hits

Slik kunne en anke sett ut

Hemsedalsaken er svrt omdiskutert. Det har vrt diskutert bde om det er begtt rettergangsfeil i saken, og om resultatet er riktig. Vi som ikke har vrt til stede hverken i Hemsedal eller i lagmannsretten, kan ikke vite. Men vi kan tenke og diskutere ut fra lagmannsrettens domspremisser. Les dommen frst. Den er lenket her. Ptalemyndigheten har vedtatt dommen. Et av sprsmlene som er reist er om ptalemyndigheten kunne og burde ha anket frifinnelsen slik at vi kunne ftt en bedre begrunnet avgjrelse uansett i hvilken retning. Hvis det er feil i saken, m de profesjonelle parter ta ansvaret. Ikke tilfeldige meddommere som skulle vrt veiledet av fagdommerne om saksbehandlingsfeller. Hvis ptalemyndigheten hadde anket innen ankefristen, kunne en anke sett slik ut:

 

 

ANKE

TIL

NORGES HYESTERETT

 

Etter ordre fra Riksadvokaten som er ptaleberettiget i saken, ankes det herved til Hyesterett over Borgarting lagmannsretts dom av 7. juli 2016.

Anken gjelder lovanvendelsen under skyldsprsmlet og saksbehandlingen - mangelfulle domsgrunner og mangelfull opplysning av saken, jfr straffeprosessloven (strpl) 314 jfr 323. Anken gjelder tiltalens post II - voldtekt til samleie begtt av flere i fellesskap.

Den enstemmige frifinnelsen for voldtektsanklagen under tiltalens post I tas til etterretning og ankes ikke.

Tiltalens post II er tatt ut etter ordre fra Riksadvokaten da strafferammen er 21 rs fengsel. Ankefristen utlper to uker etter at dommen er mottatt hos Riksadvokaten, dog senest fire uker etter at dommen innkom til Oslo statsadvokatembeder, jfr strpl 310 siste ledd. Anken er rettidig.

*****

Lagmannsrettens dom er avsagt under dissens 4-3. Mindretallets votum skal legges til grunn som domsresultat, jfr strpl 35. Hyesterett er bundet av domsresultatets faktiske beskrivelse, jfr strpl 306 annet ledd.

Lagmannsrettens dom med ankeforhandling forsvidt de tiltale er frifunnet etter tiltalens post II psts opphevet.

 

Saksbehandlingsfeil:

For domfellelse etter straffeloven 192 frste ledd bokstav b kreves ikke at alle kroppsfunksjoner er satt ut av spill. Ogs situasjoner hvor fornrmedes psykiske evne til motstand er borte omfattes av bestemmelsen, jf. Hyesterettsdom inntatt i Retstidende (Rt) 1993 s 963. Lagmannsrettens domsbegrunnelse m vises at loven er riktig anvendt, jfr Rt 2008 s 1764, og den m vise at saken har vrt tilstrekkelig opplyst for kunne treffe en korrekt avgjrelse, jfr strpl 294 og Rt 2013 s 905, der en frifinnende lagmannsrettsdom ble opphevet da lagmannsretten ikke hadde oppfylt sin plikt til vke over at saken har blitt fullstendig opplyst nr den frifant de tiltalte uten srge for at forhold som lagmannsretten fant uklare, ble nrmere underskt. Der domsgrunnene viser at lagmannsretten har avgjort saken i strid med vitterlige kjennsgjerninger eller har misforsttt faktum, skal dommen ogs oppheves, jfr Rt 2009 s 801.

Det bestemmende mindretalls begrunnelse er mangelfull nr den ikke drfter hennes psykiske evne til motstand og hva de domfelte skjnte av denne ut fra sin egen forutgende handlemte. Lagmannsretten vektlegger her kun hennes fysiske motstandsevne. Det burde vrt nrmere sakkyndig bevisfrsel om virkningen av MDMA av det omfang som retten fant bevist at hun mtte ha inntatt. Saken var ikke tilstrekkelig opplyst til kunne avgjres p det grunnlag det bestemmende mindretall gjorde.

 

Lovanvendelsesfeil:

Domsresultatet tar ikke stilling til om fornrmede rent faktisk var ute av stand til motsette seg de seksuelle overgrepene. Hyesterett er derfor i denne saken avskret fra avsi fellende dom da domsgrunnene er mangelfulle til gjre dette, jfr strpl 345. Hyesterett er videre bundet av at de tiltalte ikke forsto dette (ikke utviste forsett), da det er bevisvurdering under skyldsprsmlet.

Lagmannsrettens bestemmende mindretall hadde imidlertid en plikt til drfte om forholdet i tiltalen rammes av et mildere straffebud; i dette tilfellet grovt uaktsom voldtekt begtt av flere i fellesskap. Det vises til Bjerke/Keiserud/Ster: Straffeprosessloven kommentarutgave punkt 10 til 38 samt til Rt 1982 s 1380 og Rt 2005 s 1775. Strafferammen her er inntil 8 rs fengsel. Det kan diskuteres om lagmannsretten rent faktisk har drftet dette. Det er en kort merknad under erstatningssprsmlet, men vilkrene her er ulike fra straffekravet, samtidig som merknaden ikke tilfredsstiller begrunnelseskravet til domsgrunner i strpl 40. Hvis lagmannsretten ikke har drftet det, foreligger en saksbehandlingsfeil.

Sprsmlet om et bevist faktum er begtt ved grovt uaktsomhet, hrer under lovanvendelsen under skyldsprsmlet. Dette har Hyesterett full kompetanse til avgjre. Se f.eks. Hyesteretts dommer i Rt 2009 s 299 og Rt 2005 s 893 (uaktsomt drap) og Rt 2010 s 1474 (taushetsbrudd).

For lovanvendelsesanken blir dermed sprsmlet - forutsatt at hun var ute av stand til motsette seg overgrepene - om det faktum retten beskriver innebrer at det for de tiltalte m foreligge en kvalifisert klanderverdig opptreden som foranlediger sterke bebreidelser for mangel p aktsomhet, se blant annet Rt 1970 s 1235.

Den samlede lagmannsretten har lagt til grunn at de tiltalte og fornrmede ikke kjente hverandre. Fornrmede var 18 r gammel, og de tiltalte mellom 28-32 r gamle. De tiltalte drakk seg beruset og inntok narkotika som svekket deres vurderingsevne. Fornrmede avviste tilnrmelser fra den ene tiltalte i drosjen p vei til hytta. De tilbd henne sprit, hasj og MDMA som de visste hun inntok. De spurte om og fikk svar om at hun ikke tidligere hadde inntatt MDMA. De visste hvor mye de ga henne. De hadde erfaring med virkningene av MDMA. Tiltalte nr 3 erkjente i tingretten og er dmt for ha gitt henne Vival inneholdende diazepam, jfr tiltalens post III. Diazepam er et sovemiddel, og det er vanskelig se hvilket legitime forml en slik overlevering kan ha. Fornrmede var kraftig ruspvirket, hun mtte bres inn i taxien p vei til campingvognen der overgrepene fant sted og ble bret inn i hytta over skulderen p en av tiltale med ansiktet ned. At hun var fysisk aktiv under den seksuelle aktivitet, veier ikke opp aktsomhetskravet.

Det anfres at dette er en kvalifisert klanderverdig opptreden, og at det foranlediger sterke bebreidelser for deres manglende aktsomhet til oppdage at fornrmede var psykisk ute av stand til motsette seg overgrepene.

Selv om dommen skulle oppheves p rettsanvendelsen knyttet til grov uaktsomhet og ikke saksbehandlingsfeil knyttet til forsettsvurderingen, skal lagmannsretten ved ny prving av saken prve alle sider p nytt. Herunder kan lagmannsretten, om bevisbildet skulle tilsi det, bde dmme for forsettelig overtredelse, grov uaktsom overtredelse eller frifinne, jfr Rt 2009 s 130.

 

Kravet til ankefremme:

Hyesterett skal etter strpl 323 kun gi Samtykke til ankebehandling nr anken gjelder sprsml som har betydning utenfor den foreliggende sak, eller det av andre grunner er srlig viktig f saken prvd i Hyesterett.

Saken har prinsipiell betydning utenfor den foreliggende sak ved at Hyesterett kan ta stilling til hva som utgjr grov uaktsom knyttet til voldtektsbestemmelsen. Det foreligger ikke rettspraksis p dette. Dertil er det av andre grunner srlig viktig f saken prvet i Hyesterett. Staten har forpliktet seg til gi borgerne effektiv beskyttelse mot alle integritetsovergrep etter Menneskerettskonvensjonens Art 2, 3 og 8 sammenholdt med Art 13, jfr Rt 2013 s 588 og Menneskerettsdomstolens avgjrelse av 28.06.2016 i sak EMDN-2014-43641 mot Norge. En mangelfull domsbehandling kan vre en krenkelse av denne forpliktelsen, samtidig som det av hensyn til fornrmede og at almenheten skal ha tillit til rettspleien, er viktig at det foreligger en forsvarlig begrunnet dom uaktet hvilket utfall saken fr. Ogs av hensyn til de tiltalte er det av betydning for deres omdmme at det fremgr at en frifinnelse er forsvarlig begrunnet. En ny behandling av saken vil ikke kunne gjre noen urett. Hvis frifinnelsen er riktig, str den seg ogs ved ny prving og en bedre opplyst sak.

Anken psts fremmet.

 

Oslo, en dato innen ankefristen

Oslo Statsadvokatembeder

Statsadvokat NN

86 kommentarer

Jeg leste din blogg med stor glede. Endelig er det noen

som viser ansvar og som ogs vet hvordan man m g

frem! Synd at vi ikke har flere som deg. N fr vi

bare hpe p at rettferdigheten vinner til slutt.

