelder Vival, som inneholder virkestoffet diazepam; et benzodiazepin, trår anken i den myteomspunnede salaten ved å hevde det er et sovemiddel. Dette er direkte feil - og grunnet sakens tematikk, en stygg som sådan.

I motsetning til MDMA er benzodiazepiner beskrevet som sentraldempende, men denne gruppen legemidler inneholder kun to sovemidler (hypnotika); nitrazepam og flunitrazepam. Vival derimot, med virkestoffet diazepam, er ikke et sovemiddel (hypnotika), men et angstdempende legemiddel med sentraldempende effekt (sedativa). Dette kombineres ved bruk av MDMA for å dempe noe av effekten, gjerne ved høy dose eller av uerfarne brukere.

Når man kombinerer dette med det faktum at den fornærmede i saken var aktivt deltagende i de seksuelle handlinger og klart i stand til å føre dialog med de tiltalte, ta bilder og kommunisere med utenforstående gjennom telefoni, Snapchat og SMS, viser det, som det overstående forøvrig, at betegnelsen "dopet ned" gir en svært feilaktig og uheldig beskrivelse av sinnstilstanden til tiltalte.

Solveig

09.08.2016 kl.23:40

Jeg har lest dommen og lest "alt" som ble skrevet i media - både i nettaviser, blogg, Facebook om Hemsedal saken. To hoved ting som ble nevnt overalt i saken er dop og voldtekt. Jeg tenker på narkotika. Ikke et eneste ord om tiltalte er dømt for bruk av narkotika. Har ikke emnet om narkotika vært som tema i retten? Er ikke det staffbart å oppbevare narkotika og gi andre narkotika?

Hilde

09.08.2016 kl.23:41

Kan det være feil av jenta å navngi de 3 tiltalte etter at de ble frifunnet. De ble jo frifunnet!

I dommen står det bl.a.at et uavhengig vitne fortalte at to av de tiltalte hadde puttet et pulver i drinken hennes!!!, men hun oppdaget det.

Bamsen

09.08.2016 kl.23:58

Ingen tvil om at dette er en stygg sak - og ikke kom og fortell at de tre rabagastene ikke visste hva de gjorde. At de ble frikjent - betyr det at de nødvendigvis er så uskyldige i det de har gjort? De fremstår som relativt kyniske og kalkulerende. Hvorvidt jenta kan klandres for sin oppførsel i dette eller ikke, dvs om hun er så uskyldig som hun skal ha det til, fjerner ikke det faktum at disse rabagastenes framferd er totalt forkastelig og uakseptabel. Derfor er det greit at navnene deres offentliggjøres, slik at man kan være føre var i forhold til disse tre i hvert fall.

Det som overhodet ikke er greit, er at meddommerne blir gjort til syndebukker, og følgelig får slik ufortjent medfart. De gjør jobben sin. De skal forholde seg iskaldt til fakta i bevisene som legges frem i saken. Fremstår ikke fakta overbevisende nok til dømme skyldig, så skal man konkludere med frifinnelse. Her har vel ikke påtaler klart å legge frem saken på en slik måte at det er hevet over tvil at de nevnte rabagastene er skyldige. Hvorfor påtaler ikke har klart dette, kan man jo bare spekulere i. Eller er denne saken av en slik karakter at det er vanskelig å konkludere med at dette er en voldtekt juridisk sett? Hva mener blogger om dette?

John Christian Elden

10.08.2016 kl.13:50

Bamsen: Det står ikke på jussen, men på bevisvurderingen om dette er en voldtekt. Jussen omfatter svært mye; herunder at man psykisk ikke er stand til å si nei. Det som derimot er den store mangel med bruken av jussen i denne saken, og som den hadde vært vel egnet til å prøve i Høyesterett, er hva som juridisk skal til for å kalle en voldtekt begått ved grov uaktsomhet. Men den avklaringen fikk vi ikke, og så langt må vi da legge til grunn påtalemyndighetens og lagmannsrettens oppfatning om at den beskrevne handlemåte ikke er grovt uaktsom. Men jeg er ikke overbevist om at det er riktig.

M

10.08.2016 kl.00:09

Scenario: Attenårig jente gir rus til tre attenårige gutter og har sex med dem. Guttene angrer etterpå og sier de ble lurt / begått overgrep mot.

Hvem er potensiell overgriper da og hadde hun blitt anmeldt, tiltalt og hadde det blitt arrangementer for guttene ?

Muligens ikke.

