hits

Når Riksadvokaten svikter oss

kommentarer 51 kommentarer

Riksadvokaten har sendt offentlig svar i Hemsedalsaken som han blant annet har publisert avslutningsvis i en artikkel i Aftenposten i dag. Der kommer han med en lengre redegjørelse for hvorfor hans ferievikarer ikke anket Hemsedalsaken til Høyesterett, og stiller seg bak avgjørelsen.

Redegjørelsen er grundig. Den bærer preg av å være et forsvarsskrift til dels vurdert i ettertid. Men når den er grundig, er den også svært lett å angripe og kritisere. Det er noe av poenget med å kreve en begrunnelse for avgjørelser i strafferetten. Det blir mulig å «anke» og diskutere vurderingene.

I den begrunnelse som ble gitt skriftlig i påtegningene fra statsadvokaten til Riksadvokaten 13. juli, heter det - ut over at det oppgis at dommen ikke er forkynt for partene ennå og at ankefristen utløper senest 8. augst 2016 - bare:

"De tiltalte ble frifunnet for voldtektspostene. Ettersom det ikke kan ankes over bevisvurderingen under skyldspørsmålet til Høyesterett, foreslås dommen godtatt".

Allerede 2 virkedager etter at Riksadvokatembedet mottok den "fyldige" innstilling sammen med alle permene med saksdokumenter, svarte de raskt at:

"Dommen godtas i samsvar med statsadvokatens tilrådning".

Alle ankemuligheter ble dermed effektivt blokkert, før det var mulig for almenheten å ha noen oppfatning av dommen eller for sakens parter å vurdere hva som burde gjøres med den. Bistandsadvokaten og fornærmede har for eksempel etter straffeprosessloven § 107c en lovbestemt rettighet til å kunne uttale seg om prosessuelle spørsmål som ankespørsmålet.

Etter at saken sprakk i media da offentligheten og avisa Hallingdølen fikk kjennskap til dommen 2. august og kritikken begynte å hagle inn, ga statsadvokaten en supplerende begrunnelse i media. Nå het det i følge VG at den ikke ble anket fordi det bestemmende mindretall visstnok hadde drøftet om de tre tiltalte hadde vært grovt uaktsomme, og at det da ikke forelå noen saksbehandlingsfeil. Jusseksperter mente klart at dommen burde ankes.

Den begrunnelse Riksadvokaten gir idag etter å ha tygget på saken en uke etter at jeg ba dem om en nærmere begrunnelse, er i hovedsak at

- domsresultatet lest i sammenheng ikke gir grunnlag for å kalle mennenes opptreden som grovt uaktsom

- at de tre meddommere trolig måtte antas å ha tatt stilling til spørsmålet om grov uaktsomhet ved vurderingen av erstatningsspørsmålet

- at den ikke-tilfredsstillende begrunnelse for bevisresultatet under skyldspørsmålet fra lagmannsretten ikke er en opphevelsesgrunn, og at påtalemyndigheten må respektere at Stortinget har satt skanse for hva Høyesterett kan prøve, der dette faller utenfor.

De to første påstandene har jeg kommentert tidligere. For å gi en kort oppsummering av dette spørsmålet: Riksadvokaten synes å være enig med meg i at Høyesterett kunne ha prøvd spørsmålet fullt ut og at lagmannsretten (og dermed Høyesterett hvis anke ble fremmet) pliktet å foreta en slik vurdering. Det Høyesterett da måtte ha avgjort, var om de tre tiltalte sine handlinger slik de er beskrevet i lagmannsrettens dom - som er det vi alle har lest og bygger debatten på - kan gis karakteristikken at det "foreligger en kvalifisert klanderverdig opptreden som foranlediger sterke bebreidelser for mangel på aktsomhet". At Riksadvokaten mener nei, må stå for hans regning. Det kan dere alle vurdere selv uten å være utdannet jurist. Spørsmålet burde i alle fall vært forelagt Høyesterett.

Det virkelige oppsiktsvekkende er imidlertid det tredje elementet i begrunnelsen for ikke å anke saken videre.

Høyesterettsjustitiarius Tore Schei rykket ut i media julen 2009 etter at Høyesterett i flere avgjørelser hadde presisert at det var viktig at straffedommer ble gitt en tilfredsstillende begrunnelse for avgjørelsen av skyldspørsmålet. I motsatt fall risikerte lagmannsrettene at Høyesterett ville oppheve dem. Han skrev blant annet:

"Høyesteretts krav til begrunnelse er til den [..] dom i lagmannsretten som utformes av de tre fagdommerne og de fire lagrettemedlemmene [..]. Det er utførlig redegjort for i dommen hvorfor det stilles et slikt krav. Det vises til plenumsdommen hvor det er pekt på at et hensyn bak et krav til begrunnelse er at rettens vurderinger skal være etterprøvbare for domfelte og allmennheten. Den domfelte og allmennheten skal kunne forstå og kontrollere hvorfor han er blitt dømt. "

Schei var overasket over at enkelte jurister og medier ikke hadde skjønt at reglene var endret med forståelsen av menneskerettighetskonvensjonens krav til begrunnelse, og at de samme jurister fortsatt trodde at begrunnelsen under skyldspørsmålet var noe Høyesterett anså seg uten mulighet til å prøve. Den aktuelle dom som ble opphevet var en fellende dom der resultatet avvek fra resultatet i den begrunnede tingrettsdommen. Schei skrev videre:

"For å ta vår sak: Lagmannsrettens dom nærmest roper på en forklaring på hvorfor den vurdering som tingretten foretok, er så gal at det tingretten fant «svært lite sannsynlig» nå ikke bare er sannsynlig, men hevet over rimelig tvil. Å la en slik behandling passere, ville etter min mening være å se helt bort fra det grunnleggende og overordnede krav til forsvarlig rettergang. Det vil også være å lukke øynene for det behov som nå burde være åpenbart for norske dommere: Å få luket ut fellende straffedommer det er grunn til å stille spørsmål ved holdbarheten av."

De samme synspunkter om begrunnelseskravet gjelder selvsagt der dommen er frifinnende. Dette understreker Høyesterett i en dom fra 21. juni 2013 der påtalemyndigheten angrep lagmannsrettens begrunnelse for en frifinnende dom i en sak om forsikringsbedrageri. Begrunnelsen viste - i følge påtalemyndigheten - at lagmannsretten ikke hadde skjønt faktum og burde supplert bevisførselen for å komme til motsatt resultat. De fikk medhold og frifinnelsen ble opphevet. Høyesterett skrev blant annet at

"[...] selv om retten normalt må kunne basere seg på det som aktor har lagt fram, kan saken likevel få en slik vending at retten plikter å sørge for supplerende bevisføring før det kan avsies frifinnende dom. Denne plikten kan også inntre selv om partene har vært enige om at supplerende bevisføring ikke har vært nødvendig. [...] Jo klarere et bilde av et straffbart forhold avtegner seg, jo mer skjerpes kravet til rettens kontroll med sakens opplysning når den allikevel ikke finner grunnlag for å avsi fellende dom."