Anken nektes fremmet!

Skammelig av en advokat ta dette inn i sin blogg, med bakgrunn i hvordan denne saken er hndtert i mediene og i sosiale medier. Dommen er korrekt. Hyesterett hadde nektet anken fremmet, fordi det ikke er noen feil ved saksbehandlingen eller i drftelsen av lovanvendelsen.

Elden har med dette gjort seg til en skam for advokatstanden. Rett og slett en useris og tvilsom person.

HR: Spennende betraktninger. Et godt eksempel p hvorfor det gjelder et krav til domsgrunner i strafferettspleien. Hvorfor er det ingen feil i saksbehandlingen eller i drftelsen av lovanvendelsen? Jeg synes ikke du svarer spesielt grundig p anfrslene i "anken"? Husk at selv anfrsler fra userise og tvilsomme personer har samme krav til domsgrunner som for det som kommer fra mer serise og skikkelige jurister som hevder det samme.

Du burde nok vore Riksadvokat, John Christian!

Ser solid ut for lekmann som meg. Bra argumentert p slutten, dette med integritet og tillit til rettspleien.

sier bare en ting

sier bare en ting

Tror det er en veldig god grunn til at guttene ble frikjent bare 2 ganger, s den eventuelle anken ville jeg ikke hatt for stor tro til...

Det er noe jeg ikke forstr: Hun var full, traff noen gutter, ble med guttene frivillig, tok imot alkohol og drakk frivillig, tok imot og rkte hasj frivillig, tok imot og brukte mdma frivillig, ble med i campingvogn frivillig.

S var liksom ikke sexen frivillig, den var s frivillig den at svetten rant i strie strmmer nedover nakken og ryggen, svetten bare dryppet av nesen, s frivillig var den

Ikke har det vrt brukt vold, ikke har det vrt brukt press, ikke har det blitt brukt noen form for tvang, ikke har det blitt brukt trusler...

Jeg mener p, hva er det dere ikke forstr? Hadde jeg vrt dommer i den retten s hadde jeg frikjent tvert. Er ikke noe voldtektsoffer hun der, gjort s godt hun kan for lime tre uskyldige gutter i buret for lang tid hun..

I gr, leste jeg den dommen, det er jo en ekstase i vill sex med mdma som motor, ikke snakk om at det var voldtekt, ikke nr dama sitter frivillig p fanget til en annen gutt og gjr sitt med han samtidig som hun skryter p sosiale medier med mobiltelefonen.

Alle forstr det at her er det ugler i mosen lang vei, trenger ikke vre justisminister for forst at den dommen er korrekt, det har frivillig blitt drukket alkohol, spist tabletter, snortet cola, ryket hasj, og tatt mdma frivillig, og det mene p at hun var s ruset(da frivillig) at ikke hun klarte motsette seg, hva med gutta, de var vel like ruset de, skulle de forsttt noe bedre?

Nei, den dommen og den saken, skulle aldri vrt frt for retten engang.

sier bare en ting: Interesant. Hvis lagmannsrettens mindretall egentlig tenker slik, ville dommen blitt opphevet. De drfter nemlig ikke sprsmlet om fornrmede var ute av stand til motsette seg overgrepene. De drfter bare om de tiltalte "skjnte at hun ikke var i stand til motsette seg overgrepene", og har tilsynelatende avgjort saken p dt grunnlaget. Dersom de mener det samme som du mener, ville de i neste omgang ha frifunnet men med en reell begrunnelse. S sprs det om Hyesterett ville vrt enig, da "ute av stand" bde gjelder fysisk og psykisk - herunder ved at man vet fornrmede er dopet ned.

...sier en person som overhode ikke tr st frem. Elden har kommet med en reell lsning og er fagperson, vi vet ikke hvem du er, HR, uteligger, en av gjerningsmennene, dommer, advokat eller bussjfr.

Tror vi velger tro p Elden.

Og etter ha lest dommen, vil jeg si meg enig med ham.

internettet sier man bruker feks diazepam for redusere de unskede effektene av MDMA (ectasy), spesielt om brukeren har ftt en mer enn nsket.

Anken ville nok ikke frt fram skal man fritas for ansvar dersom man selv velger ruse seg? Ville ikke dette ogs da gjelde de tiltalte ettersom de ogs var ruset p narkotika? Var de i stand til bedmme situasjonen nr de var ruset?

Kurt: Godt tenkt. Vr strafferett er slik at dersom en fornrmet er ruset, skjerpes gjerningsmannens ansvar og omsorgsplikt. Dersom en gjerningsmann er ruset,kommer det han ikke til gode fordi han skal vurderes som edru. Ergo "fingerer man forsett", og dmmer selv om han p grunn av rus ikke skjnte hva han gjorde. Lik det eller ikke. G til Stortinget hvis du vil ha det endret.

Jeg orker ikke  st fram med navn

Jeg orker ikke st fram med navn

Takk, Elden

Jeg hverken kan eller vil vurdere dette juridisk, men vil gjerne takke deg for god folkeopplysning i denne saken. Bde her - og nr du slr fast det forkastelige i g ls p meddommere. Jeg er dypt bekymret over at s mange voldtekter sannsynligvis forblir ustraffet, men jeg er ogs dypt bekymret over tendensen til at Facebooks lynsjemobb - for anledningen ledet av en barnevernshater og dommerforsikrings-aktivist, en avskiltet advokat, dmt for trusler, og en blogger dmt for terrortrusler (!) - begynner oppfre seg som overdommere.

Jeg hper flere voldtekter blir straffet framover, men det m skje innenfor rammer som er en rettsstat verdig. Det mener jeg - som ogs tror p Andrea.

Og s har jeg lrt to ting av denne saken.

1. Jeg orker ikke debattere den under eget navn. Unnskyld

2. Jeg skal aldri noensinne melde meg som meddommer!

Jeg orker ikke st fram med : Etter ha sett enkelte av kommentarene jeg fr p bloggene her, skjnner jeg godt at du ikke orker delta i debatten under eget navn. Men verre og mer leit er det at mobbingen gjr at du ikke vil vre meddommer. Det burde du vre for det er en lrerik erfaring og svrt viktig for at rettspleien skal fungere.

Elden er nr.1 i Norge innen juss ( ingen over, ingen ved siden ) men likevel er her noen 'poeng' i noen av kommentarene.

Nr jeg leser dommen gjr jeg meg noen tanker om frivillighet vs neddoping. Det kommer frem at jenta ved 2 anledninger i lett beruset tilstand skal ha fysisk flyttet seg fra tiltalte (A) nr han beflte henne. Bde i taxien og p terrassen. Hun var i stand til vurdere. Hennes vurderingsevne blir gradvis visket bort nr neddopingen fortsetter. Tiltalte hadde med dop for flere personer i lomma (var ikke innom bosted) og hadde med intensjon ment "dele" dette. Videre s ga de jenta Vival for stabilisere rusen fr hun kunne dra hjem til mor. De tiltalte vet veldig godt hva de skal gi for viske ut rusen. Alle detaljer er ledd i en strre plan i denne saken.

Lurer p hvor lurt det er navngi 3 personer p internett som er uskyldige i pstandene til jentungen.....lurer p hvor lurt det var ja...

Ikke s lenge siden en jeg vet ble dmt til betale mengde med penger til en som ble uthengt som pedo p bloggen sin.....

Er det noen som har gjort strste feilen i livet sitt s er det jentungen, hun skrider med taktfaste skritt ut p facebook og angir tre personer som voldtektsmenn som ikke er voldtektsmenn, denne "saken" vil vre det siste ungen tenker p nr den legger seg, det frste den tenker p nr den str opp, dette er det den tenker p nr den spiser, driter og er p jobb......

Den saken der, vil forflge henne resten av livet, mens guttene, kan bare slappe av, om 5 dager er dere glemt, ingen tenker noe mer p dere, dere er uskyldige, mens jentungen som bde anklager og trakasserer dere, er fanget for livet i facelivet sitt...

Det var karma det tenker jeg

haha, tenk om saken hadde kommet opp en gang til, guttene skjent uskyldig for 3 gang bare, hadde det holdt mon tro for at hylekoret skulle innsett at de er uskyldige, eller ville folk FREMDELES forsvart lgnhistorien hennes? For det er jo det, er jo lgn opp og ned fra henne, hadde hun snakket sant, ville det ikke vrt noe problem bevist det, men det gr da alts ikke....hvorfor ikke det tro? Fordi hun har lyet, spist narkotika i lassevis, og har ingen troverdighet..

Eirik F A von Ltken

Eirik F A von Ltken

Megetsigende og logisk tenkning.Du fortjener med rette betegnelsen , den s absolutte tittlen J.C Elden - Nr1 pr forsvars advokat begrunnet pr suveren kompentanse og dets anvendelse og innhold!

Riksadvokaten har vurdert dommen og ikke anket til Hyesterett Den er rettskraftig og dermed riktig.