Perly

10.08.2016 kl.00:21

Litt reell kunnskap til noen her som tydelig ikke har opplevd rusa folk. Jeg som tenåringsmamma var med å hjelpe to andre tenåringsjenter for 15 år siden. De oppdaget en full jevnaldrende, som det viste seg hadde 2.5 i promille. Pustet men hadde ikke puls. Så til IQ testen. Hvor kompetent er en i en sånn rus til å ta ansvar ? Til opplysning har vi 0 i promillegrense for bilkjøring. Denne jenta som vi plukka opp hadde blitt ilurt ecstasy i alkohol og var total fjern. Kunne gjordt alt mulig med henne. Vi fikk henne på sykehus takket være desse to jentene og min manns iq og som forstod konsekvensen med o puls men pust og vi forstod straks at hun hadde vært utsatt for noe skummelt. Denne jenta reddet vi sannsynlig livet til. Det burde de gutta sørget for i Hemsedal med. Skammelig å unnskylde slik oppførsel. . Desse gutta var dobbelt så gammel som desse jentene som tok ansvar og burde da også ha dobbelt så stor fornuft. Jeg er fortsatt stolt av min da tenåringsdatter som tok ansvar. Hadde hun ikke gjordt det isammen med en noe bekjent og klok jevnaldrende hadde jeg lurt på hvilke etiske og moralske feilsignal jeg hadde gitt i barneoppdragelsen og grått resten av livet. Ta ansvar pass på hverandre. Takk Elden for at du er et juridisk medmenneske.

Bjørn Østberg

10.08.2016 kl.01:14

Takk for fin problematisering av hvordan det kunne vært tatt ansvar i denne saken. Det er langt alvorligere at saken ikke ble håndtert slik av de juridisk ansvarlige at anke kunne fremmes, enn at tre lekdommere voterte slik de gjorde.

Takk til John Christian Elden!

Jon reina

10.08.2016 kl.02:41

Helt ening med Elden i at denne saken bør forsøkes anket til Høyesterett. Det er også en type sak jeg tror Høyesterettaldri tidligere har bedømt. Og det alene bør vel være et argument for å anke?

Ellers er jeg veldig enig i det "mor" Perly skriver om å ta ansvar. Altså krav til menn om å ta ansvar i saker som denne.

Men om dette var å anse somvoldtekt i juridisk forstand, nei det tror jeg dog ikke.

Kate Fure

10.08.2016 kl.07:21

Meget interessant lesing.

Jeg har brukt 3 timer av natten på dommen.

Disse stoffene som D har inntatt gir slike symptomer som kvalme.Sopp eller LSD kan gi Mage ubehag.Blandet med en høy dose sentralstimulerende + Angst dempende/Beroligende (benzon) og Hasj.. mulig kokain også..? i tillegg har hun da en alvorlig psykisk lidelse som innebærer varig endring i personligheten.

Jeg reagerer også på Diagnostiseringen utført av disse Psykologspesialistene.

Slike alvorlige psykiske lidelser SKAL utføres av Psykiater. Lege med videreutdanning i Psykiatri. En annen ting er at det skal foreligge utredningsprosedyrer hos den Legespesialist som har utredet.

Psykologer har ingen kompetanse på utredninger av slike alvorlige lidelser som har med Personligheten til et menneske,derfor blir de heller ikke kurset når det kommer nye utredningsmetoder.

Ang. postraumatisk stresslidelse..var noe Vietnam soldatene slet med. Soldater som har over lang tid blitt utsatt for enorme belastninger.Det er også en lidelse som er behandlingsbar med intensiv terapi.

Dissosial symtomer er et amerikansk navn for Psykopat. De fleste av de som kaller seg for Psykologspesialist har sittet på et UNI i Amerika å lest bøker.

er du Dissosial.. er det helt vanlig at du har Depresjoner.. og har du Depresjoner,så har du også Angst.. For disse går hånd i hånd. Spør en Psykolog.Samtidig har de vært flittig med å "stille" så mange diagnoser på en så ung jente..Skremmende.. hun blir hengende med disse hele livet.for det er en farlig makt i Sakkyndiges hender.

En annen ting som jeg reagerer på

Hennes erstatningskrav

Når en person er så i total krise,er ikke et stort beløp penger det du tenker mest på.

Dommerne burde stilt ? til psykologene. Det var tross alt stk av dem.

Dommerne sier at det er usannsynlig at hun hadde et så voldsomt sexliv de timene..

Da tenker jeg... Det har de overhodet ingen kompetanse på å bedømme. De burde spurt Psykologen.. som har studert Freud Psykoanalyse.

Takk John Christian Elden

AN

10.08.2016 kl.07:53

Scenario: hva om de tre guttene ikke hadde vert utstyrt med en penis hver? Hva hadde de da gjort galt med denne jenta? Vel, de har gitt henne alkohol, mdma, hasj, (narkotika,kokain), vival og holdt henne "fanget" i en campingvogn (red. dommen; så kommer det frem at når kl va ca 0500 ble jenta litt til seg selv, gikk på toalettet og sendte SMS til sin mor, i redsel. Og når hun kom ut fra toalettet måtte hun nesten sloss for å få trusen og klærne sine fra AB el. C. De ville mest sannsynlig utføre det samme engang til, dvs. gi henne alkohol, mdma, hasj etc. Skal ikke slike dyr (Ref. guttene) holdes i bur en god stund fremover? Hadde vert tryggere å hatt apekatten Julius og resten av dyreparken i gatene..