I en forutgående avgjørelse fra Høyesterett i plenum fra 19. desember 2008 om hvorfor lagmannsrettsavgjørelser i ankesaker må begrunnes på en forsvarlig måte, heter det bl.a. at

"Begrunnelsen dels skal sikre at avgjørelsen er truffet etter en grundig og gjennomtenkt vurdering, dels at det skal være mulig å etterprøve at det har funnet sted en reell overprøving, både for den domfelte selv og for et eventuelt overordnet kontrollorgan."

I NOU 2011:13 om norske ankedomstoler, som har det talende navnet "Når sant skal skrives" er utvalget enstemmige om at begrunnelseskravet i norske domstoler må skjerpes inn (for ordens skyld opplyses at jeg deltok i utvalget). Det heter i kapittel 8.4 blant annet:

"En skriftlig begrunnelse gir innblikk i hva som har motivert avgjørelsen. Man kan si at begrunnelsen forutsettes å speile overveielsene. Den viser partene at deres argumenter er forstått og vurdert. At begrunnelsen gjør det mulig å kvalitetssikre avgjørelsen, er en sentral rettsstatsgaranti. Rett til innsyn i saker som angår en, mulighet for å imøtegå opplysninger og til å gi uttrykk for eget syn, er grunnleggende betingelser for en god og betryggende saksbehandling. Ved å begrunne sin avgjørelse viser myndighetene at maktutøvelsen er rasjonell og legitim."

Nettopp fordi Høyesterett ikke kan overprøve selve bevisvurderingen og selv avsi dom, er det viktig at domsgrunnene gjør det klart for oss hva som er vektlagt, fordi Høyesterett kan oppheve en dom der dette er uklart, uforklarlig eller uforståelig - særlig på punkter der resultatet avviker fra tingrettens dom. Altså det motsatte av hva Riksadvokaten bygger sitt etterfølgende forsvarsskrift på.

Dette er å svikte oss. Og straffeprosessens grunnleggende forutsetninger for at den skal sørge for en rettferdig rettergang som inneholder både rettssikkerhet for de tiltalte og rettsvern for de fornærmede. Det er ikke lovverket det er noen feil med, men påtalemyndighetens praktisering av dette. For å bruke Riksadvokatens egne ord i dagens brev:

"Voldtektssaker skal gis den høyeste prioritet, og det gjelder også for den foreliggende så langt de rettslige rammer tillater."

Det er bare så leit at de rettslige rammer er skuslet bort i sommervarmen og forsøksvis i stillhet.

Når Riksadvokaten peker på at det er strenge krav til stemmetallene for å finne noen skyldig, er dette en fullstendig avsporing. Så lenge vurderingen er forsvarlig og etterprøvbar, er det helt i orden og rettsikkerhetsmessig korrekt at en mindretall kan blokkere for flertallets ønske om å felle. Slik ordning har vi både i juryen og på Stortinget for viktige spørsmål som for eksempel grunnlovsendringer eller innmelding i EU. En straffedom er nok enda viktigere for den det gjelder. Enkelte land krever enstemmighet i retten for å kunne felle noen ut fra den enkle logikk at hvis èn dommer er i tvil om straffeskyld er bevist, så foreligger det rimelig tvil. Rettssikkerhet skal ikke settes opp mot rettsvern. Begge skal sikres. En begrunnelse som den vi har lest i Hemsedalsaken ville vært like angripelig om det var 2, 3, 4 eller endog alle 7 dommere som mente dette, slik også Høyesterett i plenum la til grunn i en dom av 12. juni 2009.

Hvilke konsekvenser som kan trekkes ut av påtalemyndighetens håndtering, gjenstår å se.

Det som er sikkert er at siste ord ikke er sagt.

*****

Vaskelapp: Siden jeg skrev de forrige blogginnlegg om denne saken om uthengingen av meddommerne og forslaget til anken som kunne vært sendt, som begge skjedde mens jeg var en "uavhengig og nøytral" jurist og ikke noen partsrepresentant, er jeg nå oppnevnt som bistandsadvokat for fornærmede i saken etter hennes ønske. Etter advokatreglene plikter jeg å opplyse om dette så leseren skal kunne vurdere om det har innvirkning på innlegget. Da Riksadvokaten - helt i orden - sender sitt brev direkte til media i denne saken, finner jeg det også riktig å svare offentlig. I stedet for leserinnlegg til en enkelt avis, sender jeg det heller her til fri avnyttelse.

 

 

51 kommentarer

Rune

27.08.2016 kl.01:08

Jeg er ikke advokat. Men det er en sak hvor det er bare tapere. Hadde saken kommet opp på nytt så hadde de 100% sikkert blitt dømt etter alt media styret i denne saken. Så de kunne umulig fått en fri og rettferdig behandling i domstolen. Og i mine øyner er det bedre at 100 skyldige går fri enn at 1 uskyldig blir dømt. Systemet vi har er ikke perfekt. Men det er bedre enn mange andre land. Men kanskje du mener at vi bare skal la allmennheten bestemme hvem som er skyldig eller ikke uten rettsak?

Klikka for deg rune?

27.08.2016 kl.01:18

100 skyldige skal slippe unna? Der tapte du saken din Rune. Idiotisk påstand. Ingen skyldige skal slippe unna er en gylden regel. Kom med fakta i stedet for påstander. Saken her er det ingen tvil om uansett hvordan du vrir og vender på det til din egen samvittighets fordel.

Pelle

27.08.2016 kl.01:24

Skulle ønske jeg kunne redigert forrige innlegg. Det skulle stått: *Kanskje* nok en person som angrer etter å ha gjort noe dumt i fylla. For det er tvil, kvinnen *kan* ha vært tilstrekkelig ute av stand til å motsette seg til at mennene burde ha skjønt det. Mens fagdommerne ville la denne tvilen komme anklagende til gode, lot meddommerne tvilen komme tiltalte til gode.

Godt vi har meddommere som kan rette opp juristenes rettslige villfarelse.

Re: Klikka for deg rune?

27.08.2016 kl.01:47

Du skriver: "Ingen skyldige skal slippe unna er en gylden regel."

Det er en gylden regel i politistater. Totalovervåkning er nødvendig for å nærme seg et slikt mål.

Et fritt samfunn må godta at mennesker gjør feil, hvis ikke er det ikke mulig å være menneske i dette samfunnet.

dømt

27.08.2016 kl.02:10

tvilen kommer deg ikke til gode om det er motstandere som tjener på å få deg dømt. Jeg ble dømt pga mennesker prøvde å tilrane seg rettigheter på annen manns eiendom. jeg ble dømt for trakassering av uvedkommende som anså privat eiendom som sin egen og eldre eiere som hindere det ikke var så farlig med. Far min ble anklaga for trakassering, jeg ligeså, Far min daua etter hvert, av dårlig hjerte, jeg ble fengsla.

per idag går uvedkommende på annen manns eiendom.