Vi kan hpe at de skyldige blir tatt ogs de radikale feministene som kom med drapstrusler de SKAL ogs tas.

sier bare en ting

sier bare en ting

Men Elden, oppe i her, svarer du meg p en ting, samtidig s mener du at saken skulle vrt opphevet hvis det hadde vrt p grunnlaget som jeg mente, p grunn av jenta var dopa ned, skriver du, jenta VAR ikke dopa ned, hun tok alt frivillig, hun dopa seg selv, da blir det vel ikke opphevelse av dommen da? Hadde hun vrt neddopa uten viten og vilje s ville det alts blitt slik du mente, men, nr IKKE hun er det, hva skjer da? jo, frifinnelse. Har ansvar for eget liv hun ogs...dessverre for hylekoret, og Elden faktisk, s er det ikke mulig da fremme anke, og saken er rett pdmt....blir ikke frikjent 2 ganger for gy

Det er egentlig ikke noe poeng i grave er i den saken der, neste fljetong n, blir anmelding av bde politikere og mann i gata for hets og trusler, den fljetongen gleder jeg meg til

sier bare en ting: Der er du og jussen ikke p linje. Det er revnende likegyldig om hun selv eller andre har "dopet henne ned". Det er like straffbart forg seg p henne uansett hvis hun er bvisstls eller ute av stand til motsette seg handlingen. Hvis du vil innfre en form for eeget ansvar for ofre som velger ruse seg, m du ndre loven frst. Det samme gjeldeer hvis du mener det skal vr avgjrende for straffeskyld hva kvinnene har p seg av klr, eller andre forhold de selv er "skyld i".

Litt p siden, men likevel, ettersom jeg tror du kan svare :) Hvorfor var ikke drapsforsk en del av tiltalen? Det ville satt ting i litt perspektiv, selv om bevisfrselen ville vre vanskelig.

Frode: Det er et annet forhold enn voldtekt, og er ikke behandlet av retten. Ut fra beskrivelsen i dommen tror jeg ikke det er en tradisjonell tilnrming til etterforske for forsettelig drapsforsk (uaktsomme forsk er ikke straffbare) at noen gir narkotika til andre. Det ville generert mange straffesaker, da ett skritt videre vil vr tiltale for drapsforsk fir alle som selger sigaretter, da disse er merket med at bruk er ddelig. Men juss er ogs kreativitet og et sted m man jo starte...

Jeg leser at frikjent i Hemsedal-saken anmelder tidligere ordfrer for voldstrusler. N skal dette vre likhet for Loven og saken m bli henlagt.

Hvorfor henlagt spr du meg ? Jo fordi, nr den vanlige mann i gata anmelder noen til politiet blir s og si alle saker henlagt. I vrt samfunn har ikke politiet midler til etterforske eller flge opp saker. P grunnlag av dette br politiet se bort fra anmeldelsen fra den ene frikjente i Hemsedal-saken. Eller m du vre "kjendis" for at Rettsvesen skal ta tak i saken ?

Det virker vre et faktum at tiltalte og fornrmede var ruset, og at det skjedde frivillig. Kunne saken dermed vrt snudd helt p hodet? Tiltalte var s ruset at de ikke var i stand til avvise jentas initiativ, og dermed var det hun som forgrep seg p mennene?

Ikke at jeg mener eller tror det er faktum, men hvordan kan man vite helt sikkert? Er det slik at hvis to stk er ruset p alkohol og eller narkotika, s er det den som frst anmelder som har det sterkeste kortet?

Ikke jurist: Du reiser et usedvanlig godt sprsml!

Elden gjr noe s sjeldent som kombinere skarpskren juss med godt folkevett. Derfor er det sl lett flge ham i argumentasjonen. S kan man selvsagt spekulere p hvordan han ville ha prosedert om han var forsvarer for en av de tiltalte i saken.

Med skrekk og gru

Med skrekk og gru

leser jeg kommentarer og grsser.. Og s tenker jeg, det er ikke rart verden er s jvlig som den er, det er jo tjukt av kyniske sneversynte folk overalt, i alle lag. Jeg kjenner personlig til en kvinne som da hun i tyve rene ble gjengvoldtatt etter ha, ja frivillig, drukket mye alkohol og som dessverre fikk en black out og reaksjon hvor hun ikke var istand til snakke, ikke tenke normalt og ikke motsette seg handlingen. Hun hadde tidligere p kvelden tatt imot drinker fra en ukjent mann hun, ja flrtet med, men som hun ikke hadde noen tanker om ha sex med, og overhodet ikke hans 5 kompiser som dukket opp p et senere tidspunkt etter frst ha blitt fraktet til et annet sted av mannen hun flrtet med og en av hans kompiser, som hun mtte ute p byen. Jeg vet kvinnen har hatt det utrolig tft pga det. Saken ble henlagt etter frst flere varetektsfengslinger, ogs forlengede for noen av dem, men det ble hevdet at kvinnen ikke hadde nok alkohol i blodet til at det kunne tilsi at hun "ikke kunne motsette seg handlingen". (Kvinnen har en kronisk sykdom som gjr henne mer sensitv og kan reagere unormalt eller sterkere p bde mat og medikamenter. Dette ble kanskje ikke opplyst om av kvinnen, jeg vet ikke. Hun ble i etterkant avholds.) En av de tiltalte klarte faktisk hevde at han var blitt tvunget av kvinnen til ha seksuell omgang med henne! Ringer det ikke en bjelle hos ptalemyndighetene da? Og det faktum at hun hadde ringt ndnummeret kort tid etter overgrepet og ikke klart si noe? Mennene kjrte henne etter dette og slapp henne av i byen hvor hun gikk sporenstreks til politiet, forkommen og forgrtt. Fikk livet sitt delagt og var alenemor til et funksjonshemmet barn. Ja et rettferdig land vi lever i m jeg si! Verdens beste land bo i sier dem, men for hvem? Det m vre hetero menn, inkludert gjerningsmenn!

Takk til deg Elden, som setter noen ting i perspektiv her!

Uten ta stilling til om konklusjonen i dommen er riktig eller feil, er det bevist at begrunnelsen av dommen er for drlig. Bde tiltalte, fornrmede og allmennheten ville hatt fordel av en grundigere behandling. Etter min mening skal en dom ikke bare vre en avgjrelse, men ogs gi partene grunnlag til sl seg til ro med resultatet. Det har man ikke greid her.

Du er inne temaet i din anke, begrunnelsen belyser ikke virningen av MDMA. Det var det frste som slo meg. Vi har to helt avvikende forkaringer om offerets oppfrsel. Jeg vil anta at en ?ddelig? dose av et slikt stoff vil pvirke hvordan man oppfrer seg, fremstr og hva man tr gjre. En bedre utredning av hvordan denne pvirkningen er, ville etter min mening vre avgjrende for vurdere hvilken versjon som var troverdig.

I dommen str det: ?For vurderingen av skyldsprsmlet er det ikke ndvendig ta stilling til hvordan D har ftt i seg stoffet?. Er dette riktig?

Jeg stusser p at det ikke er et egent tiltalepunkt i forbindelse med at noen har lurt i henne stoff i tillegg til det hun tok frivillig. Jeg antar det ikke er det fordi statsadvokaten selv ikke mente en slik tiltale ville fre frem.

Men hvis en av de tiltalte hadde lurt i henne lurt stoff i tillegg til det hun tok frivillig eller var kjent med det, mtte senere handlinger sees i lys av det. For det frste m man sprre seg hvorfor de gjorde det? For det andre vil jeg vurdere det til at hennes frivillighet i omtrent alle henseelser overfor dem ville stoppe i det yeblikk det skjedde.

I dette tilfellet er det kun meddommerne som av retten som er enig i domsslutningen. Hvor var fagdommerne? Meddommere er ikke jurister. Det er fagdommerne som m srge for at saken gr riktig for seg og at den er tilstrekkelig opplyst. Jeg mener at fagdommerne har medansvar i at mindretallets syn er spass lite begrunnet:

?Kunne fagdommerne satt denne dommen til side?

?Kan fagdommerne bevisst ha etterlatt seg feil i dommen for gi ankemulighet til hyesterett?

Jeg har selv vrt meddommer i mange r og m si at jeg er ganske opprrt over at meddommerne i denne saken blir utsatt for hets og sjikane, folk har tydeligvis ikke forsttt at meddommerne har plikt til frikjenne nr bevisene som er presentert i retten ikke holder. Ptalemyndigheten m overbevise bde fagdommere og lekdommerne for f en fellende dom.

Dommen i saken er interessant, jeg stiller meg noe undrende til hvorfor ikke det i utgangspunktet ikke ble tatt ut en (subsidir) tiltale om grov uaktsom voldtekt jfr straffeloven 192 4. ledd. Dette tillegget i voldtektsparagrafen fremstr nrmest som skreddersydd for denne saken. Fagdommerne burde ogs tatt opp den muligheten p eget initiativ, man kan spekulere i at man egentlig var fornyd med domsslutningen og lot det vre opp til ptalemyndigheten eventuelt anke, som du beskriver, til hyesterett.

"At hun var fysisk aktiv under den seksuelle aktivitet, veier ikke opp aktsomhetskravet".

Dette er vel problematisk, spesielt i det tilfelle der fornrmede virkelig er fysisk aktiv. Undergraver ikke jussen seg selv her?

En udokumentert dose rus vitner ikke om hvor reelt svekket den fornrmede var da virkning er hyst individuell.

Linda: Nei. Der er loven strengere enn mange tror. Fysisk og psykisk "ute av stand" er sidestillet, jfr en Hyesterettsdom fra 1993 som det er vist til i bloggen. Satt p spissen: Hvis vi er i den eneste varme hytta p Nordpolen - min hytte - og ingen i nrheten og jeg sier du skal ha sex med meg, hvis ikke er det ut i snen med deg, vil mange kunne konkludere med at du er psykisk ute i stand til nekte.

Nr det gjelder den konkrete virkningen i den konkrete saken, m det sakkyndighet til under bevisfrselen til belyse det. Dommen brer ikke preg av at det har funnet sted, men jeg var ikke i retten.

Et lite aprospos. I 1993 dommen ville fagdommeren frifinne, men han ble overstemt av de to meddommerne som domfelte.