Rino

10.08.2016 kl.07:54

Hvordan blir rettssikkerheten etter denne saken ?

Hvis noen blir feilaktig siktet for voldtekt og så sitter det dommere som er livredde for å bli hetset på Internett som skal dømme ?.

Hetsingen må jo få juridiske konsekvenser.

Kate Fure

10.08.2016 kl.09:39

AN

Hvorfor ikke bare forholde seg til Lab. svarene av blod og urin ? Så fremst du ikke vil påstå at det var feil med de også

Hvordan kan du påstå at "de" hadde gitt henne Alkohol? Hun hadde ingen Aceton i kroppen.

Denne "jenta" hvor gammel er hun egentlig?

Hvorfor tror du at hun bruker P Piller..? Hvorfor bruker kvinner prevensjon? Kan jo hende at hun liker sex,men ikke ønsker å bli gravid...

AN

10.08.2016 kl.09:59

Kate Fure

Lab. svar kan fremkomme uriktig, har skjedd tidligere og skjer.

Vedr. alkohol, mdma.. dette kommer frem i saksgangen, du får lese dommen selv.

Jenta var 18år. Og nå har hun blitt eldre.

Man bruker ihvertfall ikke P-piller fordi at man kan bli utsatt for en voldtekt.

Ragnhild Bing

10.08.2016 kl.10:06

H R, skjønner godt at du velger å være anonym .Advokater nå til dags? Stort sett så ser jeg på de som svært umoralske,pengekjære,og bestikkelige, da mener jeg moralsk bestikkelige og til tider lar seg bestikke med penger. Det burde ha vært helt andre opptakskrav på jusstudiet,MORALSKE KRAV! ikke om studenten har god evne til å lese teoretisk stoff og huske teoretisk stoff og skrive det ned på papir!

H R ,da blir slike som Elden og hans inngripen i Hemsedalsaken som et FYRLYS som håp for den almenne borger og rettferdighet!

Randi

10.08.2016 kl.10:26

Jeg har tidligere både sittet i jury og vært meddommer, var i utvalget av lagrettemedlemmer i tre perioder, altså 12 år. Jeg ble meg tidlig bevisst at jeg under tjenestegjøring i vervet ble gitt makt, ja til dels stor makt. Det burde derfor ikke være noen urimelighet i å måtte tåle kritikk dersom jeg i en sak hadde utvist både dårlig skjønn og dømmekraft helt i motstrid med folk flest sin rettsoppfatning og lovgivers intensjoner. Meddommere må ikke stakkarslig-gjøres, men trusler og sjikanering bør de ikke få. Dette gjelder alle. Jeg oppfatter faktisk dette folkelige opprøret mot den avsagte dommen i Hemsedalssaken som både saklig og berettiget korrigerende. Trist er det at det verserer trusler og sjikane mot meddommere og de frikjente, men det gjør det også mot jenta har jeg sett. Det er imidlertid også trist dersom kritikken mot denne dommen og mot hvordan voldtektssaker generelt blir behandlet i rettsvesenet, at dette skulle drukne i mange "voldsomme karakteristikker av dem som kritiserer. Du er erfaren jurist, og dermed kjenner du både regler og prosedyrer bedre enn alle oss andre som "bare" er opprørt over dommen. Det er veldig bra at du bruker av din tid til å opplyse oss om hvordan "statsadvokaten" kunne ha gått frem. Det jeg lurer på er hvorvidt Høyesterett på egen hånd på noen måte kan gripe fatt i denne saken ut fra at den kan ha sider ved seg som trenger prinsipiell avklaring?

John Christian Elden

10.08.2016 kl.13:55

Randi: I Norge er det slik at domstolene i straffesaker bare trer i funksjon når det begjæres fra en som er påtaleberettiget. På godt norsk er svaret derfor nei.

Jendor

10.08.2016 kl.10:37

Holdt noen en pistol mot hodet hennes og tvingte henne til å innta narkotika? Selvfølgelig ikke, ingen som gjør det.

Hun inntok stoffene frivillig.

Har selv brukt MDMA i mine yngre år og kan skrive under på at man blir EKSTREMT perverst kåt av det, og kan ha sex med folk som man knapt nok ville ha sagt hei til i edruelig tilstand..

Jeg tror hun var med på sexen for så og angre seg når hun "klarnet" opp av rusen.

Birgitte Riegel

10.08.2016 kl.11:39

Anken tillatt fremmet.