Ola

27.08.2016 kl.02:10

Ad: Vaskelapp: utrolig hva penger kan bidra med når man skal forme et samfunn...

Har lest "Hallingdal" dommen og det er faktisk lett å finne at straffeskylden ikke er bevist utover enhver rimelig tvil (en tvil både presseopinonen og nå Elden ønsker å manifestere bort fra saken, noe som gjør selve saken til et noe demokratisk farlig vesen og truer med å dømme selve rettens endelige beslutning rettstridig, et trist sorti for vår skjøre rettsstat).

Når den fornærmede er dokumentert med et mannlig kjønnsorgan mellom hendene, åpne øyne m.v. så er man ikke bevisstløs, hvem av oss ville ha gjort dette i edru eller ruset tilstand, uten å ville ha seksuell omgang?

I motsetning til sakkyndies belæring, så fungerer virkningen av den potensielt dødelige dosen Ecstasy og Hasj som fornærmede var ruset på, i de fleste tilfeller, som et oppkvikkende og seksuelt stimulerende narkotikum ( ikke søvndyssende), noe som også sannsynliggjør at hun den gangen gjorde noe hun i edru tistand kom til å angre på. Hennes anger gir derimot ikke de tre mennene skyldig i et seksuelt overgrep.

Videre har hun morgenen etter og i tiden etter fått skader av narkotikaen med angst og anger, og videre fått bivirkninger som er beskrevet omkring ecstasybruk, et virkestoff hun med viten og vilje selv har inntatt, og som sannsynligvis har gitt senskader av narkotika-misbruket. Det gjør ikke de tre mennene hun var sammen med skyldige i overgrep i ordets rettslige betydning.

Takk til de tre meddommerne (herav de to kvinnene) som turte å vurdere tvilen, som skal komme de tiltalte til gode, det at fagdommerne i dømmetåka ikke så rimelige tvil, er betenkelig, men meddomsrettens totale innsats tilsier at rettsystemet faktisk fungerte godt i dette tilfellet.

Jeg har kun lest dommen og tar forbehold om at det under saken har fremkommet momenter av betydning som ikke er nedtegnet i dommen og som gjør at dommen ikke gir en god nok beskrivelse av de faktiske forhold.

John Christian Elden

27.08.2016 kl.02:55

Ola: Antar det er denne sekvensen fra dommen du da bygger på: "Under ankeforhandlingen husket G lite fra drosjeturen. Deler av hans forklaring til politiet dagen etter ble derfor lest opp og G bekreftet det som ble lest opp. I politiavhøret forklarte han at «jenta hadde absolutt ingen kontakt med livet». Hun klarte ikke å gjøre noe selv og en av mennene måtte hjelpe henne. Hun klarte ikke å gå selv, øynene hennes var åpne, men hun så bare rett opp. G mener å ha hørt stemmen hennes, men at det bare var babling. Hun satt på fanget til en av mennene under turen, med bena på hver sin side av fanget hans og med ansiktet vendt mot han. Da turen var over, bar mannen jenta ut på samme måte som hun satt på fanget hans, ved at han løftet henne litt opp. Det er lagt fram et bilde hvor også dette er rekonstruert. Bildet viser at fornærmede blir båret ved at hun blir holdt under lårene, med kroppen vendt mot han som bærer og med hode hvilende på skulderen hans. Flertallet finner ikke at det forhold at G forklarte seg til politiet uten tolk, innebærer at hans forklaring ikke kan legges til grunn. Under ankeforhandlingen ga han uttrykk for at det han har forklart til politiet var riktig og at han ikke hadde opplevd språkproblemer under avhøret.

Etter flertallets syn er det framlagte bildet, som viser at D har en penis i munnen, ikke egnet til å reise tvil om skyldspørsmålet. At hun har øynene åpne på bildet, innebærer ikke etter flertallets syn at hun ikke har vært i en tilstand hvor hun var ute av stand til å motsette seg seksuelle handlinger. Flertallet viser til at taxisjåfør G også har forklart at D hadde øynene åpne, men at hun bare så rett opp. Til tross for at hun hadde øynene åpne, beskrev G henne slik at hun hadde «absolutt ingen kontakt med livet». Etter flertallets syn er heller ikke det forhold at D på bildet har hånda rundt penisen, egnet til å skape tvil om at hun var ute av stand til å motsette seg handlingen."

Jeg leser den nok ikke på samme måte som deg. Og for ordens skyld: Straffbarhetsvilkåret er ikke at fornærmede har vært bevisstløs, men at hun har vært ute av stand til å motsette seg overgrepet f eks på grunn av redsel eller rus.

Lars Erik Larsen

27.08.2016 kl.03:14

Skal du være sikker på å tape din sak: Kontakt Elden

Pelle

27.08.2016 kl.03:19

Elden: Antar det er denne sekvensen fra dommen du bygger på:

"Mindretallet finner det ikke tilstrekkelig bevist at D opptrådte på en slik måte at de tiltalte hadde grunn til å tro at hun var ute av stand til å motsette seg de seksuelle handlingene. Fornærmede har åpenbart opptrådt aktivt i forbindelse med de seksuelle handlingene, jf. blant annet de framlagt bildene. Videre har hun vært i stand til telefonisk kontakt med andre i tidsrommet hvor de seksuelle handlingene har funnet sted. Det forhold at hun ble båret ut og inn av taxien, er etter mindretallets syn ikke tilstrekkelig for at de tiltalte skulle forstå hvilken tilstand hun var i."

Poenget er jo at det ikke er nok for domfellelse at at fornærmede har vært ute av stand til å motsette seg overgrepet, Det må også ha vært åpenbart for den anklagede, forutsatt edru, at fornærmede var i denne tilstanden. I denne saken er altså ikke det tilfellet.

Merker meg også at fagdommerne konkluderer med bevisstløshet allerede før bildebevisene vurderes. Konsekvensen er at bildene ikke får den beviskraft de har i favør av tiltalte. De tre meddommerne ser dette.

John Christian Elden

27.08.2016 kl.10:08

Pelle: Det er korrekt. Det er begrunnelsen for frifinnelse i sin helhet. Slik det ser ut som både Riksadvokaten og jeg mener, er dette ikke tilstrekkelige domsgrunner. Vi er imidlertid uenige om hva man kan gjøre med slike domsgrunner, som blant annet viser at de har misforstått loven. I Rt 2009 s 750 opphevet Høyesterett i plenum en dom med tilsvarende problemstilling, der beskrivelsen av faktum i dommen tydet på at lagmannsretten (enstemmig) hadde misforstått loven ved sin begrunnelse under skyldspørsmålet. I vår sak synes denne begrunnelse å vise at de aktuelle dommere tror det rettslige vurderingstema er om jenta er fysisk bevisstløs. Det er ikke lovens tema. Spørsmålet er om man psykisk eller fysisk er satt ut av stand til å motsette seg overgrepene.