Har lest meg nedover p siden her. Det kommer mye frem at dette er frivillig, det er godt mulig. Men om hun fikk noe mer "dop" i feks glasset sitt nr hun var en snar tur p toalettet kan vre en mulighet. Det blir ogs nevnt at hun ble med i campingvognen igjen frivillig, men her kan det feks skjedd mye, som ikke kommer frem. Blant annet: hun kan ha drukket mer, der guttene har blandet drinken hennes sterkere, kan fre til at hun sovnet, og de voldtok henne, uten at hun kan forsvare seg. De sies ogs lenger oppe i "samtalene" p denne siden at guttene hadde valium.. dette kunne de ogs ha tvunget henne drikke/ta da de kom til campingvognen, valium gjr deg trett o.l. (alkohol, dop, hasj, valium) er vel ikke akkurat hva en jente p 18 r skal ha i seg, ei heller desse guttene. Dette gjr noe med deg, guttene blir ustyrtelig og jenta blir etterhvert trett, sovner og guttene mister tankegang.. og ting skje.

Ikke for  leke doktor men..

Ikke for leke doktor men..

"HSB

09.08.2016 kl.14:22

internettet sier man bruker feks diazepam for redusere de unskede effektene av MDMA (ectasy), spesielt om brukeren har ftt en mer enn nsket."

Dette vil jeg p det sterkeste ikke anbefale. Diazepam er et beroligende stoff, og MDMA er ett oppkvikkende. Dette kan virke veldig belastende for hjertet. Og hjernen kan sende blandede signaler til hjertet (skynd deg pump ut masse blod/ta det rolig ikke stress), som kan ke sjansene for hjertestans, arytmi osv.

Husk at Internett ikke alltid er en kilde til fakta.

Vis respekt for stoffer! ALDRI bland "uppers og downers", med mindre en lege ber deg om det.

F.eks ikke bland benzodiazepiner med stoffer som f.eks amfetamin/kokain/MDMA/metamfetamin.

Hilsen K. - helsearbeider.

Har litt kunnskap om forretnings juss fra studiene, men m si at denne saken har gitt meg mer interesse for strafferett enn tidligere har hatt. Synes det interresant kunne se en sak fra flere perspektiv. Samt at man blir jo mer analytisk som person som kan anvendes p mange andre mter i livet.

Det er synd at s mange velger ikke nsker vre meddommere. Jeg tror jeg har lyst til g mot strmmen melde meg. Det virker veldig lrerikt m jeg si. Vi kan jo heller ikke la "bller" p internett delegge for vrt rettssystem.

Jeg har fulgt med litt p bloggen her, og lest dommen. Utifra det s forstr jeg jo veldig godt at det er tvil om skyldsprsmlet i den nevnte Hemsedal saken. Denne saken virker jo mer kompleks fler jeg enn det som man fr inntrykk av gjennom sosiale medier og enkelte nyhetskanaler.

Til M

Jeg er meddomer og det er interessant. Du fr innblikk i situasjoner og personer og sjebner ikke jeg ville ha ftt andre steder.

men noen ganger slr det meg at mange av de man faktisk m dmme som skyldige, har en tragisk bakgrunn og ike har ftt de muligheter som vi andre har ftt

Jeg fatter ikke

Jeg fatter ikke

Har lite med bloggen til elden gjre, MEN,hvordan det kan vre lov legge ut navn p 3 stk som jenta har hatt sex med, nr hun samtidig anklager de for voldtekt i samme setning.....

Hvorfor er slikt bra gjre, hvorfor fr unger skryt i nettavisen(side2) for dele en slik kommentar som dette http://www.side2.no/aktuelt/denne-voldtekts-kommentaren-vant-facebook/3423250135.html

Dette er jo blodforbudt, men advokaten til de frikjente sier det ikke er ulovlig, det er det vel, s lenge hun anklager folk for voltekt p facebooken sin s mange tusen kan lese det, s er det s forbudt at det er helt vilt, hva faen er det som foregr egentlig??

Hva er det som har skjedd i Norge sise 5 dagene, er hele lovverket snudd opp ned for at en jentunge skal f lov anklage, beskylde og trakassere tre personer som er frikjent 2 ganger bare......

litt av en advokat

litt av en advokat

Guttene har, de har da en advokat som sier dette http://www.nettavisen.no/nyheter/flere-meddommere-vil-vil-trekke-seg-etter-hemsedal-saken/3423250389.html

S det skal da liksom ikke vre ulovlig? det er s ulovlig anklage frikjente mennesker, mennesker som ikke har gjort noe galt etter hva domstolen sier, s at det er blodforbudt anklage folk for voldtekt offentlig p nett, lite lurt, men den saken der kommer jo aldri for noe rett fordi advokaten mener det var lov.....omygod....hahaha, fyflate,begynner forst hvorfor det er s mye kaos rundt denne saken nr advokaten rett slett er udugelig.

Arve Edvardsen

Arve Edvardsen

Da er det bare ske jobb hos Riksadvokaten. Jeg antar at du ikke vil bli plassert nederst i bunken...

Serist: Synd at embedet ikke i strre grad rekrutterer dyktige advokater som feks JC Elden.

Erik Hauke Tnnesen

Erik Hauke Tnnesen

Hei, og takk for et godt innlegg.

Jeg har fulgt nye p denne saken, da jeg selv nylig ble valgt som meddommer for Bergen Tingrett de neste 4 rene, og kan komme til mtte dmme i lignende saker. Selv om jeg kan forst at mange er forbannet etter denne dommen, er jeg overrasket over korttenktheten i forhold til rettssystemet. For yeblikket er Norge p toppen av sin demokratisering, men det er ikke en umulig tanke at om noen tir kan lekdommere komme til vre det beste forsvaret mange borgere vil ha i en rettsal der man skal f sin skyld vurdert av statsansatte dommere, utdannet ved statseide institusjoner, vil bli tiltalt av statsansatte aktorer som prosederer utifra beviser skaffet til veie av statsansatte (og statsutdannede) etterforskere. Etter en eventuell dom skal man sone i statseide straffeanstalter. Det er veldig greit at vi har noen aktrer med som ikke er en del av den juridiske nringspyramiden.

Det sagt, s synes jeg det var en gal dom. Med den mengden narkotiske stoffer i blodet burde muligheten for at hun ikke var helt tilregnelig vre klar for de fleste.

En kan jo bli ekstremt opphisset og f en overnaturlig sexlyst av Mdma . Blir ikke snt vurdert ? Muligheten for at ting var greit mens de var ruset og nr rusen gikk ut ble det anger og psttt voldtekt ? ..

Det ble jo ogs tatt bilder etter hva jeg leste... enda en grunn til angre ?

Har jo selv vknet opp med fylleanger og noen ved siden av meg som jeg absolutt ikke villet hatt sex med edru men som jeg frivillig hadde sex med mens jeg var beruset..

Hvordan gr man frem om man nsker melde seg frivillig til vre meddommer?

Kjell: Kontakter (i Oslo) Bystyrets sekretariat. I andre kommuner antar jeg heter rdmannens kontor e.l. Det er kommunestyret/bystyret som velger personene.

Takk.

Denne saken setter fokus p noe srdeles viktig, og samtidig noe ganske skummelt: Nr tre menn gi en jentunge en farlig hy dose MDMA, og deretter ta med seg jentungen som er s rusa at hun ikke kan st p beina eller snakke, ha sex med henne, filme og fotografere, og likevel g fri fra en voldtektsdom, smuldrer tilliten til rettsystemet opp. Og vi m ha et rettsystem. Vi m leve i en rettsstat. Alternativet er barbari. Og rettsstaten er bygget p tillit. Til at den faktisk fungerer.

Nr det gjelder voldtekt br prinsippet vre enkelt nok: Bare et absolutt, entydig og entusiastisk ja til sex, er ja. Alt annet enn et eksplisitt ja, er nei.

Nr en jentunge er s rusa at hun ikke kan g, er hun ute av stand til gi et eksplisitt ja. Og da spiller det faktisk ingen rolle om han, eller de, som er sammen men henne har lyst. Hun er ikke ansvarlig for at mannen hun befinner seg sammen med er kt, og hun har svisst ingen plikt til "stille opp" for at han skal f utlsning.

Nr det snakkes om lynsjemobber i forbindelse med at kvinner og menn demonstrerer for rettssikkerhet for kvinner, er det noen som har misforsttt: Lynsjemobber sker ikke endre et system som lar voldtektsmenn g fri. Lynsjemobber forholder seg ikke til systemet i det hele tatt. Lynsjemobber kjper tau og bygger galge.

Da kvinner og menn demonstrerer for rettssikkerhet for kvinner, er det fordi disse kvinnene og disse mennene stiller seg bak rettsystemet vrt, og vil at rettssystemet fortsatt skal ha et samfunnsmandat. Til vre vrt bedre, kollektive jeg i saker der individet opplever grensene sine brutt.

Voldtekt er invadere et annet menneskes kropp og psyke. Og det spiller ingen rolle om hun har hatt sex fr, eller om hun har hatt sex i fylla, eller om hun selger sex: Har hun ikke eksplisitt sagt ja til sex med akkurat deg og du tvinger deg til sex med henne, eller benytter deg av at hun er ute av stand til si klart og tydelig ja til ha sex med deg, da voldtar du.

Det kan ikke fortsette vre slik at hun m si nei s hyt og klart og tydelig at det ikke kan finnes tvil om at hun ikke ville: "Nei" er utgangspunktet. Du har alltid et nei. Ja er unntaket. Ja er enn tillatelse fra henne, ikke et implisitt. Det gjelder selvsagt ogs den andre veien: En kvinne verken kan eller skal ha sex med en mann som ikke har gitt henne klar tillatelse til ha sex med ham.