John Christian Elden

10.08.2016 kl.13:56

Birgitte Riegel: :-)

10.08.2016 kl.11:48

Når jeg leser kommentarene her så er jeg utrolig glad for at jeg er den som passer vesker og drinker og ikke vil snakke med ukjente menn på byen.

Oppfordrer mine venninner til å gjøre det samme.

Kanskje ikke så gøy der og da, men i lengden vinner alle på det :)

Kate Fure

10.08.2016 kl.11:53

Ragnhild Bing

Jurist,Advokat Gjør en jobb

Deres jobb som i straffesaker er å FORSVARE sin klient.

På samme måte som Kassedamen på Rimi.. Hvis hun ikke gjør jobben hun er satt til,er hun fri for jobb.

Slik er det også med Advokater.

Jendor

Selvfølgelig var hun med på leken.. Hun var ikke fornøyd etter 2.. så hun ba de hente nr 3.. Herrene har også vurdert henne som meget oppegående..

Kai

10.08.2016 kl.12:08

Hun var ikke fornøyd med nr 3 heller. Vurderte de noen gang seg selv?

Ragnhild Bing

10.08.2016 kl.12:29

Kate Fure

Ja advokatene gjør en jobb-men mange er ekstremt UMORALSKE.De får kriminelle til å gå fri fordi de VIL vinne saken!De bruker veldig gjerne falske vitner ,og dermed blir kjent som en "flink" advokat. DET ER FULLSTENDIG UMORAL!De er mye mere opptatt at klienten dems skal vinne saken enn at Rettferdigheten skal seire.Advokatene blir altså skyld i at mange kriminelle går løse og fortsetter med kriminelle handlinger!

By the way, Merkelig at du kaller de kriminelle i Hemsedalsaken for Herrer.Jeg vil kalle de for" noen fullstendig umoralske sjelelige ødelagte slabedasker". Som jeg har forstått hadde flere samboere og hadde barn !

Ragnhild Bing

10.08.2016 kl.12:39

Men det værste er nesten denne edrue drosjesjåføren som er vitne til at hun blir bæret inn og ut av drosjen og inn i en campingvogn av tre menn -og IKKE TAR AFÆRE.

Spm

10.08.2016 kl.14:12

Hei,

Kan saken teoretisk gjenåpnes pga manglende lovanvendelse el.?

Takk

John Christian Elden

10.08.2016 kl.14:22

Spm: Nei. Gjenåpning av en straffesak til de tiltaltes ugunst krever

(a) når dommer, lagrettemedlem, protokollfører, tjenestemann i politi eller påtalemyndighet, aktor, forsvarer, sakkyndig eller rettstolk har gjort seg skyldig i straffbart forhold med hensyn til saken, eller et vitne har gitt uriktig forklaring i saken, eller et dokument som er brukt under saken er falsk eller forfalsket, og det ikke kan utelukkes at dette har innvirket på dommen til skade for siktede

eller

(b) når det på grunn av hans egen tilståelse eller andre nye opplysninger eller bevis må antas at han er skyldig i den straffbare handling eller en vesentlig grovere straffbar handling enn den han er dømt for

Hans Tingvad

10.08.2016 kl.14:54

Jeg må si det er mange her som har meninger om MDMA og benzodiazepiner. Men er det noen her som har faktisk erfaring med det? At MDMA er i "amfetamin-familien" betyr ikke at du blir oppkvikket, klar, eller har kontroll på noen måte. En høy dose MDMA kan virke sløvende, og nærmest hypnotiserende. Husk at 200mg er ansett som en høy dose. Dette er en dose som vil få øynene til å "rulle bakover", og du vil bestemt ikke ha kontroll over deg selv. Legger du til benzodiazepiner, alkohol og hasj, som gjør deg enda sløvere, og faktisk kan være en LIVSFARLIG kombinasjon, har du oppskriften på "hjemmelaget" rapedrugs! Benzodiazepiner virker sløvende på hjertet, og kombinasjonen kan belaste hjertet veldig, da et stoff (MDMA) får hjertet til å pumpe raskere, mens det andre (vival) får det til å pumpe saktere. Dere som sitter her og mener MDMA er kjærlighetsdop, fordi det har du lest, har tydeligvis ikke mye erfaring med dette stoffet. Og dere som mener "hun sikkert var villig og billig" etter å ha inntatt MDMA, har sikkert ikke sett hvor føkka man faktisk kan bli av det. Og kombinasjonen av rus hun fikk i seg tviler jeg på var hverken oppkvikkende eller behagelig på noen måte.

Ta dere sammen litt!

Kate Fure

10.08.2016 kl.23:05

Hans Tingvad.

Nå har det seg slik Herrene er frikjent i 2 ledd.

En lege har avgitt forklaring ang. virkestoffene.

Så var det slik at der ikke var funn av Aceton i urin eller blod.