Dag Morten

27.08.2016 kl.04:18

Jeg ser i undring og fotvilelse på hva dommerene går i gjennom i norge,jeg var faktisk på dommer kurs i kirken,der bedyret presten sin representant at dommerene sin dom faktisk skal gjelde frem til det motsatte ble bevist ved hjelp av viten og bevis,hvorfor blir ikke allvitenheten lagt på det bordet, det skal i rettapparatet for å få sakene ut av verden,man higer faktisk til slutt etter erstatning for det lovbrudd man har utført,her må en passe seg fryktelig og faktisk legge til grunn årsakene og sytstematisk la lekdommerene være med som eksterne og helt uavhengige impulsgivere utifra et rettslokale sin oppfattning,altså en la oss kalle det en uavhengig domstols 3 parts insyn og avgjørelse som hoveddomstolene er nødt å ta til følge,en nøytral avgjørelse,den kan være viktig og avgjørende for enkelte saker,når man leser her så er dette forum faktisk litt morsomt og dobbelmoralistisk i sin sak.prestige og prestasjons krav i å skape seg flere klienter(kunder) i enkeltsaker er ikke bra i det hele tatt,

Presten sin representant sa på kurset at den dom dommerene avga er den som skal gjelde.

Dag Morten

27.08.2016 kl.04:48

Vil bare også nevne en ting som irriterte meg i mine barn sin oppvekst og skolealder,det forferdelige ran i stavanger som endte så tragisk,der en politimann bre revet bort,min sønn kom springende med en lekepistol av plastkule typen i stuen og skrek at han skulle skyte toska,da tenkte jeg hva i pokker kan ha skjedd på skolen da,jo de hadde fått høre om dette ran hvor en ved det navn var en sentral person,så tenkte jeg men dette var da et ran hvor mange personer var med,altså ble et navn hatet og resten gikk fri i nabn,hva pokker gikk galt i stavanger i skoleverket tenkte jeg så,jo altfor stor åpenhet i aviser og media før dommen var avsagt og ferdigbehandlet,min sønn vil ikke drepe toska ihvertfall,litt av en påkjenning dette for oss som var foreldre,de kalte det for toska ranet,det de skulle ha kalt det for var vel ranet av norges bank lokalet,resten av detaljene og publisiteten synes jeg ikke noe om i det hele tatt,det var da andre navn som også burde blitt offentliggjort,grunnen til at jeg drar dette frem i denne anonsen sin totale andre forståelse og mening er at barna vokser opp i en anderledes verden en dere gamle dommere,de forstår ikke prestigen og dommer autoritet,de forventer seg bare at det fungerer slik mor og far er vokst opp,altså må man ta til seg yngre utdannete og lære og utveksle erfaringer.også det man kan kalle utenlandsk kompetanse og erfaringer,man må ikke miste autoriteten helt i enkeltsaker og store saker,

Jeg kunne ikke springe ut på gaten å skrike at min sønn ikke ville drepe toska,men jeg bedyrer at han ikke vil gjøre det,det var nok lek med et navn med en plastversjon av et maskingevær,jeg mener det var læreren som må ha uttalt dette.skjerp dere.

Harald

27.08.2016 kl.07:26

Kjempebra Elden!

Nå håper vi trollene har lagt seg.

Jeg støtter din argumentasjon 100%.

Det er for meg ubegripelig at det ikke ble domfellelse i den saken. Jeg har også lest dommen.

Er enig i at saken bør prøves videre og ønsker dere lykke til.

Men det beste hadde vært om Riksadvokaten snudde og begjærte saken gjenopptatt.

Ønsker dere lykke til videre :-)

Erik P

27.08.2016 kl.07:28

At det pågår en debatt for tiden om juryordning og hvordan lagmannsretten skal organiseres i fremtiden vet vi, men dommer i dag blir vel stort sett avsagt etter gjeldende praksis og skyldspørsmålet blir endelig avgjort her, hevet over enhver rimelig tvil. Ved åpenbare saksbehandlingsfeil bør og kan saken ankes til høyesterett på et slik grunnlag. Det er vel dette det handler om nå, om noe som kan oppfattes som en forsømmelse kan oppfattes som en saksbehandlingsfeil. Det løpet er allikevel kjørt og saken har kun akademisk interesse.

Dommerne har i Hemsedalssaken dømt i skyldspørsmålet etter deres overbevisning og hevet over det de mener er enhver rimelig tvil. Dette må vi leve med til noe annet er bestemt om rettsorden, samtidig som vi må innse at høy minimumsstraff hever også beviskrav og terskelen for å bli dømt...

Hans

27.08.2016 kl.07:34

Jeg har fulgt med i denne Hemsedalssaken. Om denne saken ikke kommer videre etter dette jeg kaller justismordet, bør denne saken rett og slett sendes til Strasbourg. Denne saken, mener jeg er ytterligere en retts skandale oppe på mange andre rettsskandaler i norsk rett, men at Elden nå över press på riksadvokaten, synes jeg er helt flott. At man er nött til å gjöre beuk av folkets domstol som denne unge damen satte i gang mot de som øvde overgrep mot henne, skulle ikke være nødvendig i en rettsstat, så igjen stiller jeg spørsmålet om Norge er en rettsstat?

Nysgjerrig

27.08.2016 kl.08:02

Du som skriver under pseudonym "dømt" og mener at du ikke fikk adekvat bistand da din sak gikk for retten: jeg har lyst til å lese dommen for å forstå hva du mener. Kan du legge ut saksnummer fra retten slik at jeg kan henvende meg til domstolen og få en kopi av dommen?

Jonas

27.08.2016 kl.10:00

Opplever det som et demokratisk problem at juss-språket er så himla langt fra det vi kaller normal tale. Hadde vært et morsomt samfunn om alle konsekvent snakket fagspråk.

Jeg er litt dyslektisk men ikke verre en at jeg jeg har klart å skaffe meg en BA. Rettslære hadde jeg også en gang i tiden, men å lese det du skriver, og utdragene fra begrunnelsen tre ganger, gir jeg opp.

Sitter nå med et brev, avslag på søknad om skattereduksjon. Det heter da på juss: "Varsel om fravikelse av selvangivelsen" Til dette sier jeg på godt norsk: "Det derre er da faen i meg ikke norsk!"

Liv Helgesen

27.08.2016 kl.10:02

Heia advokat Elden og Andrea! Stå på!!

ståle

27.08.2016 kl.10:15

Når nye bevis foreligger, så kan vel saken gjenopptas?? for det har jo versert i media at også andre jenter har fått erfart de samme mennene??

Carina

27.08.2016 kl.10:25

Like fasinerende at størstedelen av kommentatorene med en negativ holdnng til hele saken, og Elden- er menn.