Vi, vrt kollektive jeg, trenger rettsstaten. Vi er fullstendig avhengige av den. Det som skjer n, er farlig. Nr det dannes grupper p facebook der den alminnelige, i grunn noks fredsommelige nordmann og nordkvinne hisser opp andre nordmenn og nordkvinner til "gjre livet s vanskelig som mulig" for tre frikjente menn, er det noe som gnager p selve fundamentet til rettstaten. Nr bilder av frikjente menn spres i sosiale media av ellers sindige, oppegende mennesker, er folk s rasende at de ikke lenger ser klart. Og det er lynsjestemning. Det er en mobb i emning.

Det er da vi trenger huske, og se, at mobben dannes fordi alminnelige norske menn og kvinner ikke lenger har tillit til noe av det fineste og viktigste vi har: Rettssystemet vrt. Fordi alt for mange voldtektsdommer ender med frifinnelse. Fordi det alt for ofte gjres et poeng av kvinnens moral. Fordi det fremdeles er en fordom som sier at pene, skikkelige piker er de eneste som blir voldtatt. Og pene, skikkelige oiker drar ikke p nach, er ikke alene med fremmede menn, drikker ikke, ruser seg ikke, har ikke hatt mange partnere, og de selger i alle fall ikke sex. For om det er vanskelig for en helt vanlig jente eller kvinne n fram med en voldtektsanklage, s er det fullstendig umulig for en prostituert.

Nr kvinner og menn demonstrerer for rettssikkerhet for kvinner, og krever rettssikkerhet for kvinner, er det et sunnhetstegn - det betyr at de samme menn og kvinner enn har tillit til rettssystemet. Det betyr samtidig at noe m endres. For vi kan faktisk ikke fortsette la voldtektsmenn g fri. Gjr vi det, vinner mobben.

Ted K. Johansen

Ted K. Johansen

Anken fremstr naturligvis som godt skrevet; vi har med gjre en av Norges ledende forsvarsadvokater. Anken rettmessig ppeker at virkningen av MDMA (metylendioksymetamfetamin) (og Vival) burde vrt langt bedre beskrevet. Dette er dog ogs ankens klart avgjrende svakhet.

Publikum sitter tilsynelatende med den oppfatningen av at fornrmede har vrt "dopet ned" (noe som innebrer at man har en absolutt svekket evne til fysisk motsette seg enhver tilnrmelse og/eller seksuell handling). Artiklene om saken fokuserer i den anledning srlig p MDMA; et feilaktig fokus sdan. MDMA er et sentralstimulerende stoff, og et derivat av amfetamin (noe som potensielt har en langt mer kjent virkning av det gjennomsnittlige publikum). Man blir alts tvert i mot, i mangel p en bedre beskrivelse, "dopet -opp-".

Det er lite sannsynlig at en med inngende kjennskap til effekten av MDMA p noen som helst mte ville uttalt at man p noen som helst mte mister "evne til psykisk motstand".

Videre hva gjelder Vival, som inneholder virkestoffet diazepam; et benzodiazepin, trr anken i den myteomspunnede salaten ved hevde det er et sovemiddel. Dette er direkte feil - og grunnet sakens tematikk, en stygg som sdan.

I motsetning til MDMA er benzodiazepiner beskrevet som sentraldempende, men denne gruppen legemidler inneholder kun to sovemidler (hypnotika); nitrazepam og flunitrazepam. Vival derimot, med virkestoffet diazepam, er ikke et sovemiddel (hypnotika), men et angstdempende legemiddel med sentraldempende effekt (sedativa). Dette kombineres ved bruk av MDMA for dempe noe av effekten, gjerne ved hy dose eller av uerfarne brukere.

Nr man kombinerer dette med det faktum at den fornrmede i saken var aktivt deltagende i de seksuelle handlinger og klart i stand til fre dialog med de tiltalte, ta bilder og kommunisere med utenforstende gjennom telefoni, Snapchat og SMS, viser det, som det overstende forvrig, at betegnelsen "dopet ned" gir en svrt feilaktig og uheldig beskrivelse av sinnstilstanden til tiltalte.

Jeg har lest dommen og lest "alt" som ble skrevet i media - bde i nettaviser, blogg, Facebook om Hemsedal saken. To hoved ting som ble nevnt overalt i saken er dop og voldtekt. Jeg tenker p narkotika. Ikke et eneste ord om tiltalte er dmt for bruk av narkotika. Har ikke emnet om narkotika vrt som tema i retten? Er ikke det staffbart oppbevare narkotika og gi andre narkotika?

Kan det vre feil av jenta navngi de 3 tiltalte etter at de ble frifunnet. De ble jo frifunnet!

I dommen str det bl.a.at et uavhengig vitne fortalte at to av de tiltalte hadde puttet et pulver i drinken hennes!!!, men hun oppdaget det.

Ingen tvil om at dette er en stygg sak - og ikke kom og fortell at de tre rabagastene ikke visste hva de gjorde. At de ble frikjent - betyr det at de ndvendigvis er s uskyldige i det de har gjort? De fremstr som relativt kyniske og kalkulerende. Hvorvidt jenta kan klandres for sin oppfrsel i dette eller ikke, dvs om hun er s uskyldig som hun skal ha det til, fjerner ikke det faktum at disse rabagastenes framferd er totalt forkastelig og uakseptabel. Derfor er det greit at navnene deres offentliggjres, slik at man kan vre fre var i forhold til disse tre i hvert fall.

Det som overhodet ikke er greit, er at meddommerne blir gjort til syndebukker, og flgelig fr slik ufortjent medfart. De gjr jobben sin. De skal forholde seg iskaldt til fakta i bevisene som legges frem i saken. Fremstr ikke fakta overbevisende nok til dmme skyldig, s skal man konkludere med frifinnelse. Her har vel ikke ptaler klart legge frem saken p en slik mte at det er hevet over tvil at de nevnte rabagastene er skyldige. Hvorfor ptaler ikke har klart dette, kan man jo bare spekulere i. Eller er denne saken av en slik karakter at det er vanskelig konkludere med at dette er en voldtekt juridisk sett? Hva mener blogger om dette?

Bamsen: Det str ikke p jussen, men p bevisvurderingen om dette er en voldtekt. Jussen omfatter svrt mye; herunder at man psykisk ikke er stand til si nei. Det som derimot er den store mangel med bruken av jussen i denne saken, og som den hadde vrt vel egnet til prve i Hyesterett, er hva som juridisk skal til for kalle en voldtekt begtt ved grov uaktsomhet. Men den avklaringen fikk vi ikke, og s langt m vi da legge til grunn ptalemyndighetens og lagmannsrettens oppfatning om at den beskrevne handlemte ikke er grovt uaktsom. Men jeg er ikke overbevist om at det er riktig.

Scenario: Attenrig jente gir rus til tre attenrige gutter og har sex med dem. Guttene angrer etterp og sier de ble lurt / begtt overgrep mot.

Hvem er potensiell overgriper da og hadde hun blitt anmeldt, tiltalt og hadde det blitt arrangementer for guttene ?

Muligens ikke.

Litt reell kunnskap til noen her som tydelig ikke har opplevd rusa folk. Jeg som tenringsmamma var med hjelpe to andre tenringsjenter for 15 r siden. De oppdaget en full jevnaldrende, som det viste seg hadde 2.5 i promille. Pustet men hadde ikke puls. S til IQ testen. Hvor kompetent er en i en snn rus til ta ansvar ? Til opplysning har vi 0 i promillegrense for bilkjring. Denne jenta som vi plukka opp hadde blitt ilurt ecstasy i alkohol og var total fjern. Kunne gjordt alt mulig med henne. Vi fikk henne p sykehus takket vre desse to jentene og min manns iq og som forstod konsekvensen med o puls men pust og vi forstod straks at hun hadde vrt utsatt for noe skummelt. Denne jenta reddet vi sannsynlig livet til. Det burde de gutta srget for i Hemsedal med. Skammelig unnskylde slik oppfrsel. . Desse gutta var dobbelt s gammel som desse jentene som tok ansvar og burde da ogs ha dobbelt s stor fornuft. Jeg er fortsatt stolt av min da tenringsdatter som tok ansvar. Hadde hun ikke gjordt det isammen med en noe bekjent og klok jevnaldrende hadde jeg lurt p hvilke etiske og moralske feilsignal jeg hadde gitt i barneoppdragelsen og grtt resten av livet. Ta ansvar pass p hverandre. Takk Elden for at du er et juridisk medmenneske.

Takk for fin problematisering av hvordan det kunne vrt tatt ansvar i denne saken. Det er langt alvorligere at saken ikke ble hndtert slik av de juridisk ansvarlige at anke kunne fremmes, enn at tre lekdommere voterte slik de gjorde.

Takk til John Christian Elden!

Helt ening med Elden i at denne saken br forskes anket til Hyesterett. Det er ogs en type sak jeg tror Hyesterettaldri tidligere har bedmt. Og det alene br vel vre et argument for anke?

Ellers er jeg veldig enig i det "mor" Perly skriver om ta ansvar. Alts krav til menn om ta ansvar i saker som denne.

Men om dette var anse somvoldtekt i juridisk forstand, nei det tror jeg dog ikke.

Meget interessant lesing.

Jeg har brukt 3 timer av natten p dommen.

Disse stoffene som D har inntatt gir slike symptomer som kvalme.Sopp eller LSD kan gi Mage ubehag.Blandet med en hy dose sentralstimulerende + Angst dempende/Beroligende (benzon) og Hasj.. mulig kokain ogs..? i tillegg har hun da en alvorlig psykisk lidelse som innebrer varig endring i personligheten.

Jeg reagerer ogs p Diagnostiseringen utfrt av disse Psykologspesialistene.