Jeg siterer til det som står i dommen. Linken ligger lengre opp på siden..

Hvis jeg hadde vært en av disse Herrene i saken, Så hadde det ikke stoppet her.

Jeg hadde ikke stoppet før hun hadde blitt straffet for falsk forklaring.

11.08.2016 kl.01:52

jeg vet ikke hva jeg skal tro ,om det er at jenta angre og legge skyld på voldtekt eller om det faktisk var voldtekt,det er helt forgjøvlgt hvis det stemmer ,da må jenter passe seg for mannfolk for da blir nok mannfolk bare mer og mer aktiv med voldtekt siden dei ikke havne i buret når dei dope ned kvinnfolk og voldtar

Ragnhild Elizabeth Bing

11.08.2016 kl.12:02

Kate Fure,Jeg får frysefornemmelser .Fikk du ikke med deg at jenten ble bær inn og ut av taxien.TROR DU HUN VAR ISTAND TIL Å SI NEI TIL DOP?

Trond

11.08.2016 kl.21:04

Er det kanskje flere fornærmede jenter der ute...?

Jeg har lest dommen og har forståelse for at tre meddommere med vel utviklet samvittighet ikke kunne svare skyldig basert på bevisene som var lagt frem i retten. Hvis noen skal kritiseres så er det politiet og påtalemyndighet for å ha tatt for lett på saken, spesielt når det gjelder bakgrunnssjekk av de nå frikjente mennene og virkningen av stoff(ene) som den påståtte fornærmede fikk i seg.

I dommen står det: / Mindretallet finner det ikke bevist utover enhver rimelig tvil at de tiltale forsto at D var i en slik tilstand at hun ikke kunne motsette seg de seksuelle handlingene. /

Avgjørende for saken var dermed om en eller flere av de nå frikjente mennene (A, B og C) faktisk ønsket å dope ned fornærmede (D) for å få henne i en planlagt og ønsket tilstand som gjorde henne ute av stand til å motsette seg de seksuelle handlingene. Hvis de gjorde dette, følger det også at de faktisk voldtok D, og følgelig skulle ha vært dømt for dette. At D frivillig tok inn stoffet er uten betydning hvis hun ble lurt til å ta en mye større dose enn vanlig for at dopet skulle oppnå effekten som A, B og C hadde planlagt. Hvis en eller flere av de nå frikjente mennene, som alle over 30 år, har hatt dette som voldtekts-strategi så vil jeg tro de har prøvd den samme strategi på andre jenter. Dermed kan det være mange andre jenter der ute som har vært utsatt for det samme. Halve Norge vet nå hvem de nå frikjente mennene er. I saken mot TV-danseren viste det seg at det var mange som hadde vært utsatt for det samme. TV-danseren ble til slutt dømt for overgrep å mot 17 damer som etter hvert sto frem. Foreldelsesfristen for alminnelig voldtekt er 10 år, så det er kanskje ennå ikke for sent å anmelde forholdet. Elden er sikkert villig til å ta imot og koordinere henvendelser fra eventuelle nye fornærmede.

På den annen side, hvis ikke noen flere jenter melder seg må samfunnet kunne slå seg til ro med at dommen er korrekt og la de nå frikjente mennene få fred til å fortsette med livene sine.

Tusen takk til Elden for å legge til rette for at dommen kan debatteres.

Marius

12.08.2016 kl.00:36

Hei! Hva ville vært din argumentasjon dersom de tre tiltalte var dine klienter? Antakelig ikke den samme som her? Jeg forbinder jo ikke deg først og fremst med å være på offerets side.... Fortsett slik!

AA

12.08.2016 kl.10:27

Med respekt å melde, adv. Elden, så synes jeg dette ?blogginnlegget? var tåpelig. Særlig i form, men også i innhold.

Dommen i den aktuelle saken er rettskraftig. Det har vært 2 frifinnelser av de tiltalte, begge av høyere rettsinstanser enn den første fellende tingrett.

Dette tyder klart nok på at det i alle fall for en ikke ubetydelig andel av befolkningen (representativt representert ved de ulike frifinnende meddommere i to instanser) er fremkommet slike bevis (under den forutsetningsvis grundige bevisføringen som en slik tre-instansbehandling må ha gitt grunnlag for), som samlet ga grunnlag for en slik ?rimelig tvil? som rettsstaten ber dommerne om å samvittighetsfullt se etter. Og som de plikter å samvittighetsfullt ?gå med?, når de bes stemme for domfellelse eller frifinnelse.

De tiltalte - nå rettskraftig frifunnede - har da en klar og legitim interesse; å kunne gå videre med sine liv. De har nok også, må vi håpe, lært litt om liv og kurant leven de siste årene.