Dypt fra hjertet til ei jente som har opplevd litt mer enn hva man forventer seg;

Når du som "det sterke kjønn" mann klarer å lire av deg kommentarer som "hun hadde øynene åpne med kuk i munnen/hånda"- da er det greit.

Dere vet at øyne stort sett ikke lukker seg når man dør heller? -nekrofili er derfor okey(?) "offeret" har jo øynene åpne...

Vet det er satt på spissen men faen- hvordan kan voksne menn som ikke har en mulighet i havet til å vite noe som helst om hvordan det er å føle seg undertrykket av en (eller fler) menn som både er fysisk større og psykisk har overtaket- du er så liten og maktesløs og all kraft bare forsvinner. Det betyr ikke at man synes det er helt okey, det betyr at man har gitt opp, at man har innsett att uansett hvor mye motstand man kan prøve å gjøre- så er man dømt til å tape akkurat den kampen.

Du mann som uttaler deg om jentas bevissthet og lyster- pass kjeften din. Og vær så takknemlig og ydmyk som du over at jenta i denne saken IKKE er DIN datter/niese/nærstående.

Elden; Ja firmaet ditt er vel kjent for å være noe kontroversielt- men du skal ha for å våge å krige der andre for lengst har rygget unna.

Heier på deg! :-)

Stig

27.08.2016 kl.10:55

Elden, som går inn og virkelig sloss for saken, er en mann!

Det er slik ekte mannfolk er. Håper det kvinnelige hylekoret merker seg dette...

Liv Helgesen

27.08.2016 kl.11:07

Den mannlig Riksadvokaten sviktet også i min sak, ble tildelt bistandsadvokat advfa Elden ETTER at den siste 25 års foreldelsesfristen var utløpt!! Riksadvokaten forklarte sågar at han hadde 'rotet med saksnumrene' - men opprettholdt henleggelsen på bakgrunn av foreldelsen. Egentlig kunne Riksadvokaten ha gjenopptatt saken, men hadde beleilig nok "rotet med saksnumrene"..."Politianmelder overgriper" kan evnt leses https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/04/25/politianmelder-overgriperen/

Min samtale med statsadvokatembedet i Oslo https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/04/27/samtale-med-statsadvokatembedet-i-oslo/

I advokat Eldens forrige bloggpost, gjorde kommentator oppmerksom på at Andrea - like FØR voldtektene - i 4 måneder hadde vært syk pga kyssesyken, en herpesvirus infeksjon, som ofte finnes hos ME-syke. Medfører nedsatt toleranse for alkohol, piller, kaffe - og andre stimuli, som ofte medfører at ME-syke blir ytterligere slått ut. Kanskje advokat Elden skulle sørge for medisinsk spesialistundersøkelse av Andrea, for å avklare hvorvidt hun lider av patologisk 'fatigue' etter kyssesyken? Og hvorvidt en slik sykdomstilstand evnt kan ha medvirket til at Andrea reagerte med å bli 'syklig utslått' på dopen hun fikk?

I dokumentaren "Kjendisnettverket til voldtektsmannen " https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/08/11/nettverket-bak-en-voldtektsmann/

kan publiserte lydopptak av ME-spesialist fra Ullevål sykehus høres. I dokumentaren 'Innsyn i domsprosesser - seksuelt overgrep', basert bl.a. på unike hemmelige lydopptak av mine samtaler med advokater og dommere og NAV over en 10 -års periode.

Frode

27.08.2016 kl.11:23

Vi trenger flere personer som Elden. :) Fantastisk jobb Elden stå på.

Asbjørn Lauvstad

27.08.2016 kl.11:26

Jeg synes Elden argumenterer overbevisende ved henvisningen til flere dommer i Høyesterett når det gjelder hva som i disse dager kreves av begrunnelsen for dommer. Eller har jeg med interesse merket meg følgende syn hos Riksadvokaten: "Det Høyesterett da måtte ha avgjort, var om de tre tiltalte sine handlinger slik de er beskrevet i lagmannsrettens dom - som er det vi alle har lest og bygger debatten på - kan gis karakteristikken at det "foreligger en kvalifisert klanderverdig opptreden som foranlediger sterke bebreidelser for mangel på aktsomhet".

Liv Serine Helgesen

27.08.2016 kl.11:37

Carina: Enig med deg!! Menn/gutter dominerer de fleste dokumentarfelt i voldtektsdebatten - med ansvarsfraskrivelser og henvisning til juridiske 'prinsipper' laget av middelalderens menn. Viktig å huske at juss er ingen vitenskapelig metode! Juss er konsturert hovedsakelige av menn- for kriminelle menn.

Hør hemmelig lydopptak fra Planmøtet - del 4 - min samtale med tingrettsdommer og voldtektsmannens advokat. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/07/21/del-4-hemmelig-lydopptak-med-tingrettsdommer-njaal-saeveraas-og-advokatfirmaet-braekhus-dege/

Såkalte "gjeldende rettsprinsipper" synes være i utakt med de mange sylfine varianter av voldtekt av kvinner. Juss er basert på lover og regler sågar fra middelaldren, liksom tesen om at det er bedre at ti eller hundre, skyldige voldtektsmenn går fri, enn at en uskyldig dømmes. Tesen er konstruert av middelaldrens menn for middelaldrens kriminelle menn. Et 'juridisk prinsipp' som vekker avsky i dag. Men ikke hos 'bevisstløse' jurister, som selv ikke er i stand til å tenke selvstendig, men fortsetter å gjenta tesen til det kjedsommelige, selv om tesen ikke baserer seg på vitenskap, men middelalderens gubbevelde sin omtanke for sine kriminelle 'brødre'/kompiser/menn.

Frode

27.08.2016 kl.11:51

Jeg er enig i mye av det som du sier Liv Serine. Når jeg hørte ordet korrupt tidligere som tenkte jeg alltid på kverulanter og folk som brukte brukte store ord når de snakker, men jeg har sett en prosess selv på innsiden så nå vet jeg at det meste av offentlige ansatte bruker kynisk rå makt gutteklubben grei og ufattelig mengde av feighet for å stoppe lovbryterne i samfunnet. Vi har dessverre en svakere og mer tafatt rettstat en vi kunne ønske oss. Jeg ser opp til Elden for det han gjør nå.

Gaunil

27.08.2016 kl.12:31

Er det ikke på tide å føre sakene innenfor rettsalens vegger?

I denne saken hører vi kun den ene parts forklaringer. Ingen ting har kommet ut om motpartens forklaringer.

Det jeg har lest om i denne saken er kun info fra den fornærmedes side i saken.

Det er jo to parter i en rettsak. Denne spesielle saken er for meg motbydelig og det er lett å få sympati med denne jenta. Men - er det slik rettssaker skal føres? I media?

Jeg for min del foretrekker at rettssaker føres innenfor rettsalens vegger. Nøktern rapportering fra rettssakene er OK.