Slike alvorlige psykiske lidelser SKAL utfres av Psykiater. Lege med videreutdanning i Psykiatri. En annen ting er at det skal foreligge utredningsprosedyrer hos den Legespesialist som har utredet.

Psykologer har ingen kompetanse p utredninger av slike alvorlige lidelser som har med Personligheten til et menneske,derfor blir de heller ikke kurset nr det kommer nye utredningsmetoder.

Ang. postraumatisk stresslidelse..var noe Vietnam soldatene slet med. Soldater som har over lang tid blitt utsatt for enorme belastninger.Det er ogs en lidelse som er behandlingsbar med intensiv terapi.

Dissosial symtomer er et amerikansk navn for Psykopat. De fleste av de som kaller seg for Psykologspesialist har sittet p et UNI i Amerika lest bker.

er du Dissosial.. er det helt vanlig at du har Depresjoner.. og har du Depresjoner,s har du ogs Angst.. For disse gr hnd i hnd. Spr en Psykolog.Samtidig har de vrt flittig med "stille" s mange diagnoser p en s ung jente..Skremmende.. hun blir hengende med disse hele livet.for det er en farlig makt i Sakkyndiges hender.

En annen ting som jeg reagerer p

Hennes erstatningskrav

Nr en person er s i total krise,er ikke et stort belp penger det du tenker mest p.

Dommerne burde stilt ? til psykologene. Det var tross alt stk av dem.

Dommerne sier at det er usannsynlig at hun hadde et s voldsomt sexliv de timene..

Da tenker jeg... Det har de overhodet ingen kompetanse p bedmme. De burde spurt Psykologen.. som har studert Freud Psykoanalyse.

Takk John Christian Elden

Scenario: hva om de tre guttene ikke hadde vert utstyrt med en penis hver? Hva hadde de da gjort galt med denne jenta? Vel, de har gitt henne alkohol, mdma, hasj, (narkotika,kokain), vival og holdt henne "fanget" i en campingvogn (red. dommen; s kommer det frem at nr kl va ca 0500 ble jenta litt til seg selv, gikk p toalettet og sendte SMS til sin mor, i redsel. Og nr hun kom ut fra toalettet mtte hun nesten sloss for f trusen og klrne sine fra AB el. C. De ville mest sannsynlig utfre det samme engang til, dvs. gi henne alkohol, mdma, hasj etc. Skal ikke slike dyr (Ref. guttene) holdes i bur en god stund fremover? Hadde vert tryggere hatt apekatten Julius og resten av dyreparken i gatene..

Hvordan blir rettssikkerheten etter denne saken ?

Hvis noen blir feilaktig siktet for voldtekt og s sitter det dommere som er livredde for bli hetset p Internett som skal dmme ?.

Hetsingen m jo f juridiske konsekvenser.

AN

Hvorfor ikke bare forholde seg til Lab. svarene av blod og urin ? S fremst du ikke vil pst at det var feil med de ogs

Hvordan kan du pst at "de" hadde gitt henne Alkohol? Hun hadde ingen Aceton i kroppen.

Denne "jenta" hvor gammel er hun egentlig?

Hvorfor tror du at hun bruker P Piller..? Hvorfor bruker kvinner prevensjon? Kan jo hende at hun liker sex,men ikke nsker bli gravid...

Kate Fure

Lab. svar kan fremkomme uriktig, har skjedd tidligere og skjer.

Vedr. alkohol, mdma.. dette kommer frem i saksgangen, du fr lese dommen selv.

Jenta var 18r. Og n har hun blitt eldre.

Man bruker ihvertfall ikke P-piller fordi at man kan bli utsatt for en voldtekt.

Ragnhild Bing

Ragnhild Bing

H R, skjnner godt at du velger vre anonym .Advokater n til dags? Stort sett s ser jeg p de som svrt umoralske,pengekjre,og bestikkelige, da mener jeg moralsk bestikkelige og til tider lar seg bestikke med penger. Det burde ha vrt helt andre opptakskrav p jusstudiet,MORALSKE KRAV! ikke om studenten har god evne til lese teoretisk stoff og huske teoretisk stoff og skrive det ned p papir!

H R ,da blir slike som Elden og hans inngripen i Hemsedalsaken som et FYRLYS som hp for den almenne borger og rettferdighet!

Jeg har tidligere bde sittet i jury og vrt meddommer, var i utvalget av lagrettemedlemmer i tre perioder, alts 12 r. Jeg ble meg tidlig bevisst at jeg under tjenestegjring i vervet ble gitt makt, ja til dels stor makt. Det burde derfor ikke vre noen urimelighet i mtte tle kritikk dersom jeg i en sak hadde utvist bde drlig skjnn og dmmekraft helt i motstrid med folk flest sin rettsoppfatning og lovgivers intensjoner. Meddommere m ikke stakkarslig-gjres, men trusler og sjikanering br de ikke f. Dette gjelder alle. Jeg oppfatter faktisk dette folkelige opprret mot den avsagte dommen i Hemsedalssaken som bde saklig og berettiget korrigerende. Trist er det at det verserer trusler og sjikane mot meddommere og de frikjente, men det gjr det ogs mot jenta har jeg sett. Det er imidlertid ogs trist dersom kritikken mot denne dommen og mot hvordan voldtektssaker generelt blir behandlet i rettsvesenet, at dette skulle drukne i mange "voldsomme karakteristikker av dem som kritiserer. Du er erfaren jurist, og dermed kjenner du bde regler og prosedyrer bedre enn alle oss andre som "bare" er opprrt over dommen. Det er veldig bra at du bruker av din tid til opplyse oss om hvordan "statsadvokaten" kunne ha gtt frem. Det jeg lurer p er hvorvidt Hyesterett p egen hnd p noen mte kan gripe fatt i denne saken ut fra at den kan ha sider ved seg som trenger prinsipiell avklaring?

Randi: I Norge er det slik at domstolene i straffesaker bare trer i funksjon nr det begjres fra en som er ptaleberettiget. P godt norsk er svaret derfor nei.

Holdt noen en pistol mot hodet hennes og tvingte henne til innta narkotika? Selvflgelig ikke, ingen som gjr det.

Hun inntok stoffene frivillig.

Har selv brukt MDMA i mine yngre r og kan skrive under p at man blir EKSTREMT perverst kt av det, og kan ha sex med folk som man knapt nok ville ha sagt hei til i edruelig tilstand..

Jeg tror hun var med p sexen for s og angre seg nr hun "klarnet" opp av rusen.

Birgitte Riegel

Birgitte Riegel

Anken tillatt fremmet.

Nr jeg leser kommentarene her s er jeg utrolig glad for at jeg er den som passer vesker og drinker og ikke vil snakke med ukjente menn p byen.

Oppfordrer mine venninner til gjre det samme.

Kanskje ikke s gy der og da, men i lengden vinner alle p det :)

Ragnhild Bing

Jurist,Advokat Gjr en jobb

Deres jobb som i straffesaker er FORSVARE sin klient.

P samme mte som Kassedamen p Rimi.. Hvis hun ikke gjr jobben hun er satt til,er hun fri for jobb.

Slik er det ogs med Advokater.

Jendor

Selvflgelig var hun med p leken.. Hun var ikke fornyd etter 2.. s hun ba de hente nr 3.. Herrene har ogs vurdert henne som meget oppegende..

Hun var ikke fornyd med nr 3 heller. Vurderte de noen gang seg selv?

Ragnhild Bing

Ragnhild Bing

Kate Fure

Ja advokatene gjr en jobb-men mange er ekstremt UMORALSKE.De fr kriminelle til g fri fordi de VIL vinne saken!De bruker veldig gjerne falske vitner ,og dermed blir kjent som en "flink" advokat. DET ER FULLSTENDIG UMORAL!De er mye mere opptatt at klienten dems skal vinne saken enn at Rettferdigheten skal seire.Advokatene blir alts skyld i at mange kriminelle gr lse og fortsetter med kriminelle handlinger!

By the way, Merkelig at du kaller de kriminelle i Hemsedalsaken for Herrer.Jeg vil kalle de for" noen fullstendig umoralske sjelelige delagte slabedasker". Som jeg har forsttt hadde flere samboere og hadde barn !

Ragnhild Bing

Ragnhild Bing

Men det vrste er nesten denne edrue drosjesjfren som er vitne til at hun blir bret inn og ut av drosjen og inn i en campingvogn av tre menn -og IKKE TAR AFRE.

Hei,

Kan saken teoretisk gjenpnes pga manglende lovanvendelse el.?

Takk

Spm: Nei. Gjenpning av en straffesak til de tiltaltes ugunst krever

(a) nr dommer, lagrettemedlem, protokollfrer, tjenestemann i politi eller ptalemyndighet, aktor, forsvarer, sakkyndig eller rettstolk har gjort seg skyldig i straffbart forhold med hensyn til saken, eller et vitne har gitt uriktig forklaring i saken, eller et dokument som er brukt under saken er falsk eller forfalsket, og det ikke kan utelukkes at dette har innvirket p dommen til skade for siktede

eller

(b) nr det p grunn av hans egen tilstelse eller andre nye opplysninger eller bevis m antas at han er skyldig i den straffbare handling eller en vesentlig grovere straffbar handling enn den han er dmt for

Jeg m si det er mange her som har meninger om MDMA og benzodiazepiner. Men er det noen her som har faktisk erfaring med det? At MDMA er i "amfetamin-familien" betyr ikke at du blir oppkvikket, klar, eller har kontroll p noen mte. En hy dose MDMA kan virke slvende, og nrmest hypnotiserende. Husk at 200mg er ansett som en hy dose. Dette er en dose som vil f ynene til "rulle bakover", og du vil bestemt ikke ha kontroll over deg selv. Legger du til benzodiazepiner, alkohol og hasj, som gjr deg enda slvere, og faktisk kan vre en LIVSFARLIG kombinasjon, har du oppskriften p "hjemmelaget" rapedrugs! Benzodiazepiner virker slvende p hjertet, og kombinasjonen kan belaste hjertet veldig, da et stoff (MDMA) fr hjertet til pumpe raskere, mens det andre (vival) fr det til pumpe saktere. Dere som sitter her og mener MDMA er kjrlighetsdop, fordi det har du lest, har tydeligvis ikke mye erfaring med dette stoffet. Og dere som mener "hun sikkert var villig og billig" etter ha inntatt MDMA, har sikkert ikke sett hvor fkka man faktisk kan bli av det. Og kombinasjonen av rus hun fikk i seg tviler jeg p var hverken oppkvikkende eller behagelig p noen mte.