Når du, som en av landets ledende strafferettsadvokater, velger å underminere den -rettskraftig frifinnende- dommen i form av en hypotetisk ?Anke til Høyesterett? (attpåtil i prosesskriftform), vil dette utvilsomt i mange folks øyne fremstå som en slags bekreftelse på at dommen rent faktisk er positivt juridisk uriktig. En anke til Høyesterett, utformet av selveste høyesterettsadv. J.C. Elden, ?som (om) den burde ha vært sendt?. Dette forutsetningsvise understrekes også av meldingen du publiserer innlegget under på din FB-profil: ?Vi hadde ikke behøvd en folkedomstol i Hemsedalsaken.? (For den tungnemme: Hadde dommen bare blitt anket, så hadde folkedomstolen fått ?sin rett?).

Men dommen kan ikke lenger være uriktig: Innenfor premissene som rettssystemet legger, er denne dommen nå å regne som så god som den kunne bli i dette tilfellet. De eventuelle feil som måtte være gjort, materielle eller prosessuelle, er nå et rent rettsteoretisk anliggende. Å fortsette med sakskonkret prosedering -for domfellelse- nå, implisitt eller eksplisitt, er i strid med uskyldspresumsjonen. Fagjuridisk kritikk i fellende retning får man nå ta på e-post eller på telefon med Riksadvokaten eller i dertil egnede juridiske tidsskrifter.

Utover å undergrave meddommer-ordningen som du søkte å verne om i ditt forrige blogginnlegg, fremstår denne ?overprøvingen? av domstolsapparatet derfor etter mitt syn som uverdig i lys av de frifunnede mennesker den rammer.

Jeg ville ikke blitt overrasket om Disiplinærutvalget ville funnet at din egen subsumsjon under RFA pkt. 2.4.2, første komma svært tvilsom her. Slik innlegget er forfattet, er det nemlig vanskelig å se hvilken annen interesse du kunne ha enn profilering av egen advokatvirksomhet (blikkfang=klikkfang). ?Anken? kan ikke ses folkeopplysende utover at den viser at dommen kunne vært anket, noe de fleste nok allerede har fått med seg (og som er nokså selvsagt ettersom vi har en ?Høyesterett?). Gitt at det finnes en rekke andre vel så effektive metoder å øve fagjuridisk kritikk av påståtte prosess-blemmer enn å undergrave en nylig avsagt, sterkt betent og -rettskraftig frifinnende- dom, så synes i alle fall denne pensjonerte advokaten at du burde tenkt deg litt mer om. Rettskraften gir de tiltalte rett på å ikke bli anklaget for de samme forhold på nytt, verken eksplisitt av privatpersoner eller implisitt av garvede strafferettsadvokater. Det er også en del av det siviliserte og rettsstatlige ved vårt samfunn.

Liv Serine Helgesen

15.08.2016 kl.08:59

Diskusjonen etter frifinnelsen av tre farlige voldtektsmenn i den såkalte Hemsedal-saken viser at juss ikke er noen vitenskapelig basert 'metode'. Den ene loven kan slå den andre ihjel. Hvis bare juristen er god nok. For meg som ikke-jurist bekrefter advokat Eldens lissom-anke at Riksadvokaten kan ha mangelfulle jusskunnskaper. Fx innvilget Riksadvokaten meg bistandsadvokat ETTER at 25 års foreldelsesfrist var utløpt! Min klage på henlagt anmeldelse og manglende bistandsadvokat ble sendt FØR foreldelsefristen utløp. Pussig nok forsvant det rekommanderte brevet i posten. Borte vekk! Av Posten Norge fikk jeg kr 1000 - som plaster på såret...Riksadvokaten kunne gjenopptatt saken innen foreldelsesfristens utløp, men Riksadvokaten bekreftet overfor meg å ha 'rotet' med saksnumrene og derfor angivelig mottatt min klage først etter fristens utløp...Riksadvokatens skrev at saken forble henlagt, selv om jeg fikk tildelt bistandsadvokat... Dessverre kunne ikke bistandsadvokaten trylle, men har likevel vært god støtte på forskjellige måter. Har inntrykk av at advokat John Christian Elden er en av få jurister uten autoritetsangst for høyere makter innen jussens verden. Elden våger tenke selv. Mens mange andre dilter bevisstløst etter eldgamle juridiske inndokterinerte påstander fremsatt av menn i middelaldren, liksom prinsippet fra romerretten/middelalderen (jf Aftenposten 100816): "Det er bedre at 10 skyldige frikjennes enn at en uskyldig dømmes." Hva med å våge nytenkning blant jurister, spesielt der kvinner er voldtatte - av dere menn. Advokat Jon Wessel-Aas bekreftet da også i Dagbladet at det faktisk er tillatt å publisere navn på personer som har deltatt i rettssaker som er offentlige, også når personen har blitt frikjent. Ergo gjorde jenta helt rett da hun navnga de tre farlige voldtektsmennene. Løgner og inhabilitet avsløres med åpenhet.