Det ser ut for meg som at rettssakene føres mer og mer utenfor - i media. Når aktor og forsvarer kan stå på TV og prosedere i pågående rettssaker så synes jeg det går for langt. Nøktern rapportering er OK så lenge begge sider i saken blir belyst.

Jeg synes det har blitt for mange FB dommere.

John Christian Elden

27.08.2016 kl.19:51

Gaunil: Så langt har vi vel strengt tatt ikke hørt noen av partenes egne forklaringer. Den offentlige debatt har bestått i en domsanalyse og vurderinger av en dom. Det er grunnen til at vi i Norge og alle sivilserte land har offentlige domsavsigelser, slik at domstolenes virksomhet kan ettergås. Det regnes som en viktig rettssikerhetsgaranti for siktede personer at premissene for dom eller frifinnelse kan ettergås, og er i følge menneskerettighetene egnet til å motvirke f eks korrupsjon. Vi som ikke har vært i retten skal være varsomme med å være dommere på hva som har skjedd eller ikke skjedd, men vi kan og skal selvsagt ha en mening om dommen er korrekt eller om den bør oppheves til ny behandling. Det kalles demokrati.

Matti Lucie Arentz

27.08.2016 kl.12:41

Interessant artikkel i den danske avisen Politiken om liknende saker (voldtekt av dopete offere) med utgangspunkt i en kjent amerikansk sak samt en dansk sak med ganske store likheter. Dere er sikkert kjent med den danske saken (som referer til/kommenterer norsk lovverk rundt dette), men jeg linker til den just in case:

http://politiken.dk/magasinet/feature/premium/ECE3354138/voldtaegtsoffer-alt-inde-i-mig-blev-stille-jeg-har-stadig-ikke-ord-for-den-foelelse/

Lykke til!

Aud Kristiansen

27.08.2016 kl.14:19

Fantastisk at vi har noen som Elden som tør å ta tak. Håper virkelig han får snudd dette, og at de skyldige blir dømt. Lykke til og stå på, heier på Elden, Andrea og rettferdigheten.

Olly

27.08.2016 kl.14:55

Carina:

Hva er vitsen med å overdrive og deretter påpeke at du vet at du overdriver? Argumentene dine blir ikke bedre av det, tvert imot..

Vi er alle enig når det gjelder overfallsvoldtekter, sex med en som er bevisstløs og alle andre der et nei ikke blir akseptert.

Men, du "argumenterer" som om det fremdeles er menns oppgave å passe på kvinner. Det var ingen som presset hverken alkohol, hasj, kokain eller til slutt MDMA ned i halsen på henne. Hvorfor skal ikke kvinner ha akkurat det samme ansvar som gutta i alle slike saker? Var det ikke sånn at kvinner også selv ønsker å være likestilte og frie?

Du insinuerer at det fremdeles er menns ansvar at kvinner i noen situasjoner har det bra, ved på et vis å skulle beskytte dem mot å ta feile valg. Hvis en kvinne SELV tuller i seg for mye alkohol og narkotika (som var tilfellet her), skal da mannen/mennene rundt henne ha ansvar å passe på at han/de ikke gjøre det samme? Jeg mener, for å forhindre at det skulle kunne ende opp med sex som en av dem kan komme til å angre på senere? Det er i så fall dobbeltmoral. For i et likestilt samfunn skal da også kvinner ha ansvar for egne handlinger, alt annet er å se NED på kvinner. Prøv å fjerne deg fra disse eldgamle og indoktrinerte tankene om at kvinner trenger beskyttelse fra menn.

Olly

27.08.2016 kl.15:25

Aud Kristiansen:

.."som tør å ta tak"?

Det er da det tryggeste man kan gjøre i en sak som så raskt ble anket til media-domstolen, behandlet i rekordfart med domsavsigelse SKYLDIG. Selvsagt med, etter hastebehandlet ny rettspraksis, påfølgende offentliggjøring av navn, bilde og kontaktinformasjon for de "dømte" samt naturlig nok dommere som dømte feil.. Det viktigste er tross alt, i rettsstaten, at offeret får sin hevn.

Norge er ikke lenger en tradisjonell rettsnasjon. Både lekdommere og mange vanlige dommere vil for ettertiden først gå igjennom bevis. Deretter vil de tenke på fare for uønsket eksponering i media med påfølgende hets i sosiale medier. Så vil de evaluere det påståtte offerets kjønn. Til slutt vil de avsi sin dom. Og får antagelig spise kjøttkakene sin i fred.

Geiren

27.08.2016 kl.15:54

Synd at advokaters forhold til egne lommebøker skal utfordre rettssikkerheten!

John Christian Elden

27.08.2016 kl.19:47

Geiren: Det hadde vært fryktelig ille hvis det var slik. Helgvis kjenner jeg lite til slike situasjoner i Norge. Der hvor advokater ikke ønsker å ta saker på grunn av dårlig inntjening, har vi fortsatt tilstrekkelig med idealister som sørger for at såvel siktedes rettssikkerhet som fornærmedes rettsvern blir ivaretatt.

liv Serine Helgesen

27.08.2016 kl.16:05

'dømt': min kommentar også slettet, men det er helt greit, omtalte ting utenfor denne sak.

'Olly': nylig fortalte en 36 årig vakker ung kvinne at 'voldtatt? det har jg blitt mange ganger! du vet, når du sover....'

Altfor mange menn synes å ta seg til rette når partneren sover. På tide at menn bevisstgjør sitt ansvar.

'Ansvar og overgrep': http://www.dagbladet.no/2016/03/23/kultur/meninger/kommentar/voldtekt/43633203/

Pelle

27.08.2016 kl.21:46

liv Serine Helgesen: Altfor mange kvinner anmelder uskyldige menn for voldtekt.

Langt de fleste voldtektsanmeldelser blir henlagt. I media og blant politikere fremstilles dette som et bevis på at det er for vanskelig å nå frem for voldtektsofre. Men dette har vært undersøkt: Tvert imot viser det seg at politiet tar alle anklager på alvor, og etterforsker dem samvittighetsfullt. Det er anklagene som ikke holder mål. Men dette snakker ikke media så mye om.

Problemet er dermed snarere at altfor mange kvinner slipper unna med falske overgrepsanklager. Istedenfor å henlegge sakene, burde politiet i større grad holdt kvinner ansvarlige for falske anklager.

Pelle

27.08.2016 kl.22:42

Liv Serine Helgesen: Du angriper jurister og rettsstatens "middelalderske" prinsipper. Da skal du tenke litt over at mennene ble frikjent to ganger i denne saken, ikke av juristene, men av folkets representanter i retten, imot juristenes mening.