Ta dere sammen litt!

Hans Tingvad.

N har det seg slik Herrene er frikjent i 2 ledd.

En lege har avgitt forklaring ang. virkestoffene.

S var det slik at der ikke var funn av Aceton i urin eller blod.

Jeg siterer til det som str i dommen. Linken ligger lengre opp p siden..

Hvis jeg hadde vrt en av disse Herrene i saken, S hadde det ikke stoppet her.

Jeg hadde ikke stoppet fr hun hadde blitt straffet for falsk forklaring.

jeg vet ikke hva jeg skal tro ,om det er at jenta angre og legge skyld p voldtekt eller om det faktisk var voldtekt,det er helt forgjvlgt hvis det stemmer ,da m jenter passe seg for mannfolk for da blir nok mannfolk bare mer og mer aktiv med voldtekt siden dei ikke havne i buret nr dei dope ned kvinnfolk og voldtar

Ragnhild Elizabeth Bing

Ragnhild Elizabeth Bing

Kate Fure,Jeg fr frysefornemmelser .Fikk du ikke med deg at jenten ble br inn og ut av taxien.TROR DU HUN VAR ISTAND TIL SI NEI TIL DOP?

Er det kanskje flere fornrmede jenter der ute...?

Jeg har lest dommen og har forstelse for at tre meddommere med vel utviklet samvittighet ikke kunne svare skyldig basert p bevisene som var lagt frem i retten. Hvis noen skal kritiseres s er det politiet og ptalemyndighet for ha tatt for lett p saken, spesielt nr det gjelder bakgrunnssjekk av de n frikjente mennene og virkningen av stoff(ene) som den psttte fornrmede fikk i seg.

I dommen str det: / Mindretallet finner det ikke bevist utover enhver rimelig tvil at de tiltale forsto at D var i en slik tilstand at hun ikke kunne motsette seg de seksuelle handlingene. /

Avgjrende for saken var dermed om en eller flere av de n frikjente mennene (A, B og C) faktisk nsket dope ned fornrmede (D) for f henne i en planlagt og nsket tilstand som gjorde henne ute av stand til motsette seg de seksuelle handlingene. Hvis de gjorde dette, flger det ogs at de faktisk voldtok D, og flgelig skulle ha vrt dmt for dette. At D frivillig tok inn stoffet er uten betydning hvis hun ble lurt til ta en mye strre dose enn vanlig for at dopet skulle oppn effekten som A, B og C hadde planlagt. Hvis en eller flere av de n frikjente mennene, som alle over 30 r, har hatt dette som voldtekts-strategi s vil jeg tro de har prvd den samme strategi p andre jenter. Dermed kan det vre mange andre jenter der ute som har vrt utsatt for det samme. Halve Norge vet n hvem de n frikjente mennene er. I saken mot TV-danseren viste det seg at det var mange som hadde vrt utsatt for det samme. TV-danseren ble til slutt dmt for overgrep mot 17 damer som etter hvert sto frem. Foreldelsesfristen for alminnelig voldtekt er 10 r, s det er kanskje enn ikke for sent anmelde forholdet. Elden er sikkert villig til ta imot og koordinere henvendelser fra eventuelle nye fornrmede.

P den annen side, hvis ikke noen flere jenter melder seg m samfunnet kunne sl seg til ro med at dommen er korrekt og la de n frikjente mennene f fred til fortsette med livene sine.

Tusen takk til Elden for legge til rette for at dommen kan debatteres.

Hei! Hva ville vrt din argumentasjon dersom de tre tiltalte var dine klienter? Antakelig ikke den samme som her? Jeg forbinder jo ikke deg frst og fremst med vre p offerets side.... Fortsett slik!

Med respekt melde, adv. Elden, s synes jeg dette ?blogginnlegget? var tpelig. Srlig i form, men ogs i innhold.

Dommen i den aktuelle saken er rettskraftig. Det har vrt 2 frifinnelser av de tiltalte, begge av hyere rettsinstanser enn den frste fellende tingrett.

Dette tyder klart nok p at det i alle fall for en ikke ubetydelig andel av befolkningen (representativt representert ved de ulike frifinnende meddommere i to instanser) er fremkommet slike bevis (under den forutsetningsvis grundige bevisfringen som en slik tre-instansbehandling m ha gitt grunnlag for), som samlet ga grunnlag for en slik ?rimelig tvil? som rettsstaten ber dommerne om samvittighetsfullt se etter. Og som de plikter samvittighetsfullt ?g med?, nr de bes stemme for domfellelse eller frifinnelse.

De tiltalte - n rettskraftig frifunnede - har da en klar og legitim interesse; kunne g videre med sine liv. De har nok ogs, m vi hpe, lrt litt om liv og kurant leven de siste rene.

Nr du, som en av landets ledende strafferettsadvokater, velger underminere den -rettskraftig frifinnende- dommen i form av en hypotetisk ?Anke til Hyesterett? (attptil i prosesskriftform), vil dette utvilsomt i mange folks yne fremst som en slags bekreftelse p at dommen rent faktisk er positivt juridisk uriktig. En anke til Hyesterett, utformet av selveste hyesterettsadv. J.C. Elden, ?som (om) den burde ha vrt sendt?. Dette forutsetningsvise understrekes ogs av meldingen du publiserer innlegget under p din FB-profil: ?Vi hadde ikke behvd en folkedomstol i Hemsedalsaken.? (For den tungnemme: Hadde dommen bare blitt anket, s hadde folkedomstolen ftt ?sin rett?).

Men dommen kan ikke lenger vre uriktig: Innenfor premissene som rettssystemet legger, er denne dommen n regne som s god som den kunne bli i dette tilfellet. De eventuelle feil som mtte vre gjort, materielle eller prosessuelle, er n et rent rettsteoretisk anliggende. fortsette med sakskonkret prosedering -for domfellelse- n, implisitt eller eksplisitt, er i strid med uskyldspresumsjonen. Fagjuridisk kritikk i fellende retning fr man n ta p e-post eller p telefon med Riksadvokaten eller i dertil egnede juridiske tidsskrifter.

Utover undergrave meddommer-ordningen som du skte verne om i ditt forrige blogginnlegg, fremstr denne ?overprvingen? av domstolsapparatet derfor etter mitt syn som uverdig i lys av de frifunnede mennesker den rammer.

Jeg ville ikke blitt overrasket om Disiplinrutvalget ville funnet at din egen subsumsjon under RFA pkt. 2.4.2, frste komma svrt tvilsom her. Slik innlegget er forfattet, er det nemlig vanskelig se hvilken annen interesse du kunne ha enn profilering av egen advokatvirksomhet (blikkfang=klikkfang). ?Anken? kan ikke ses folkeopplysende utover at den viser at dommen kunne vrt anket, noe de fleste nok allerede har ftt med seg (og som er noks selvsagt ettersom vi har en ?Hyesterett?). Gitt at det finnes en rekke andre vel s effektive metoder ve fagjuridisk kritikk av psttte prosess-blemmer enn undergrave en nylig avsagt, sterkt betent og -rettskraftig frifinnende- dom, s synes i alle fall denne pensjonerte advokaten at du burde tenkt deg litt mer om. Rettskraften gir de tiltalte rett p ikke bli anklaget for de samme forhold p nytt, verken eksplisitt av privatpersoner eller implisitt av garvede strafferettsadvokater. Det er ogs en del av det siviliserte og rettsstatlige ved vrt samfunn.

Diskusjonen etter frifinnelsen av tre farlige voldtektsmenn i den skalte Hemsedal-saken viser at juss ikke er noen vitenskapelig basert 'metode'. Den ene loven kan sl den andre ihjel. Hvis bare juristen er god nok. For meg som ikke-jurist bekrefter advokat Eldens lissom-anke at Riksadvokaten kan ha mangelfulle jusskunnskaper. Fx innvilget Riksadvokaten meg bistandsadvokat ETTER at 25 rs foreldelsesfrist var utlpt! Min klage p henlagt anmeldelse og manglende bistandsadvokat ble sendt FR foreldelsefristen utlp. Pussig nok forsvant det rekommanderte brevet i posten. Borte vekk! Av Posten Norge fikk jeg kr 1000 - som plaster p sret...Riksadvokaten kunne gjenopptatt saken innen foreldelsesfristens utlp, men Riksadvokaten bekreftet overfor meg ha 'rotet' med saksnumrene og derfor angivelig mottatt min klage frst etter fristens utlp...Riksadvokatens skrev at saken forble henlagt, selv om jeg fikk tildelt bistandsadvokat... Dessverre kunne ikke bistandsadvokaten trylle, men har likevel vrt god sttte p forskjellige mter. Har inntrykk av at advokat John Christian Elden er en av f jurister uten autoritetsangst for hyere makter innen jussens verden. Elden vger tenke selv. Mens mange andre dilter bevisstlst etter eldgamle juridiske inndokterinerte pstander fremsatt av menn i middelaldren, liksom prinsippet fra romerretten/middelalderen (jf Aftenposten 100816): "Det er bedre at 10 skyldige frikjennes enn at en uskyldig dmmes." Hva med vge nytenkning blant jurister, spesielt der kvinner er voldtatte - av dere menn. Advokat Jon Wessel-Aas bekreftet da ogs i Dagbladet at det faktisk er tillatt publisere navn p personer som har deltatt i rettssaker som er offentlige, ogs nr personen har blitt frikjent. Ergo gjorde jenta helt rett da hun navnga de tre farlige voldtektsmennene. Lgner og inhabilitet avslres med penhet.