Liv Serine Helgesen

15.08.2016 kl.18:28

Advokat Elden svarte 'Høres bra ut' - da han fikk kjennskap til mine unike hemmelige lydopptak gjennom en ti-års periode av advokater og dommere. Kan leses i dokumentaren (ny URL-adresse) http://www.livserinehelgesen.wordpress.com

Irene Hov

18.08.2016 kl.11:34

Jeg har ingen forutsetninger for å vurdere om ankeforslaget ditt er bra eller ikke. Men jeg gjør som mange andre og tenker at du, som en av de skarpeste knivene i klanen, har skrevet en tenkt anke som ville blitt fremmet. :)

Jeg bare lurer på en ting.

Er det normalt at aktor løper sporenstreks til Riksadvokaten med dommen for å få den godkjent før ankefristen er utløpt?

Visste aktor at det var overhengende fare for at det ble begått både saksbehandlingsfeil og lovanvendelse feil i dommen? Eller var det helt nytt for aktor?

Jeg har vel aldri hørt om lignende adferd av offentlig påtalemakt før. At ting blir utført før de absolutt må. Og hva skyldes i såfall det?

per chr t haagensen

18.08.2016 kl.23:23

Takk til advokat Elden og hans initiativ.

Det advokat Elden gjør er viktig for advokatstandens renome, det er viktig for jenta og bare tiden vil vise, men jeg tror advokat Eldens initiativ vil resultere i en endret rettstilstand.

Etter mitt syn kunne ikke Norge leve med Hemsedal-saken og dens domspremisser.

VG nett, sitat:

I et brev til Riksadvokaten ber John Christian Elden om begrunnelsen for å vedta dommen i Hemsedal-saken istedenfor å anke den.

Lenke:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/krim/elden-ber-om-aa-bli-oppnevnt-som-ny-bistandsadvokat-for-andrea-voll-voldum/a/23769623/

Steinar

20.08.2016 kl.13:18

Jeg forstår godt at de tre karene nå skjelver i buksene

Ser og at de har folk inne her for å forsvare seg, om det ikke er de selv .

Lurer jo også på hvor lur disse samboerne til disse tre karene må være som ikke lemper disse ut av sine og sine barns liv

Elden er den siste jeg ville hatt som motpart i en rettssak

Tusen takk Elden for at du opplyser oss om jussen som er blitt misbrukt i denne saken

Tusen takk for at du tar saken

Gled dere voldtekstgutter

Mimmi

20.08.2016 kl.19:57

John Christian Elden

Kommentar i saken ang. ME som kan forklare hendelsen.

Jfr. Msn-siden i dag 20.08.2016:

http://www.msn.com/nb-no/nyheter/norge/tre-menn-frikjent-for-voldtekt-av-andrea-voll-voldum-jeg-ser-ikke-for-meg-en-fremtid-slik-jeg-har-det-n%c3%a5/ar-BBvQ5A2?li=BBr5A5g

Utklipp fra: "RASTE NED I VEKT

I slutten av januar 2014, noen uker før Hemsedal-natten, var hun nylig friskmeldt etter å ha hatt kyssesyken i fire måneder. Noe av vekttapet skjedde på grunn av sykdommen.

- Jeg gikk mye ned i vekt etter å ha hatt kyssesyken, men la på meg noen kilo igjen da jeg ble frisk. Men etter overgrepene gikk jeg ned igjen i vekt. Jeg fikk rett og slett ikke i meg mat. Det var mye stress, lite søvn og jeg hadde ingen matlyst, sier Voll Voldum."

Det å bli "friskmeldt for kyssesyke", er merkelig. Mange leger vet ikke nok om sykdommen og mange t.o.m. benekter at den finnes selv om den er registrert i WHO som egen sykdom for mange år siden. Man kan ha gode perioder hvor man tar hensyn til hva kroppen makter og ikke er så aktiv. Derved tror leger som ikke vet nok om ME at man er frisk. Overskrider man egen grense, er det rett tilbake med utmatting og ofte sengeliggende igjen. Kyssesyke er et virus som påvises i blodet. Virus ligger latent.

ME syke tåler ikke alkohol i samme grad som friske mennesker. Det kan få katastrofale konsekvenser om man drikker alkohol, har spist lite mat og er aktiv. Får man i tillegg dop, kan man forvente blackout. Selv om andre tror vedkommende er våken og oppegående, har hjernen tatt kvelden, man er ikke selv tilstede og med utmattelse i tillegg, ingen krefter som i normal våken tilstand.

Jeg fikk ME for 25 år siden. Ble utsatt for blackout et par ganger de første årene med ME ved å innta 2 glass vin, spist for lite, vært aktiv og tatt en sovetablett før sengetid. Jeg så i andres øyne helt våken ut og snakket, men hadde ingen anelse om hva jeg sa / gjorde. Jeg var heldig ettersom ikke noe alvorlig hendte. I ettertid passer jeg på å spise og drikker kun 1 glass vin. Ingen lege advarte meg.