Slike saker gjør det tydelig at likestillingskampen ikke er fullført: Kvinner har fått likestilling, men ikke fått det ansvaret som dette fører med seg. Kvinner, og samfunnet, forventer fortsatt at menn skal ta ansvar for kvinnens adferd.

liv Serine Helgesen

28.08.2016 kl.09:00

'Pelle'

Voldtekt sammenlignes ofte med drap. Voldtekt tar liv. Voldtekt fører ofte til varige lidelser som belaster trygdesystemet for store summer, lidelser som angst, depresjon, posttraumatisk stressyndrom, nevrologiske lidelser etter smitte kjønnssykdom. jf straffelovens §192 D anses smitte kjønnssykdom som 'betydelig skade'. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/09/05/me-spesialist-dr-brubakk-vitner-i-forstating-lagmannsrett/

Enkelte voldtatte begår selvmord. De holder ikke ut smertene, fornedrelsen og de gjentatte overgrep fra offentlige instanser som ikke respekterer eller tror dem.

Hva er straffen for drap? Hva er straffen for å ta et liv?

Selv om anmeldelser henlegges og voldtatte ikke blir hørt, ei heller respektert av domstolene, viser historikken likevel ofte de livslange skadene/lidelsene de har fått pga voldtekt.

Mulig at mannsbastionen politiet etterforsker, men neppe godt nok, selv om de selv selvsagt ikke kan hevde noe annet. Min anmeldelse ble henlagt etter bare tre dager. Kan leses her:

Politianmelder overgriperen https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/04/25/politianmelder-overgriperen/

Mannlig Riksadvokat 'rotet med saksnumrene' i min sak. Ble tildelt bistandsadvokat advfa Elden ETTER at den siste 25 års foreldelsesfrist var utløpt!! Mannlig Riksadvokat svikter kvinnelige overgrepsofre, både Andrea, meg og mange, mange andre. Dessverre.

Eddie

28.08.2016 kl.13:07

Som Elden sier, ingen av oss var i Hemsedal, eller i retten men vi lever heldigvis i et demokrati og vi har ytringsfrhet.

Det mest skremmende ved denne saken (og liknende saker, Russevoldtekter etc) er at til tross for kvinnefrigjøring, feminisme, menneskerettigheter osv at vi har beveget oss mot et samfunn hvor kvinner repsekteres mindre enn før. Hendelsesforløpet og omstendighetene i denne saken ser ut til å være ganske klare. At de tiltalte ikke ble dømt er en fullstenidg gåte for alle som ikke er bevandlet i alle jussens irrganger.

Jeg ser at det oppfordres til å støtte opp om meddommersystemet. Et system som sikkert er bra i teorien, men som jeg ikke er like sikker på at virker godt i praksis. En meddommer er ikke en dommer eller en person som nødvendigvis er bevandlet i rettssystemet i særlig grad. En meddommer vil lett opptre som en spurv i tranedans og streve med å holde hodet over vannet og forstå hva som forgår og betydningen av hva som sies. Hun vil sikkert belæres og instrueres men hun/han vil ofte være mer opptatt av i ikke gjøre "feil" enn å foreta en selvstendig objektiv vurdering av sakens beviser og forhold.

Jeg vet ikke hvordan utvelgelsen av meddommere forgår og hvilke krav til kvalifikasjoner som stilles, men jeg regner med at lista ikke ligger særlig høyt. Dette sammen med det faktum at jobben som meddommer etter det jeg har forstått er elendig betalt, gjør at vi har et ganske magert og lite velutstyrt utvalg. En meddommer må også være en som ikke har noe viktigere eller mer innbringende å gjøre og dette sender oss videre nedover stigen.

Hvis det å være meddommer er en samfunnsplikt burde de oppnevnes av en kompetent instans og ikke være folk som bare banker på døra fordi de har en del tid til overs. Meddommerordningen bør revurderes og reformeres slik at en unngår slike feilaktige frifinnelser som etter alt å dømme har skjedd i denne saken.

Når det gjelder den aktuelle saken burde det være grunn nok til gjentopptagelse at rettfedigheten ikke har skjedd fyllest. Hvis de rette instanser ikke sørger for det står det dårlig til hos oss.

liv Serine Helgesen

28.08.2016 kl.19:28

'Eddie'

mulig jg banneri kjærka nå og kommentar slettes, men synes ikke uføretrygdede, kronisk syke, arbeidsudyktige, uansett uførediagnose, har noe å gjøre i retten som meddommere. Selv for friske kan det være svært utfordrende slitsomt å sitte i retten dag etter dag. Neppe bedre for en som allerede er kronisk syk, 100% arbeidsudyktig. Kan da ikke være helt trygg på at en kronisk syk, 100% arbeidsufør -uansett diagnose - får med seg alle viktige detaljer i en rettssak.

Eddie

29.08.2016 kl.12:28

Live Serine sier: ".... men synes ikke uføretrygdede, kronisk syke, arbeidsudyktige, uansett uførediagnose, har noe å gjøre i retten som meddommere."

Du kjenner nok rettssystemet bedre en meg og har opplevd det fra innsiden har jeg skjønt. Hvis det finnes mange slike meddommere står det dårligere til enn jeg hadde forestillt meg. Meddommervervet må være meget krevende og bare de mest oppegående blant oss er skikket til det. Jeg skjønner tanken bak meddommersystemet, men det er ikke alltid at gode forsetter fungerer etter planen. Meddommerne er ment å beskytte Jørgen Hattemaker, men virker det slik i praksis? Jeg tviler sterkt på det.

Jeg leser ang. godtgjørelsen for meddommere og det er adskillig verre enn jeg hadde forestillt meg:

"De som ikke har inntekt, velger å ta oppdraget på fritida eller i ferien, får 250 kroner dagen."

Hallo!!!! Kr 250 pr dag?! Da kan du bare gjette hvem som er interessert i denne jobben. (Dette er ikke hele historien selvsagt, det står noe om tapt arbeidsfortjeneste etc etc men en kan med en gang se at dette ikke er en jobb som hverken har høy status eller er verdsatt skikkelig i kroner og øre).

Jeg leser videre:

"Det er hver enkelte kommune som velger dommere. Dette skjer på forskjellig hvis. I henhold til dstl 74 og 75 er det kommunestyrene som har kompetansen til å velge meddommere. F.eks sender politikerne forslag på personer til en som er oppnevnt av kommunestyret. Valgkomiteen skal nominere like mange av hvert kjønn, personer med forskjellig alder og bakgrunn. Gruppen som velges skal gjenspeile befolkningen.

Man sjekker om de oppfyller alle formelle krav som f.eks alder. Deretter velges meddommere. "

Jeg regner med at alderen er det eneste som sjekkes grundig! Hvilke politikere som foretar utvelgelsen får vi ikke høre noe om og hvordan de finner frem til de personene som er kandidater sies det heller ingenting om. Dette hadde vært interessant å høre mere om. En så viktig prosess forlanger vi å vite alt om.

Jeg ser også at:

"Med enkelte unntak som f.eks øvrighetspersoner er de fleste personer over 18 år tjenestedyktig. Man skal være valgbare ved kommunale valg (dstl § 65, 66 valgl § 12 og 3). Personen bør ha kontroll på sin økonomi. Det kreves gode kunnskaper i det norske språk."

http://www.meddommer.no/Hvem/Hvem_03.htm

Lista er såvidt over bakkenivå. Det synes som om kravene nesten ikke eksisterer. I rest my case.