Advokat Elden svarte 'Hres bra ut' - da han fikk kjennskap til mine unike hemmelige lydopptak gjennom en ti-rs periode av advokater og dommere. Kan leses i dokumentaren (ny URL-adresse) http://www.livserinehelgesen.wordpress.com

Jeg har ingen forutsetninger for vurdere om ankeforslaget ditt er bra eller ikke. Men jeg gjr som mange andre og tenker at du, som en av de skarpeste knivene i klanen, har skrevet en tenkt anke som ville blitt fremmet. :)

Jeg bare lurer p en ting.

Er det normalt at aktor lper sporenstreks til Riksadvokaten med dommen for f den godkjent fr ankefristen er utlpt?

Visste aktor at det var overhengende fare for at det ble begtt bde saksbehandlingsfeil og lovanvendelse feil i dommen? Eller var det helt nytt for aktor?

Jeg har vel aldri hrt om lignende adferd av offentlig ptalemakt fr. At ting blir utfrt fr de absolutt m. Og hva skyldes i sfall det?

per chr t haagensen

per chr t haagensen

Takk til advokat Elden og hans initiativ.

Det advokat Elden gjr er viktig for advokatstandens renome, det er viktig for jenta og bare tiden vil vise, men jeg tror advokat Eldens initiativ vil resultere i en endret rettstilstand.

Etter mitt syn kunne ikke Norge leve med Hemsedal-saken og dens domspremisser.

VG nett, sitat:

I et brev til Riksadvokaten ber John Christian Elden om begrunnelsen for vedta dommen i Hemsedal-saken istedenfor anke den.

Lenke:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/krim/elden-ber-om-aa-bli-oppnevnt-som-ny-bistandsadvokat-for-andrea-voll-voldum/a/23769623/

Jeg forstr godt at de tre karene n skjelver i buksene

Ser og at de har folk inne her for forsvare seg, om det ikke er de selv .

Lurer jo ogs p hvor lur disse samboerne til disse tre karene m vre som ikke lemper disse ut av sine og sine barns liv

Elden er den siste jeg ville hatt som motpart i en rettssak

Tusen takk Elden for at du opplyser oss om jussen som er blitt misbrukt i denne saken

Tusen takk for at du tar saken

Gled dere voldtekstgutter

John Christian Elden

Kommentar i saken ang. ME som kan forklare hendelsen.

Jfr. Msn-siden i dag 20.08.2016:

http://www.msn.com/nb-no/nyheter/norge/tre-menn-frikjent-for-voldtekt-av-andrea-voll-voldum-jeg-ser-ikke-for-meg-en-fremtid-slik-jeg-har-det-n%c3%a5/ar-BBvQ5A2?li=BBr5A5g

Utklipp fra: "RASTE NED I VEKT

I slutten av januar 2014, noen uker fr Hemsedal-natten, var hun nylig friskmeldt etter ha hatt kyssesyken i fire mneder. Noe av vekttapet skjedde p grunn av sykdommen.

- Jeg gikk mye ned i vekt etter ha hatt kyssesyken, men la p meg noen kilo igjen da jeg ble frisk. Men etter overgrepene gikk jeg ned igjen i vekt. Jeg fikk rett og slett ikke i meg mat. Det var mye stress, lite svn og jeg hadde ingen matlyst, sier Voll Voldum."

Det bli "friskmeldt for kyssesyke", er merkelig. Mange leger vet ikke nok om sykdommen og mange t.o.m. benekter at den finnes selv om den er registrert i WHO som egen sykdom for mange r siden. Man kan ha gode perioder hvor man tar hensyn til hva kroppen makter og ikke er s aktiv. Derved tror leger som ikke vet nok om ME at man er frisk. Overskrider man egen grense, er det rett tilbake med utmatting og ofte sengeliggende igjen. Kyssesyke er et virus som pvises i blodet. Virus ligger latent.

ME syke tler ikke alkohol i samme grad som friske mennesker. Det kan f katastrofale konsekvenser om man drikker alkohol, har spist lite mat og er aktiv. Fr man i tillegg dop, kan man forvente blackout. Selv om andre tror vedkommende er vken og oppegende, har hjernen tatt kvelden, man er ikke selv tilstede og med utmattelse i tillegg, ingen krefter som i normal vken tilstand.

Jeg fikk ME for 25 r siden. Ble utsatt for blackout et par ganger de frste rene med ME ved innta 2 glass vin, spist for lite, vrt aktiv og tatt en sovetablett fr sengetid. Jeg s i andres yne helt vken ut og snakket, men hadde ingen anelse om hva jeg sa / gjorde. Jeg var heldig ettersom ikke noe alvorlig hendte. I ettertid passer jeg p spise og drikker kun 1 glass vin. Ingen lege advarte meg.

Viktig f med seg dette i retten! Hadde Andrea spist for lite mat og drukket et par glass vin fr hun fikk dop? En meget farlig og uheldig kombinasjon som kan utlse blackout. Andre tror man er tilstede, men hodet / hjernen har tatt kvelden. Man kan se upvirket ut, snakke, ynene er pne, men hjernen og kreftene fungerer ikke som de skal.

Andrea sa jo nei! Ble bret ut av taxien som en potetsekk.. Til tross for det, misbrukte og voldtok 3 voksne menn henne i tur og orden. 3 menn uten skrupler og moral. Slik gjr ikke normale menn. De voldtar ikke eller utnytter unge piker som er pvirket og gir heller ikke dop. Derimot tar de hnd om og henne og fr henne trygt hjem.

frikjenne 3 voksne menn med dop i lommen, er overgrep p det sterkeste. En av dem burde vrt voksen nok til stoppe de to andre! Var det et planlagt overgrep? Dommen setter kvinner tilbake til middelalderen juridisk sett og opphyer kte menn til voldtekt. De ble frikjent uten at de engang fler skyld i etterhnd. Dette kan f flger i vr tid. Det har blitt flere voldtektssaker. Rettens dom gir et signalement til voldtekt, en slags ferdig oppskrift for gale menn. Slik vil vi ikke ha det i Norge!

Tenk litt over det jeg skriver om ME med for lite inntak av mat, alkohol & piller / dop de 3 menn ga Andrea.

Jeg hper virkelig p rettferdighet i denne saken og nsker deg lykke til med oppreisning for Andrea!

ME/myalgisk encefalopati/postviralt utmattelsessyndrom/CFS/G93.3/A04 > i diagnoseregulativet ble godkjent i 1969 i WHO - i 1996 i Rikstrygdeverket/Trygdeetaten.

Korrekt at kyssesyken/munonucleose/Epstein Bahr skyldes HERPES vira! Der infeksjonen kan utlse ME/G93.3/A04 i diagnoseregulativet.

Hr overlege, ME-spesialist ved infeksjonsmedisinsk avdeling Ullevl universitetssykehus vitneml i lagmannsretten om herpesvira som utlser av ME i dokumentarposten "MEspesialist dr. Brubakk vitner i Frostating lagmannsrett' = lydopptak tillatt av lagmannsretten. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/09/05/me-spesialist-dr-brubakk-vitner-i-forstating-lagmannsrett/

Korrekt ME-syke har lav toleranse/tler ikke alkohol/for mye kaffe og andre stimuli. Du har helt rett!!

Slik jeg forstr det var sprsmlene i saken om jenten var ute av stand til motsette seg de seksuelle handlingene, og om de tiltalte forstod dette.

Flertallet (som alts ikke medfrte domfellelse) fant det bevist utover enhver rimelig tvil at mengden MDMA jenten fikk i seg var minst 250 mg, at en vanlig rusdose er p 100 til 200 mg og at den dosen hun fikk i seg kunne medfrt alvorlig forgiftning og dd. I tillegg ble det funnet andre stoffer i prvene som ble tatt. P bakgrunn av dette, og andre forhold, fant flertallet det bevist ut over enhver rimelig tvil at jenten var i en tilstand hvor hun ikke var i stand til motsette seg de seksuelle handlingene.

Nr hun var s ruset, kan det vel vanskelig hevdes at de tiltalte ikke forstod hvilken tilstand hun var i, og flertallet fant det da ogs bevist ut over enhver rimelig tvil at de tiltalte var klar over at jenten ikke var i stand til motsette seg de seksuelle handlingene.

Mindretallet (som alts gav frifinnelse) fant det imidlertid ikke ndvendig ta stilling til om jenten var ute av stand til motsette seg overgrepene, ettersom de uansett ikke fant det bevist godt nok at de tiltalte eventuelt forstod dette.

Vil det vre riktig lovanvendelse - eventuelt riktig saksbehandling - vurdere hva de tiltalte forstod angende jentens tilstand, uten ogs vurdere denne tilstanden?

Dette ble en sak fordi "gjerningsmenne" var hvite. De fleste av oss begynner bli grundig lei av hre om slike bullshit "festvoldtekter". Skam over denne stupide og lgnaktige dama, men enda mer skam over PK-spla som prver ryklegge EKTE voldsaker og krim som de ellers s gladelig velger se gjennom fingrene med.

Skriv en ny kommentar