Viktig å få med seg dette i retten! Hadde Andrea spist for lite mat og drukket et par glass vin før hun fikk dop? En meget farlig og uheldig kombinasjon som kan utløse blackout. Andre tror man er tilstede, men hodet / hjernen har tatt kvelden. Man kan se upåvirket ut, snakke, øynene er åpne, men hjernen og kreftene fungerer ikke som de skal.

Andrea sa jo nei! Ble båret ut av taxien som en potetsekk.. Til tross for det, misbrukte og voldtok 3 voksne menn henne i tur og orden. 3 menn uten skrupler og moral. Slik gjør ikke normale menn. De voldtar ikke eller utnytter unge piker som er påvirket og gir heller ikke dop. Derimot tar de hånd om og henne og får henne trygt hjem.

Å frikjenne 3 voksne menn med dop i lommen, er overgrep på det sterkeste. En av dem burde vært voksen nok til å stoppe de to andre! Var det et planlagt overgrep? Dommen setter kvinner tilbake til middelalderen juridisk sett og opphøyer kåte menn til voldtekt. De ble frikjent uten at de engang føler skyld i etterhånd. Dette kan få følger i vår tid. Det har blitt flere voldtektssaker. Rettens dom gir et signalement til voldtekt, en slags ferdig oppskrift for gale menn. Slik vil vi ikke ha det i Norge!

Tenk litt over det jeg skriver om ME med for lite inntak av mat, alkohol & piller / dop de 3 menn ga Andrea.

Jeg håper virkelig på rettferdighet i denne saken og ønsker deg lykke til med oppreisning for Andrea!

Liv Serine Helgesen

23.08.2016 kl.10:32

ME/myalgisk encefalopati/postviralt utmattelsessyndrom/CFS/G93.3/A04 > i diagnoseregulativet ble godkjent i 1969 i WHO - i 1996 i Rikstrygdeverket/Trygdeetaten.

Korrekt at kyssesyken/munonucleose/Epstein Bahr skyldes HERPES vira! Der infeksjonen kan utløse ME/G93.3/A04 i diagnoseregulativet.

Hør overlege, ME-spesialist ved infeksjonsmedisinsk avdeling Ullevål universitetssykehus vitnemål i lagmannsretten om herpesvira som utløser av ME i dokumentarposten "MEspesialist dr. Brubakk vitner i Frostating lagmannsrett' = lydopptak tillatt av lagmannsretten. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/09/05/me-spesialist-dr-brubakk-vitner-i-forstating-lagmannsrett/

Korrekt ME-syke har lav toleranse/tåler ikke alkohol/for mye kaffe og andre stimuli. Du har helt rett!!

LAL

26.08.2016 kl.22:49

Slik jeg forstår det var spørsmålene i saken om jenten var ute av stand til å motsette seg de seksuelle handlingene, og om de tiltalte forstod dette.

Flertallet (som altså ikke medførte domfellelse) fant det bevist utover enhver rimelig tvil at mengden MDMA jenten fikk i seg var minst 250 mg, at en vanlig rusdose er på 100 til 200 mg og at den dosen hun fikk i seg kunne medført alvorlig forgiftning og død. I tillegg ble det funnet andre stoffer i prøvene som ble tatt. På bakgrunn av dette, og andre forhold, fant flertallet det bevist ut over enhver rimelig tvil at jenten var i en tilstand hvor hun ikke var i stand til å motsette seg de seksuelle handlingene.

Når hun var så ruset, kan det vel vanskelig hevdes at de tiltalte ikke forstod hvilken tilstand hun var i, og flertallet fant det da også bevist ut over enhver rimelig tvil at de tiltalte var klar over at jenten ikke var i stand til å motsette seg de seksuelle handlingene.

Mindretallet (som altså gav frifinnelse) fant det imidlertid ikke nødvendig å ta stilling til om jenten var ute av stand til å motsette seg overgrepene, ettersom de uansett ikke fant det bevist godt nok at de tiltalte eventuelt forstod dette.

Vil det være riktig lovanvendelse - eventuelt riktig saksbehandling - å vurdere hva de tiltalte forstod angående jentens tilstand, uten også å vurdere denne tilstanden?

Kjell

28.08.2016 kl.21:41

Dette ble en sak fordi "gjerningsmenne" var hvite. De fleste av oss begynner å bli grundig lei av å høre om slike bullshit "festvoldtekter". Skam over denne stupide og løgnaktige dama, men enda mer skam over PK-søpla som prøver å røyklegge EKTE voldsaker og krim som de ellers så gladelig velger å se gjennom fingrene med.

Skriv en ny kommentar