Eddie

29.08.2016 kl.12:50

Jeg fant følgende artikkel om meddommer/legdommer problematikken:

http://www.aftenposten.no/norge/Flykter-fra-domstolene-192106b.html

Det står blant annet:

"Norge ligger forøvrig helt på bunnen i forhold til Sverige og Danmark. Her får meddommere fra 1400 kroner til 2000 kroner ekstra pr. rettsdag, uansett som de trekkes i lønn eller ikke av arbeidsgiveren."

Et lite tips; de som flykter er ikke dommerne og advokatene, det er gjett hvem?

Hva er det egentlig med oss her hjemme? Betalingen har direkte innflytelse på hvem man får og reflekterer hvor viktig vi betrakter meddommerordningen for å være.

Eddie

02.09.2016 kl.21:55

Jeg er ikke helt ferdig med å tenke på denne saken ennå og det som sitter i bakhodet er bruken av ordet uaksom f. eks her; "domsresultatet lest i sammenheng ikke gir grunnlag for å kalle mennenes opptreden som grovt uaktsom".

For det første kan jeg bare huske å ha hørt ordet uaktsom i forbindelsen "uaktsom drap" i trafikken. Og da gir det mening når en tar for seg en som har kjørt uforsvarlig og det har skjedd en utilsiktet ulykke og noen har blitt drept. Da e rdte uten tvil uaksomhet til stede og den kan være av varierende grad. Men, og det er her det stopper opp for meg: hvordan kan en voldtekt være uaktsom? Enten så voldtar du noen med vitende og vilje eller så gjør du det ikke. I det hele tatt å bruke ordet uaktsom i forbindelse med voldtekt rimer rett og slett ikke. Jeg slumpet til å voldta en jente! Så skjødesløst av meg! Det er viktig hvilke ord vi bruker på ting og jeg føler at ordet uaktsom ikke bør brukes i forbindelse med en så alvorlig forbrytelse som voldtekt.

Jeg skjønner nå at det som menes i sitatet, "domsresultatet lest i sammenheng ikke gir grunnlag for å kalle mennenes opptreden som grovt uaktsom" egentlig ikke er den sedvanlige betydningen av uaktsom, men klanderverdig. Men dette gjør det jo bare verre når vi får vite at dette er en uttalese fra Riksadvokaten. Hvis vår øverste påtalemyndighet ikke mener at disse mennenes oppførsel var klanderverdig, da er jeg svært overrasket. De burde snarest finne seg en annen jobb. Det er jeg ganske sikker på at i hvert fall 90% av norske borgere også mener.

liv Serine Helgesen

03.09.2016 kl.08:00

Eddie

Enig - god sammenligning!

Her kjendisnettverket bak en voldtektsmann https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/08/11/nettverket-bak-en-voldtektsmann/

Voldtekt sammenlignes ofte med drap. Voldtekt tar liv, og frarøver overgrepsutsatte helse og allminnelig livsdeltakelse.

Ufattelig at tre farlige voldtektsmennene behandles som om de var tilbakestående. Fordi de var så dopa at de selv var bevisstløse i gjerningsøyeblikket. I Aftenposten debatt har en angivelig lege gjort tilsvarende: sammenlignet med bilkjøring - voldtektsmann/ Pyttsan!?

Eddie

04.09.2016 kl.20:32

De tre overgriperne er nok på en måte tilbakestående; - moralsk tilbakestående.

Selv rusa mennesker må behandles som de var edruelige. Det er heldigvis loven. Hvis det ikke var slik så var det jo fritt fram for "fylla har skylda!"

liv Serine Helgesen

05.09.2016 kl.15:35

- " HYSJ ho søv! kviskra en sambygding til kompisane, da dei middelaldrande karane ankom campinghytta, mens han "hadde seg" med ei av bygdetausene. Mens kompisane hadde vore på dans, hadde han som vart igjen skjenka 'kvinnfolket' full - til ho sovna. Karane hadde leigd seg campinghytte i nabobygda, som dei ofte gjer, for å gå på dans på lokalet der.Om han som fortalte historien hadde gjort nåkke for å hjelpe kvinna som vart sovevoldtattt midt foran augene deira? Neida. I staden har det blitt til 'en munter historie' blant feige, bittesmå middelaldrande bygdekarar. Finnes nok uttallige liknande eksempler der kvinner utsettes for sovevoldtekter - uten at nokon bryr seg.

Eddie

06.09.2016 kl.19:07

Det som mangler er respekt for kvinner. Hvis reaksjonene uteblir eller ikke svir, vil dette bare fortsette og gå fra vondt til verre.

liv Serine Helgesen

14.09.2016 kl.13:04

Jf Straffeloven §192 ? om voldtekt:

d) den fornærmede som følge av handlingen dør eller får betydelig skade på legeme eller helse. Seksuelt overførbar sykdom og allmennfarlig smittsom sykdom, jf. smittevernloven § 1-3 nr. 3 jf. nr. 1, regnes alltid som betydelig skade på legeme eller helse etter denne paragrafen.

Eksisterte pnkt D om seksuelt overførbar sykdom også i 2009?

i 1991 ? i 2005?

Eller er pnkt D) en ny bestemmelse?

John Christian Elden

15.09.2016 kl.17:45

Liv Serine Helgesen: Bestemmelsen ble innført i straffloven fra 1.1.1995 for overgrep begått etter denne dato.

Liv Serine Helgesen

17.09.2016 kl.18:40

Takk advokat Elden, da gjelder ikke bestemmelse D i mitt tilfelle - men andre kan jo merke seg pnkt D vedr voldtekt med smitte kjønnssykdom. https://livserinehelgesen.wordpress.com/about/

Liv Serine Helgesen

15.10.2016 kl.14:30

Kunne modige Andrea ha vunnet i retten, hvis hun hadde hatt tilgang på seriøs forbrukerinfo om hver enkelt advokat, og kunna ha valgt sin første bistandsadvokat ut fra slikt? Pr. d.d finnes det ingen forbrukerinfo om den enkelte advokat, bortsett fra det avisene bringer fra skattelistene om advokaters inntjening. Er glad Andrea nå har advokat Elden som bistandsadvokat, men kan ikke fri meg fra å lure på om Andrea kunne vært spart for mye vondt, hvis hun i første omgang hadde kunnet velge advokat ut fra seriøs forbrukerinfo om advokater....Vi behøver slik forbrukerinfo om advokater, det vil kunne virke skjerpende på kvaliteten, prisen og resultatene for oss klientene. Pasienter kan gi ros og ris til sine navngitte fastleger. Lignende forbrukerinfo skulle også vært tilbudt oss for advokater!!

Skriv en ny kommentar